ORDIN nr. 154 din 7 iulie 2004pentru modificarea Ordinului directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 268/2003 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 024-03 ”Manometre cu element elastic”
EMITENT
 • BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 14 iulie 2004  În temeiul Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată și modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea și funcționarea Biroului Român de Metrologie Legală,directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:  +  Articolul IArticolul 2 din Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 268/2003 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 024-03 "Manometre cu element elastic", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 11 decembrie 2003, se modifică după cum urmează:  +  Articolul 2Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin este admisă aplicarea Normei tehnice de metrologie NTM 3-126-78 «Verificarea metrologică a manometrelor, vacuummetrelor și manovacuummetrelor de lucru cu element elastic», ediție oficială 1978, după cum urmează:a) până la expirarea valabilității aprobărilor de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în cazul verificării metrologice inițiale a manometrelor cu element elastic care au aprobări de model acordate anterior emiterii prezentului ordin;b) 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în cazul celorlalte tipuri de verificări metrologice ale mijloacelor de măsurare specificate la lit. a).  +  Articolul IISe aprobă modificările și completările la Norma de metrologie legală NML 024-03 "Manometre cu element elastic", aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 268/2003, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIUnitățile din structura și în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum și laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare la data publicării lui.
  Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,
  Fănel Iacobescu
  București, 7 iulie 2004.Nr. 154.  +  ANEXĂ
  MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI
  la Norma de metrologie legală NML 024-03 ”Manometre cu element elastic”
  1. După paragraful 3.9.2 se introduce paragraful 3.9.3 cu următorul cuprins:3.9.3. La manometrele echipate cu supapă de siguranță, aceasta trebuie să funcționeze la o presiune care să nu depășească jumătate din presiunea de spargere a geamului.2. Se elimină litera g) de la paragraful 3.16.4.3. După litera f) a paragrafului 3.16.4 se introduc literele g), h), i) și j) cu următorul cuprins:g) scara gradată trebuie să acopere în mod normal un arc de cerc de 270°, dar poate fi mai lungă pentru clasele de exactitate 0,1, 0,25 și 0,6;h) manometrele cu clasă de exactitate 0,1 trebuie să fie echipate cu o oglindă pentru eliminarea erorii de paralaxă;i) manometrele cu clasă de exactitate 0,25 și 0,6 trebuie prevăzute cu dispozitive care minimizează eroarea de paralaxă, de exemplu: ac - cuțit. Ele pot fi prevăzute suplimentar cu o oglindă pentru eliminarea erorii de paralaxă;j) numerotarea scării gradate este lăsată la latitudinea producătorului.4. La paragraful 3.18.1, litera f) va avea următorul cuprins:f) la aparatele pentru oxigen, inscripția ”oxygen” și simbolul internațional ”fără ulei”.5. După paragraful 3.18.1 se introduce paragraful 3.18.2 cu următorul cuprins:3.18.2. Pe cadran sau pe corp:a) numele ori marca fabricantului;b) seria și anul de fabricație;c) marcajul aprobării de model.
  -----