INSTRUCŢIUNI din 7 iunie 2001 (*republicate*)de metrologie legală IML 8-01 "Preambalarea unor produse în funcţie de masă sau volum"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 11 iunie 2004   +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1Prezentele instrucţiuni se referă la cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească preambalatele ce conţin produse destinate vânzării în cantităţi nominale unitare constante, care sunt:- egale cu valorile prestabilite de ambalator;- exprimate în unităţi de masă sau de volum;- cuprinse între 5 g şi 10 kg sau între 5 ml şi 10 l.Persoanele fizice sau juridice care efectuează preambalarea produselor în funcţie de masă sau de volum ori care importă acest tip de produse sunt răspunzătoare pentru respectarea prevederilor prezentelor instrucţiuni.  +  Articolul 2În sensul prezentelor instrucţiuni, preambalat reprezintă combinaţia dintre un produs şi ambalajul individual în care acesta este preambalat.Un produs este preambalat atunci când este introdus într-un ambalaj de orice natură, în absenţa cumpărătorului, iar cantitatea de produs conţinută în ambalaj are o valoare prestabilită şi nu poate fi schimbată decât prin deschiderea sau prin modificarea perceptibilă a ambalajului.  +  Articolul 3Preambalatele ce fac obiectul prezentelor instrucţiuni se supun controlului metrologic, potrivit condiţiilor prevăzute în anexa nr. 1 pct. 5 şi în anexa nr. 2.Preambalatele care îndeplinesc condiţiile prevăzute în anexa nr. 1 pot fi marcate cu marca "e". Marca "e" trebuie să aibă o înălţime de cel puţin 3 mm, să fie plasată în acelaşi câmp vizual cu valoarea masei nominale sau a volumului nominal inscripţionat pe ambalaj. Prin aplicarea acestei mărci ambalatorul sau importatorul garantează că preambalatul îndeplineşte cerinţele prezentelor instrucţiuni.Marca "e" trebuie să aibă forma indicată în desenul prezentat în anexa nr. 3 la instrucţiuni. Se interzice inscripţionarea pe preambalate a altor mărci sau simboluri care ar putea fi confundate cu marca "e".  +  Articolul 4Toate preambalatele prevăzute la art. 3 trebuie să poarte, potrivit prevederilor anexei nr. 1, o indicaţie a masei sau volumului produsului, denumită masă nominală sau volum nominal, pe care acestea trebuie să o conţină.Este interzisă tipărirea pe ambalaj a erorilor tolerate privind masa nominală şi volumul nominal.În general preambalatele care conţin produse lichide trebuie să fie inscripţionate cu volumul nominal, iar preambalatele care conţin alte produse trebuie să fie inscripţionate cu masa nominală.Pentru produsele preambalate prevăzute în anexele nr. 6 şi 7, pe recipiente trebuie indicată, de asemenea, capacitatea recipientelor, astfel încât să nu se poată face confuzie cu inscripţionările precizate anterior.  +  Articolul 5Introducerea pe piaţă a preambalatelor care corespund cerinţelor şi verificărilor prevăzute prin aceste instrucţiuni nu poate fi refuzată, interzisă sau restricţionată din motive care privesc: a) inscripţiile ce trebuie să apară pe aceste preambalate în acord cu prezentele instrucţiuni; b) determinarea volumului sau masei lor; c) metodele prin care au fost măsurate sau verificate.  +  Articolul 6Valorile cantităţilor nominale pentru conţinutul unor produse preambalate sunt cuprinse în anexele nr. 4, 5 şi 7. Valorile capacităţilor pentru recipiente, pentru produsele vândute în funcţie de masă sau de volum şi introduse în recipiente rigide, sunt cuprinse în anexele nr. 6 şi 7.Se permit producerea şi/sau comercializarea preambalatelor având valori ale cantităţilor nominale sau ale recipientelor având capacităţile, altele decât cele cuprinse în anexele nr. 4-7, cu condiţia respectării celorlalte prevederi ale prezentelor instrucţiuni.Preambalatele prevăzute în anexa nr. 4 pct. 1 a) şi b), pct. 2a) şi pct. 4 şi în anexa nr. 5 pct. 11 sunt exceptate de la prevederile alin. 2, producerea şi/sau comercializarea acestora fiind permisă numai cu respectarea cantităţilor nominale prevăzute în respectivele anexe.  +  Articolul 7Cantităţile nominale ale preambalatelor prevăzute în anexele nr. 5-7 se referă la: a) preambalate individuale, dacă acestea intră în componenţa unui preambalat multipachet şi dacă sunt destinate vânzării individuale; b) preambalate multipachet, dacă preambalatele individuale care intră în componenţa lor nu sunt destinate vânzării individuale.  +  Capitolul II Sancţiuni  +  Articolul 8Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 3 cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. 3 cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea comercializării loturilor de preambalate necorespunzătoare; c) nerespectarea cerinţelor cuprinse în anexa nr. 1 pct. 1 cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea comercializării loturilor de preambalate necorespunzătoare; d) nerespectarea prevederilor art. 4 cu avertisment. În cazul în care neconformităţile persistă, se aplică amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.  +  Articolul 9Constatarea şi sancţionarea nerespectării prevederilor prezentelor instrucţiuni se fac de Biroul Român de Metrologie Legală prin personalul împuternicit să exercite controlul metrologic al statului.Personalul împuternicit al Biroului Român de Metrologie Legală are drept de acces în toate locurile în care se preambalează, se depozitează sau se comercializează preambalatele la care se referă prezentele instrucţiuni.Contravenţiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 10Biroul Român de Metrologie Legală va elabora proceduri de metrologie legală referitoare la verificările menţionate la pct. 5 şi 6 din anexa nr. 1 şi la metodologia de recunoaştere a procedurilor menţionate la pct. 4 din anexa nr. 1, în termen de 9 luni de la data publicării prezentelor instrucţiuni în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 11Biroul Român de Metrologie Legală va elabora în termen de 9 luni de la data publicării prezentelor instrucţiuni tarifele pentru verificările efectuate de personalul său împuternicit la sediile ambalatorului, ale importatorului sau ale reprezentantului său stabilit în România.  +  Articolul 12Procedurile şi tarifele menţionate la art. 10 şi 11 vor fi aprobate prin ordin al ministrului economiei şi comerţului.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.  +  Anexa 1la instrucţiuniCERINŢE TEHNICE ŞI METROLOGICE. RESPONSABILITĂŢI1. ObiectivePreambalatele reglementate în instrucţiuni trebuie realizate astfel încât să satisfacă următoarele cerinţe:1.1. Conţinutul real al preambalatelor să nu fie mai mic, în medie, decât cantitatea nominală.1.2. Proporţia preambalatelor care au o eroare negativă mai mare decât eroarea negativă tolerată stabilită la pct. 2.4 trebuie să fie suficient de mică, astfel încât loturile de preambalate să corespundă cerinţelor de verificare specificate în anexa nr. 2 la instrucţiuni.1.3. Nici un preambalat care are o eroare negativă mai mare decât dublul erorii negative tolerate cuprinse în tabelul nr. 1 să nu fie marcat cu marca "e" prevăzută la art. 3 şi să nu fie comercializat.2. Definiţii şi prevederi de bază2.1. Cantitatea nominală (masa nominală sau volumul nominal) a conţinutului unui preambalat, cunoscută ca fiind "cantitatea netă", este masa sau volumul indicat pe preambalat, deci cantitatea de produs pe care trebuie să îl conţină preambalatul.2.2. Conţinutul real (masa reală sau volumul real) al unui preambalat este cantitatea de produs pe care acesta îl conţine în realitate. În toate operaţiunile de verificare a cantităţilor de produse exprimate în unităţi de volum valoarea pentru volumul real trebuie determinată sau corectată la temperatura de 20°C, indiferent de temperatura la care se face ambalarea sau verificarea. Această regulă nu se aplică produselor congelate sau îngheţate a căror cantitate este exprimată în unităţi de volum.2.3. Eroarea negativă este cantitatea cu care conţinutul real al preambalatului este mai mic decât cantitatea nominală.2.4. Erorile negative tolerate se vor stabili în conformitate cu tabelul următor:     Tabelul nr. 1
         
    Cantitatea nominală Q(n) (în grame sau mililitri)Eroarea negativă tolerată
    în % din Q(n)în g sau ml
    5 <= Q(n) <= 509-
    50 <= Q(n) <= 100-4,5
    100 <= Q(n) <= 2004,5-
    200 <= Q(n) <= 300-9
    300 <= Q(n) <= 5003-
    500 <= Q(n) <= 1.000-15
    1.000 <= Q(n) <= 10.0001,5-
  La folosirea tabelului valorile erorilor negative tolerate, exprimate în procente, transformate în unităţi de masă sau de volum, vor fi rotunjite până la cea mai apropiată zecime de gram sau de mililitru.3. Inscripţii şi marcăriToate preambalatele fabricate conform instrucţiunilor trebuie să poarte pe ambalaj următoarele inscripţii aplicate, astfel încât să nu poată fi şterse, să fie lizibile şi vizibile pe preambalat în condiţii normale de prezentare:3.1. cantitatea nominală (masa nominală sau volumul nominal) exprimată în kilograme (kg), grame (g), litri (l sau L), centilitri (cl sau cL) ori mililitri (ml sau mL), inscripţionată în cifre şi urmată de simbolul unităţii de măsură sau de denumirea acesteia. Înălţimea minimă a cifrelor este prevăzută în tabelul nr. 2:     Tabelul nr. 2
       
    Cantitatea nominală Q(n) (g sau ml)Înălţimea minimă a cifrelor (mm)
    Q(n) <= 502
    50 < Q(n) <= 2003
    200 < Q(n) <= 1.0004
    1.000 < Q(n)6
  3.2. o marcă sau o inscripţie care să permită identificarea ambalatorului, a persoanei care răspunde de ambalare sau a importatorului.4. Responsabilitatea ambalatorului sau importatoruluiAmbalatorul sau importatorul preambalatelor are responsabilitatea de a asigura că preambalatele îndeplinesc cerinţele cuprinse în instrucţiuni.Cantitatea de produs conţinută într-un preambalat, cunoscută ca fiind "conţinutul real", trebuie măsurată sau verificată în funcţie de masă ori de volum pe răspunderea ambalatorului şi/sau a importatorului. Măsurarea sau verificarea trebuie efectuată cu mijloace de măsurare legale adecvate pentru efectuarea operaţiunilor necesare.Verificarea poate fi făcută prin eşantionare.În cazul în care conţinutul real nu este măsurat, verificarea efectuată de ambalator trebuie organizată astfel încât cantitatea conţinutului să fie efectiv asigurată.Pentru a îndeplini această condiţie ambalatorul trebuie să efectueze verificări în cursul producţiei, în conformitate cu proceduri proprii recunoscute de Biroul Român de Metrologie Legală. Documentele ce conţin rezultatele acestor verificări vor fi păstrate de ambalator spre a fi puse la dispoziţie Biroului Român de Metrologie Legală, pentru a certifica faptul că aceste verificări, împreună cu corecţiile şi ajustările care s-au dovedit necesare, au fost efectuate corespunzător şi exact.Importatorul are posibilitatea ca, în loc să măsoare şi să verifice, să aducă dovezi că este în posesia tuturor garanţiilor necesare care îi permit să îşi asume responsabilitatea pentru respectarea cerinţelor prevăzute în instrucţiuni.5. Verificări efectuate de personalul împuternicit al Biroului Român de Metrologie Legală la sediile ambalatorului, ale importatorului sau ale reprezentantului său stabilit în România Personalul împuternicit al Biroului Român de Metrologie Legală va efectua verificări metrologice prin care să se constate dacă preambalatele îndeplinesc condiţiile cuprinse în instrucţiuni. Aceste verificări vor fi efectuate prin sondaj, prin eşantionare la ambalator sau, dacă acest lucru nu este posibil, la importator sau la reprezentantul acestuia stabilit în România.Verificarea prin eşantionarea statistică va fi efectuată în conformitate cu metoda de referinţă menţionată în anexa nr. 2 la instrucţiuni.6. Alte verificări efectuate de personalul împuternicit al Biroului Român de Metrologie Legală Instrucţiunile nu exclud nici un alt tip de activităţi de control care se pot efectua de către personalul împuternicit al Biroului Român de Metrologie Legală în orice etapă ulterioară introducerii pe piaţă, în special pentru a verifica dacă preambalatele îndeplinesc cerinţele cuprinse în instrucţiuni.
   +  Anexa 2la instrucţiuniMETODA DE VERIFICARE DE REFERINŢĂÎn această anexă se stabilesc procedurile metodei de referinţă privind verificarea statistică a loturilor de preambalate pentru a se constata dacă acestea îndeplinesc cerinţele prevăzute la pct. 1 şi 2.4 din anexa nr. 1 la instrucţiuni.1. Cerinţe pentru măsurarea conţinutului real al preambalatelorConţinutul real al preambalatelor se poate măsura direct cu aparate de cântărit sau cu aparate de determinare a volumului ori indirect, în cazul lichidelor, prin cântărirea produsului preambalat şi măsurarea densităţii lui.Indiferent de metoda folosită, eroarea de măsurare a conţinutului real al preambalatului nu trebuie să depăşească o cincime din eroarea negativă tolerată pentru cantitatea nominală a preambalatului.2. Cerinţe de verificare a loturilor de preambalate Verificarea preambalatelor se va face prin eşantionare în două etape:- verificarea conţinutului real al fiecărui preambalat din eşantion;- verificarea mediei conţinutului real al preambalatelor din eşantion.Un lot de preambalate va fi considerat admis dacă rezultatele ambelor verificări satisfac criteriile de acceptare.Pentru fiecare dintre aceste verificări există două planuri de eşantionare:- un plan pentru verificarea nedistructivă, care nu implică deschiderea ambalajului;- alt plan pentru verificarea distructivă, care implică deschiderea sau distrugerea ambalajului.Din motive economice şi practice şi avându-se în vedere că este mai puţin eficientă decât verificarea nedistructivă, verificarea distructivă va fi limitată la minimul necesar. Verificarea distructivă se va folosi numai când verificarea nedistructivă este imposibil de efectuat. Ca regulă generală, verificarea distructivă nu se va aplica la loturile cu mai puţin de 100 de unităţi.2.1. Loturile de preambalate2.1.1. Lotul care se verifică va fi constituit din toate preambalatele cu aceeaşi cantitate nominală, de acelaşi tip şi din aceeaşi şarjă de producţie, ambalate în acelaşi loc. Mărimea lotului va fi limitată la cantitatea prevăzută mai jos.2.1.2. În cazul verificării preambalatelor la capătul liniei de ambalare numărul de preambalate din fiecare lot trebuie să fie egal cu producţia maximă pe oră a liniei de ambalare, fără nici o restricţie privind mărimea lotului.În alte cazuri mărimea lotului se va limita la 10.000 de unităţi.2.1.3. Pentru loturile cu mai puţin de 100 de preambalate verificarea nedistructivă va fi de 100%, atunci când se efectuează.2.1.4. Pentru a se putea efectua verificarea ce necesită eşantionul cel mai mare, înainte de efectuarea verificărilor prevăzute la pct. 2.2 şi 2.3 se va extrage din lot în mod aleatoriu un număr suficient de preambalate.Pentru verificarea mediei conţinutului real al preambalatului, eşantionul necesar va fi extras la întâmplare din eşantionul iniţial şi va fi însemnat. Operaţiunea de însemnare se va încheia înaintea începerii operaţiunilor de măsurare.2.2. Verificarea conţinutului real al preambalatuluiConţinutul minim admis se calculează prin scăderea erorii negative tolerate pentru conţinutul respectiv din cantitatea nominală a preambalatului.Preambalatele din lotul al căror conţinut real este mai mic decât conţinutul minim admis vor fi considerate necorespunzătoare.2.2.1. Verificarea nedistructivă. Verificarea nedistructivă se va efectua în conformitate cu planul de eşantionare dublă prezentat în tabelul nr. 3: Tabelul nr. 3
               
    Mărimea lotului (numărul de preambalate din lot)EşantionulNumărul de preambalate necorespunzătoare
    SuccesiuneaMărimea eşantionuluiMărimea cumulatăCriteriul de acceptareCriteriul de respingere
    100...5001303013
      2306045
    501...3.2001505025
      25010067
    >= 3.2011808037
      28016089
  Primul numar de preambalate controlate va fi egal cu numărul de unităţi din primul eşantion, astfel cum este indicat în plan:- dacă numărul de unităţi necorespunzătoare găsite în primul eşantion este mai mic sau egal cu primul criteriu de acceptare, lotul se consideră acceptat din punct de vedere al acestei verificări;- dacă numărul de unităţi necorespunzătoare găsite în primul eşantion este mai mare sau egal cu primul criteriu de respingere, lotul se consideră respins;- dacă numărul de unităţi necorespunzătoare găsite în primul eşantion se încadrează între primul criteriu de acceptare şi primul criteriu de respingere, se va verifica al doilea eşantion, al cărui număr de unităţi este indicat în plan.După verificarea celui de-al doilea eşantion unităţile necorespunzătoare găsite în primul şi în al doilea eşantion se adună şi:- dacă numărul total de unităţi necorespunzătoare este mai mic sau egal cu al doilea criteriu de acceptare, lotul se consideră acceptat din punct de vedere al acestei verificări;- dacă numărul total de unităţi necorespunzătoare este mai mare sau egal cu al doilea criteriu de respingere, lotul va fi respins.2.2.2. Verificarea distructivă. Verificarea distructivă se va efectua în conformitate cu planul de eşantionare simplă prevăzut în tabelul nr. 4 şi va fi utilizată numai pentru loturi mai mari sau egale cu 100 de unităţi. Tabelul nr. 4
           
    Mărimea lotuluiMărimea eşantionuluiNumărul de preambalate necorespunzătoare
    Criteriul de acceptareCriteriul de respingere
    indiferent de mărime (>= 100)2012
  Numărul de preambalate verificate va fi egal cu 20:- dacă numărul de unităţi necorespunzătoare găsite în eşantion este mai mic sau egal cu criteriul de acceptare, lotul de preambalate se consideră acceptat;- dacă numărul de unităţi necorespunzătoare găsite în eşantion este mai mare sau egal cu criteriul de respingere, lotul de preambalate se consideră respins.2.3. Verificarea valorii medii a conţinutului real al preambalatelor individuale care alcătuiesc un lot2.3.1. Un lot de preambalate este considerat acceptat din punctul de vedere al acestei verificări, dacă valoareaîn care:Q(n) = cantitatea nominală a preambalatelor;n = numărul preambalatelor din eşantionul prelevat pentru această verificare;s = abaterea standard estimată a cantităţii reale a lotului;t((1-α),n) = valoarea tabelată a repartiţiei Student, pentru v = n-1 grade de libertate şi un nivel de încredere (1-α) = 0,995.2.3.2. Notând cu x(i) valoarea măsurată a cantităţii reale a unui element dintr-un eşantion de mărime n, se obţine:2.3.2.1. valoarea medie a cantităţilor reale ale eşantionului prin formula:2.3.2.2. estimatorul abaterii standard s prin formula:2.3.3. Criteriul de acceptare şi criteriul de respingere a lotului de preambalate, la verificarea valorii medii a conţinutului real, sunt prevăzute în tabelele nr. 5 şi 6.2.3.3.1. Criteriul pentru verificarea nedistructivă: Tabelul nr. 5
           
    Mărimea lotuluiMărimea eşantionuluiCriteriul pentru
    acceptarerespingere
    100-500   __
    inclusiv30x >= Q(n) - 0,503 sx < Q(n) - 0,503 s
        __
    > 50050x >= Q(n) - 0,379 sx < Q(n) - 0,379 s
      2.3.3.2. Criteriul pentru verificarea distructivă:Tabelul nr. 6
           
    Mărimea lotuluiMărimea eşantionuluiCriteriul pentru
    acceptarerespingere
    indiferent de   __
    mărime (> 100)20x >= Q(n) - 0,640 sx < Q(n) - 0,640 s
   +  Anexa 3la instrucţiuniMARCA "e"NOTĂ:Dimensiunile din desen sunt date în valori relative; aceste dimensiuni sunt în funcţie de diametrul cercului circumscris literei "e".  +  Anexa 4la instrucţiuni
                                      VALORILE
   cantităţilor nominale pentru preambalatele care conţin anumite produse lichide
   
  Lichide Volumul nominal al conţinutului (litri)
  1. a) Vin din struguri proaspeţi: must din struguri proaspeţi cu fermentaţie oprită prin adăugare de alcool, inclusiv vin făcut din suc de struguri nefermentat, amestecat cu alcool, cu excepţia vinurilor incluse în Tariful vamal de import al României (TVIR) la subcapitolul 2204.10 2204.21 şi 2204.29 şi a vinurilor-lichior; must din struguri aflat în fermentaţie sau cu fermentaţia oprită îm alt mod decât prin adăugare de alcool (TVIR subcapitolul 2204.30) b) Vinuri "Yellow" având dreptul sa utilizeze următoarele denumiri de origine: "Cotes du Jura", "Arbois", "L'Etoile" şi "Chateau-Chalon" c) Alte băuturi fermentate nespumante, ca de exemplu, suc de mere, suc de pere şi mied (TVIR subcapitolul 2206.00) d) Vermuturi şi alte vinuri din struguri proas- peţi, aromatizate cu extracte de arome (TVIR ca- pitolul 22.05); 0,10 - 0,187^1) - 0,25 0,375 - 0,50 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 0,10 - 0,25 - 0.375 - 0,50 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 5 0,05 până la 0,10 - 0,10 0,20 - 0,375 - 0,50 0,75 - 1 - 1,5 - 3 - 5
  2. a) Vin spumante (TVIR subcapitolul 2204.10) - Alte vinuri decât cel la care se referă subca- pitolul 2204.10, în sticle cu dopuri "ciupercă", legate sau înfundate, şi alte tipuri de vin îm- buteliate sub presiune cuprinsă între unu şi trei bari, măsurată la temperatura de 20°C (TVIR pozi- ţia tarifară 2204.21.10) b) Alte băuturi spumante fermentate, ca de exemplu, suc de mere, suc de pere şi mied (TVIR capitolul 22.06) 0,125 - 0,20 - 0.375 0,75 - 1,5 - 3 4,5 - 6 - 9 0,10 - 0,20 - 0,375 0,75 - 1 - 1,5 - 3
  3. a) Bere din malţ (TVIR capitolul 22.03), exclusiv berea acidă b) Bere acidă 0,25 - 0,33 - 0,50 0,75 - 1 - 2 3 - 4 - 5 0,25 - 0,375 - 0,75
  4. Băuturi spirtoase (altele decât cele din TVIR capitolul 22.08); lichioruri şi alte băuturi spirtoase; preparate alcoolice în amestec (cunoscute sub denumirea "extracte concentrate") pentru indus- tria băuturilor 0,02 - 0,03 - 0,04 0,05 - 0,10*) - 0,20 0,35 - 0,50 - 0,70 1 - 1,125*) - 1,5 2 - 2,5 - 3 - 4,5 5*) - 10*)
  5. Oţet şi înlocuitori de oţet (TVIR capitolul 22.09) 0,25 - 0,50 - 0,75 1 - 2 - 5
  6. Ulei de măsline (TVIR capitolul 15.09), alte uleiuri comestibile (TVIR capitolul 15.07, 15.08 şi 15.11-15.17) 0,25 - 0,50 - 0,75 1 - 2 - 3 - 5 10
  7. Lapte proaspăt, neconcentrat sau îndulcit (TVIR capitolul 04.01), exclusiv iaurt, chefir, lapte bătut, zer şi alte tipuri de lapte fer- mentat sau acidulat; - Băuturi pe bază de lapte (TVIR subcapitolul 0403.10 şi 0403.90) 0,20 - 0,25 - 0,50 0,75 - 1 - 2
  8. a) Ape, inclusiv ape minerale şi ape gazoase (TVIR capitolul 22.01) b) Limonadă, ape minerale aromatizate şi ape gazoase aromatizate, precum şi alte băuturi ne- alcoolice ce nu conţin lapte sau grăsimi lactate (TVIR capitolul 22.02), exclusiv sucuri de legume şi fructe concentrate. mentat sau acidulat; c) Băuturi etichetate ca aperitive fără alcool, concentrate toate volumele următoare: 0,125 - 0,20 - 0,25 0,33 - 0,50 - 0,75 - 1 1,5 - 2 toate volumele următoare: 0,125 - 0,20 - 0,25 0,33 - 0,50 - 0,75 - 1 1,5 - 2 0,10
  9. Sucuri de fructe (inclusiv must de struguri) sau sucuri de legume, indiferent dacă conţin sau nu zahăr adăugat, dar nefermentate şi fără alcool care se încadrează în TVIR capitolul 20.09, nec- tar de fructe toate volumele următoare: 0,125 - 0,20 - 0,25 0,33 - 0,50 - 0,75 - 1 1,5 - 2
      *) Valori destinate exclusiv uzului comercial.
      1) Valoare destinată doar consumului la bordul avioanelor, vapoarelor şi
  trenurilor sau vânzării în magazine duty-free
      Instrucţiunile nu se aplică preambalatelor care conţin produsele enumerate
  în această anexă la:
      - punctul 1 a), care sunt ambalate, îmbuteliate şi etichetate în volume
  ce nu depăşesc 0,25 litri şi care sunt destinate uzului profesional;
      - punctele 2 a) şi 4, care sunt destinate consumului la bordul avioanelor,
  vapoarelor şi trenurilor sau vânzării în magazine duty-free.
   +  Anexa 5la instrucţiuniVALORILEcantităţilor nominale pentru conţinutul unorpreambalate vândute în funcţie de masă sau volum1. Produse alimentare vândute în funcţie de masă (cantitatea în grame - simbol g)1.1. Unt, margarină, grăsimi emulsionate sau grăsimi vegetale şi fără origine animală, produse cu conţinut scăzut de grăsime (TVIR titlurile 04.05 şi 15.17)125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 50001.2. Brânză proaspătă cu excepţia "Petits suisses" şi a altor tipuri de brânză ambalate în acelaşi mod (TVIR subtitlul 0406.10)62,5 - 125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 50001.3. Sare de masă şi pentru gătit (TVIR titlul 25.01)125 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 50001.4. Zahăr, zahăr roşu sau maro, zahăr candel125 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 4000 - 50001.5. Produse cerealiere (exclusiv produsele pentru copii)1.5.1. Făină de cereale, crupe de ovăz, fulgi şi făină de ovăz, fulgi de ovăz (mai puţin produsele menţionate la pct. 1.5.4)125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500*) - 5000 - 100001.5.2. Paste făinoase (TVIR titlul 19.02)125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 100001.5.3. Orez (TVIR titlul 10.06)125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 2500 - 50001.5.4. Alimente preparate obţinute similar cu prăjirea sau cu expandarea cerealelor ori produselor din cereale (pufuleţi, floricele - corn flaks - şi alte produse similare) (TVIR titlul 19.04)250 - 375 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 20001.6. Legume uscate (TVIR titluri 07.12-07.13)**), fructe uscate (TVIR titlurile 08.03-08.06 şi 08.13)125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 5000 - 7500 - 100001.7. Cafea prăjită măcinată sau nemăcinată, cicoare şi înlocuitori de cafea125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 100001.8 Produse congelate1.8.1. Fructe, legume şi cartofi semipreparaţi150 - 300 - 450 - 600 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 25001.8.2. Filκ şi porţii de peşte, panκ sau nu100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1000 - 20001.8.3. Batoane de peşte150 - 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 - 1500 - 18002. Alimente vândute în funcţie de volum (cantitatea în mililitri - simbol ml)2.1. Îngheţată în cantităţi mai mari de 250 ml (exclusiv orice îngheţată al cărei volum nu este determinat de forma recipientului)300 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 4000 - 50003. Hrană uscată pentru câini şi pisici***) (cantitatea în grame - simbol g)200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 - 5000 - 7500 - 100004. Lacuri şi vopsele gata preparate (cu sau fără adaos de solvenţi) (TVIR titlurile 32.08, 32.09, 32.10, excluzând pigmenţii dispersaţi şi soluţiile) (cantitatea în ml)25 - 50 - 125 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1000 - 2000 - 2500 - 4000 5000 - 100005. Produse de lipit şi adezivi, sub formă solidă sau pudră (cantitatea în g)25 - 50 - 125 - 250 - 500 - 1000 - 2500 - 5000 - 8000 - 100006. Produse de curăţat, dezinfectat, vopsit, detartrat, deodorant: insecticide (solide şi pudră, în g, lichide şi paste, în ml).---------*) Nu este valabil pentru făina de ovăz şi fulgii de ovăz.**) Exclusiv cartofi şi legume deshidratate.***) Produse cu umiditate mai mică de 14%.Produse pentru piele şi încălţăminte, lemn şi parchet, cuptoare şi metale, inclusiv pentru maşini auto, ferestre şi oglinzi, inclusiv pentru maşini auto (TVIR titlul 34.05); soluţii pentru îndepărtarea petelor, apret şi vopsele pentru uz casnic (TVIR subtitlurile 3814.00, 3809.10 şi 3212.90).Insecticide pentru uz casnic (TVIR subtitlul 3808.10), detartranţi (TVIR poziţia tarifară 3824.90.45), deodorante de uz casnic (TVIR subtitlurile 3307.20, 3307.41; I 3307.49; 3307.30.00), dezinfectanţi nefarmaceutici25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 375 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 5000 - 100007. Cosmetice: produse de înfrumuseţare şi de toaletă (TVIR titlurile 33.03 şi 33.07) (solide şi pudră, în g, lichide şi paste, în ml)7.1. Produse pentru piele şi igienă bucalăCreme de bărbierit, creme şi loţiuni de uz general, creme de mâini şi loţiuni, produse de plajă, produse de igienă bucală (mai puţin pasta de dinţi)15 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 500 - 10007.2. Paste de dinţi25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 3007.3. Produse pentru îngrijirea părului (mai puţin vopselele de păr) şi produse de baie, lacuri, şampoane, produse de clătire, fixative, briantine, spume de păr, mai puţin loţiunile de păr prevăzute la pct. 7.4, spumante de baie şi alte produse spumante pentru baie şi duş25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 750 1000 - 2000.7.4. Produse pe bază de alcoolCare conţin mai puţin de 3% din volum ulei de parfum natural sau sintetic şi mai puţin de 70% din volum alcool etilic pur: ape aromatice, loţiuni de păr, loţiuni înainte şi după bărbierit15 - 25 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 500 - 750 - 10007.5. Deodorante şi produse de igienă intimă20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 150 - 2007.6. Pudre de talc50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 500 - 10008. Produse pentru spălat8.1. Săpunuri solide pentru toaletă şi uz casnic (cantitatea în g) (TVIR titlul nr. 34.01)25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 10008.2. Săpunuri moi (cu hidroxid de potasiu) (cantitatea în g) (TVIR subtitlurile 3401.11.00 şi 3401.19.00)125 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 5000 - 100008.3. Fulgi de săpun etc. (cantitatea în g) (TVIR poziţia tarifară 3401.20.10)250 - 500 - 750 - 1000 - 3000 - 5000 - 100008.4. Lichide pentru spălat, curăţat şi preparate auxiliare pentru spălat (TVIR titlul nr. 34.02) şi preparatele pe bază de hipoclorit (mai puţin produsele la care se referă pct. 6) (cantitatea în ml)125 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 1250*) - 1500 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 6000 - 7000 - 100008.5. Pudră de curăţat (cantitatea în g)250 - 500 - 750 - 1000 - 100008.6. Preparate sub formă de pudră pentru prespălare şi înmuiere (cantitatea în g)250 - 500 - 1000 - 2000 - 5000 - 100009. Solvenţi (cantitatea în ml)25 - 50 - 75 - 125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2500 - 5000 - 1000010. Lubrifianţi (cantitatea în ml)125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 2500 - 3000 - 4000 - 5000 - 1000011. Fire de tricotat (cantitatea în g) constând din fibre naturale (animale, vegetale şi minerale), fibre sintetice şi amestecurile acestora.10 - 25 - 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 1000Aceste valori reprezintă masa anhidrică a firelor la care este aplicată umiditatea convenţională tolerată prevăzută de legislaţia în vigoare privind denumirea, marcarea compoziţiei fibroase şi etichetarea produselor textile.--------*) Numai pentru hipocloriţi.  +  Anexa 6la instrucţiuniVALORILEcapacităţilor pentru recipiente (pentruprodusele vândute în funcţie de masă sau volum şiintroduse în recipiente rigide)1. Preparate şi semipreparate în cutii de tablă şi recipiente din sticlă: produse vegetale (fructe, legume, roşii, cartofi, mai puţin sparanghel, supe, sucuri de fructe şi legume şi nectar din fructe) pentru consumul uman.1.1. Cutii din tablă şi recipiente din sticlă (capacitatea în ml)106 - 156 - 212 - 228 - 314 - 370 - 425 - 446 - 580 - 720 - 850 - 1062 - 1700 - 2650 - 3100 - 4250 - 102001.1.1. Listă suplimentară pentru pahare:53 - 125 - 2501.2. Lista cuprinzând capacităţile pentru produse speciale (capacitatea în ml):- Trufe: 26 - 53 - 71 - 106 - 212 - 425 - 720 - 850- Tomate:concentrate:71 - 142 - 212 - 370 - 425 - 720 - 850 - 3100 - 4250cu coajă sau fără coajă:236 - 370 - 425 - 720 - 850 - 2650 - 3100- Cockteiluri din fructe, fructe în sirop:106 - 156 - 212 - 228 - 236 - 314 - 370 - 425 - 446 - 580 - 720 - 850 - 1062 - 1700 - 2650 - 3100 - 4250 - 102002. Hrană umedă pentru câini şi pisici (capacitatea în mililitri - simbol ml)212 - 228 - 314 - 425 - 446 - 850 - 1062 - 1700 - 26503. Preparate pentru spălat şi curăţat sub formă de pudrăCapacităţi ale preambalatelor:
       
    Pachetul nr.Volumul în ml
    E 0.5375
    E 1750
    E 21.500
    E 32.250
    E 53.750
    E 107.700
    E 1511.450
    E 2015.200
    E 2518.950
    E 3022.700
       
    Recipientul nr.  
    E 53.950
    E 107.700
    E 1511.450
    E 2015.200
    E 2518.950
    E 3022.700
   +  Anexa 7la instrucţiuniVALORILEvolumelor pentru produsele vândute sub formă de aerosoliFac excepţie de la prevederile prezentei anexe produsele pe bază de alcool care nu satisfac cerinţele specificate la pct. 7.4 din anexa nr. 5 şi produsele medicale.Pentru produsele vândute sub formă de aerosoli, care îndeplinesc cerinţele prezentelor instrucţiuni, nu este necesară indicarea masei nominale a conţinutului lor.1. Produse vândute în recipiente de metal:
         
    Volumul produsului în stare lichidă  (ml)Capacitatea recipientului (ml) pentru:
    produse degajate prin utilizare de gaz lichefiata) produse degajate prin utilizare de gaz comprimat
    b) produse degajate prin utilizare de protoxid de azot sau dioxid de carbon sau amestecurile lor (atunci când produsul are un coeficient Bunsen mai mic sau egal cu 1,2)
    254047
    507589
    75110140
    100140175
    125175210
    150210270
    200270335
    250335405
    300405520
    400520650
    500650800
    6008001.000
    7501.000-
  2. Produse vândute în recipiente, transparente sau netransparente, dinsticlă sau din material plastic.Volumul produsului în stare lichidă (exprimat în ml):25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150.------------