HOTĂRÂRE nr. 852 din 3 iunie 2004privind redistribuirea de posturi şi fonduri aferente în vederea întăririi structurilor Agenţiei SAPARD din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru implementarea măsurilor din Planul Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 8 iunie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 9 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IPe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, următoarele acte normative se modifică după cum urmează:1. Nota cuprinsă în anexa nr. 2 "Unităţi care funcţionează în subordinea Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor" la Hotărârea Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 19 martie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Numărul maxim de posturi pentru aceste unităţi este de 3.704."2. Nota din cuprinsul capitolului II "Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 "Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" la Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 1 aprilie 2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Numărul maxim de posturi pentru instituţiile prevăzute la cap. II este de 1.013."  +  Articolul IIÎn cazul redistribuirii unor posturi ocupate de către funcţionari publici sau de personal încadrat cu contract individual de muncă, persoanele respective vor fi preluate, în condiţiile legii, potrivit repartizării teritoriale şi necesarului pe specialităţi.  +  Articolul III (1) Personalul şi fondurile aferente vor fi preluate prin protocol de predare-primire încheiat între Cancelaria Primului-Ministru şi Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Pe baza protocolului întocmit, Ministerul Finanţelor Publice se autorizează să introducă, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările în structura bugetului de stat, în volumul şi în structura bugetelor ordonatorilor principali de credite şi în anexele la acestea pe anul 2004, corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Ilie SârbuŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Alin TeodorescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 3 iunie 2004.Nr. 852.-----------