LEGE nr. 217 din 27 mai 2004pentru înfiinţarea comunei Florica prin reorganizarea comunei Mihăileşti, judeţul Buzău
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 7 iunie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează comuna Florica, judeţul Buzău, având în componenţă satul Florica, prin reorganizarea comunei Mihăileşti din acelaşi judeţ. (2) Reşedinţa comunei Florica se stabileşte în satul Florica.  +  Articolul 2 (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Mihăileşti are în componenţă satele Mihăileşti, Colţăneni, Mărgineanu şi Satu Nou. (2) Reşedinţa comunei Mihăileşti rămâne în satul Mihăileşti.  +  Articolul 3 (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor administraţiei publice locale în comuna Florica, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegaţi numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de un secretar numit de prefect, în condiţiile legii, care vor reprezenta autorităţile locale. (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Florica.  +  Articolul 4 (1) Consiliul Judeţean Buzău şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Buzău şi Consiliul Local al Comunei Mihăileşti, repartizează veniturile şi cheltuielile bugetului pe anul 2005 al comunei Mihăileşti între comunele prevăzute la art. 1 şi 2. (2) Veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii, revin de drept comunei Florica se administrează şi se gestionează prin autorităţile locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, în limitele prevederilor aprobate pentru anul 2005, pe ansamblul judeţului Buzău. (3) Bugetul comunei Florica pe anul 2005 se elaborează de către delegaţii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Buzău. (4) Operaţiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocol încheiat între primarul comunei Mihăileşti şi delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar al comunei Florica.  +  Articolul 5Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.  +  Articolul 6Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 75 alin. (1) şi (3) şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DAN MIRCEA POPESCUBucureşti, 27 mai 2004.Nr. 217.-----------