ORDIN nr. 232 din 2 martie 2004privind modificarea şi completarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.225/5.031/2003
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 232 din 2 martie 2004
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
  • Nr. 4.034 din 16 iunie 2004
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 6 iulie 2004    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat nr. OB 2.225/2004,în baza dispoziţiilor Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările ulterioare, a prevederilor art. 5 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 650/2002, şi ale dispoziţiilor art. 46 alin. (7) din Normele de igienă a produselor alimentare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.198/2002,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,ministrul sănătăţii şi ministrul educaţiei şi cercetării emit următorul ordin:  +  Articolul IMetodologia pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.225/5.031/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 20 ianuarie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Litera f) a articolului 4 va avea următorul cuprins:"f) să asigure programul de instruire cu formatori-medici cu specialitatea igienă, epidemiologie sau medicină de laborator - cu autorizaţie de liberă practică. Formatorii implicaţi în formarea cursanţilor supuşi examinării nu vor face parte din comisia de examen."2. Literele b) şi h) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:"b) documente, în copii legalizate, care dovedesc legalitatea organizării şi funcţionării furnizorului de instruire;.............................................................. h) chitanţa de achitare, în contul institutului de sănătate publică evaluator, a sumei de 2.000.000 lei, sumă aferentă serviciului prestat către furnizorul de instruire pentru analiza documentaţiei, elaborarea referatului tehnic de evaluare în vederea avizării şi transmiterea documentaţiei la Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat."3. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"(2) Comisiile de examen au următoarea componenţă: a) Directorul executiv adjunct medicină preventivă al direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti - preşedinte; b) un reprezentant desemnat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării din cadrul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti; c) un reprezentant al direcţiei de sănătate publică teritoriale; d) un secretar din cadrul direcţiilor de sănătate publică teritoriale."4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Furnizorii de instruire asigură înscrierea la examen a participanţilor la programul de instruire şi achită suma aferentă serviciului prestat pentru organizarea examenului de absolvire la direcţiile de sănătate publică teritoriale care organizează examenul de absolvire. (2) Înscrierea candidaţilor se face pe baza cataloagelor, în dublu exemplar, completate de furnizorii de instruire. Modelul catalogului este prezentat în anexa nr. 3. (3) Direcţiile de sănătate publică teritoriale au obligaţia să realizeze şi să gestioneze, prin Biroul pentru avize şi autorizaţii sanitare, baza de date a absolvenţilor programelor de instruire înscrişi la examenul de absolvire. (4) Suma aferentă prestaţiei de organizare a examenului de absolvire a programelor de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă este în valoare de 200.000 lei pentru fiecare candidat şi se achită la direcţiile de sănătate publică teritoriale de către furnizorii de instruire."5. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Examenul de absolvire se organizează la sediul furnizorului sau altă locaţie asigurată de acesta, care să fie avizată sanitar pentru activităţi de învăţământ. (2) Cheltuielile legate de deplasarea comisiei de examen vor fi suportate de către furnizorul de instruire."6. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Ministerul Sănătăţii asigură, prin Institutul de Sănătate Publică Bucureşti, tipărirea şi distribuirea, contra cost, a formularelor pentru certificatele de absolvire marcate cu elemente de securizare. (2) Sumele prevăzute la art. 5 lit. h), precum şi la art. 8 alin. (4) constituie venituri proprii ale instituţiilor sanitare publice şi se utilizează de acestea în condiţiile legii."7. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Certificatele de absolvire eliberate de furnizorii de instruire avizaţi conform dispoziţiilor prezentului ordin sunt valabile 3 ani de la data eliberării. (2) Certificatele de absolvire eliberate de furnizorii de instruire avizaţi anterior emiterii prezentului ordin sunt valabile 3 ani de la data eliberării."  +  Articolul IIDirecţia generală sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii, institutele de sănătate publică, Direcţia generală pentru învăţământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, precum şi inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin va intra în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ovidiu BrînzanMinistrul educaţiei şi cercetării,Alexandru Athanasiu_________________