ORDIN nr. 912 din 15 iunie 2004pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003, cu modificările ulterioare
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 9 iulie 2004  În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. II din Legea nr. 84/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 13 mai 2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După ultimul alineat al punctului 2.3 se introduc trei alineate noi, cu următorul cuprins:"De asemenea, conducătorii entităţilor publice vor dispune detalierea, prin liste de verificare (check-lists), a obiectivelor verificării, pentru fiecare operaţiune cuprinsă în cadrul specific al entităţii publice.Anexele nr. 1a), 1b), 1c), 1d), 1e), 1f), 1g) 1h), 1i), 1j), 1k) şi 1l) la prezentele norme metodologice cuprind modele exemplificative de astfel de liste de verificare.Listele de verificare constituie un ghid în exercitarea controlului financiar preventiv de către persoanele desemnate, aceste persoane având totodată şi obligaţia de a formula propuneri de perfecţionare a listelor respective. În funcţie de propunerile primite, de modificările legislative sau de alte condiţii apărute, conducătorii entităţilor publice aprobă modificări ale listelor de verificare, asigurând astfel o dezvoltare progresivă a acestora."2. Punctul 5.3 va avea următorul cuprins:"5.3. În efectuarea controlului financiar preventiv de către persoanele desemnate, parcurgerea listei de verificare specifică operaţiunii, primită la viză, este obligatorie, dar nu şi limitativă. În conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, şi prezentele norme metodologice -, persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv poate extinde verificările ori de câte ori este necesar."3. Punctul 5.4 va avea următorul cuprins:"5.4. Dacă prin parcurgerea listei de verificare cel puţin unul dintre elementele verificării formale - completarea documentelor în concordanţă cu conţinutul acestora, existenţa semnăturilor persoanelor autorizate din cadrul compartimentelor de specialitate, existenţa actelor justificative specifice operaţiunii prezentate la viză - nu este îndeplinit, atunci operaţiunea nu poate fi autorizată.Pentru simplificarea şi accelerarea circuitului administrativ, în astfel de situaţii nu se face consemnarea refuzului de viză, procedându-se la restituirea documentelor către compartimentul care a iniţiat operaţiunea, indicându-se în scris motivele restituirii."4. Punctul 5.5 va avea următorul cuprins:"5.5. După efectuarea controlului formal, persoanele desemnate să exercite controlul financiar preventiv înregistrează documentele în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv şi efectuează, de asemenea, prin parcurgerea listei de verificare, controlul operaţiunii din punct de vedere al legalităţii, regularităţii şi, după caz, al încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament."5. După alineatul unic al punctului 5.7 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:"Prin acordarea vizei se certifică implicit şi îndeplinirea condiţiilor menţionate în listele de verificare."6. Punctul 6.1 va avea următorul cuprins:"6.1. Dacă în urma controlului se constată că cel puţin un element de fond cuprins în lista de verificare nu este îndeplinit, în esenţă, operaţiunea nu întruneşte condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv vor refuza motivat, în scris, acordarea vizei de control financiar preventiv, potrivit anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice, consemnând acest fapt în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv.La refuzul de viză se va anexa şi un exemplar al listei de verificare, cu indicarea elementului/elementelor din această listă a cărui/ale căror cerinţă/cerinţe nu este/ nu sunt îndeplinită/îndeplinite."7. Punctul 10.3 va avea următorul cuprins:"10.3. În exercitarea atribuţiilor sale de control asupra operaţiunilor la care s-a stabilit competenţa sa, controlorul delegat va urma procedura prevăzută la pct. 5 din prezentele norme metodologice. Listele de verificare avute în vedere la efectuarea controlului de către controlorii delegaţi se emit şi se actualizează de către Direcţia generală de control financiar-preventiv din Ministerul Finanţelor Publice.Perioada maximă de verificare este de 3 zile lucrătoare de la prezentarea operaţiunii, însoţită de toate documentele justificative şi informaţiile solicitate. În cazuri excepţionale, controlorul delegat are dreptul să prelungească perioada de verificare cu maximum 5 zile lucrătoare, informându-l în acest sens pe controlorul financiar-şef şi pe ordonatorul de credite."8. Punctul 11.1 va avea următorul cuprins:"11.1. Dacă în urma parcurgerii procedurii de control menţionate la pct. 5 şi 10 din prezentele norme metodologice se constată că cel puţin un element de fond cuprins în lista de verificare nu este îndeplinit şi, în esenţă, operaţiunea nu întruneşte condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, controlorul delegat va comunică, în scris, potrivit anexei nr. 5 la prezentele norme metodologice, ordonatorului de credite, motivele pentru care operaţiunea nu poate fi efectuată, consemnând acest fapt în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv. O copie de pe textul comunicării va fi transmisă controlorului financiar-şef."9. După primul alineat al punctului 11.3 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:"La refuzul de viză se va anexa şi un exemplar al listei de verificare, cu indicarea elementului/elementelor din această listă a cărui/ale căror cerinţă/cerinţe nu este/ nu sunt îndeplinită/îndeplinite."10. După anexa nr. 1 la normele metodologice se introduc anexele nr. 1a)-1l), cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IINormele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, vor fi cuprinse în pagina de Internet a Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul IIIDirecţia generală de control financiar preventiv va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 15 iunie 2004.Nr. 912.------  +  Anexa [ANEXA Nr.1a)la normele metodologice]LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST)A CERERII PENTRU DESCHIDEREA DE CREDITE BUGETARECOD A.1. 
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1. Existenţa actelor justificative
  1.1. - Nota de fundamentare pentru solicitarea deschiderii de credite
  1.2. - Solicitările ordonatorilor secundari şi/sau terţiari, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare
  1.3. - Situaţia creditelor bugetare deschise anterior şi neutilizate
  1.4. - Bugetul aprobat
  2. Existenta vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnaturi legale după caz, pentru:
  2.1. - Actele justificative de la pct. 1.
  2.2. - Cererea pentru deschiderea de credite bugetare
  3. Încadrarea sumei pentru care se cere deschiderea de credite în:
  3.1. - Creditele bugetare repartizate pe an/trimestre/luni şi detaliate conform clasificaţiei bugetare
  3.2. - Limitele lunare de cheltuieli stabilite de Guvern
  3.3. - Nivelul prevăzut în actul normativ de aprobare a acţiunii (unde este cazul)
  3.4. - Nivelul rezultat din Nota de fundamentare
  4. Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite, având în vedere:
  4.1. - Creditele deschise anterior şi neutilizate
  4.2. - Ca întreaga suma să fie utilizată până la finele perioadei pentru care se solicită deschiderea
  5. Completarea corectă a cererii pentru deschiderea de credite cu privire la:
  5.1. - Beneficiarul deschiderii de credite
  5.2. - Conturile de trezorerie
  5.3. - Suma pentru care se cere deschiderea de credite
  5.4. - Corespondenţa dintre suma solicitată şi detalierea de pe verso-ul formularului
  5.5. - Celelalte rubrici prevăzute de formular
      [ANEXA Nr.1b)    la normele metodologice]                       LISTA DE VERIFICARE (CHECK- LIST]                   A DISPOZIŢIEI BUGETARE PENTRU REPARTIZAREA                              CREDITELOR BUGETARE    COD. A.2. 
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1. Existenţa actelor justificative
  1.1. - Solicitarea ordonatorului secundar sau terţiar, după caz
  1.2. - Fundamentarea repartizării de credite pentru bugetul propriu, în cazul ordonatorului principal
  1.3. - Cererea de deschidere de credite
  1.4. - Bugetul aprobat
  2. Existenta vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnaturi legale după caz, pentru:
  2.1. - Actele justificative de la pct. 1.
  2.2. - Dispoziţia bugetară pentru repartizarea creditelor bugetare
  3. Încadrarea sumei prevăzuta pentru repartizare, în:
  3.1. - Creditele bugetare aprobate, repartizate pe an/trimestre/luni şi defalcate conform clasificaţiei bugetare
  3.2. - Cererea de deschidere de credite
  3.3. - Nivelul dispoziţiei bugetare de retragere (când este cazul)
  3.4. - Nivelul rezultat din solicitare/fundamentare
  4. Completarea corectă a dispoziţiei bugetare pentru repartizarea credi- telor bugetare cu privire la:
  4.1. - Beneficiarul creditelor repartizate
  4.2. - Conturile de trezorerie
  4.3. - Suma repartizată
  4.4. - Corespondenţa dintre suma repartizată şi detalierea de pe verso-ul formularului
  4.5. - Celelalte rubrici prevăzute de formular
    NOTĂ: În cazul în care se prezintă la viza Ordin de plată pentru alimentari  de conturi, Borderoul centralizator al Dispoziţiilor bugetare pentru reparti-  zarea creditelor bugetare sau Borderoul centralizator al Ordinelor de plată  pentru alimentări de conturi, prezenta listă de verificare (CHECK-LIST) se va  adapta corespunzător documentelor respective.    [ANEXA Nr.1c)    la normele metodologice]                       LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST)                  A VIRĂRII DE CREDITE BUGETARE ÎNTRE CAPITOLE                           ALE CLASIFICAŢIEI BUGETARE    COD A.4. 
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1. Existenţa actelor justificative
  1.1. - Nota de fundamentare privind efectuarea virărilor de credite buge- tare între capitole ale clasificaţiei bugetare
  1.2. - Bugetul aprobat
  2. Existenta vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnaturi legale după caz, pentru:
  2.1. - Actele justificative de la pct. 1.
  2.2. - Documentul privind virările de credite bugetare între capitole ale clasificaţiei bugetare
  3. Încadrarea sumelor prevăzute a se vira între capitole în:
  3.1. - Creditele bugetare repartizate pe an/trimestre/luni şi detaliate conform clasificaţiei bugetare
  3.2. - Nivelurile rezultate din nota de fundamentare
  4. Propunerea de virare să:
  4.1. - Nu contravină Legii privind finanţele publice, legilor bugetare anuale sau actelor normative de rectificare
  4.2. - Fie în concordanţă cu obligaţiile ce decurg din acţiuni şi sarcini noi sau reprogramate
  4.3. - Asigure respectarea angajamentelor anterioare
  4.4. - Să fie susţinută de justificări, detalieri şi necesităţi privind execuţia până la finele anului bugetar la capitolele respective
  4.5. - Fie efectuată după începerea trimestrului al III-lea
    NOTĂ: În cazul în care se prezintă la viza documente privind virarea de  credite bugetare între subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare în cadrul  aceluiaşi capitol, pentru bugetul propriu şi bugetele instituţiilor subor-  donate, sau documente privind virarea de credite bugetare între programe,  prezenta lista de verificare (CHECK - LIST) se va adapta corespunzător  documentelor respective.    [ANEXA Nr.1d)    la normele metodologice]                       LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST)                  A CONTRACTULUI/COMENZII DE ACHIZIŢII PUBLICE    COD B.1. 
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1. Existenţa actelor justificative
  1.1. - Programul anual al achiziţiilor publice
  1.2. - Documentul de aprobare a procedurii selectate pentru achiziţie
  1.3. - Anunţul/invitaţia de participare la procedura
  1.4. - Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei
  1.5. - Documentul de numire a comisiei de evaluare/negociere
  1.6. - Ofertele
  1.7. - Documentul de aprobare a hotărârii comisiei de evaluare/negociere
  1.8. - Comunicările către ofertanţi a rezultatului aplicării procedurii
  1.9. - Documentul privind soluţionarea contestaţiilor
  1.10. - Actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii (în cazul investiţiilor)
  1.11. - Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investiţiilor (în cazul investiţiilor)
  1.12. - Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002
  2. Existenta vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnaturi legale după caz, pentru:
  2.1. - Actele justificative de la pct. 1.
  2.2. - Proiectul de contract/comandă
  3. Încadrarea valorii contractului/comenzii în:
  3.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz
  3.2. - Nivelul angajamentului bugetar
  3.3. - Valoarea ofertei furnizorului/prestatorului/executantului câştigător
  4. Contractul:
  4.1. - Să fie cuprins în programul anual al achiziţiilor publice
  4.2. - Să prevadă calitatea şi cantitatea produselor contractate, conform actelor justificative
  4.3. - Să prevadă constituirea garanţiei de buna execuţie
  4.4. - Să prevadă acordarea de avansuri cu respectarea legii
  4.5. - Să prevadă actualizarea preţului cu respectarea legii
  4.6. - Să fie incheiat în perioada de valabilitate a ofertei
  4.7. - Să cuprindă datele de identificare a părţilor contractante
      [ANEXA Nr.1e)    la normele metodologice]                       LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST1        A CONTRACTULUI/COMENZII DE ACHIZIŢII PUBLICE FINANŢATE INTEGRAL          SAU PARŢIAL DIN CREDITE EXTERNE RAMBURSABILE ŞI/SAU FONDURI                             EXTERNE NERAMBURSABILE    COD B.2. 
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1. Existenţa actelor justificative
  1.1. - Programul anual al achiziţiilor publice
  1.2. - Acordul/comanda de finanţare externă
  1.3. - Documentul de aprobare a procedurii selectate pentru achiziţie
  1.4. - Anunţul/invitaţia de participare la procedură
  1.5. - Documentele pentru elaborarea şi prezentarea ofertei
  1.6. - Documentul de numire a comisiei de evaluare/negociere
  1.7. - Ofertele
  1.8. - Documentul de aprobare a hotărârii comisiei de evaluare/negociere
  1.9. - Comunicările către ofertanţi a rezultatului aplicării procedurii
  1.10. - Documentul privind soluţionarea contestaţiilor
  1.11. - Actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii (în cazul investiţiilor)
  1.12. - Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investiţiilor (în cazul investiţiilor)
  1.13. - Anexele 1 şi 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002
  2. Existenta vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnaturi legale după caz, pentru:
  2.1. - Actele justificative de la pct. 1.
  2.2. - Proiectul de contract/comandă
  3. Încadrarea valorii contractului/comenzii în:
  3.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz
  3.2. - Nivelul angajamentului bugetar
  3.3. - Valoarea ofertei furnizorului/prestatorului/executantului
  3.4. - Nivelul prevăzut în actul normativ care a aprobat împrumutul
  4. Contractul:
  4.1. - Să fie în programul anual al achiziţiilor publice
  4.2. - Să prevadă calitatea şi cantitatea produselor contractate, conform actelor justificative
  4.3. - Să prevadă constituirea garanţiei de bună execuţie
  4.4. - Să prevadă acordarea de avansuri cu respectarea legii
  4.5. - Să prevadă actualizarea preţului cu respectarea legii
  4.6. - Să fie incheiat în perioada de valabilitate a ofertei
  4.7. - Să cuprindă datele de identificare a părţilor contractante
  4.8. - Sa se încadreze din punct de vedere al obiectului în categoria cheltuielilor considerate eligibile, conform cu acordul/comanda de finanţare externă şi cu regulile fiecărui organism finanţator
      [ANEXA Nr.1f)    la normele metodologice]                       LiSTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST)         A ACTULUI INTERN DE DECIZIE PRIVIND ORGANIZAREA ACŢIUNILOR DE         PROTOCOL, A UNOR MANIFESTĂRI CU CARACTER CULTURAL - ŞTIINŢIFIC           SAU A ALTOR ACŢIUNI CU CARACTER SPECIFIC, INCLUSIV DEVIZUL                      ESTIMATIV PE CATEGORII DE CHELTUIELI    COD B.14. 
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1. Existenţa actelor justificative
  1.1. - Nota de fundamentare a acţiunii de protocol a manifestării sau a acţiunii cu caracter specific, după caz
  1.2. - Documente transmise de parteneri cu privire la participarea la acţiune
  2. Existenta vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale după caz, pentru:
  2.1. - Actele justificative de la pct. 1.
  2.2. - Actul intern de decizie, inclusiv devizul
  3. Stabilirea corecta a valorii devizului
  4. Încadrarea valorii devizului în:
  4.1. - Nivelul creditelor bugetare
  4.2. - Nivelul angajamentului bugetar
  4.3. - Limitele prevăzute de normele legale
  4.4. - Nivelul prevăzut de actul normativ de aprobare a acţiunii (unde este cazul)
      [ANEXA Nr.1g)    la normele metodologice]                       LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST)               A ACTULUI INTERN DE DECIZIE PRIVIND DEPLASAREA IN             STRĂINĂTATE, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI    COD B.15. 
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1. Existenţa actelor justificative
  1.1. - Nota de fundamentare a deplasării în străinătate
  1.2. - Invitaţii, comunicări, alte documente de la partenerul extern
  1.3. - Nota-mandat privind deplasarea
  2. Existenta vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale după caz, pentru:
  2.1. - Actele justificative de la pct. 1.
  2.2. - Actul intern de decizie, inclusiv devizul
  3. Stabilirea corecta a valorii devizului
  4. Încadrarea valorii devizului în:
  4.1. - Nivelul creditelor bugetare
  4.2. - Nivelul angajamentelor bugetare
  4.3. - Baremurile prevăzute de normele legale
      [ANEXA Nr.1h)    la normele metodologice]                       LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST)                        A ORDONANŢĂRII DE PLATĂ PRIVIND                          ACHIZIŢIA PUBLICĂ DE PRODUSE    Cod C.1. 
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1. Existenţa actelor justificative
  1.1. - Angajamentul bugetar global/individual
  1.2. - Contractul/comanda (sau alta forma de angajament juridic)
  1.3. - Factura fiscala (cod 14.4.10), factura (cod 14.4.10/a A) sau alte tipuri de facturi, aprobate conform prevederilor legale
  1.4. - Procesul verbal de recepţie (cod 14.4.2.5), sau Nota de recepţie şi constatare de diferenţe(cod 14.3.1A)
  2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale după caz, pentru:
  2.1. - Actele justificative de la pct. 1.
  2.2. - Ordonanţare de plată
  3. Stabilirea corecta a sumei propusă pentru plată
  4. Încadrarea sumei propusă pentru plată în:
  4.1. - Nivelul angajamentului bugetar
  4.2. - Nivelul angajamentului legal
  4.3. - Valoarea cheltuielilor lichidate
  4.4. - Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil, după caz
  5. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele justificative pentru:
  5.1. - Natura cheltuielii
  5.2. - Numărul şi data emiterii facturii
  5.3. - Beneficiarul sumei
  5.3. - Banca beneficiarului
  6. Corespondenţa dintre conţinutul actelor justificative în ceea ce priveşte:
  6.1. - Cantitatea de produse recepţionate
  6.2. - Calitatea produselor recepţionate
  6.3. - Preţul unitar al produselor recepţionate
  6.4. - Termenele de livrare
  6.5. - Modalităţile de plată
    NOTĂ: În cazul ordonanţărilor de plată privind achiziţia publică de servicii  sau lucrări, prezenta lista de verificare (check-list) se va adapta  corespunzător.    [ANEXA Nr.1i)    la normele metodologice]                       LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST)         A ORDONANTARILOR DE PLATĂ PENTRU SUBVENŢII, TRANSFERURI, PRIME        SAU ALTE PLAŢI DIN FONDURI PUBLICE ACORDATE AGENŢILOR ECONOMICI                          SAU ALTOR BENEFICIARI LEGALI    COD C.5. 
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1. Existenţa actelor justificative
  1.1. - Angajamentul bugetar global/individual
  1.2. - Nota de fundamentare
  1.3. - Documentaţia specifică, conform actului normativ care reglementează domeniul
  2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale după caz, pentru:
  2.1. - Actele justificative de la pct. 1.
  2.2. - Ordonanţarea de plată
  3. Stabilirea corectă a sumei propusă pentru plată
  4. Încadrarea sumei propusă pentru plată în:
  4.1. - Nivelul angajamentului bugetar
  4.2. - Nivelul angajamentului legal
  4.3. - Nivelul sumei datorate rezultat în urma operaţiunii de lichidare
  4.4. - Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil, după caz
  5. Corespondenţa datelor din ordonanţa de plată cu cele din actele justificative pentru:
  5.1. - Natura plăţii
  5.2. - Beneficiarul sumei
  5.3. - Banca beneficiarului sumei
      [ANEXA Nr.1j)    la normele metodologice]                       LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST)               A ORDONANTARII DE PLATĂ EXTERNĂ PRIVIND ALTE PLAŢI                   DECÂT CELE AFERENTE ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE    COD C.8. 
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1. Existenţa actelor justificative
  1.1. - Angajamentul bugetar global/individual
  1.2. - Nota de fundamentare
  1.3. - Contractul de furnizare/servicii/lucrări
  1.4. - Factura externă
  1.5. - Documente de transport, vămuire, recepţie, situaţii de lucrări, după caz
  1.6. - Documente specifice care rezultă din actul normativ ce reglementează domeniul
  2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale după caz, pentru:
  2.1. - Actele justificative de la pct. 1.
  2.2. - Ordonanţarea de plată externă
  3. Stabilirea corectă a sumei propusă pentru plată
  4. Încadrarea sumei propusă pentru plată în:
  4.1. - Nivelul angajamentului bugetar
  4.2. - Nivelul angajamentului legal
  4.3. - Nivelul sumei datorate rezultat în urma operaţiunii de lichidare
  4.4. - Disponibilul în cont
  5. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată externă cu cele din actele justificative pentru:
  5.1. - Natura plăţii
  5.2. - Beneficiarul sumei
  5.3. - Banca beneficiarului sumei
      [ANEXA Nr.1k)    la normele metodologice]                       LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST)                  A ORDONANTARII DE AVANSURI (IN LEI) ACORDATE                     UNOR TERŢE PERSOANE JURIDICE IN CADRUL                             CONTRACTELOR ÎNCHEIATE    COD C.10. 
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1. Existenţa actelor justificative
  1.1. - Angajamentul bugetar global/individual
  1.2. - Nota de fundamentare
  1.3. - Contractul de furnizare/servicii/lucrări
  1.4. - Solicitarea de acordare a avansului
  1.5. - Documentul prin care se constituie garanţia legală
  2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale după caz, pentru:
  2.1. - Actele justificative de la pct. 1.
  2.2. - Ordonanţarea de plată a avansului
  3. Stabilirea corectă a sumei prevăzută pentru plată
  4. Încadrarea sumei propusă pentru plată în:
  4.1. - Nivelul angajamentului bugetar
  4.2. - Nivelul angajamentului legal
  4.3. - Disponibilul din cont
  5. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată a avansului cu cele din actele justificative pentru:
  5.1. - Natura plăţii
  5.2. - Beneficiarul sumei
  5.3. - Banca beneficiarului sumei
      [ANEXA Nr.1l)    la normele metodologice]                       LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST)             A ORDONANTARII DE PLATĂ ALE SALARIILOR, ALTOR DREPTURI                 SALARIALE ACORDATE PERSONALULUI, PRECUM ŞI ALE                     OBLIGAŢIILOR FISCALE AFERENTE ACESTORA    COD C.14. 
  Nr. crt. Obiectivele verificării
  1. Existenţa actelor justificative
  1.1. - Centralizatorul lunar al statelor de salarii
  1.2. - Situaţia privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal
  1.3. - Situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal
  1.4. - Statul de funcţii
  1.5. - Bugetul aprobat
  2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale după caz, pentru:
  2.1. - Actele justificative de la pct. 1.
  2.2. - Ordonanţarea de plată
  3. Încadrarea sumei propusă la plată în:
  3.1. - Nivelul angajamentului bugetar
  3.2. - Valoarea cheltuielilor lichidate
  3.3. - Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil, după caz
  4. Încadrarea numărului de personal din statul de salarii în:
  4.1. - Numărul maxim de personal stabilit prin buget
  4.2. - Numărul rezultat din statul de funcţii
  5. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele justificative pentru:
  5.1. - Tipul plăţii
  5.2. - Beneficiarul sumei
  5.3. - Banca beneficiarului sumei
  -----