HOTĂRÂRE nr. 743 din 27 octombrie 1994pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 459/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 1 noiembrie 1994    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 459/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 19 august 1994, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (8) se introduc şase alineate, care vor avea următorul cuprins:"(9) elaborează şi supune spre aprobare Guvernului o strategie naţionala şi programele de realizare a acesteia, pentru folosirea în scopuri paşnice a fenomenelor şi proceselor atomice şi nucleare, pe baza propunerilor făcute, în conformitate cu strategiile proprii, de ministerele, departamentele, regiile autonome, societăţile comerciale cu capital de stat, privat şi mixt, unităţile de cercetare şi de învăţământ, care au responsabilitatea promovării în practica a activităţilor atomice şi nucleare; (10) analizează periodic stadiul realizării programelor nucleare aprobate de Guvern şi propune modificări în strategia naţionala, în funcţie de rezultatele obţinute, tendintele de dezvoltare pe plan mondial şi posibilităţile de cooperare internaţionala; (11) încurajează transferul de tehnologii spre agenţii economici autorizaţi sa desfăşoare activităţi în domeniul nuclear, cu respectarea reglementărilor de protejare a activităţii intelectuale; (12) sprijină schimbul de informaţii tehnico-ştiinţifice de specialitate, în condiţiile legii, şi informează opinia publică asupra beneficiilor şi riscurilor asociate activităţilor nucleare şi, în special, a celor legate de centralele nuclearo-energetice; (13) sprijină pregătirea, selecţionarea şi specializarea personalului care desfăşoară activităţi nucleare; (14) coordonează cooperarea cu Agenţia Internaţionala pentru Energie Atomică-Viena şi cu alte organizaţii naţionale şi internaţionale de promovare a activităţilor din domeniul atomic şi nuclear, pentru încheierea de acorduri şi contracte de cercetare, dezvoltare, asistenţa şi expertiza tehnica, formarea şi specializarea personalului, participarea la reuniuni internaţionale pe aceste teme şi alte acţiuni promotionale."2. Alineatul (9) al articolului 2 devine alineatul (15).3. Alineatul (3) al articolului 4 se modifica şi va avea următorul cuprins:"(3) Numărul maxim de posturi este de 138, exclusiv demnitarii."4. La articolul 4, după alineatul (7) se introduc cinci alineate care vor avea următorul cuprins:"(8) Pe lângă Ministerul Cercetării şi Tehnologiei va funcţiona, cu rol consultativ, Consiliul interministerial al Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomică, compus din reprezentanţi ai ministerelor şi ai altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, conform anexei. 3 la prezenta hotărâre. (9) Consiliul interministerial examinează şi avizează prin consens propunerile prezentate de preşedintele sau de membrii acestuia, în limitele competentei Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomică. (10) Activitatea Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomică este condusă de un director general, care este preşedintele consiliului interministerial; directorul general este numit de ministrul cercetării şi tehnologiei, cu consultarea consiliului interministerial. (11) Deciziile directorului general al Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomică se aproba, la propunerea acestuia, prin ordin al ministrului cercetării şi tehnologiei, cu consultarea consiliului interministerial. (12) Personalul Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomică se încadrează prin concurs organizat în conformitate cu prevederile legale; din comisiile de examinare fac parte şi specialişti desemnaţi de consiliul interministerial."5. La articolul 6, după alineatul (3) se introduc doua alineate, care vor avea următorul cuprins:"(4) Pentru activitatea desfăşurata, membrii Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare şi ai comisiilor sale vor fi remuneraţi, în anul 1994, pe bază de tarif stabilit prin ordin al ministrului cercetării şi tehnologiei, potrivit numărului de ore efectiv lucrate, în conformitate cu prevederile art. 20 şi ale anexei nr. 11 din Legea nr. 40/1991, republicată. (5) Sumele necesare vor fi suportate din bugetul Fondului special pentru cercetare-dezvoltare."6. Articolul 9 se modifica şi va avea următorul cuprins:"ART. 9 - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."7. După articolul 9 se introduc articolele 9^1 şi 9^2, care vor avea următorul cuprins:"ART. 9^1 - Atribuţiile ce revin Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomică nu înlătura sau nu restrâng competenţa ce revine, potrivit legii, ministerelor, altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi agenţilor economici, instituţiilor de învăţământ, de cercetare, de sănătate, care desfăşoară activitate în domeniul nuclear-atomic.9^2 - Ministerul Finanţelor va lua măsurile necesare pentru introducerea modificărilor corespunzătoare, ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri, în bugetul de stat pe anul 1994, pentru Ministerul Cercetării şi Tehnologiei."  +  Articolul IIAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 459/1994 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre devine anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 459/1994.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 459/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, dîndu-se articolelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministrul cercetării şi tehnologiei,Doru Dumitru Paladep. Ministru de stat, ministrul finanţelor,Dan Mogoş,secretar de statMinistru de stat,ministrul afacerilor externe,Teodor Viorel Melescanu  +  Anexa 1    Numar maxim de posturi : 138    (exclusiv demnitarii)                           ┌────────────┐                           │ MINISTRU │                           └──────┬─────┘                                  │                                  │ ┌─────────────────┐                                  │ │ CONTROLUL │                                  ├────────────────┤ MINISTRULUI │                                  │ └─────────────────┘                                  │        ┌──────────────┐ │ ┌─────────────────┐        │ CONSILIERI ├──────────┼─────────────────┤CONTROL FINANCIAR│        └──────────────┘ │ │ PROPRIU │                                  │ └─────────────────┘                                  │                                  │ ┌────────────────┐                                  ├─────────────────┤ CONTENCIOS │                                  │ └────────────────┘                                  │            ┌─────────────────────┴──────────────────────────┬──┬───────┐          ┌─┴───────┐ │ │ │          │ SECRETAR│ │ │ │          │ DE STAT │ │ │ │          └────┬────┘ │ │ │               │ │ │ │       ┌───────┴───────────┐ │ │ │       │ │ │ │ │┌──────┴────────┐ ┌────────┴────┐ ┌───────────┐┌───────────┐ │ │ ┌────┴────┐│ DIRECTIA │ │DIRECTIA │ │ DIRECTIA ││ DIRECTIA │ │ │ │AGENTIA ││ GENERALĂ │ │GENERALĂ │ │ GENERALĂ ││ GENERALĂ │ │ │ │NAŢIONALA││ PROGRAME │ │RESURSE, │ │ TRANSFER ││ POLITICA │ │ │ │ PENTRU ││GUVERNAMENTALE │ │UNITATI ŞI │ │ TEHNOLOGIC││ STIINTEI, │ │ │ │ ENERGIE ││ DE CERCETARE │ │INSTITUTII │ │ ŞI INOVARE││ MANAGEMENT│ │ │ │ATOMICA*)││ │ │DE CERCETARE-│ │ ││ ŞI REFORMA│ │ │ │ ││ │ │DEZVOLTARE │ │ ││ │ │ │ │ │└──────┬────────┘ └──────┬──────┘ └─────┬─────┘└─────┬─────┘ │ │ └─────┬───┘   ┌───┴──┐ ┌───┴───┐ ┌───┼───┐ ┌──┴──┐ ┌─┴┐┌┴─┐ ┌──┴──┐  ┌┴─┐ ┌─┴┐ ┌┴─┐ ┌─┴┐ ┌─┴┐ ┌┴─┐┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌─┴┐ │ ││ │ ┌┴─┐ ┌─┴┐  │a1│ │a2│ │b1│ │b2│ │c1│ │c2││c3│ │d1│ │d2│ │A ││B │ │e1│ │e2│  └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘└──┘ └──┘ └──┘ └──┘└──┘ └──┘ └──┘    LEGENDA    --------    a1 - SERVICIUL PROGRAME DE CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI AVANSATĂ    a2 - DIRECŢIA PROGRAME DE CERCETARE TEHNOLOGICĂ ŞI DEZVOLTAREA         INTERSECTORIALA    b1 - SERVICIUL CONTRACTARE, BAZA MATERIALĂ ŞI UNITĂŢI PROPRII    b2 - DIRECŢIA EXECUŢIE FINANCIARĂ A FONDURILOR PUBLICE PENTRU CERCETARE    c1 - DIRECŢIA TRANSFER TEHNOLOGIC ŞI CREAREA DE NOI INDUSTRII    c2 - DIRECŢIA DE BIOTEHNOLOGII APLICATE    c3 - SERVICIUL DE INOVARE ŞI IMPLEMENTARE INVENŢII    d1 - DIRECŢIA POLITICA ŞTIINŢEI ŞI REFORMA    d2 - DIRECŢIA MANAGEMENT ŞI LEGISLAŢIE    A - DIRECŢIA ACORDURI ŞI PROGRAME INTERNAŢIONALE    B - DIRECŢIA ECONOMICĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ    e1 - DIRECŢIA STRATEGIE ŞI PROGRAME IN DOMENIUL NUCLEAR    e2 - DIRECŢIA COOPERARE INTERSECTORIALA ŞI CU ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE---------    *) Se organizează ca direcţie generală.  +  Anexa 2U N I T A T Icare funcţionează în subordinea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei------------------------------------------------------------------------------- Nr. Denumirea unităţii Sursa de finanţarecrt.-------------------------------------------------------------------------------  1. Institutul de Fizica Atomică Bucureşti^1) Venituri extrabugetare  2. Institutul Naţional pentru Fizica Pământului     Bucureşti Venituri extrabugetare  3. Institutul de Cercetări a Materiei Condensate     Timişoara Venituri extrabugetare  4. Institutul de Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca Venituri extrabugetare  5. Institutul de Ştiinţe Chimice şi Tehnologice     Timişoara Venituri extrabugetare  6. Institutul de Biologia Dezvoltării Bucureşti Venituri extrabugetare  7. Institutul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca Venituri extrabugetare  8. Institutul de Cercetări Biologice Iaşi Venituri extrabugetare  9. Institutul de Microtehnologie Bucureşti Venituri extrabugetare 10. Institutul Geologic al României Bucureşti Venituri extrabugetare 11. Centrul Roman de Geologie şi Geoecologie Marina     Bucureşti Venituri extrabugetare 12. Centrul de Cercetări pentru Tehnologii Ecologice     Bucureşti Venituri extrabugetare 13. Centrul de Aparatura Analitica, Control şi     Semnalizare Cluj-Napoca Venituri extrabugetare 14. Agenţia Spatiala Română Bucureşti Venituri extrabugetare 15. Institutul Naţional de Inventica Iaşi Venituri extrabugetare 16. Centrul Regional de Inovare, Implementare şi     Aplicare a Inventiilor Tîrgu Mureş Venituri extrabugetare 17. Centrul Regional de Inovare, Implementare şi     Aplicare a Inventiilor Iaşi Venituri extrabugetare 18. Centrul Regional de Inovare, Implementare şi     Aplicare a Inventiilor Craiova Venituri extrabugetare 19. Institutul Naţional de Informare şi Documentare     Bucureşti^2) Venituri extrabugetare 20. Editura Tehnica Bucureşti Venituri extrabugetare-------------------------------------------------------------------------------^1) Aparatul administrativ, în numar maxim de 10 posturi este subventionat de la bugetul de stat.^2) Pentru biblioteca, un număr maxim de 20 de posturi este subventionat de la bugetul de stat.  +  Anexa 3C O M P O N E N T AConsiliului interministerial al Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomică-------------------------------------------------------------------------------                                                           Numărul de                                                         reprezentanţi-------------------------------------------------------------------------------  - Ministerul Cercetării şi Tehnologiei / Agenţia    Naţionala pentru Energie Atomică 2  - Ministerul Industriilor 2  - Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului 2  - Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei 1  - Ministerul Sănătăţii 1  - Ministerul Învăţământului 1  - Ministerul Afacerilor Externe 1  - Ministerul Finanţelor 1  - Ministerul Comerţului 1  - Ministerul Apărării Naţionale 1  - Ministerul Justiţiei 1  - Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale 1  - Ministerul de Interne 1  - Consiliul pentru Coordonare, Strategie şi Reforma Economică 1  - Academia Română 1                                                   TOTAL : 18 persoane                                                  -------------------------------------