HOTĂRÂRE nr. 892 din 3 iunie 2004privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Promovarea Comerţului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 18 iunie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Centrul Român pentru Promovarea Comerţului, denumit în continuare CRPC, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului, prin reorganizarea Centrului Român de Comerţ Exterior, care se desfiinţează. (2) CRPC preia în patrimoniu şi în administrare bunurile mobile şi imobile ale fostului Centru Român de Comerţ Exterior. (3) CRPC are sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, ocupând o suprafaţă de 1.723 m 2 din imobil.  +  Articolul 2CRPC are ca obiect principal de activitate promovarea exporturilor, prezentarea potenţialului economic, cercetarea de piaţă internă şi internaţională şi publicistică în domeniul comerţului interior şi exterior, facilitarea comerţului, în conformitate cu orientările Guvernului României privind dezvoltarea relaţiilor economice.  +  Articolul 3În conformitate cu obiectul său de activitate prevăzut la art. 2, CRPC are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale: a) realizează materiale promoţionale pentru prezentarea oportunităţilor de afaceri şi a potenţialului economic al României; b) organizează misiuni economice şi întâlniri de afaceri pentru firme româneşti şi străine; c) organizează seminarii, conferinţe şi forumuri pe teme de promovare şi facilitare a comerţului şi participă la manifestări similare iniţiate de instituţii sau de organizaţii de profil, în ţară şi în străinătate; d) iniţiază şi organizează târguri, expoziţii, standuri de informare comercială, în ţară şi în străinătate, precum şi participarea şi/sau reprezentarea firmelor româneşti la acţiuni promoţionale; e) realizează studii de piaţă, sinteze şi materiale de informare comercială privind evoluţia pieţei interne şi a pieţelor internaţionale; f) editează cărţi, buletine informative şi publicaţii de specialitate; g) furnizează servicii de informare, asistenţă şi consultanţă comercială firmelor româneşti şi străine; h) organizează cursuri de pregătire profesională în domeniile: comerţ exterior şi interior şi limbi străine, cu respectarea prevederilor legale în materie; i) dezvoltă relaţii de colaborare cu instituţii, organizaţii şi asociaţii româneşti cu activitate în domeniul comerţului, precum şi relaţii de colaborare externă cu organizaţii reprezentative de promovare a comerţului pe plan internaţional; j) stabileşte tarifele pentru produsele şi serviciile pe care le pune la dispoziţia agenţilor economici, în condiţiile legii; k) încheie contracte economice, precum şi convenţii de colaborare cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare; l) elaborează şi derulează programe/proiecte de asistenţă tehnică pentru promovarea exporturilor româneşti de mărfuri şi de servicii; m) identifică, prin posibilităţi proprii şi în colaborare cu instituţiile, organizaţiile şi firmele interesate, oferta de export în vederea promovării în mediile de afaceri străine; n) identifică cereri de produse româneşti şi propuneri de afaceri ale partenerilor străini şi le prezintă organizaţiilor, asociaţiilor şi firmelor româneşti; o) promovează comerţul electronic şi mijloacele moderne de informare, comunicare, ofertare şi de încheiere a tranzacţiilor comerciale prin Internet; p) elaborează materiale documentare cu privire la concesiile tarifare şi condiţiile de acces pentru produsele şi serviciile româneşti pe pieţele externe; q) redactează analize sectoriale la nivelul economiei naţionale; r) analizează periodic evoluţia comerţului românesc; s) asigură accesul firmelor româneşti la documentare în domeniul comerţului internaţional; t) identifică dificultăţile şi obstacolele întâmpinate de exportatorii români pe pieţele externe şi de investitorii români în străinătate, precum şi de investitorii străini în România şi informează instituţiile abilitate în vederea adoptării măsurilor de eliminare a acestora; u) furnizează instituţiilor, organizaţiilor şi firmelor interesate date statistice detaliate asupra importului şi exportului unor mărfuri şi asupra pieţei interne; v) colaborează cu camerele de comerţ şi industrie, asociaţiile profesionale şi patronale, precum şi cu instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale pentru coordonarea acţiunilor de promovare a produselor şi serviciilor româneşti pe pieţele externe; w) elaborează materiale pentru informarea firmelor româneşti asupra măsurilor de politică comercială şi asupra tehnicilor şi uzanţelor din domeniul comerţului; x) promovează normele, standardele şi recomandările privind facilitarea procedurilor de comerţ intern şi internaţional şi a schimbului electronic de date şi participă la activitatea grupurilor de experţi în domeniu, constituite la nivel naţional şi internaţional.  +  Articolul 4În vederea atingerii obiectivelor, CRPC realizează următoarele activităţi de promovare: a) editarea şi distribuirea în străinătate a buletinelor informative privind oferta de export şi a materialelor promoţionale pe suport hârtie, pe suport magnetic şi pe Internet, spre exemplu: cataloage cu producătorii şi exportatorii români, materiale informative cu privire la mediul economic şi de afaceri, broşuri de prezentare a sectoarelor cu potenţial de export şi de dezvoltare, expoziţii virtuale pe grupe de produse şi în profil regional şi altele asemenea; b) publicitate şi reclamă cu caracter general, pe produse şi grupe de produse; c) studii de piaţă şi produse; d) organizarea şi participarea la misiuni economice şi la acţiuni de promovare a exporturilor în străinătate; e) organizarea şi asigurarea funcţionării reprezentanţelor teritoriale care acordă consultanţa necesară în vederea promovării exportului.  +  Articolul 5 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare, statul de funcţii şi structura organizatorică ale CRPC se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi comerţului. (2) Numărul maxim de posturi din structura CRPC este de 145. (3) În structura organizatorică a CRPC funcţionează direcţii şi servicii, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. (4) CRPC poate organiza oficii şi birouri în ţară, fără personalitate juridică. (5) CRPC poate constitui birouri şi reprezentanţe în străinătate, în asociere cu asociaţii patronale, organizaţii profesionale şi societăţi comerciale, în condiţiile legii române şi a statului de reşedinţă, în funcţie de resursele financiare aprobate în acest scop prin bugetul anual.  +  Articolul 6 (1) Personalul Centrului Român de Comerţ Exterior se preia prin transfer în noua structură organizatorică, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, şi îşi păstrează drepturile salariale avute la data transferării. (2) Personalul CRPC este format din funcţionari publici şi personal contractual. Salarizarea personalului CRPC se face potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile personalului din instituţiile publice din sectorul bugetar.  +  Articolul 7 (1) CRPC este condus de un director general ajutat de un director general adjunct, numiţi prin ordin al ministrului economiei şi comerţului. (2) Directorul general reprezintă CRPC în raporturile cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu persoane juridice din ţară şi din străinătate. (3) În exercitarea atribuţiilor sale directorul general al CRPC emite decizii. (4) Directorul general al CRPC numeşte prin decizie întregul personal al CRPC, în condiţiile legii. (5) Încadrarea, promovarea, sancţionarea disciplinară şi concedierea personalului CRPC se fac prin decizie a directorului general, în condiţiile legii. (6) Directorul general poate da împuterniciri de reprezentare şi delegare de competenţă altor directori sau oricărei alte persoane din cadrul CRPC. (7) Directorul general al CRPC îndeplineşte, în condiţiile legii, funcţia de ordonator de credite pentru sumele alocate de la bugetul de stat şi pentru cele provenite din venituri proprii. (8) Funcţia de director general al CRPC încetează prin: a) demisie; b) imposibilitatea de exercitare a funcţiei, constând într-o indisponibilitate pe o perioadă mai mare de 60 de zile consecutive; c) revocare de către autoritatea care l-a numit; d) deces. (9) Pe lângă directorul general funcţionează un consiliu consultativ, format din reprezentanţi ai CRPC, ai ministerelor, instituţiilor publice, agenţiilor guvernamentale, băncilor şi instituţiilor financiare, ai patronatelor şi asociaţiilor profesionale cu activitate de comerţ. Componenţa consiliului consultativ, format din 7 membri, se stabileşte prin ordin al ministrului economiei şi comerţului pe baza propunerilor formulate de conducătorii instituţiilor publice care îşi vor desemna reprezentanţii. Consiliul consultativ se reuneşte ori de câte ori este necesar pentru a se asigura îndeplinirea obiectivelor propuse pentru dezvoltarea activităţilor de promovare a comerţului românesc.  +  Articolul 8 (1) Finanţarea cheltuielilor curente, de promovare şi de capital se asigură din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat. (2) Veniturile proprii ale CRPC se realizează din tarife percepute pentru activităţile prevăzute la art. 4 de la agenţi economici, organisme internaţionale, precum şi din orice alte sume realizate din activităţi cu caracter specific prestate de CRPC, în condiţiile legii. (3) Nivelul tarifelor percepute de la agenţii economici de către CRPC se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi comerţului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) CRPC întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu normele elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, care se aprobă în condiţiile legii.  +  Articolul 9În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, CRPC colaborează cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu reprezentanţii din ţară şi din străinătate ai Ministerului Afacerilor Externe şi ai Ministerului Economiei şi Comerţului, precum şi cu alte instituţii şi organizaţii cu atribuţii în domeniul comerţului, promovarea exporturilor şi atragerea investiţiilor străine.  +  Articolul 10CRPC are obligaţia de a înainta Ministerului Economiei şi Comerţului rapoarte semestriale şi, la solicitare, informări periodice privind activitatea proprie.  +  Articolul 11CRPC are, în condiţiile legii, drept de exclusivitate asupra lucrărilor editate pe suport hârtie şi pe suport electronic, elaborate, publicate şi difuzate din iniţiativa, pe responsabilitatea şi sub numele său. Aceste lucrări nu pot fi reeditate fără acordul CRPC.  +  Articolul 12Poziţia nr. 1 a punctului III de la litera A din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. Centrul Român pentru Promovarea Comerţului - 145 de posturi."  +  Articolul 13Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 905/2001 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român de Comerţ Exterior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 26 septembrie 2001, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:-------------Ministru de stat, ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuMinistrul afacerilor externe,Mircea GeoanăMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Elena Dumitrup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 3 iunie 2004.Nr. 892.-----------