DECRET nr. 220 din 14 iulie 1977privind trecerea unităţilor cu activitate de producţie industrială din subordinea consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti în subordinea unor întreprinderi, centrale industriale şi unităţi asimilate acestora, de sub îndrumarea şi controlul unor ministere şi altor organe centrale de stat
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 73 din 19 iulie 1977    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Române decretează:  +  Articolul 1Pe data de 1 septembrie 1977 unitatile şi subunitatile cu activitate de productie industriala, prevăzute în anexa nr. 1, trec din subordinea consiliilor populare judetene şi al municipiului Bucureşti în subordinea unor întreprinderi, centrale industriale şi unităţi asimilate acestora, de sub indrumarea şi controlul unor ministere şi altor organe centrale de stat.Unitatile cu profil mixt, la care delimitarea activităţilor nu este posibila sau eficienta din punct de vedere economic sau financiar, vor fi preluate de către unitatile de interes republican de sub indrumarea şi controlul unor ministere şi altor organe centrale de stat, în al caror domeniu intra ponderea principala a productiei, urmind ca cealalta parte a productiei să se realizeze ca productie secundara.  +  Articolul 2Pe data de 1 septembrie 1977 grupurile întreprinderilor de industrie locala, prevăzute în anexa la art. 23 din Decretul nr. 162/1973, şi Centrul de cercetare şi proiectare pentru industria locala Bucureşti, prevăzut în anexa nr. 1 la Decretul nr. 139/1974, îşi inceteaza activitatea.Pe aceeasi data, intreprinderile pe structura cărora au fost organizate grupurile întreprinderilor de industrie locala, prevăzute în anexa nr. 2, se reorganizeaza, avînd denumirea, sediul, subordonarea şi obiectul de activitate prevăzute în aceeasi anexa.Intreprinderile prevăzute la alin. 2 funcţionează pe principiul gestiunii economice, cu personalitate juridica şi se organizeaza potrivit prevederilor legale privind organizarea şi conducerea întreprinderilor de stat.  +  Articolul 3Incadrarea în grade de organizare a unor unităţi care trec din subordinea consiliilor populare judetene şi al municipiului Bucureşti în subordinea unor întreprinderi, centrale industriale şi unităţi asimilate acestora, de sub indrumarea şi controlul unor ministere şi altor organe centrale de stat, este cea prevăzută în anexa nr. 3*).______________ Notă *) Anexa se comunică instituţiilor interesate.  +  Articolul 4Ministerele şi celelalte organe centrale de stat, împreună cu centralele şi intreprinderile care preiau unitatile şi subunitatile prevăzute la art. 1, asigura, în continuare, producţia sortimentala preluata, inclusiv producţia secundara şi aplicarea programelor speciale aprobate, care să satisfaca cerinţele populatiei cu bunuri de consum şi alte necesităţi ale economiei naţionale, precum şi producţia destinata exportului.Ministerele şi celelalte organe centrale de stat vor lua măsuri de profilare, specializare şi modernizare a productiei preluate, care să asigure cresterea productivitatii muncii, îmbunătăţirea calităţii produselor şi a eficientei economice.  +  Articolul 5Schimbarea profilului unităţilor şi subunitatilor preluate şi a sortimentelor de productie se face de ministere, în cazul în care se asigură realizarea prevederilor de plan la produsele respective, a programelor speciale aprobate şi dacă se asigura satisfacerea cerințelor populatiei, precum şi cresterea eficientei economice, cu acordul Consiliului de coordonare a productiei bunurilor de larg consum, Comitetului de Stat al Planificarii, Ministerului Comerţului Interior şi al comitetului executiv al consiliului popular judetean sau al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 6Trecerea unităţilor şi subunitatilor prevăzute la art. 1 se face cu activul şi pasivul stabilite prin bilantul incheiat la data de 31 august 1977, împreună cu indicatorii de plan economic şi financiar pe anii 1977 şi 1978 şi pe perioada 1976-1980, inclusiv influentele din reasezarea preturilor de productie şi de livrare stabilite potrivit art. 18 din Legea nr. 23/1976, cu menţinerea echilibrului financiar, precum şi cu contractele economice incheiate, pe bază de protocoale între consiliile populare judetene şi al municipiului Bucureşti şi ministere.  +  Articolul 7Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finanţelor, Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperarii economice Internationale şi Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, vor propune modificările, ce decurg din aplicarea prezentului decret, în indicatorii de plan economic, financiar şi pentru baza materiala pe anii 1977 şi 1978 şi pe perioada 1976-1980 şi în volumul şi structura bugetului de stat pe anii 1977-1978, potrivit protocoalelor de predare-primire ce se vor întocmi şi prezenta pînă la 30 septembrie 1977 de către ministere şi comitetele executive ale consiliilor populare respective.Pentru unitatile şi subunitatile preluate, calcularea productiei globale industriale pentru anul 1977 se va face după metoda folosita la elaborarea planului.  +  Articolul 8Personalul grupurilor întreprinderilor de industrie locala, al întreprinderilor judetene, al altor unităţi de industrie locala, precum şi din activităţile de cercetare şi proiectare tehnologica, se preia de întreprinderi, centrale industriale şi unităţi asimilate acestora, de sub indrumarea şi controlul unor ministere şi altor organe centrale de stat, şi de unităţi subordonate consiliilor populare judetene şi al municipiului Bucureşti, corespunzător activităţilor preluate.  +  Articolul 9Personalul care trece în unitatile de interes republican sau local se considera transferat în interesul serviciului.  +  Articolul 10Centralele industriale, intreprinderile din cadrul acestora şi intreprinderile direct subordonate ministerelor, care preiau unităţi sau subunitati din subordinea consiliilor populare pe baza prezentului decret, vor prevedea în planurile de venituri şi cheltuieli o cota din beneficiile planificate, echivalenta cu 50% din beneficiile aferente unităţilor sau subunitatilor preluate.Sumele rezultate se vor varsa la bugetele judetelor şi al municipiului Bucureşti, iar regularizarea varsamintelor se va face pe baza bilanturilor contabile, în limita beneficiilor planificate.  +  Articolul 11Preturile şi tarifele legal aprobate la produsele şi serviciile executate de unitatile cu activitate de productie industriala care, potrivit prezentului decret trec la unităţi de interes republican, se aplică în continuare.  +  Articolul 12Activităţile de prestări servicii şi de productie industriala, care au functionat în componenta grupurilor şi întreprinderilor de industrie locala şi care rămîn în continuare la consiliile populare judetene şi al municipiului Bucureşti, se preiau de unitatile de gospodarie comunala şi locativa, de organizaţiile de constructii-montaj sau trec în subordinea consiliilor populare, conform reglementarilor în vigoare.  +  Articolul 13Personalul din unitatile şi subunitatile de industrie locala preluate şi din unitatile şi subunitatile care rămîn la consiliile populare va fi retribuit în continuare pe baza retelelor şi grupelor de ramuri aprobate acestora pînă la data aplicarii prezentului decret.  +  Articolul 14Consiliile populare judetene şi al municipiului Bucureşti îşi vor concentra activitatea şi vor lua măsuri pentru dezvoltarea şi diversificarea prestarilor de servicii, în vederea satisfacerii cererilor populatiei şi ale unităţilor de stat în domeniile: construirii, repararii şi intretinerii locuintelor; repararii şi intretinerii instalaţiilor interioare din locuinte; administrarii fondului locativ de stat; distribuirii apei potabile şi industriale; canalizarii şi epurarii apelor uzate; transportului de persoane, marfuri şi materiale; salubrizarii localitatilor; spalatului şi curatatului chimic al obiectelor de uz personal şi casnic; repararii şi intretinerii autoturismelor; agrementului, bailor şi strandurilor publice; macinisului prestator de cereale pentru populatie şi alte servicii.  +  Articolul 15Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1973, va asigura coordonarea şi indrumarea unitara a activităţii de prestări servicii ce se realizează de către unitatile economice ale consiliilor populare. Împreună cu comitetele executive ale consiliilor populare judetene şi al municipiului Bucureşti, raspunde pentru realizarea sarcinilor de plan ale consiliilor populare în domeniul prestarilor de servicii şi elaboreaza analize, studii, prognoze privind dezvoltarea, diversificarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor, profilarea şi specializarea unităţilor, asigurind corelarea cu structura cererii populatiei, îmbunătăţirea echiparii tehnice şi a aprovizionarii materiale a unităţilor prestatoare de servicii.  +  Articolul 16Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 17Reglementarile contrare prevederilor din prezentul decret se abroga.NICOLAE CEAUSESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România  +  Anexa 1                                     LISTA             unităţilor şi subunitatilor cu activitate de productie             industriala care trec din subordinea consiliilor populare             judetene şi al municipiului Bucureşti în subordinea unor             întreprinderi, centrale industriale şi unităţi asimilate             acestora, de sub indrumarea şi controlul unor ministere                         şi altor organe centrale de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Denumirea Sediul Profilul de Unitatea republicana Produsele care unităţii activitate care preia; denumirea nu se regăsesc                                        sub care va functiona în obiectul de                                        intreprinderea sau activitate al                                         fabrica preluata unităţii care                                                                    preia────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    1 2 3 4 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    A. Ministerul Industriei Construcţiilor de Masini       Consiliul popular al judeţului Alba - Intreprinderea judeteana                         de industrie locala Alba────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie Alba Iulia, Stingatoare, Intreprinderea mecanica -prelucrari str. Vasile cofraje metalice Alba Iuliaşi confectii Alecsandrimetalice nr. 68 E───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Alba Iulia, Piese Intreprinderea mecanica -lucru str. Motilorturnate Alba Iuliaturnatorie nr. 10 din fonta────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Alba Iulia, Bunuri de consum Intreprinderea mecanica -de lucru str. din tabla, Alba Iuliatinichigerie Motilor impletituri din             nr. 10 sirma───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Alba Iulia, Rilsanare rame, Intreprinderea mecanica -de lucru str. capace, accesorii Alba Iuliarilsanare Motilor pentru colaborari             nr. 10────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Alba Iulia, Scule, dispozi- Intreprinderea mecanica -de lucru str. tive, verifica- Alba Iuliaîntreţinere, Motilor toare prototi-reparatii, nr. 10 puri transpor-prototipuri, turi propriitransporturi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Sebes, str. Piese turnate Intreprinderea mecanica -prelucrari Panduri din fonta şi Cugirşi confectii nr. 58, str. neferoase,metalice Panduri prelucrari             nr. 12, str. tubulatura             Drumul ventilatie,             Sibiului confectii             nr. 5, str. metalice             Postei             nr. 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Sebes, str. Intreţinere, Intreprinderea mecanica -de lucru Plevnei reparatii, Cugirîntreţinere, nr.9 transporturireparatii, propriitransporturi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Arad - Intreprinderea judeteana                  de industrie locala Arad────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Sectia II Arad, calea Piese de schimb Intreprinderea de -"Electro- Aurel Vlaicu auto, tabla vagoane Aradmetal" nr. 121-123 perforata şi                         expandata, piese                         turnate, bunuri                         de consum────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Sectia III Arad, str. Palete cu role, Intreprinderea de -"Electro- Stufului cu grile, bunuri vagoane Aradmetal" nr. 14-15 de consum şi                         colaborari pentru                         vagoane────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Lipova, Trape şi pereti Intreprindereacolaborari calea colaborari de vagoane Aradvagoane Victoriei vagoane             nr. 320────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Sectia V Arad, Betoniere de Intreprinderea -"Electro- calea mic litraj, de vagoane Aradmetal" Aurel subansamble             Vlaicu colaborari             nr. vagoane             139-151────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatia Ineu, str. Bunuri de consum Intreprindereade lucru I Avram colaborari de strunguri Aradprelucrari Iancumetal nr. 7────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatia Ineu, str, Colaborari Intreprinderea -de lucru II Barbu cu unităţi de strunguri Aradconfectii Lautaru republicanemetalice nr. 46────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatia Sebes, str. Piese şi Intreprinderea -de lucru Morii subansamble de strunguri Aradprelucrarea nr. 50 pentru colaborari,metalului piese turnate                         din neferoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Chisineu- Confectii Intreprinderea -de lucru Cris, metalice şi de strunguri Arad             str. piese turnate             Infratirii             nr. 48────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Consiliul popular al judeţului Arges -      Intreprinderea judeteana de industrie locala Arges────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Pitesti, Piese şi Intreprinderea -de lucru str. subansamble de autoturismelacatuserie Giurgiului pentru Pitestişi strunga- nr. 53 colaboraririe cu unităţi                         republicane────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    -- Formatie Pitesti, Rebobinari de Intreprinderea de -de lucru str. motoare electrice autoturisme Pitestibobinaj Cîmpulung             nr. 2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Pitesti, Scaune şi Intreprinderea de Mic mobilierde lucru str. banchete autoturisme Pitesti din lemn,lacatuserie, Nicolae auto, prelate, halate,tapiterie Balcescu huse şi alte salopete,scaune auto, nr. 165 confectii alte con-confectii textile, mic fecţiitextile şi mobilier, articole textilealte produse de lacatuserieşi lucrari pentru colaborari,industriale truse scule,                         matrite,                         reparatii                         masini de                         scris, scule,                         dispozitive şi                         verificatoare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Costesti, Piese şi sub- Intreprinderea dede lucru str. ansamble pentru autoturisme Pitesticonfectii şi Dealului colaborari cuprelucrari nr. 1 unităţi republi-mecanice cane, butoaie                         din tabla──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Costesti, Tucerie Intreprinderea de Tuceriede lucru str. comerciala autoturisme Pitesti comercialaturnatorie Dealului şi alte piese             nr. 1 turnate din                         fonta───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comuna Grinzi exten- Intreprinderea de -de lucru Vedea sibile, stîlpi autoturisme Pitesticonfectii şi telescopici,constructii suporti, prizemetalice pamint şi alte                         confectii şi                         constructii                         metalice───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie Curtea de Trolii manuale, Intreprinderea deconstructii Arges, macarale autoturisme Pitestişi confectii str. Valea "Pionier" şimetalice Iasului planseu, poduri             nr. 2, rulante 1-3 tf,             comuna grinzi rulante             Domnesti 1-3 tf, caru-                         cioare malaxoare,                         stîlpi telesco-                         pici şi alte                         confectii                         metalice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Fabrica de Cîmpulung, Glisiere, tevi şi Intreprinderea Confectiiindustrie str. tobe esapament, mecanica "Muscel" metalicelocala Grigore piese şi suban- Cîmpulung FabricaCîmpulung Alexan- samble pentru metalurgica Cîmpulung              drescu autoturisme,              nr. 7, autobuze,              Dezrobirii tractoare şi              nr. 68, masini agricole,              Grui nr. 1, întreţinere şi              comunele reparatii utilaje,              Rucar, confectii textile,              Berevo- tapiterie autotu-              iesti risme, accesorii                          de cauciuc,                          confectii metalice                          fuzete────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Topoloveni, Confectii Intreprinderea de -de lucru str. metalice autoturisme Pitesti             Industriei             nr. 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Topoloveni, Prelucrari Intreprinderea de -de lucru str. mecanice autoturisme Pitesti             Industriei             nr.4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Topoloveni, Piese turnate Intreprinderea de -de lucru str. autoturisme Pitesti             Industriei             nr.4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Topoloveni, Articole din Intreprinderea de Masede lucru str. mase plastice autoturisme Pitesti plastice             Industriei             nr.4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Topoloveni, Articole Intreprinderea de Chimiede lucru str. chimice autoturisme Pitesti             Industriei contra             nr.4 mustelor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Topoloveni, Prelucrari Intreprinderea de Prelucraride lucru str. în lemn autoturisme Pitesti în lemn             Industriei             nr.4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Topoloveni, Albastru Intreprinderea de Chimiede lucru str. de rufe autoturisme Pitesti             Industriei             nr.4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Consiliul popular al judeţului Arges - Consiliul popular                         al comunei Vlădeşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Insonorizatii Intreprinderea de -de lucru Vlădeşti autoturisme autoturisme Pitesti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            Consiliul popular al judeţului Bihor - Grupul întreprinderilor                 de industrie locala Bihor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Intreprin- Oradea, Piese de schimb, Centrala industriala de Ambalajederea de Piaţa confectii meta- autocamioane şi turisme metalice,industrie Cetatii lice, ambalaje Brasov, Intreprinderea bunuri delocala nr. 18, metalice, bunuri mecanica şi de piese de consum,"Bihoreana" str. de consum, schimb Oradea masti suduraOradea Clujului butoaie metalice garnituri             nr. 202, pentru vopsele, din cauciuc             str. Karl piese turnate,             Marx nr. 24 întreţinere,             str. Dacia reparatii şi             nr. 2, str. scule, dispozi-             Uzinelor tive şi verifi-             nr. 12, catoare, pla-             str. cute din cauciuc,             Spitalului tampoane pentru             nr. 2 vagoane,                         elemente de                         transmisie                         pentru locomo-                         tive diesel                         hidraulice,                         reconditionat                         pile────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Sectia I Salonta, Prelucrari metal Intreprinderea mecanica -metal str. şi de piese de schimb             Muncii Oradea             nr. 37────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Sectia II Salonta, Confectii Intreprinderea mecanica -lacatuserie str. metalice şi de piese de schimb             Muncii Oradea             nr.37────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Sectia III Salonta, Prelucrari la Intreprinderea mecanica -forja str. cald, ambalaje şi de piese de schimb             Gestului din lemn Oradea             nr. 104,             str. 6             Martie             nr. 18────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Sectia Alesd, str. Confectii Intreprinderea mecanica -confectii Tudor Vladi metalice, şi de piese de schimbmetalice mirescu bunuri de Oradea             nr. 30, str. consum,             Crinului întreţinere,             nr. 1 colaborari────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Sectia Beius, str. Confectii meta- Intreprinderea mecanica Bunuri deprelucrari Panduri lice, bunuri de şi de piese de schimb consummetal nr. 8 şi consum, intreti- Oradea             Vascau nere, colaborari────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Fabrica Marghita, Confectii meta- Intreprinderea mecanica -de str. lice, prelucrari şi de piese de schimbindustrie Caragiale piese turnate, Oradea Fabrica de pieselocala nr. 20 menghine de schimb auto MarghitaMarghita şi 51────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comuna Containere, Intreprinderea mecanica -de lucru Săcuieni, colaborari şi de piese de schimbcontainere str. Oradea             Muncii             nr. 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Consiliul popular al judeţului Botosani - Intreprinderea judeteana                de industrie locala Botosani────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Sectia Botosani, Confectii meta- Intreprinderea de -confectii şi str. lice, piese de utilaje şi pieseprelucrari Eternitatii schimb şi alte de schimb Botosanimecanice nr. 2 prelucrari meca-                         nice, articole                         de tinichigerie,                         piese turnate şi                         forjate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Dorohoi, Confectii Intreprinderea de -de lucru str. Lili- metalice,piese utilaje şi pieseconfectii şi acului de schimbsi de schimb Botosaniprelucrare nr. 26 colaborarimetal────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Saveni, str. Confectii Intreprinderea de -de lucru Republicii metalice utilaje şi pieseconfectii nr. 208 de schimb Botosanimetalice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Consiliul popular al judeţului Brasov - Grupul întreprinderilor                        de industrie locala Brasov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Intreprin- Brasov, Jenti tractor, Centrala -derea de str. confectii metalice, industrialaindustrie Traian ventile şi capacele de tractoarelocala Grozavescu auto, diuze pompe şi masini"Metalo- nr. 7, de injectie; piese agricole Brasov,chim" str. turnate din fonta IntreprindereaBrasov Ecaterina şi neferoase; mecanica             Teodoroiu articole de uz Brasov             nr. 21, casnic, articole             str. tehnice din cauciuc;             Vilcele centuri de siguranţă;             nr. 2, reconditionari piese             str. De de tractor; captuseli             Mijloc pentru autocamioane;             nr. 97, tapiterii auto şi             str. accesorii diverse;             Toamnei huse, prelate;             nr. 21, confectii textile             str. PVC; brichete pentru             Operetei fumatori, ambalaje             nr. 84, din carton; articole             str. din mase termoplastice,             Lunga din poliester, cu             nr. 50 fibra de sticlă;                         echipament de protecţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Codlea, Tapiterie şi Intreprinderea -tapiterie şi str. accesorii auto, mecanica Brasovaccesorii Armata huse, prelate,auto, huse, Rosie diverseprelate şi nr. 177 confectiidiverse textile şi PVCconfectii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Sectia Fagaras, Brichete pentru Intreprinderea -metal str. fumatori, prelu- mecanica Brasov             Libertatii crari mecanice,             nr. 11 şi confectii meta-             32, str. lice, colaborari             Filimon bunuri de consum,             Sirbu diverse ambalaje             nr. 43, din carton             str. 6             Martie             nr. 131             şi 175────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Sectia Fagaras, Articole tehnice Intreprinderea -prelucrari str. 6 din mase termo- mecanica Brasovmase Martie plastice, dinplastice nr. 131 poliester, cu                         fibra de sticlă,                         bunuri de consum                         şi statuete────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Sectia Rupea, Confectii meta- Intreprinderea -prelucrari str. lice, colaborari, mecanica Brasovmecanice şi Republicii confectii textileconfectii nr. 127 şi echipament dediferite şi 349 protecţie, repa-                         ratii şi între-                         tinere utilaje                         proprii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Buzau - Intreprinderea judeteana                     de industrie locala Buzau────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Sectia de Rimnicu Stingatoare, Intreprinderea -confectii Sarat, piesesi metalurgica Buzaumetalice str. subansamble             Paterni- pentru semanatori             tatii             nr. 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Rimnicu Acoperiri Intreprinderea de -de lucru Sarat, metalice, organe de asamblareacoperiri str. piese colaborari pentru industriametalice Stefan electrotehnica             cel Mare Rimnicu Sarat             nr. 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Sectia Rimnicu Tuburi din fonta, Intreprinderea -turnatorie Sarat, guri pivnita, metalurgica Buzaufonta str. accesorii, alte             Paterni- piese turnate             tatii             nr. 1,             str. inde-             pendentei             nr. 50────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier de Rimnicu Lucrari cu Intreprinderea de -reparatii şi Sarat, str. caracter garnituri de frinaîntreţinere Indepen- industrial şi şi etansare             dentei piese de schimb Rimnicu Sarat             nr. 50────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              Consiliul popular al judeţului Braila - Intreprinderea                  judeteana de industrie locala Braila────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie Braila, Constructii şi Santierul naval -constructii sos. confectii Brailaşi confectii Baldo- metalice,repa-metalice vinesti ratii şi între-             nr. 30 tinere utilaje───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Braila, Piese turnate Santierul navalturnatorie str. şi vulcanizare Braila            Focsani            nr. 11────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Braila, Constructii Santierul naval -de lucru Intreprin- metalice Brailaconstructii derea demetalice utilaj             "Prodresul"             str.             Industriei             nr. 17────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Braila, Cazangerie navala Santierul navalde lucru str. şi velatura Brailacazangerie Senatul             Dunarii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Braila, Reparatii salupe Santierul navalde lucru Santierul Brailareparatii naval,nave str.             Fabricilor             nr. 2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Caraş-Severin - Intreprinderea              judeteana de industrie locala Caraş-Severin────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie Resita, Prelucrari mecanice, Intreprinderea -prelucrari str. corpuri de iluminat, de constructiimecanice, Valiug mobilier comercial, masini Resitamobilier nr. 2, articole din masecomercial str. plastice, pieseşi mase Rindul turnateplastice nr. 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Otelu Rosu, Tuburi flexibile Intreprinderea -de lucru str. de constructiituburi Tineretului masini Resitaflexibile nr. 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Baile Prelucrari Intreprindereaprelucrari Herculane, mecanice, piese mecanica Topletmecanice şi Aleea turnateturnatorie Fabrica de             var nr. 2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Prelucrari Intreprindereade lucru Lapusnicel mecanice mecanica Topletprelucrarimecanice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Cluj - Grupul industrial de industrie                            locala Cluj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Intreprin- Cluj-Napoca,Constructii de Centrala industriala de Articolederea de str. Luncii masini, aparataj masini şi utilaje pentru deindustrie nr. 19 electric, lacate, industria usoara Bucureşti, podoabalocala corpuri de Intreprinderea"Electro- iluminat, "Electrometal" Cluj-Napocametal" articole deCluj-Napoca podoaba, aparatura                         electronică,                         confectii metalice. ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Intreprin- Gherla, Confectii metalice, Intreprinderea -derea de str. scule şi unelte "Electrometal"industrie Hajdatii forjate, spite Cluj-Napoca,locala nr. 1 biciclete, bunuri Fabrica "Someşul""Someşul" de consum GherlaGherla────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Fabrica Turda, Piese de schimb, Intreprinderea Oglinzi,mixta de str. Negru cooperari, lucrari "Electrometal" sapunindustrie Voda nr. 2, cu caracter Cluj-Napoca, de rufe,locala str. Repu- industrial, banda Fabrica de accesorii reparatii"Turdeana" blicii izolatoare, arcuri şi piese de schimb seringi,             nr. 34, pentru mobila, "Turdeana" banda             str. Ratiu legatori saci, izolatoare             nr. 84 agrafe de birou,                         splinturi, alte                         produse────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Constanta - Grupul întreprinderilor                              de industrie locala Constanta────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Sectia I Medgidia, Piese turnate, Intreprinderea mecanica -confectii str. confectii de utilaje Medgidiametalice şi Tortomanu metalice,turnatorie. nr. 1 caiele, colti                         de gheata────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Sectia II Medgidia, Articole camping, Intreprinderea mecanica -articole str. colaborari cu de utilaje Medgidiacamping şi Tortomanu unităţilacatuserie nr. 1 republicane────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Medgidia, Intreţinere şi Intreprinderea mecanica -de lucru str. reparatii utilaje de utilaje Medgidiamecano- Tortomanu propriienergetic nr. 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         Consiliul popular al judeţului Caraş-Severin - Intreprinderea                   judeteana de industrie locala Caraş-Severin────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier de Sfîntu Confectii şi Intreprinderea deconfectii Gheorghe, accesorii autocamioane Brasovmetalice str. metalice             Brasovului             nr. 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Sfîntu Piese turnate din Intreprinderea de -turnatorie Gheorghe, fonta şi aliaje autocamioane Brasov             str.             Brasovului             nr. 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Intorsura Confectii Intreprinderea de -de lucru Buzaului, metalice suruburi Tirgu Secuiescconfectii str. Gh.metalice Doja             nr. 100────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Baraolt, Benzi Intreprinderea de -vulcanizare str. transportoare suruburi Tirgu Secuiesc             Kossuth din cauciuc             nr. 9───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie Tirgu Confectii şi Intreprinderea de -confectii Secuiesc, accesorii suruburi Tirgu Secuiescmetalic str. metalice            Fabricii            nr. 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Tirgu Produse din mase Intreprinderea de -lucru mase Secuiesc, plastice suruburi Tirgu Secuiescplastice str. injectate             Vasarhelyi             Peter nr. 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Tirgu Garnituri de Intreprinderea de -lucru Secuiesc, cauciuc suruburi Tirgu Secuiescvulcanizare str.             Vasarhelyi             Peter             nr. 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Dîmboviţa - Intreprinderea judeteana             de industrie locala Dîmboviţa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Tirgoviste, Piese turnate din Intreprinderea de -de lucru str. fonta, robineti utilaj petrolierturnatorie, Comerţului şi reductoare Tirgovisteprelucrari nr. 2 pentru oxigen,mecanice şi piese de schimb,mecano- scule, dispozitiveenergetic şi verificatoare,                         reparatii şi                         intretineri                         utilaje proprii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Tirgoviste, Baraci metalice, Intreprinderea de -de lucru str. cooperari masini utilaj petrolierconfectii Agricultu- universale pentru Tirgovistemetalice rii nr. 1 furaje, autouti-                         litare, bunuri                         de consum────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Mobilier metalic, Intreprinderea -de lucru Contesti, containere, de aparatajconfectii satul tablouri capsulate electric Titumetalice şi Boteni tablouri de dis-tablouri tributie, panouri,electrice automatizare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Tirgoviste, Piese turnate din Intreprinderea -de lucru sos. metale neferoase de utilaj petrolierturnatorie Sinaia Tirgovisteneferoase nr. 2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Titu, Baraci metalice, Intreprinderea de -de lucru satul piese turnate aparataj electric Tituconfectii Salcuta din neferoasemetalice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Gaesti, Conservatoare Intreprinderea de -de lucru str. frigorifice frigidere Gaesticonserva- Giurgiului pentru alimen-toare nr. 4 tatia publicăfrigorifice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          Consiliul popular al judeţului Dolj - Grupul întreprinderilor                         de industrie locala Dolj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Intreprin- Bailesti, Piese turnate din Centrala industriala de -derea de str. fonta, prelucrari tractoare şi masiniindustrie Victoriei mecanice, lopeti, agricole Brasov,locala nr. 47 sape şi cazmale Intreprinderea mecanicaBailesti forjate şi matri- Bailesti                         tate, cabine                         "Gloria", carucioare,                         eleveuze şi alte                         confectii metalice,                         galeti zincate,                         bidoane, confectii                         metalice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Galaţi - Intreprinderea judeteana                    de industrie locala Galaţi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Galaţi, Piese turnate din Intreprinderea de -de lucru str. fonta, piese de piese pentruturnatorie, Movilei schimb, flanse tractoare şi masiniprelucrari nr. 3 armaturi şi alte agricole Galaţimecanice produse lucrate                         mecanic────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Galaţi, Vase şi rezervoare Intreprinderea de -de lucru str. metalice, bănci piese pentru tractoareconstructii Movilei scolare, cabine şi masini agricoleşi confectii nr. 3 telefonice, alte Galaţimetalice constructii şi                         confectii metalice ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Galaţi, Stîlpi, virole, Intreprinderea mecanica -de lucru str. Etna feronerie, navala Galaţiconstructii nr. 2 confectii şişi confectii confectiimetalice metalice                         diferite────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Galaţi, Constructii meta- Intreprinderea mecanica -de lucru str. Etna lice pentru navala Galaţiconstructii nr. 2 constructii indus-şi confectii triale, mobiliermetalice naval────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Galaţi, str. Rebobinari Intreprinderea mecanica -bobinaj I.L.Caragiale motoare navala Galaţimotoare nr. 19 electriceelectrice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Galaţi, Intretineri şi Intreprinderea de piese -de intreti- str. M. reparatii masini, pentru tractoare şineri şi Kogalni- utilaje şi masini agricole Galaţireparatii ceanu instalaţiiutilaje nr. 16 proprii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Galaţi, Intretineri şi Intreprinderea de piese -de lucru str. M. reparatii pentru tractoare şiintretineri Kogalni- instalaţii masini agricole Galaţişi reparatii ceanu sub presiune,             nr. 16 poduri                         rulante────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Galaţi, Constructii şi Intreprinderea de piese -lucru str. M. montaj utilaje pentru tractoare şiconstructii- Kogalni- masini agricole Galaţimontaj ceanu             nr. 16 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Galaţi, Barci de salvare, Intreprinderea mecanicade lucru str. carenaje strung, navala Galaţimase Traian articole din maseplastice nr. 218 plastice armatearmate cu cu fibra defibra din sticlăsticlă ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Hunedoara - Intreprinderea judeteana                 de industrie locala Hunedoara────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Fabrica Orastie, Confectii metalice, Intreprinderea -de industrie str. piese turnate din mecanicalocala Nicolae fonta, containere Cugir,Orastie Titulescu şi accesorii Fabrica mecanica             nr. 20, pentru instalaţii, Orastie             comuna prelucrari mecanice,             Turdas, subansamble cooperare             satul             Pricaz────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Sectia Deva, Confectii metalice Fabrica mecanica -confectii şi str. şi subansamble Orastieprelucrari Gojdu masini-uneltemecanice nr. 30────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Iasi - Intreprinderea judeteana                       de industrie locala Iasi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Sectia Iasi, Prelucrari Intreprinderea Articoleconfectii str. mecanice, mecanica "Nicolina" din masaşi Bucium confectii Iasi plasticaprelucrari nr. 23, metalice,metalice str. articole             Codrescu camping,             nr. 6 feronerie,                         articole                         din mase                         plastice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Sectia Iasi, Piese turnate Intreprinderea mecanica -turnatorie str. din fonta şi "Nicolina" Iasiconfectii Niciman neferoase,metalice şi nr. 2 articole camping,colaborari articole de                         tinichigerie,                         prelucrari                         mecanice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Ilfov - Grupul întreprinderilor                         de industrie locala Ilfov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Confectii Intreprinderea -de lucru Gruiu metalice de utilaj chimicconfectii "Grivita Rosie"metalice Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Mehedinti - Intreprinderea judeteana                      de industrie locala Mehedinti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Intreprin- Drobeta- Confectii meta- Centrala industriala -derea Turnu lice, prelucrari de utilaj tehnologicjudeteana de Severin, mecanice prin şi material rulantindustrie str. aschiere, turna- Bucureşti,locala Timisoarei torie feroase şi Intreprinderea mecanicaMehedinti nr. 1, neferoase, cola- Drobeta-Turnu Severin             str. Pades borari la ramura             nr. 2, lemn cu industria             Orsova, republicana,             b-dul divers mobilier,             Portile de confectii textile,             Fier nr.6, prelate auto şi             Strehaia, pentru utilaje,             str. Matei lucrari de colabo-             Basarab rare cu unitatile             nr.8,Vinju republicane,             Mare, diverse accesorii             str. Tirgu- din cauciuc pentru             lui nr. 2, utilaje şi             comuna material rulant,             Cujmir huse şi prelate                         pentru masini                         şi utilaje,                         confectionari                         perii                         industriale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Neamt - Intreprinderea judeteana                        de industrie locala Neamt───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie Piatra- Piese turnate, Intreprinderea -turnatorie Neamt, dulapuri metali- mecanicaconfectii str. ce, confectii "Ceahlaul" Piatra-Neamtmetalice şi Carpati metalice, forjaprelucrari nr. 44 scule, dispozi-mecanice tive şi verifi-                         catoare, genera-                         tori sudura,                         mase plastice,                         cauciuc,                         cooperari────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Sectia Roman, Confectii metalice, Intreprinderea -prelucrarea str. piese forjate şi mecanica Romanmetalului, Bogdan matritate, pieseturnatorie Dragos turnate fonta,             nr. 119, tuburi flexibile,             str. bunuri de consum,             Sucedava cooperari             nr. 131────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Olt - Intreprinderea judeteana de                       industrie locala Olt────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Bals, str. Piese turnate, Intreprinderea de Bucatarii,de lucru Ceresului prelucrari osii şi boghiuri uşi,turnatorie, nr. 8 mecanice, colabo- Bals ferestreprelucrari rari, bucatarii,mecanice, uşi-ferestre,prelucrare vopselelemn, vopsele────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Sectia Caracal, Prelucrari Intreprinderea de -confectii str. Negru mecanice, vagoane Caracalşi Voda nr.7 colaborariprelucrarimecanice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Corabia, Confectii Intreprinderea de -confectii str. metalice vagoane Caracalmetalice V.I.Lenin             nr. 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Slatina, Confectii metalice, Intreprinderea dede lucru al. Oltului prelucrari utilaje alimentareturnatorie, nr.3 mecanice, colabo- Slatinaconfectii şi rari piese tur-prelucrari nate, produsemecanice electrotehnice,                         articole mase                         plastice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Prahova - Grupul întreprinderilor de                           industrie locala Prahova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Ploiesti, Reparatii acumula- Intreprinderea de -de lucru str. Elena tori, cîntare, utilajpentru Doamna bobine, masini de chimic Ploiestilucrari cu nr.77,b-dul scris, sifoane,caracter Republicii cromaj, galeriiindustrial nr. 15 din aluminiu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Cîmpina,str. Reparatii şi Intreprinderea mecanica -de lucru Prahovei intretineri uti- Cîmpinamecano- nr. 12 laje proprii,energetice autoutilare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Cîmpina, Impletituri plasa Intreprinderea mecanica -de lucru str. din sirma Cîmpinaimpletituri Tirnavasirma Mare             nr. 20────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Intreprin- Valenii de Confectii Centrala industriala dederea de Munte, str. metalice, echipament specialindustrie Stefan cel mobilier Bucureşti, Intreprinderealocala:Valea Mare nr. 38, combinat, mecanica "ValeaTeleajenului str. Tipogra- colaborari cu Teleajenului"Valenii de fiei nr. 1, industriaMunte comuna Izvoa- republicana,             rele, comuna prelucrari             Magurele, mecanice,             comuna reparatii şi             Pacureti, întreţinere             comuna utilaje,             Gura autodotari             Vitrioarei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Salaj - Intreprinderea judeteana                       de industrie locala Salaj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Simleu Bunuri de consum, Intreprinderea de -confectii, Silvaniei, colaborari piese armaturi industrialeprelucrari str. turnate din fonta şi otelşi turna- Simion Zalautorie Barnutiu             nr. 9────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Jibou, str. Confectii meta- Intreprinderea de -de lucru Morii nr. 1 lice, prelucrari armaturi industrialeconfectii şi mecanice, coope- din fonta şi otelprelucrari rari Zalaumecanice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Sibiu - Intreprinderea judeteana                    de industrie locala Sibiu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Fabrica de Sibiu, str. Piese turnate din Centrala industriala -industrie Abatorului fonta şi nefe- de autocamioane şilocala nr. 2, str. roase, confectii turisme Brasov,AMET-SIBIU M.Kogalni- metalice, prelu- Fabrica metalurgica             ceanu nr. 1, crari mecanice, Sibiu             str. Tigla- articole de cam-             rilor nr.66 ping, bunuri de             şi 101, str. consum, confectii             Lemnelor metalice             nr. 29,             str. Croito-             rilor nr.6,             str. Maka-             renko nr. 1,             str. Morilor             nr. 17────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Cisnadie, Confectii şi Fabrica metalurgicaconstructii str. 1 Mai constructii Sibiumetalice nr. 46, str. metalice             Dezrobirii             nr. 34, str.             Tirgului             nr. 13,             comuna             Miercurea             Sibiului────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Medias, Cordoane şi ca- Intreprinderea "Electro- -de lucru str. blaje, articole magnetica" Bucureşti-lacordoane şi Stadionului electrotehnice Fabrica de aparatajcablaje nr. 53 electric Medias────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Fabrica Agnita, Utilaje, accesorii Centrala industriala -de str. şi confectii meta- de masini şi utilajeindustrie Garii lice pentru în- pentru industrialocala nr. 66 dustria republi- usoara Bucureşti,Agnita şi 193, cana, reparatii Fabrica de utilaje şi             piaţa autovehicule şi accesorii Agnita             R.S.R. mijloace de             nr.65, transport intern,             str. modele lemn,             Mihai subansamble din             Viteazul lemn pentru             nr. 11, utilaje, mic             str. mobilier, huse             Mihai pentru utilaje             Viteazul speciale şi             prelungire autovehicule,                         prelate auto,                         tricoturi, amba-                         laje din carton                         şi mase plastice,                         hirtie gumata,                         clei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         Consiliul popular al judeţului Suceava - Intreprinderea judeteana                           de industrie locala Suceava────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Fabrica Radauti, Piese de schimb, Centrala industriala de -mixta de str. colaborari, piese Masini-unelte, mecanicaindustrie Gh.Doja turnate, bunuri fina şi scule Bucureşti,locala nr.5, de consum, mbilier Fabrica de confectiiRadauti calea comercial şi metalice şi prelucrari             Prieteniei hotelier, alte mecanice Radauti             nr. 28A produse────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Comuna Confectii şi Fabrica de confectii -de lucru Sadova prelucrari meca- metalice şi prelucrariprelucrari nice, bunuri de mecanice Radautimecanice consum──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Comuna Confectii şi Intreprinderea -de lucru Vama, prelucrari mecanica Suceavaprelu- satul mecanice,crarea Prisaca bunurimetalelor Dornei de consum────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Consiliul popular al judeţului Teleorman - Intreprinderea judeteana                     de industrie locala Teleorman────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Fabrica Rosiori de Prelucrari Centrala industriala -mixta de Vede, str.7 mecanice, de masini şi utilajeindustrie Noiembrie piese,turnate, pentru industrialocala nr. 1, str. reparatii repereusoara Bucureşti,Rosiori Oltului şi subansamble Fabrica de prelucrari             nr.14, din mase mecanice şi confectii             Alexandria, plastice metalice Rosiori             str. Viilor de Vede             nr.1, Videle             str. Depozi-             telor nr.15,             Turnu             Magurele,             str.             Memoriilor             2 Mai nr.68,             Zimnicea,             sos.             Giurgiului             nr. 266────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Timiş - Grupul întreprinderilor de                         industrie locala Timiş────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Intreprin- Timisoara, Utilaje, Centrala industriala -derea de str. Circum- articole de masini şi aparatajeindustrie volutiunii electrotehnice, electrice Craiova,locala nr.1, calea confectii Intreprinderea"Electro- Sagului metalice, "Electrometal"metal" nr. 143, bunuri de TimisoaraTimiş str. Mihail consum,             Kogălniceanu piese şi             nr. 4, str. accesorii             Dacilor turnate             nr.4,             Sinicolau             Mare,comuna             Ciacova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Sectia Timisoara, Articole Intreprinderea -mase str. tehnice "Electrometal"plastice, Cermena din mase Timisoarascularie nr. 1 plasticemecano-energetic────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Sectia Timisoara, Portelan Intreprinderea -"Crinul" str. electrotehnic "Electrometal"             Aurel Timisoara             Vlaicu             nr.1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Sectii de Lugoj, Bunuri de Intreprinderea -produse şi str. consum, "Electrometal"confectii Tesatorilor greutati Timisoarametalice, nr. 17, nichelate,piese str. 1 scule,turnate, Mai dispozitivescularie nr. 33 şi verificatoare,şi matrite,întreţinere reparatii                         şi intretineri                         utilaje,                         piese                         turnate din                         fonta────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Grupul întreprinderilor de gospodarie comunala şi locativa Timisoara────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Sectia Timisoara, Vagoane Intreprinderea -constructii b-dul. tramvai "Electrometal"vagoane Dîmboviţa Timisoaratramvai nr. 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Vaslui - Intreprinderea judeteana                       de industrie locala Vaslui────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Birlad, Piese turnate Intreprinderea de -prelucrari str. din fonta, rulmenti Birladmecanice şi Republicii reparatii,turnatorie nr. 14, bunuri de consum             str.             Susaicov             nr. 77────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Birlad, Piese de Intreprinderea -prelucrari str. schimb, de rulmenti Birladmecanice Republicii cooperari             nr. 304 şi alte                         prelucrari                         mecanice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Vaslui, str. Lucrari pentru Intreprinderea de ventila- -confectii Stefan cel cooperari, toare şi instalaţii deşi Mare nr. 5 acoperiri ventilatie Vasluiprelucrari galvanicemecanice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Negresti, Confectii Intreprinderea de -de lucru str. metalice, ventilatoare şiconfectii şi Garii prelucrari instalaţii deprelucrari nr. 5 mecanice, ventilatie Vasluimecanice cooperari────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Husi, str. Confectii Intreprinderea de -prelucrari Fundatura metalice, ventilatoare şişi confectii Ionescu prelucrari instalaţiimetalice nr. 2, mecanice, de ventilatie Vaslui             str. cooperari,             Alexandru bunuri             Ioan Cuza de consum             nr. 101────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al municipiului Bucureşti - Grupul întreprinderilor             de industrie locala Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Intreprin- Bucureşti, Utilaje pentru Centrala industriala de -derea de str. economia locala masini şi utilaje pentruindustrie Teodosie apometre, scule- industria usoaralocala Rudeanu unelte forjate Bucureşti, Intreprinderea"Precizia" nr.12-14, "Precizia" BucureştiBucureşti calea             Rahovei             nr. 256,             str. Sf.             Maria             nr. 8, str.             Caporal             Ilina             nr. 16, str.             Orhideelor             nr. 35,             splaiul             Unirii             nr. 281,             str. Cuza             Voda             nr. 148,             str.             Stirbei             Voda             nr. 101────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Sectia 1 Bucureşti, Bucatarii, Centrala industriala de -Grozavesti str. Econom instalaţii masini şi utilaje pentru             Cezarescu cantine, industria usoara             nr. 38-42 restaurante Bucureşti, Intreprinderea                                          "Precizia" Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     B. Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Constructii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Alba - Intreprinderea judeteana                    de industrie locala Alba────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Abrud, str. Mobila corp, Intreprinderea de -de lucru 1 Mai uşi-ferestre prelucrare a lemnuluitimplarie nr. 2-4 Cimpeni───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Comuna Butoaie şi lazi Intreprinderea de -de lucru Avram Iancu prelucrare a lemnuluiprelucrare Cimpenilemn────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Aiud, str. Mobila corp Combinatul de prelucrare -de lucru Stefan cel a lemnului Blajprelucrare Mare nr. 2lemn───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Butoaie şi lazi Intreprinderea de -de lucru Girdade Sus prelucrare a lemnuluiprelucrare Cimpenilemn───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Aiud, str. Mobila corp Combinatul de prelucrare -de lucru Popa Sapca a lemnului Blajprelucrare nr. 1lemn────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Sebes, str. Mobila corp Combinatul de prelucrare -de lucru Dorobanti a lemnului Sebesprelucrare nr. 4lemn────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Alba Iulia, Mobila corp Combinatul de prelucrare -de lucru str. Motilor a lemnului Sebesprelucrare nr. 10lemn────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Butoaie şi lazi Intreprinderea dede lucru Albac prelucrare a lemnuluiprelucrare Cimpenilemn────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Abrud, Intreprinderea de - -de lucru str. prelucrare a lemnuluiîntreţinere 1 Mai Cimpenişi transport nr. 1-3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Abrud, Tinichigerie, Intreprinderea de Tinichigerie,de lucru str. impletituri prelucrare a lemnului impletituriprelucrari 1 Mai din sirma Cimpeni din sirmamecanice nr. 1-3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Arad - Intreprinderea judeteana               de industrie locala Arad────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Sebis, Mobila corp Combinatul de prelucrare -de lucru str. a lemnului Aradprelucrare Moriilemn nr. 49────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier de Ineu Mobila corp Combinatul de prelucrare -productie a lemnului Arad────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comuna Mobila corp Combinatul de prelucrare -de lucru Pecica a lemnului Aradprelucrare nr.1700lemn────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Nadlac, Mobila corp Combinatul de prelucrare -de lucru nr. 797 a lemnului Aradprelucrarelemn───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Radna, Mobila corp, Combinatul de prelucrare -de lucru calea mobila bucatarie a lemnului AradLipova Victoriei            nr. 34────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Mobila corp Combinatul de prelucrare -de lucru Sintana, a lemnului AradSintana str. Mihai             Viteazul             nr. 2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Arad, Uşi-ferestre Combinatul de prelucrare -de lucru str. a lemnului Aradprelucrare Poetuluilemn nr. 89────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Arad, Impletituri Combinatul de prelucrare -de lucru str. rachita a lemnului Aradimpletituri Zorilor             nr. 7────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Impletituri Combinatul de prelucrare -de lucru Tudor rachita a lemnului Aradimpletituri Vladimi-             rescu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Impletituri Combinatul de prelucrare -de lucru Fintinele, rachita a lemnului Aradimpletituri satul             Frumusani────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Impletituri Combinatul de prelucrare -de lucru Sintana, rachita a lemnului Aradimpletituri str.Mihai             Viteazul             nr. 2-4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Impletituri Combinatul de prelucrare -de lucru Sepreus rachita a lemnului Aradimpletituri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Impletituri Combinatul de prelucrare -de lucru Zarand rachita a lemnului Aradimpletituri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Chisineu Impletituri Combinatul de prelucrare -de lucru Cris rachita a lemnului Aradimpletituri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Pincota, Sicrie Combinatul de prelucrare -lucru str. a lemnului Arad             Garii             nr. 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          Consiliul popular al judeţului Arges - Intreprinderea judeteana                       de industrie locala Arges────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comuna Ambalaje lemn Intreprinderea forestiera -de lucru Cosesti (lazi, butoaie) de exploatare şi transportprelucrare Pitestilemn────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Costesti, Uşi-ferestre Intreprinderea forestiera -de lucru str. Morii de exploatare şi transportprelucrare nr. 2 Pitestilemn────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Uşi-ferestre Intreprinderea forestiera -de lucru Vedea de exploatare şi transportprelucrare Pitestilemn────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie de Curtea de Mobila corp, Combinatul de prelucrare -prelucrare Arges, str. mic mobilier a lemnului Pitestilemn Daniel             Sterescu             nr. 8────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie de Cîmpulung, Mobila corp, Intreprinderea forestiera -prelucrare str. mic mobilier de exploatare şi transportlemn Barburii Pitesti             nr. 1 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Ambalaje lemn Intreprinderea forestierade lucru Calinesti de exploatare şi transportprelucrare Pitestilemn────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Costesti, Impletituri Intreprinderea forestiera -de lucru str. rachita de exploatare şi transportimpletituri Spitalului Pitesti             nr. 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Impletituri Intreprinderea forestiera -de lucru Vedea, rachita de exploatare şi transportimpletituri satul Pitesti             Izvoru             de Sus───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Curtea de Luminari Combinatul de prelucrare Luminarilucru Arges, a lemnului Pitesti            str.            Daniel            Sterescu            nr. 8───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comuna Caramizi Intreprinderea de -de lucru Budeasa ceramice materiale de constructiicaramida Doicesti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Curtea caramizi Intreprinderea de materiale -de lucru de ceramice, de constructii Doicesticaramida Arges, prelucrari             str. cauciuc             Valea             Iasului             nr. 2───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Extractie piatra Combinatul de lianti -de lucru Valea calcar Cîmpulungcariera Mare-             Pravat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Cîmpulung, Caramizi Intreprinderea de materialede lucru Zona Grui ceramice, cable de constructii Doicesticaramida şi teracotacable────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Cîmpulung, Prelucrare Combinatul de lianti Cîmpulungde lucru str. mozaicmozaic Walter             Maraci-             neanu             nr. 1───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Bacau - Intreprinderea judeteana          de industrie locala Bacau───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Comăneşti, Ambalaje lemn Intreprinderea forestiera -de lucru str. de exploatare şi transportprelucrare Eroilor Bacaulemn nr. 2───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Tirgu Ocna, Ambalaje lemn Intreprinderea forestiera -lucru str. de exploatare şi transportprelucrare Parcului Bacaulemn nr. 5───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Moinesti Impletituri Intreprinderea forestiera -de lucru rachita de exploatare şi transportimpletituri Bacau────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Prefabricate Intreprinderea de materiale -de lucru Urechesti din beton de constructii Roman────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Bacau, Caramizi Intreprinderea de materiale -de lucru str. ceramice de constructii Roman             Caramizilor             nr. 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Consiliul popular al judeţului Bihor - Grupul întreprinderilor                       de industrie locala Bihor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie Oradea, Mobila corp, Combinatul de prelucrare -prelucrare str. Tudor mic mobilier a lemnului Oradealemn Vladimirescu             nr. 82 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Oradea, Sicrie Combinatul de prelucrare -lucru str. a lemnului Oradeaprelucrare Moriilemn nr. 79────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Sectia V Salonta, Mobila corp Combinatul de prelucrare -de prelu- Piaţa a lemnului Oradeacrare lemn 6 Martie             nr.6────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Salonta, Reparatii şi Combinatul de prelucrare -de lucru Piaţa întreţinere a lemnului Oradeaîntreţinere 6 Martie utilaje             nr. 6 şi             str.             Muncii             nr. 37────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Alesd, Mobila bucatarie, Combinatul de prelucrare -de lucru str. mic mobilier a lemnului Oradeaprelucrare 23 Augustlemn nr. 12────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Beius, Mobila corp, Combinatul de prelucrare -de lucru str. mobila a lemnului Oradeaprelucrare Bihorului bucatarielemn nr. 16────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Marghita, Mobila corp, Combinatul de prelucrare -de lucru str. mobila bucatarie, a lemnului Oradeaprelucrare Caragiale butoaielemn nr. 23───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Oradea, Ambalaje din Combinatul de prelucrare -de lucru str. carton a lemnului Oradea            Banatului            nr. 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comuna Mobila corp Combinatul de prelucrare -de lucru Săcuieni, a lemnului Oradeaprelucrare str. Gariilemn nr. 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comuna Mobila Combinatul de prelucrare -de lucru Valea lui bucatarie, a lemnului Oradeaprelucrare Mihai, str. impletiturilemn Bobilna rachita             nr. 12────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Oradea, Caramizi Intreprinderea de materiale -de lucru str. ceramice, de constructii Oradeacaramida şi Clujului prefabricateprefabricate nr. 202 din beton────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Oradea, Caramizi Intreprinderea de materiale -de lucru str. Matei ceramice de constructii Oradeacaramida Corvin             nr. 17────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Caramizi Intreprinderea de materiale -de lucru Ceica ceramice de constructii Oradeacaramida────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Beius Caramizi Intreprinderea de materiale -de lucru ceramice de constructii Oradeacaramida────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Caramizi Intreprinderea de materiale -de lucru Valea ceramice de constructii Oradeacaramida lui Mihai────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Alesd Inlocuitori Intreprinderea de materiale -lucru de caramida de constructii Oradea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comuna Cahle Intreprinderea de materiale -de lucru Vadu teracota de constructii Oradeacahle Crisului────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comuna Extragere şi Intreprinderea pentru -de lucru Carpinet prelucrare extragerea, prelucrareacariera piatra calcar şi montarea marmurei şi                                          pietrei de constructii                                          Simeria───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comuna Extragere Intreprinderea pentru -de lucru Baita marmura extragerea, prelucrareacariera şi montarea marmurei şi                                         pietrei de constructii                                         Simeria────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Vascau - Prelucrare Intreprinderea pentru -de lucru Moara Veche marmura extragerea, prelucrareaprelucrare şi Moara şi montarea marmurei şipiatra noua pietrei de constructii                                          Simeria────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Extragere Intreprinderea pentru -lucru pietroasa, marmura extragerea, prelucrareacariera satul şi montarea marmurei şi             chiscau pietrei de constructii                                          Simeria────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Bistrita-Nasaud - Intreprinderea           judeteana de industrie locala Bistrita-Nasaud────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Bistrita, Mobila corp Combinatul de prelucrare -prelucrare str. T. a lemnului Bistritalemn Borciu             nr. 24────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Bistrita, Mobila corp, Combinatul de prelucrare -mixt de str. perii tehnice a lemnului Bistritatimplarie şi Libertatiiperii nr. 30────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie Bistrita, Confectii şi Intreprinderea forestiera -metalurgie, str. constructii de exploatare şi transportconstructii Andrei metalice Bistritametalice Muresanu             nr. 7-9────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Becleab, Mobila corp, Combinatul de prelucrare -timplarie şi str. Garii impletituri a lemnului Bistritaimpletituri nr. 7 rachita────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Nasaud, Mobila corp Intreprinderea forestiera de -de lucru b-dul. exploatare şi transportprelucrare Republicii Bistritalemn nr. 18────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Bistrita, Reparatii Combinatul de prelucrare -de lucru str. utilaje a lemnului Bistritareparatii Libertatiiutilaje nr. 30────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Consiliul popular al judeţului Botosani - Intreprinderea judeteana                    de industrie locala Botosani────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Dorohoi, Mobilier divers Combinatul de prelucrare -de lucru str. a lemnului Suceavaprelucrare Ardealuluilemn nr. 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Saveni, Uşi-ferestre Intreprinderea forestiera -lucru str. de exploatare şi transportprelucrare Republicii Suceavalemn nr. 208────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Impletituri Intreprinderea forestiera -lucru Broscauti nuiele de exploatare şi transportimpletituri Suceava────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Darabani, Impletituri Intreprinderea forestiera -lucru str. nuiele de exploatare şi transportimpletituri Dobrogeanu Suceava             Gherea             nr. 325────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Impletituri Intreprinderea forestiera -lucru Radauti- nuiele de exploatare şi transportimpletituri Prut Suceava────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Brasov - Grupul întreprinderilor                 de industrie locala Brasov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Intreprin- Ghimbav, Mobila corp, Centrala de prelucrare a -derea de str. Lunga mic mobilier, lemnului Bucureşti,industrie nr. 69, scaune, Intreprinderea "Mobila"locala Codlea, str.întreţinere şi Ghimbav"Mobila" Garii nr. 5,reparatii utilajGhimbav Risnov, str.             Mihai             Viteazul             nr. 13,             Cristian,             str. Riului             nr. 30,             Prejmer,             str. Morii             nr. 895,             Brasov,             str.             Moscovei             nr. 46 şi             Codlea,             str.             Republicii             nr. 349────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Fagaras, Mobila corp, Intreprinderea "Mobila" -de lucru str. 6 mic mobilier Ghimbavprelucrare Martielemn nr. 131────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Victoria, Mobila corp, Intreprinderea "Mobila" -de lucru str. mic mobilier Ghimbavprelucrare Oltuluilemn nr. 254────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Cozi unelte şi Intreprinderea forestiera -de lucru Sercaia articole din de exploatare şi transportprelucrare lemn Brasovlemn────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Piese din Intreprinderea forestiera -lucru Voila lemn, de exploatare şi transportprelucrare industrie Brasovlemn textila────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Rupea, Mobila corp, Intreprinderea "Mobila" -prelucrare str. mic mobilier Ghimbavlemn Republicii             nr. 349────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Fagaras, Caramizi Intreprinderea de materiale -de lucru str. ceramice de constructii Brasov             Livezii             nr. 6────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Prefabricate Intreprinderea de materiale -de lucru Sercaia din beton de constructii Brasovprefabricate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Brasov, Var constructii, Intreprinderea de lianti -de lucru var calea piatra sparta Brasovşi cariera Fagaras calcarStejeris nr. 23────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Timiş, Cahle Intreprinderea de materiale -lucru cahle calea teracota de constructii Brasov             Bucureşti             nr. 14────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comuna Prefabricate Intreprinderea de materiale -de lucru Tarlungeni din beton de constructii Brasovprefabricate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comuna Prefabricate Intreprinderea de materiale -de lucru Cristian din beton de constructii Brasovprefabricate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Zarnesti Piatra sparta Intreprinderea de lianti -lucru cariera calcar Brasovcalcar────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Braila - Intreprinderea judeteana                       de industrie locala Braila────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie de Braila, Mobila corp Combinatul de prelucrare -mobila str. a lemnului Braila             Imparatul             Traian             nr. 32────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Braila, Mobilier naval Combinatul de prelucrare -de lucru str. a lemnului Braila             Tabacari             nr. 9────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Faurei, Mobilier divers Combinatul de prelucrare -de lucru str. a lemnului Braila             Depozitelor             nr. 8────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Braila, Caramizi Intreprinderea de -de lucru str. ceramice prefabricate             Vadul Galaţi             Gane────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Buzau - Intreprinderea judeteana                   de industrie locala Buzau────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Rimnicu Mobila corp Intreprinderea de mobila -prelucrare Sarat, tapitata şi produse delemn sos. tapiterie "Relaxa" Mizil             Puiesti             nr. 8──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Caraş-Severin - Intreprinderea judeteana                     de industrie locala Caraş-Severin───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Oravita, Mobila corp, Intreprinderea forestiera -de lucru str. 30 impletituri de exploatare şi transportprelucrare Decembrie sirma, intretinereCaransebeslemn nr. 2 utilaj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Anina Ambalaje Intreprinderea forestiera -de lucru lemn de exploatare şi transportprelucrare Caransebeslemn────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Moldova Mobilier Intreprinderea forestiera -lucru Noua divers de exploatare şi transportprelucrare Caransebeslemn────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Bocsa Mobila corp Intreprinderea forestiera -de lucru de exploatare şi transportprelucrare Caransebeslemn────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Cluj - Grupul întreprinderilor                    de industrie locala Cluj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie Dej, Mobila corp, Combinatul de celuloza -prelucrare str. mic mobilier şi hirtie Dejlemn Bistritei             nr. 63────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Huedin, Articole marunte Intreprinderea de -de lucru str. din lemn prelucrare             Avram a lemnului Cluj             Iancu             nr. 2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie Huedin, Tapiterie Intreprinderea de -prelucrare str. mobila prelucrarelemn Fildului a lemnului Cluj             nr. 17────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie Cluj- Mobila corp, Intreprinderea de -prelucrare Napoca, mic mobilier prelucrarelemn str. a lemnului Cluj             Luncii             nr. 17-19────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Cluj- Tapiterie Intreprinderea de -de lucru Napoca, mobila prelucrare a lemnului             str. Cluj             Scortarilor             nr. 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Turda, Mobila corp Intreprinderea de -de lucru str. prelucrare             Bihorului a lemnului Cluj             nr. 49────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie Gherla, Mobila corp, Intreprinderea de -prelucrare str. impletitura prelucrarelemn Hajdatii rachita a lemnului Gherla             nr. 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Dej, str. Mobilier Combinatul de celuloza -de lucru 7 Noiembrie scolar, şi hirtie Dej             nr. 1 şi 10, mic mobilier             str. Horia             nr. 8────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Huedin, Ambalaje Centrala industriala de -de lucru str. din carton celuloza, hirtie şi fibre             Armata artificiale braila             Rosie (Fabrica de cartoane şi             nr. 43 confectii "Mucart" Cluj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Huedin, Produse din Intreprinderea de produse produse dinde lucru str. alabastru din ceramica fina pentru alabastru             Fildului constructii Cluj             nr. 17  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Extragere şi Intreprinderea pentru -lucru Poieni, prelucrare extragerea, prelucrarea            satul piatra şi montarea marmurei şi            Valea pietrei de constructii            Draganului Simeria────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Dej. Impletituri Combinatul de celuloza -de lucru str. sirma, şi hirtie Dej             1 Mai confectii             nr. 83 metalice             şi str.             Mihail             Kogalni-             ceanu             nr. 53────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Comuna Extragere Intreprinderea de produse Extragerelucru Savadisla, alabastru din ceramica fina pentru alabastru              satul constructii Cluj              Stoina────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Etragere şi Combinatul de lianti şi -de lucru Tureni prelucrare materiale refractare                         piatra Turda────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Prefabricate Intreprinderea de produse -de lucru Moldove- din beton din ceramica fina pentru             nesti constructii Cluj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Cluj- Caramizi şi Intreprinderea de produse -             Napoca, blocuri din ceramica fina pentru             str. ceramice constructii Cluj             Podgoriei             nr. 1-15────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Gherla, Caramizi Intreprinderea de produse -de lucru str. ceramice, din ceramica fina pentru             Fizesu prefabricate constructii Cluj             Gherlii din beton             nr. 43 şi             str.             Mintiului             nr. 20────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Huedin, Prelucrere Intreprinderea de -de lucru str. metal, prelucrare             Garii întreţinere, a lemnului Cluj             nr.7 şi 12 reparatii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               Consiliul popular al judeţului Constanta -         Grupul întreprinderilor de industrie locala Constanta────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie Medgidia, Mobila corp Intreprinderea de -prelucrare str. prelucrare a lemnuluilemn Tortomanu Constanta             nr. 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Medgidia, Mecano- Intreprinderea de -de lucru energetic prelucrare a lemnului                                          Constanta ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Intreprin- Constanta, Mobila corp Centrala de prelucrare -derea de str. şi uşi- a lemnului Bucureşti,mobila şi Filimon ferestre Intreprinderea de mobilabinale Sirbu şi binale ConstantaConstanta nr. 28────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Intreprin- Constanta, Prefabricate Centrala materialelor de -derea de str. din beton constructii, Intreprin-prefabricate Filimon derea de prefabricatedin beton şi Sirbu din beton şi materialemateriale nr. 131 de constructii Constantade con-structiiConstanta────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Covasna - Intreprinderea judeteana              de industrie locala Covasna────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie Tirgu Mobila corp, Intreprinderea de -prelucrare Secuiesc, mic mobilier prelucrare a lemnuluilemn str. Morii Covasna             nr. 1 şi str.             Vasarhely             nr. 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie Sfîntu Mobila corp, Intreprinderea de -prelucrare Gheorghe, mic mobilier prelucrare a lemnuluilemn str. Covasna             Strandului             nr. 7───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Lazi din lemn Intreprinderea forestiera -lucru Bradut, de exploatare şi transport            satul Tirgu Secuiesc            Filia───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Extragere şi Intreprinderea de lianti -lucru Virghis prelucrare Brasov                        piatra calcar────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Dîmboviţa - Intreprinderea judeteana                         de industrie locala Dîmboviţa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Tirgoviste, Mobila corp, Combinatul de prelucrare -de lucru str. decoratiuni a lemnului Pitesti             Depozitului interioare,             nr. 4 artizanat                          din lemn────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Fabrica Pucioasa, Mobila corp, Combinatul de prelucrare Confectiimixta b-dul. mobilier a lemnului Pitesti, textilePucioasa Trandafi- bucatarii, Fabrica de prelucrare a             rilor uşi-ferestre, lemnului Pucioasa             nr. 187, articole de uz             str. Mori- casnic şi             lor nr. 2, articole din             Gaesti, lemn, prelucrari             str. 30 mecanice, repere             Decembrie din poliester             nr. 15, armat cu fibre             Titu, de sticlă,             str. N. ambalaje din             Grigorescu carton şi             nr. 49 şi hirtie,             str. Garii impletituri             nr. 4, rachita,             comunele materiale             Branistea, hidroizolante,             Odobesti, piatra pentru             Racari slefuit mozaic,             (satul confectii             Ghergani), textile             Branesti             (satul             Vulcana-             Pandele)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comuna Caramizi Intreprinderea de -de lucru Cringurile ceramice materiale de constructii                                          Doicesti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Prefabricate Intreprinderea de Insacuitlucru Doicesti din beton, materiale de cenusa de                         insacuit cenusa constructii termo-                         de Doicesti centrala                         termocentrala ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Dolj - Grupul întreprinderilor                  de industrie locala Dolj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Intreprin- Craiova, Mobila corp, mic Centrala de prelucrare a Reparatiiderea de calea mobilier, mobila lemnului Bucureşti, cazane şiindustrie Bucureşti bucatarii, Intreprinderea metal-lemn ascensoare,locala nr. 206 şi impletituri, Craiova articole demetal-lemn nr. 47, str.confectii uz casnic,Craiova Al.I.Cuza metalice, cazane de             nr. 47, reparatii cazane baie,             str Reforma şi ascensoare, tucerie             Agrara articole de uz comerciala,             nr.35, str. casnic, cazane piese din             Cîmpia Lazar de baie, con- fonta             nr. 60, tainere, tucerie             Segarcea, comerciala, piese             str. Morii din fonta,             nr. 2 reparatii cladiri                         şi utilaje,                         confectii SDV şi                         matrite, între-                         tinere utilaje ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comuna Butoaie, lazi, Intreprinderea metal-lemn -de lucru Cerat mic mobilier Craiova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Bailesti, Mobilier Intreprinderea -de lucru str. divers metal-lemn Craiova             Poporului             nr. 62────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Calafat, Articole Intreprinderea forestiera -de lucru str. V.I. din lemn de exploatare şi             Lenin nr. 3 transport Tirgu Jiu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier comuna Articole din Intreprinderea forestiera -prelucrare Poiana lemn, uşi- de exploatare şi transportlemn Mare ferestre, Tirgu Jiu                         ambalaje                         din lemn────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Filiasi, Articole din Intreprinderea forestiera -de lucru str. V.I. lemn şi de exploatare şi transport             Lenin metalice Tirgu Jiu             nr. 12────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Articole de uz Intreprinderea forestiera -lucru Plenita casnic din lemn de exploatare şi transport                                          Tirgu Jiu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Bailesti, Impletituri din Intreprinderea forestiera -de lucru str. papura de exploatare şi transport             Eroilor şi rachita Tirgu Jiu             nr. 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Caramizi Intreprinderea de -de lucru Lipovu ceramice prefabricate din beton                                          Craiova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Calafat, Caramizi ceramice, Intreprinderea de -de lucru str. T. prefabricate prefabricate             Vladimi- din beton din beton Craiova             rescu             nr. 29────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Galaţi - Intreprinderea judeteana                 de industrie locala Galaţi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Fabrica de Galaţi, Prelucrare lemn, Combinatul de prelucrare -mobila şi str. Stefan materiale de a lemnului Braila, Fabricamateriale de cel Mare constructii, de mobila Galaţiconstructii nr. 13 impletituri                         rachita reparatii                         se întreţinere                         utilaje───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Consiliul popular al judeţului Gorj - Intreprinderea judeteana     de industrie locala Gorj───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie de Tirgu Jiu, Mobila corp, Combinatul de prelucrare Confectiiprelucrare str. 30 uşi-ferestre, a lemnului metalicelemn Decembrie mobilier pentru şi             nr. 1, str. dotari, imple- impletituri             Traian nr.6, tituri sirma, din             comunele: confectii sirma             Pestisani, metalice             Lelesti,             Dragoeni────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Novaci Binale Intreprinderea forestiera -de lucru de exploatare şi transport                                          Tirgu Jiu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Tirgu Mic mobilier, Intreprinderea forestiera -lucru Carbunesti uşi-ferestre de exploatare şi transport                                          Tirgu Jiu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Tirgu Caramizi Intreprinderea de materiale -caramida Carbunesti ceramice de constructii Deva────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Puncte de comunele: Prefabricate Intreprinderea de materiale -lucru Tintareni, din beton de constructii Deva             Branesti şi             Barbatesti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comunele: Caramizi Intreprinderea de materiale -de lucru Bîlteni şi ceramice de constructii Deva             Glogova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Harghita - Intreprinderea judeteana                      de industrie locala Harghita────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier comuna Mobilier divers, Intreprinderea de prelucrare -prelucrare Clumani mobila bucatarie a lemnului Gheorghienilemn────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Mobilier divers, Intreprinderea de -de lucru Cirta mobila bucatarie prelucrare a lemnului                                          Miercurea-Ciuc────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Hunedoara - Intreprinderea judeteana      de industrie locala Hunedoara────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Brad, str. Mobila corp, Combinatul de prelucrare -prelucrare Avram Iancu mic mobilier a lemnului Sebeslemn nr. 20────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie Hateg, sat Mobila corp, Combinatul de prelucrare -prelucrare Nalatvad mic mobilier a lemnului Sebeslemn────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Orastie, Scaune Combinatul de prelucrare -prelucrare str. N. timplaresti, a lemnului Sebeslemn Titulescu ambalaje din             nr. 20 lemn────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Deva, str. Mobila corp, Combinatul de prelucrare -prelucrare M. Eminescu ambalaje din a lemnului Sebeslemn nr. 44 lemn────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Petrosani - Mobila corp, Combinatul de prelucrare -prelucrare Livezi uşi-ferestre, a lemnului Sebeslemn tapiterie                         mobila────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie Hateg, Turnatorie Combinatul de prelucrare Turnatoriemixta sat. neferoase, a lemnului Sebes neferoase,             Nalatvad prelucrari prelucrari                         mecanice, mecanice,                         tapiterii, confectii                         confectii textile textile───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie Hunedoara, Turnatorie fonta, Intreprinderea de Turnatorieprelucrari str. armaturi, betoane, materiale de fonta,metale Mihai prelucrari şi constructii Deva prelucrari             Viteazu confectii metalice şi confectii             nr. 1 metalice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier comuna Caramizi ceramice, Intreprinderea de             Turdas, prefabricate materiale de             satul din beton constructii Deva             Pricaz────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Hunedoara, prefabricate Intreprinderea de materiale -de lucru str. din beton de constructii Deva             Mihai             Viteazu             nr. 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Ialomita - Intreprinderea judeteana                     de industrie locala Ialomita────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Calarasi, Diverse produse Centrala de exploatare -de lucru str. din lemn a lemnului (activitate             Dobrogei proprie) Bucureşti             nr. 53────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Slobozia, Diverse produse Centrala de exploatare a -de lucru sos. din lemn lemnului (activitate             Brailei proprie) Bucureşti             nr. 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Fetesti, Diverse produse Intreprinderea forestiera -lucru str. din lemn de exploatare şi transport             Fabricii Constanta             nr. 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Diverse produse Centrala de exploatare -de lucru Lehliu- din lemn a lemnului (activitate             Gara, proprie) Bucureşti             str.             Buzoieni             nr. 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Slobozia, Ambalaje din Combinatul de celuloza -de lucru sos. carton ondulat şi hirtie Calarasi             Brailei             nr. 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Tandarei, Ambalaje din Combinatul de celuloza -de lucru str. carton şi şi hirtie Calarasi              Brailei produse din              nr. 56 lemn────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Calarasi, Piese turnate Intreprinderea Piese turnatede lucru str. din fonta şi forestiera de exploatare din fonta şi             Dobrogei neferoase şi transport Constanta materiale             nr. 53 neferoase ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Iasi - Intreprinderea judeteana                     de industrie locala Iasi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Iasi, str. Mobila corp, Intreprinderea de prelucrare -lucru Uzinei mic mobilier a lemnului Iasi             nr.59 şi             str. Zim-             brului             nr. 8────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Pascani, Mobila corp, Intreprinderea de Reparatiide lucru str. uşi-ferestre, prelucrare a lemnului cîntare             Morii reparatii Iasi             nr. 5 cîntare ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Pascani, Impletituri Intreprinderea forestiera -lucru str. rachita de exploatare şi transport             Aurel Iasi             Vlaicu             nr. 8────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Iasi, str. Caramizi ceramice, Intreprinderea de Prelucraride lucru Holboca prefabricate şi materiale de metalice             nr. 146, tuburi din beton, constructii Iasi             Pascani, prelucrari             rampa metalice             C.F.R.,             comunele:             Ciurea,             Tibanesti,             Podu             Iloaiei,             Belcesti,             Movileni ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Ilfov - Grupul întreprinderilor                        de industrie locala Ilfov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comunele: Mobila corp, Intreprinderea de -de lucru Ciorogirla mic mobilier produse lemn-mobila             şi Oinacu Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Giurgiu, Mobila corp, Intreprinderea de -prelucrare str. mic mobilier produse lemn-mobilalemn Canalul Bucureşti             Plantelor             nr. 2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Oltenita, Uşi-ferestre şi Centrala de exploatare -de lucru şi sos. articole din a lemnului (activitatepuncte de Calarasi lemn proprie) Bucureştilucru nr. 1 şi             comunele:             Budesti,             Branesti,             Fierbinti-             Tirg────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier de comuna Mobilier Intreprinderea de produse -prelucrare Fierbinti- scolar lemn-mobila Bucureştilemn Tirg────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier comuna Lazi din lemn Centrala de exploatare -ambalaje Dridu, a lemnului (activitatelemn satul proprie) Bucureşti             Moldoveni────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier comuna Mobila bucatarie, Intreprinderea de produse -mobila Manasia scaune tapitate lemn-mobila Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Giurgiu, Impletituri Intreprinderea de produse -de lucru str. rachita lemn-mobila Bucureşti             Miron             Costin             nr. 63 şi             comuna 30             Decembrie             satul             Copaceni────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Giurgiu, Ambalaje din Centrala industriala -             str. G. carton şi hirtie de celuloza, hirtie             Cosbuc şi fibre artificiale             nr. 9 Braila, (Fabrica de                                          cartoane şi confectii                                          Bucureşti)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Bucureşti, Ambalaje din Centrala industriala de -şi puncte str. Mitro- carton celuloza, hirtie şi fibrede lucru politul şi hirtie artificiale Braila,             Dosoftei (Fabrica de cartoane şi             nr. 70 şi confectii Bucureşti)             comunele:             Vidra,             Adunatii-             Copaceni,             Cernica────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comunele: Cahle teracota Intreprinderea de -de lucru Peris şi şi caramizi materiale de constructii             Budesti ceramice "CESAROM" Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Maramures - Intreprinderea judeteana    de industrie locala Maramures────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie Sighetu Mobila corp, Combinatul de prelucrare -prelucrare Marmatiei, mic mobilier a lemnului Sighetlemn str.             Dragos             Voda             nr. 161────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Tirgu Mic mobilier, Combinatul de prelucrare -prelucrare Lapus - articole diverse a lemnului Sighet             Dumbrava din lemn────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comuna Mobila corp Combinatul de prelucrare -de lucru Ulmeni a lemnului Sighet────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Viseu de Mobilier divers, Combinatul de prelucrare -prelucrare Sus, str. ambalaje din a lemnului Sighetlemn 6 Martie lemn             nr. 7────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Borsa, Uşi-ferestre, Combinatul de prelucrare -de lucru str. articole a lemnului Sighet             Garii diverse             nr. 23 din lemn────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Viseu de Reparatii şi Combinatul de prelucrare -de lucru Sus, str. 6 întreţinere a lemnului Sighet             Martie nr.7 utilaje,                         confectii                         metalice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Caramizi Intreprinderea de -de lucru Bocicoiu ceramice materiale de             Mare, constructii Oradea             satul             Craciunesti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier comuna Boltari de mina, Intreprinderea de -prefabricate Ulmeni prefabricate materiale de                         din beton constructii Oradea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Mehedinti - Intreprinderea judeteana    de industrie locala Mehedinti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Baia de Mobila de Intreprinderea forestiera -de lucru Arama, bucatarie, de exploatare şi transport             str. mic mobilier, Orsova             Unirii uşi-ferestre,             nr. 24, impletituri             Strehaia, rachita             b-dul. şi papura             Republicii             nr. 299             şi str. M.             Basarab             nr. 6 şi             Vinju Mare,             str.             Tirgului             nr. 2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Mures - Grupul întreprinderilor                        de industrie locala Mures────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Intreprin- Tirgu Mures, Mobila corp şi Centrala de prelucrare -derea de str. Voini- mic mobilier a lemnului Bucureşti,industrie cenilor Intreprinderea "ILEFOR"locala nr. 24, Tirgu Mures"ILEFOR" Sovata, str.Tirgu PrincipalaMures nr. 16 şi             Reghin,             str. Garii             nr. 57────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Sighisoara, Mobila corp, Intreprinderea -prelucrare str. butoaie, articole "ILEFOR"lemn Tirnavei marunte din lemn Tirgu Mures             nr. 8────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Ludus, Mobila corp, Intreprinderea Tinichigeriede lucru str. mic mobilier, "ILEFOR"             Vinatorilor mobila bucatarii, Tirgu Mures             nr. 6, butoaie, articole             Sarmas, str.diverse din lemn,             Garii nr. 1,confectii metalice             Tirnaveni, faina de lemn,             str. 7 reparatii utilaje             Noiembrie şi tinichigerie             nr. 270 şi             comuna             Miercurea             Nirajului────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Tirgu Prefabricate Intreprinderea de produse -de lucru Mures, din beton, ceramice Sighisoara             str. cahle de             Evreilor teracota,             Martiri caramizi             nr. 4, ceramice,             Ludus, samota pentru             str. 8 aparate             Martie electrice             nr. 30 A,             Tirnaveni,             str. 7             Noiembrie             nr. 270 şi             comunele:             Sarmas,             str. garii             nr. 1,             suseni,             Fintinele,             satul             Viforoasa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Sighisoara Var pentru Combinatul de lianti -de lucru str. 7 constructii, şi materiale refractare             Noiembrie terasit, Turda             nr. 2 şi prefabricate             comuna             Ungheni────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Neamt - Intreprinderea judeteana                     de industrie locala Neamt────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Piatra- Mobila corp, Centrala de prelucrare a -de lucru Neamt, str. mic mobilier, lemnului Bucureşti             Plaiesului articole (Unitatea de prelucrare             nr. 1 şi marunte a lemnului             Fermelor din lemn Piatra-Neamt)             nr. 7────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Piatra- Ambalaje Intreprinderea forestiera -de lucru Neamt, din lemn de exploatare şi transport             cartier Piatra-Neamt             Odeni, şi             Tirgu-             Neamt,             str. 6             Noiembrie             nr. 10────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Sectia de Roman, str. Mobila corp Centrala de prelucrare a -mobila Ogoarelor lemnului Bucureşti             nr. 1 (Unitatea de prelucrare                                          a lemnului Piatra-Neamt)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Roman, Prefabricate din Intreprinderea de materiale -de lucru b-dul. beton, cahle de constructii Roman             Bogdan teracota             Dragos             nr. 119,             şi Tirgu-             Neamt,             str. M.             Viteazu             nr. 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Olt - Intreprinderea judeteana                     de industrie locala Olt────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier de Slatina, Mobila corp, Combinatul de prelucrare -timplarie aleea uşi-ferestre a lemnului Pitesti             Oltului             nr. 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie de Caracal, Mobila corp, Combinatul de prelucrare -prelucrare str. Negru uşi-ferestre a lemnului Pitesti             Voda nr. 7────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Corabia, Mobila corp, Combinatul de prelucrare -de lucru str. V. I. uşi-ferestre, a lemnului Pitesti             Lenin nr.4 impletituri                         rachita────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Prahova - Grupul întreprinderilor                     de industrie locala Prahova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie Ploiesti, Mobila corp, Intreprinderea de mobila -mobila str. Gh. articole marunte tapitata şi produse             Doja nr.42 din lemn, tapiterie "Relaxa" Mizil             şi str. mobilier dotari,             Clopotei uşi-ferestre             nr.8────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier de Ploiesti, Scaune, Intreprinderea de mobila -scaune str. mobila corp tapitata şi produse             Pelinului tapiterie "Relaxa"             nr. 1 Mizil────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Cîmpina, Mobila corp şi Intreprinderea de mobila -de lucru str. mic mobilier tapitata şi produse             Doftanei tapiterie "Relaxa" Mizil             nr. 105,             str.             Plevnei             nr. 21,             cartier             Voila────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie Comarnic - Mobila corp, Intreprinderea de mobila -prelucrare Posada mobila pentru tapitata şi produselemn dotari, uşi- tapiterie "Relaxa" Mizil                         ferestre ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Mizil şi Impletituri Intreprinderea forestiera -de lucru comunele: rachita, de exploatare şi transport             Rifov, rogojini, Ploiesti             Gherghita, papura             Drăgăneşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Impletituri Intreprinderea de mobila -de lucru Puchenii- rachita tapitata şi produse             Mari tapiterie "Relaxa" Mizil────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Plantatii Inspectoratul judetean -lucru Sirna rachita silvic Tulcea             (Prahova)             şi             judeţul             Tulcea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Ploiesti, Ipsos, mozaic Intreprinderea de -de lucru str. şi caramizi materiale de constructii             Valeni ceramice "1 Mai" Bucov             nr. 138,             Breaza -             Podu             Vadului,             Urlati             Orzoaia şi             comuna             Bucov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Puncte de Ploiesti, Intreţinere şi Intreprinderea de mobila -lucru str. C. reparatii tapitata şi produse             Brîncoveanu utilaje, taiat tapiterie "Relaxa" Mizil             nr. 5 şi şi slefuit             Cîmpina, geamuri             str.             Doftanei             nr. 152────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Satu Mare - Intreprinderea judeteana                    de industrie locala Satu Mare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Tasnad, Caramizi Intreprinderea de materiale -de caramizi str. de constructii Oradea             Infratirii             nr. 116────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comuna Prefabricate Intreprinderea de materiale -de lucru Livada din beton de constructii Oradea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie de Satu Mare, Prefabricate Intreprinderea de materiale -prefabricate str. din beton de constructii Oradea             Magnoliei             nr. 42────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Satu Mare, Uşi-ferestre Intreprinderea forestiera -de lucru str. de exploatare şi transport             Luceafa- Satu Mare             rului             nr. 25────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- punct de Satu Mare, Oglinzi şi sticlă Intreprinderea de -lucru str. pentru mobila prelucrare a lemnului              Drumul Satu Mare              Carei              nr. 1-3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Salaj - Intreprinderea judeteana                     de industrie locala Salaj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Zalau, Mobila corp Intreprinderea de -de lucru str. prelucrare a lemnului             Crasna Cluj             nr. 172             şi Jibou,             str. Meri             nr. 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie comuna Mobila de Intreprinderea de -mixta Crasna bucatarie, prelucrare a lemnului                         caramizi, Cluj                         prefabricate                         din beton,                         confectii                         metalice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier de Zalau, Prelucrari metal, Intreprinderea de Prelucrariproductie str. cauciuc, mase prelucrare a lemnului metal,             Crasna plastice Cluj cauciuc,             nr. 2 mase plastice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Zalau, Caramizi Intreprinderea -de lucru str. ceramice şi de produse             Fabricii prefabricate ceramice Zalau             nr. 10, din beton             Simleu             Silvaniei,             str.             Cotnari             nr. 7,             Jibou,             str. Meri             nr. 1 şi             comunele:             Nusfalau             şi             Surduc────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Sibiu - Intreprinderea judeteana                     de industrie locala Sibiu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Sibiu, Mobila corp, Intreprinderea -de lucru str. 11 tapiterie, de prelucrare             Iunie ambalaje a lemnului Sibiu             nr. 7 din lemn şi             şi 11, diverse             str. articole             Lemnelor din lemn             nr. 33,             str.             Morilor             nr. 17────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Puncte de Sibiu, Depozite de Intreprinderea -lucru str. materiale de prelucrare             G-ral. de tapiterie, a lemnului Sibiu             Balan cherestea             nr. 37, şi mobila             str.             Lemnelor             nr. 39,             str.             Tiglarilor             nr. 101,             str.             Garoafei             nr. 6             şi str.             Levezii             nr. 85────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Medias, Mobila corp, Intreprinderea de -de lucru str. ambalaje şi prelucrare a lemnului             Abatorului articole Sibiu             nr. 25, marunte din             str. lemn şi             Viltorului depozit             nr. 50,             str. Avram             Iancu nr. 10             şi Dumbraveni             str. 23             August             nr. 26────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Medias, Reparatii Intreprinderea de -de lucru str. utilaje prelucrare a lemnului             Podului şi confectii Sibiu             nr. 1 metalice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Butoaie Intreprinderea -lucru Biertan, forestiera de             str. exploatare şi             Nicolae transport             Balcescu Sibiu             nr. 43────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Sibiu, Caramizi Intreprinderea deşi puncte de str. ceramice produse ceramicelucru Stefan "Record" Sibiu             cel Mare             nr. 169,             Medias şi             comunele:             Sura Mare,             Basna şi             orasul             Dumbraveni────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Medias, Cutii carton Intreprinderea de -lucru str. prelucrare a             Stadio- lemnului Sibiu             nului             nr. 53────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Sibiu, Cahle teracota Intreprinderea de -de lucru str. produse ceramice             Doroban- "Record" Sibiu             tilor             nr. 10 şi             Medias             str.             Stadio-             nului             nr. 55────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Mozaic de Intreprinderea pentru -lucru Porumbacu marmura extragerea, prelucrarea             de Jos şi montarea marmurei şi                                          pietrei de constructii                                          Simeria────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Sibiu, Prefabricate Intreprinderea de -de lucru str. din beton produse ceramice             Serpuita "Record" Sibiu             nr. 36 şi             comuna             Orlat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Medias, Var Combinatul de lianti -lucru str. 1 şi materiale refractare             Septembrie Turda             nr. 14────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Suceava - Intreprinderea judeteana                     de industrie locala Suceava────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Falticeni, Mobila Combinatul de prelucrare -de lucru str. bucatarie, a lemnului Suceava             Magazia mobilier             Garii scolar,             nr. 5 articole             şi str. marunte             Plesesti din lemn,             Gane mobila             nr. 2 corp, rame                         tablouri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Radauti, Mobila corp, Intreprinderea de -de lucru calea mobilier prelucrare a lemnului              Prieteniei comercial, Radauti              nr. 28 A, mobila              Siret, bucatarie,              str. mobilier              Uzinei combinat              nr. 5 lemn metal,                          articole                          marunte                          din lemn────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Suceava, Articole Intreprinderea -de lucru str. Ilie diverse forestiera de exploatare             Pintilie din lemn, şi transport Suceava             nr. 21 şi site malai,             str. Emil artizanat             Bodnaras lemn,             nr. 16, uşi-ferestre,             Gura impletituri             Humorului, rachita             str. Dr.             Petru Groza             nr. 17 şi             str.             23 August             nr. 15,             Vatra             Dornei,             str.             7 Noiembrie             nr. 199 şi             Radauti,             str.             Salcimilor             nr. 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Uşi-ferestre, Combinatul de prelucrare -de lucru Sadova mobila a lemnului Suceava                         bucatarie,                         articole                         marunte                         din lemn────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Falticeni, Cahle teracota Intreprinderea de -de lucru str. 11 materiale de             Iunie constructii Roman             nr. 20────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comunele Piatra sparta, Combinatul de lianti -de lucru Pojorita var pentru şi azbociment Bicaz             şi Fundu constructii,             Moldovei amendamente                         calcar.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- punct de comuna Impletituri Intreprinderea forestiera -lucru Udesti rachita, de exploatare şi transport                         prefabricate şi Suceava                         caramizi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Teleorman - Intreprinderea judeteana                     de industrie locala Teleorman────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie Alexandria, Mobila corp Intreprinderea produse -prelucrare str. Viilor lemn-mobila Bucureştilemn nr.1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Videle, Mobila corp, Intreprinderea produse -de lucru str. oglinzi lemn-mobila Bucureşti             Depozitelor             nr. 15────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie Turnu Mobila corp Intreprinderea produse -mobila Magurele, lemn-mobila Bucureşti             str.             Memoriilor,             2 Mai             nr. 68────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Zimnicea, Mobila corp Intreprinderea produse -de lucru str. Horia, lemn-mobila Bucureşti             Closca şi             Crisan şi             Rosiorii             de Vede,             soseaua             Maldaieni────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Puncte de Alexandria, Prefabricate Centrala materialelor -lucru str. Viilor din beton de constructii Bucureşti             nr. 1, (Fabrica de prefabricate             Rosiori de din beton Alexandria)             Vede, str.7             Noiembrie             nr. 37 şi             Zimnicea -             Smirdioasa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Timiş - Grupul întreprinderilor                     de industrie locala Timiş────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Intreprin- Timisoara, Mobila corp, Centrala de prelucrare -derea de str. mic mobilier a lemnului Bucureşti,industrie Republicii Intreprinderea delocala nr. 4 mobila "Banatul""Banatul" TimisoaraTimisoara────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Lugoj, Mobila corp şi Intreprinderea de -de lucru str. Vlad mic mobilier, prelucrare a lemnuluimobila Tepes nr. 3, tapiterie mobila TimisoaraI, II, III str. şi strungarie             Gheorghe lemn             Gheorghiu             Dej nr. 28,             str.             Margaretelor             nr. 2, str.             Comuna din             Paris nr. 2             şi str. Gh.             Doja nr. 53────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Timisoara, Ambalaje carton, Intreprinderea de -de lucru str. prelucrarea prelucrare a lemnului             Negruzzi sticlei şi Timisoara             nr. 22, oglinzi             Piaţa             Eforie             nr. 7────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Intreprin- Timisoara, Centrala Intreprinderea "Extraceram" -derea de calea materialelor Timisoaraindustrie Sagului de constructiilocala nr. 104 Bucureşti,"Extraceram" Caramizi             ceramice,             cahle             teracota,             agregate             de balas-             tiera şi             cariera,             nisipuri             coartoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Tulcea - Intreprinderea judeteana         de industrie locala Tulcea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Tulcea, Articole de uz Intreprinderea forestiera -de lucru str. casnic, butoaie de exploatare şi transport             Isaccea Constanta             nr. 38             şi str.             rezervorului             nr. 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Babadag, Articole de uz Intreprinderea forestiera -de lucru str. I. casnic din lemn, de exploatare şi transport             Nitescu scaune Constanta             nr. 46────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Baza de Tulcea Poligon Intreprinderea de -productie prefabricate prefabricate din                                           beton Galaţi ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Babadag, Constructii şi Intreprinderea de -de lucru str. reparatii prefabricate din             Dionisie containere beton Galaţi             Lupu             nr. 36────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Tulcea, Prelucrari Intreprinderea de -de lucru str. metalice, prefabricate din             Isaccea tinichigerie, beton Galaţi             nr. 36 cîntare,                         cuie-texuri,                         reparatii                         şi întreţinere                         utilaje,                         turnatorie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Macin, Diverse articole Intreprinderea forestiera -de lucru str. din lemn, de exploatare şi transport             Portului confectii Constanta             nr. 16 metalice şi                         nichelaj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Vaslui - Intreprinderea judeteana                      de industrie locala Vaslui────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie Vaslui, Mic mobilier, Intreprinderea de -prelucrare str. mobila prelucrare a lemnuluilemn Stefan bucatarie, Vaslui             cel uşi-ferestre             Mare             nr. 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Negresti, Scaune Intreprinderea de -de lucru str. (cooperari) prelucrare a lemnului             Bîrladului Vaslui             nr. 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Birlad, Mobila corp, Intreprinderea de -prelucrare str. mic mobilier prelucrare alemn Eroului lemnului Vaslui             nr. 10────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie Husi, uşi-ferestre, Intreprinderea de -prelucrare str. caretaserie, prelucrare alemn Ana butoaie, lemnului Vaslui             Ipatescu lazi             nr. 2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Vaslui, Caramizi Intreprinderea de -de lucru Zona ceramice materiale de             industriala constructii Iasi             Birlad────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Birlad, Prefabricate Intreprinderea de -de lucru sos. din beton materiale de             Iasului constructii Iasi             nr. 22────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Birlad, Cahle teracota Intreprinderea de -lucru str. materiale             tutovei izolatoare Vaslui             nr. 6────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Vilcea - Intreprinderea judeteana           de industrie locala Vilcea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Dragasani, Mobilier divers, Combinatul de prelucrarede lucru str. 23 articole marunte a lemnului Rimnicu             August din lemn, uşi- Vilcea             nr. 116, ferestre, produse             Horezu, din metal             Balcesti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Dragasani, Impletituri Combinatul de prelucrare -de lucru str. rachita a lemnului rimnicu             23 August Vilcea             nr. 116────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Rimnicu Caramizi ceramice Intreprinderea de -de lucru Vilcea, şi prefabricate produse ceramice             str. Timiş din beton "Record" Sibiu             nr. 6, şi             comunele:             Cazanesti,             Orlesti,             Maldaresti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Puncte de comunele: Var pentru Combinatul de lianti -lucru Cazanesti, constructii, şi azbociment             Costesti mozaic, filler, Tirgu Jiu             şi piatra calcar             Ciineni────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Vrancea - Intreprinderea judeteana                de industrie locala Vrancea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Panciu, Butoaie, Intreprinderea forestiera -de lucru str. ambalaje de exploatare şi transport             Libertatii din lemn, Focsani             nr. 24, uşi-ferestre             Odobesti,             str.             Crinului             nr. 2 şi             comuna             Naruja────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- secţie Adjud, Articole de Intreprinderea forestiera -prelucrare str. lemn, de exploatare şi transportlemn Republicii impletituri Focsani             nr. 2 rachita────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Impletituri Intreprinderea forestiera -de lucru Suraia rachita de exploatare şi                                          transport Focsani────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Adjud, Prefabricate Intreprinderea de -lucru str. din beton materiale de constructii             Republicii Odobesti             nr. 2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al municipiului Bucureşti - Grupul întreprinderilor                    de industrie locala Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Intreprin- Bucureşti, Mobila corp, Centrala de prelucrare -derea de str. mic mobilier, a lemnului Bucureştiindustrie Decebal ambalaje lemn,locala nr. 4 articole"Arta marunteMobilei" din lemnBucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Intreprin- Bucureşti, Mobila corp, Centrala de prelucrare _derea de str. mic mobilier, a lemnului Bucureştiindustrie Rocilor mobilierlocala nr. 12-16 comercial"Produselemnmobila"Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Ateliere Bucureşti, Productie Intreprinderea "Arta -             str. piane şi Mobilei" Bucureşti             Cazarmii pianine             85-89, acordeoane,             11 Iunie instrumente             nr. 2, de suflat,             Hagii amplificatori,             Moscu incinte sonore             nr. 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          Centrala de constructii-montaj - Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Bucureşti, Uşi-ferestre, Centrala de exploatare -nr.2 str. diverse produse a lemnului - BucureştiColentina Tesatoa- din lemn             relor             nr. 62────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Sectia IV comuna Uşi-ferestre, Centrala de exploatare -Rudeni Chitila diverse produse a lemnului - Bucureşti                         din lemn────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Sectia V Bucureşti, Uşi-ferestre, Centrala de exploatare -Tei b-dul. diverse produse a lemnului - Bucureşti             Lacul din lemn             Tei             nr. 53────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Intreprin- Bucureşti, Prefabricate Centrala de exploatare -derea de sos. din beton şi a lemnului - Bucureşticonstructii Vergului materiale deprefabricate, nr. 18 constructiiagregate şibetoane"GRANITUL"Bucureşti(exclusivbetoane şimortarepentrusantiereşi exploa-tariagregatede balas-tiera)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Sectiile Bucureşti, Prefabricate din Intreprinderea de -de panouri b-dul. beton, beton constructii prefabricate,mari şi Preciziei celular auto- agregate şi betoanebeton nr. 24, clavizat şi "GRANITUL" Bucureşticelular comuna confectiiautoclavizat Bragadiru metalice             şi cartierul             Vitan-             Birzesti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Intreprin- Bucureşti, Blocuri ceramice, Centrala de exploatare -derea de b-dul. caramizi, cahle a lemnului - Bucureştimateriale de 1848 teracota, placaj,constructii nr. 34 majolica"7 Noiembrie"Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                    C. Ministerul Industriei Chimice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Arad - Intreprinderea judeteana                de industrie locala Arad────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Arad, Vopsele praf Intreprinderea de lacuri -de lucru str. pe bază de şi vopsele "Azur"produse Poetului pămînturi Timisoarachimice nr. 52 colorate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Arges - Intreprinderea judeteana                 de industrie locala Arges────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comuna Anhidrida Centrala industriala de -de lucru Cateasca cromica medicamente, cosmetice,                                          coloranti şi lacuri -                                          Fabrica chimica                                          "Victoria" Tirgoviste────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Bacau - Intreprinderea judeteana                      de industrie locala Bacau────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii municipiul Prelucrare mase Intreprinderea de utilaj Prelucrarede lucru Gheorghe plastice; prelu- chimic Borzesti mase             Gheorghiu- crare cauciuc; plastice;             Dej,str. produse chimice produse             Garii de uz casnic chimice de             nr. 4 uz casnic────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier de municipiul Constructii şi Intreprinderea de -constructii Gheorghe confectii utilaj chimicmetalice Gheorghiu- metalice Borzesti             Dej,             str. Garii             nr. 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Bihor - Intreprinderea judeteana              de industrie locala Bihor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Puncte de Oradea, Anvelope resapate, Intreprinderea chimica Anvelopelucru str. brichete pentru "Sinteza" Oradea resapate             uzinelor aprins focul,             nr. 12 şi esente alimentare             str. Tudor             Vladimi-             rescu             nr. 82───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Buzau - Intreprinderea judeteana                de industrie locala Buzau───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Buzau, Resapat anvelope Intreprinderea de -de lucru str. uzate prelucrare mase             Bazaltului plastice Buzau             nr. 15────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Consiliul popular al judeţului Cluj - Grupul întreprinderilor             de industrie locala Cluj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Intreprin- Cluj-Napoca, Mase plastice Centrala industriala de -derea de str. Dijmei sudate, injectate, prelucrare cauciuc şiindustrie nr. 34 şi prelucrare cauciuc,mase plastice intreprin-locala nr. 5-7, produse dentare, derea "Napochim""Napochim" str. Dr. marochinarie, Cluj-NapocaCluj-Napoca Petru Groza oxid verde de             nr. 18, str. crom, detergenti,             Aurel Vlaicu stingatoare, mecano             nr. 100, energetic, scularie             str. Traian sticlarie menaj             Vuia nr.198, şi ambalaj             str. Luncii             nr. 17-19────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Dej, Stelute pom Centrala industriala de -de lucru str. iarna, prelucrare cauciuc şiproduse Ecaterina luminari, mase mase plasticechimice Teodoroiu plastice intreprinderea                                          "Napochim" Cluj-Napoca────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Cerneluri, Centrala industriala -de lucru Aghiresu creta scolara, de prelucrare cauciucproduse mase plastice şi mase plasticechimice intreprin derea                                          "Napochim" Cluj-Napoca────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Articole din mase Centrala industriala -lucru Ciucea plastice pentru de prelucrare cauciucprelucrare fondul pieţei şi mase plasticemase intreprin dereaplastice "Napochim" Cluj-Napoca────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Constanta - Grupul întreprinderilor                de industrie locala Constanta────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Intreprin- Constanta, Articole tehnice Centrala industriala -derea str. şi bunuri de larg de prelucrare cauciucmetalurgica Baba consum din şi mase plastice"Energia" Novac cauciuc şi mase IntreprindereaConstanta nr. 165 plastice; "Energia"             şi str. confectii şi             Filimon confectii metalice,             Sirbu prelucrari             nr. 26 mecanice,                         întreţinere şi                         reparatii                         utilaje proprii,                         verificat şi                         incarcat tuburi                         cu oxigen şi                         bioid de carbon────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Fabrica Hîrşova Confectii şi Centrala industriala de -de cml prelucrari prelucrare cauciuc şiindustrie mecanice, mase plastice Intreprin-locala întreţinere derea "Energia", FabricaHîrşova şi reparatii Hîrşova                         utilaje────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Consiliul popular al judeţului Dîmboviţa - Intreprinderea judeteana               de industrie locala Dîmboviţa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Fabrica Tirgoviste, Vopsele, mase Centrala industriala _mixta de str. plastice, de medicamente,industrie Gaesti insecticide, cosmetice, colorantilocala nr. 22, ultramarin, şi lacuri - Fabrica"Victoria" str. N. etc. Ambalaje "Victoria" TirgovisteTirgoviste Balcescu din sticlă,             nr. 191, anvelope şi             Moreni - camere velo,             Schela piese de schimb             Mare auto, articole                         tehnice din                         cauciuc, piese                         forjate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comuna Ultramarin, Centrala industriala Ultramarinde lucru Doicesti factis brun de medicamente,                                          cosmetice, coloranti                                          şi lacuri - Fabrica                                          "Victoria" Tirgoviste────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Vopsele nitro, Centrala industriala -de lucru Racari, egalizator, de medicamente,produse satul nitrodiluant, cosmetice, colorantichimice Ghergani aracetin şi lacuri - Fabrica                                          "Victoria" Tirgoviste────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Dopuri şi Centrala industriala -lucru Potlogi busoane, repere de medicamente,                         industriale din cosmetice, coloranti                         cauciuc şi lacuri - Fabrica                                           "Victoria" Tirgoviste────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie comuna Vopsele de Centrala industriala Prefabricatechimica Cringurile, ulei, anhidrida de medicamente, din beton             satul cromica, oxizi cosmetice, coloranti             Badulesti şi pămînturi şi lacuri-Fabrica                         colorate, esente "Victoria" Tirgoviste                         alimentare,                         prefabricate din                         beton, ambalaje────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Consiliul popular al judeţului Dolj - Grupul întreprinderilor               de industrie locala Dolj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Intreprin- Craiova, Articole tehnice Centrala industriala de -derea de str. din bachelita, medicamente, cosmetice,materiale de Bucovat mase plastice, coloranti şi lacuri -constructii nr. 200, saci de poli- Intreprinderea chimicaşi produse Paltinis etilena, vopsele Craiovachimice nr. 33, pe bază de ulei,Craiova comuna inele ceramice,             Isalnita caramida,                         vopsitorie,                         mecano-energetice,                         articole tehnice                         din cauciuc,                         luminari din                         parafina; sablonat                         saci pentru                         ambalajul                         ingrasamintelor                         chimice; captare,                         purificare şi                         ambalare bioxid                         de carbon;                         reparatii şi                         întreţinere                         utilaje prorpii;                         serviete şi                         ghiozdane din                         p.v.c., diferite                         rechizite scolare;                         prelate din                         pinza cauciucata────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Galaţi - Intreprinderea judeteana               de industrie locala Galaţi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Galaţi, Lacuri, vopsele, Uzina de lacuri şi -de lucru str. antifon, firnis, vopsele "Apolo"             Saturn chituri Galaţi             nr. 53────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Consiliul popular al judeţului Harghita - Intreprinderea judeteana           de industrie locala Harghita────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Fabrica Odorheiu Articole tehnice Intreprinderea de Ceramica,mixta de Secuiesc, din cauciuc, matrite şi piese din articoleindustrie str. Orban prelucrari fonta Odorheiu Secuiesc- tehnicelocala Balasz mecanice, Fabrica metalurgica dinOdorheiu scularie, Odorheiu Secuiesc cauciucSecuiesc modelarie                         lemn, ceramica───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier de Toplita, Lazi din lemn Intreprinderea de Lazi dinambalaje din str. matrite şi piese lemnlemn Stefan din fonta              cel Mare Odorheiu Secuiesc───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Consiliul popular al judeţului Hunedoara - Intreprinderea judeteana               de industrie locala Hunedoara────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Deva, Articole tehnice Intreprinderea chimica -de lucru str. şi bunuri de Orastiemase Gh. larg consum,plastice Baritiu nasturi             nr. 13────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Ialomita - Intreprinderea judeteana              de industrie locala Ialomita────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Slobozia, Lacuri şi Combinatul de Lacuri şilucru str. vopsele ingrasaminte chimice vopseleproduse Brailei Sloboziachimice nr. 5 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Iasi - Intreprinderea judeteana            de industrie locala Iasi───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Tirgu Resapat Intreprinderea de Resaparede lucru Frumos, anvelope mase plastice Iasi anvelope             str. uzate             Garii             nr. 4───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Ilfov - Grupul întreprinderilor                 de industrie locala Ilfov───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Puncte de comunele: Articole din Centrala industriala de -prelucrari Frumusani, mase plastice medicamente, cosmetice,mase Cernica, pentru uz coloranti şi lacuri -plastice Branesti, casnic şi Intreprinderea chimica             Afumati gospodaresc "Victoria" Bucureşti                         şi repere                         industriale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Puncte de comunele: Articole tehnice Centrala industriala -lucru Frumusani, din cauciuc şi de medicamente,prelucrari Branesti, bunuri de larg cosmetice, coloranti şicauciuc Tunari consum lacuri - Intreprinderea                                          chimica "Victoria"                                          Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Puncte de Giurgiu, Articole din Centrala industriala de -lucru str. mase plastice medicamente, cosmetice,prelucrari 8 Martie injectate, coloranti şi lacuri -mase nr. 2, sudate şi Intreprinderea chimicaplastice str. G. impletituri "Victoria" Bucureşti             Cosbuc din fire de             nr. 28 şi plastic             sos.             Oivac             nr. 2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Puncte de Bucureşti, Ambalaje din Centrala industriala de -lucru str. mase plastice medicamente, cosmetice,prelucrari Veniamin coloranti şi lacuri -mase Costache Intreprinderea chimicaplastice nr. 10, "Victoria" Bucureşti             Oltenita,             str. Al.             Sahia             nr. 179────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Vopsele de Centrala industriala de -lucru Budesti ulei şi medicamente, cosmetice,                         lacuri coloranti şi lacuri -                                          Intreprinderea chimica                                          "Victoria" Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Produse chimice Centrala industriala de -lucru Frumusani medicamente, cosmetice,                                          coloranti şi lacuri -                                          Intreprinderea chimica                                          "Victoria" Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Mures - Grupul întreprinderilor                de industrie locala Mures────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Intreprin- Tirgu Articole tehnice Centrala industriala -derea de Mures, şi repere de prelucrare cauciucindustrie str. industriale din şi mase plastice -locala Gh.Doja cauciuc, mase Intreprinderea"Prod- nr. 177 plastice "Prodcomplex"complex" injectate, Tirgu MuresTirgu poliesteriMures armati                         cu fibra de                         sticlă,                         piese turnate                         şi forjate,                         recipienti                         sub presiune,                         sticlarie                         artizanat,                         de ambalaj                         şi de menaj,                         oglinzi,                         covoare                         manuale                         plusate,                         confectii                         textile────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie Ludus, Constructii şi Centrala industriala demetal şi str. confectii prelucrare cauciuc şiatelier 1 Mai metalice, mase plastice -prelucrari nr. 34 prelucrari Intreprindereacauciuc, mecanice, "Prodcomplex"chimie articole Tirgu Mures                         tehnice                         din cauciuc,                         anvelope                         resapate,                         articole                         din p.v.c.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Tirnaveni, Articole Centrala industriala -de lucru str. tehnice de prelucrare cauciuc             7 Noiembrie din cauciuc şi mase plastice -             nr. 270 Intreprinderea                                          "Prodcomplex"                                          Tirgu Mures────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Sectii şi Sighisoara, Prelucrari Centrala industriala -ateliere de str. mecanice, de prelucrare cauciucprelucrari Spitalului confectii şi mase plastice -mecanice, nr. 8 metalice, Intreprindereaconfectii şi piese din "Prodcomplex"turnatorie fonta Tirgu Mures                         turnate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Neamt - Intreprinderea judeteana                de industrie locala Neamt────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Tirgu- Articole tehnice Combinatul de fibre Articoleprelucrare Neamt, din cauciuc şi sintetice Savinesti din cauciuccauciuc str. bunuri de consum             6 Noiembrie             nr. 7 şi             comuna             Vinatori────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Olt - Intreprinderea judeteana                  de industrie locala Olt────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Dragasani Sulfat de Centrala industriala -de lucru Olt, aluminiu; de medicamente,             str. întreţinere cosmetice, coloranti             Morii şi reparatii şi lacuri -             nr. 6 utilaje Intreprinderea de                         proprii materiale de                                          constructii şi                                          produse chimice                                          Craiova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Prahova - Grupul întreprinderilor                de industrie locala Prahova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Intreprin- Ploiesti, Confectii şi Centrala industriala -derea de str. constructii de medicamente,productie Valeni metalice, cosmetice, colorantilocala nr. 141 prelucrari şi lacuri -"Progresul" mecanice, IntreprindereaPloiesti verificări şi "Progresul" Ploiesti                         reparatii                         recipienti sub                         presiune,                         reparatii şi                         revizii curente,                         periodice şi                         capitale pentru                         utilaje şi                         instalaţii; crema                         de ghete, ceara de                         parchet, produse                         chimice de uz                         gospodaresc; captat,                         purificat şi imbu-                         teliat bioxid de                         carbon; articole                         tehnice din cauciuc,                         flacoane PECO şi                         repere de mase                         plastice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Ploiesti, Ulei emulsionabil, - -de lucru str. chituri, prafuri             Rezervoa- de curatat, fiole             relor alcoolscop, deco-             nr. 11 şi lorant teztil,             str. mase plastice             Cornetului Centrala industriala             nr. 30 de medicamente,                         cosmetice,                         coloranti şi                         lacuri -                         Intreprinderea                         "Progresul"                         Ploiesti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comuna Var, cahle Centrala industriala de -şi puncte Bucov, teracota şi medicamente, cosmetice,de lucru Breaza şi mozaic coloranti şi lacuri -             Ploiesti, Intreprinderea "Progresul"             str. Ploiesti             Sinaii             nr. 28────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Ploiesti, Butoaie din PFL, Centrala industriala de -de ambalaje str. pentru bitum, medicamente, cosmetice,             Republicii lazi ambalaje coloranti şi lacuri -                                          Intreprinderea "Progresul"                                          Ploiesti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Fabrica comuna Reparatii şi Centrala industriala de -"Drum Nou" Bucov întreţinere medicamente, cosmetice,Bucov utilaje şi coloranti şi lacuri -                         instalaţii, Intreprinderea                         autodotare; "Progresul"                         prefabricate din Ploiesti, Fabrica                         beton; amestecuri "Drum Nou" Bucov                         de cauciuc,                         anvelope resapate,                         benzi de rulare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Sectia Cumpina, Hidrosulfit Centrala industriala -chimica str. Tirgu de sodiu, de medicamente,              Mures nr.6 sulfat de cosmetice, coloranti              şi comuna aluminiu, şi lacuri -              Pudu luminari Intreprinderea              Vadului "Progresul" Ploiesti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Satu Mare - Intreprinderea judeteana                  de industrie locala Satu Mare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Intreprin- Satu Mare, Constructii de Centrala de utilaje şi -derea de str. Carei masini şi prelu- piese de schimb pentruindustrie nr. 1 şi crari mecanice, industria chimica.locala str. SDV-uri şi repa- Intreprinderea de piese"1 Mai" Fabricii ratii SDV-uri, de schimb şi utilajeSatu Mare nr. 46 prototipuri; pentru industria                         vopsele praf, chimica                         prelucrari mase                         plastice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Fabrica Tasnad Constructii Centrala de utilaje şi -Tasnad metalice şi piese de schimb pentru                         prelucrari industria mica -                         mecanice Intreprinderea de piese                                          de schimb şi utilaje                                          pentru industria chimica                                          Tasnad────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Sibiu - Intreprinderea judeteana                    de industrie locala Sibiu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Sibiu, Ulei Centrala industriala -lucru str. Stefan emulsionabil, de medicamente,produse cel Mare antigel, sapun cosmetice, colorantichimice nr. 53 de rufe şi lacuri - Atelierul                                          "Steaua" Sibiu din                                          Intreprinderea de                                          sapun "Stela",                                          Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Medias, Articole din Intreprinderea chimica -de lucru str. mase plastice "Carbosin" Copsa Micaprelucrare Stadionului injectatemase nr. 53plastice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Suceava - Intreprinderea judeteana                de industrie locala Suceava────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Fabrica Gura Articole tehnice Intreprinderea de Bioid demixta de Humorului, din cauciuc, articole tehnice din carbonindustrie str. benzi transpor- cauciuc Botosani, Fabricalocala Gura 23 August toare, curele de articole tehnice dinHumorului trapezoidale, cauciuc                         articole din mase                         plastice, bioxid                         de carbon────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Vatra Dornei, Repere Intreprinderea de Repere dinde lucru str. tehnice articole tehnice din maseprelucrare Schitului din mase cauciuc Botosani plasticemase nr. 5 plasticeplastice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Timiş - Grupul întreprinderilor                  de industrie locala Timiş────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Timisoara, Produse Intreprinderea de -de lucru str. chimice detergenti Timisoaraproduse Fagului de micchimice nr. 22 tonaj                         şi de uz                         gospodaresc────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Tulcea - Intreprinderea judeteana                 de industrie locala Tulcea───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-Formatie Macin, Produse de uz Uzina de lacuri -de lucru str. casnic şi uz şi vopsele "Apolo"prelucrare Portului gospodaresc Galaţimase nr. 16plastice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Vilcea - Intreprinderea judeteana           de industrie locala Vilcea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Rimnicu Luminari, Luminari, reparatii Luminari,lucru Vilcea, reparatii articole din cauciuc reparatii             str. articole articole             Stirbei din cauciuc din             Voda cauciuc             nr. 121────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Rimnicu Articole tehnice Luminari, reparatii Articolede lucru Vilcea, extrudate, sudate articole din cauciuc din mase             str. şi injectate plastice             Stirbei             Voda             nr. 121────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Rimnicu Sapun de rufe Luminari, reparatii Sapun delucru Vilcea, articole din cauciuc rufe             str.             Timiş             nr. 6 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Dragasani, Articole Luminari, reparatii Articolede lucru str. 23 tehnice articole din cauciuc din mase             August şi bunuri de plastice             nr. 116 consum sudate                         şi injectate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Gragasani, Vopsele pe baza Luminari, reparatii Vopsele,de lucru str. 1 Mai de ulei, diluant,articole din cauciuc antigel,produse nr. 43 antigel, luminari luminarichimice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Vrancea - Intreprinderea judeteana              de industrie locala Vrancea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Fabrica de Focsani, Articole tehnice Centrala de utilaje şi -industrie str. N. din mase plastice, piese de schimb pentrulocala Titulescu prelucrare lemn, industria chimica,Focsani nr. 9, str. modelarie pentru Fabrica de utilaje şi             Marea turnatorie, piese piese de schimb pentru             Revolutie turnate din fonta, industria chimica             nr. 5, str. oxigen, confectii             Antrepozite metalice şi             nr. 5, str. prelucrari mecanice,             Garofitei bobinaj, reparatii             nr. 22 utilaje, incarcat                         acumulatori,                         vulcanizare cauciuc,                         confectii textile────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Prefabricate din Grupul de santiere de -de lucru Suraia beton armat constructii-montaj şiprefabricate pentru reparatii în industriadin beton constructii chimica Borzesti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al municipiului Bucureşti - Grupul întreprinderilor              de industrie locala Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Intreprin- Bucureşti, Prelucrari Centrala industriala de -derea de str. cauciuc şi mase medicamente, cosmetice,industrie Cobalcescu plastice, coloranti şi lacuri -locala nr. 9 auxiliari pentru Intreprinderea chimica"Victoria" turnatorie, "Victoria" Bucureşti                         vopsele, luminari,                         resapat anvelope,                         produse dentare,                         agenti de luciu,                         esente alimentare;                         atelier de                         întreţinere şi                         reparatii utilaje                         proprii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    D. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Alba - Intreprinderea judeteana           de industrie locala Alba────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Abrud, Conserve de Intreprinderea de -de lucru str. 1 fructe de padure legume şi fructe Alba             Mai şi siropuri             nr. 1-3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Aiud, Miere artificiala, Intreprinderea de -de lucru str. conserve de fructe legume şi fructe             Stefan de padure şi Alba             cel Mare bauturi             nr. 2 răcoritoare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Alba Gheata şi bauturi Intreprinderea -lucru Iulia, răcoritoare de legume şi             str. V. fructe Alba             Alecsandri             nr. 32────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Arad - Intreprinderea judeteana           de industrie locala Arad────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Arad, Bauturi Intreprinderea de legume -de lucru str. răcoritoare fructe Arad             Bodrogului             nr. 2-4  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Arad, Turta dulce Intreprinderea de -de lucru str. morarit şi panificatie             Ceaikovschi Arad             nr. 40────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Arad, Napolitane şi Intreprinderea de morarit -de lucru str. deserturi şi panificatie Arad             Busteni             nr. 11-13────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Arad, Otet imbuteliet Intreprinderea viei şi Diferitede lucru str. şi vrac, vinului Arad confectii             Dorobanti cartonaje din carton             nr. 14────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Arad, Gheata Intreprinderea de legume -de lucru str. artificiala fructe Arad             Bodrogului             nr. 2-4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Lipova, Apa minerala Intreprinderea de spirt -de lucru str. şi drojdie Arad             Lugojului             nr. 53────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Pincota, Diferite repere Intreprinderea de -de lucru str. T. din metal pentru mecanizare a agriculturii             Vladimirescu unitatile şi industriei alimentare             nr. 2 agricole Arad────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Arges - Intreprinderea judeteana             de industrie locala Arges────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Pitesti, Bauturi Intreprinderea de legume -de lucru str. răcoritoare şi fructe Arges             Depozitelor şi gheata             nr. 42────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Costesti, Bauturi Intreprinderea de legume -de lucru str. răcoritoare şi fructe Arges             Morii             nr. 2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Curtea de Sucuri şi umplut Intreprinderea de legume -de lucru Arges, sifoane şi fructe Arges             B-dul.             Republicii             nr. 19────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Bauturi Intreprinderea de legume -de lucru Domnesti răcoritoare şi fructe Arges────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Moara Cîmpulung, Macinis Intreprinderea de morarit -"23 August" str. Garii comercial şi panificatie Arges             nr. 2 de griu şi                         porumb────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Cîmpulung, Bauturi Intreprinderea de legume -de lucru str. răcoritoare şi fructe Arges             Brîncoveanu şi umplut             nr. 8 sifoane────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Otet alimentar Intreprinderea viei şi -de lucru Calinesti vinului Arges ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Mustar Intreprinderea viei -de lucru Calinesti şi vinului Arges────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Zahar vanilat Intreprinderea vieide lucru Calinesti şi vinului Arges────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Esente aromate Intreprinderea viei -de lucru Calinesti şi vinului Arges ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Moara de comuna Macinis comercial Intreprinderea deporumb cu Stefan de porumb morarit şi panificatiedegerminare cel Mare Arges────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Bacau - Intreprinderea judeteana         de industrie locala Bacau────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie municipiul Bauturi Intreprinderea dede lucru Gheorghe răcoritoare, legume şi fructe Bacau             Gheorghiu- apa carbogazoasa             Dej, şi gheata             str. Garii             nr. 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Bacau, Halva, Intreprinderea de -de lucru str. pufuleti morarit şi panificatie             Strapungerii Bacau             nr. 4 şi             str.             Caramizilor             nr. 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Bacau, Bioxid de carbon, Intreprinderea de -de lucru str. rahat, sirop, legume şi fructe Bacau             Caramizilor apa carbogazoasa             nr. 1 şi bauturi                         răcoritoare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Bihor - Grupul întreprinderilor de               industrie locala Bihor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier de Oradea, Producerea şi Intreprinderea de legume -produse str. desfacerea de şi fructe Bihoralimentare Tudor bauturi             Vladimi- răcoritoare,             rescu gheata,             nr. 85 capsule CO(2)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Oradea, Esente Intreprinderea de legume -lucru str. alimentare şi fructe Bihor             Tudor             Vladimi-             rescu             nr. 85────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Bistrita-Nasaud - Intreprinderea          judeteana de industrie locala Bistrita-Nasaud────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Bistrita, Conserve din Intreprinderea de legume -de produse str. fructe şi fructe Bistrita-Nasaudalimentare Libertatii şi bauturi             nr. 30 răcoritoare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Bistrita, Otet alimentar Intreprinderea viei şi -de produse str. vinului Bistrita-Nasaudalimentare Simion             Barnutiu             nr. 20 şi             str.             Libertatii             nr. 30────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Botosani - Intreprinderea judeteana          de industrie locala Botosani────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Botosani, Bauturi Intreprinderea de legume -de lucru str. răcoritoare, şi fructe Botosani             Dobrogeanu gheata şi umplut             Gherea sifoane             nr. 127───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Saveni, Vafe pentru Intreprinderea de morarit -lucru str. gheata şi panificatie Botosani              Republicii              nr. 208───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Brasov - Grupul întreprinderilor             de industrie locala Brasov───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier de Brasov, Bauturi Intreprinderea de legume -produse str. răcoritoare şi şi fructe Brasovalimentare Ecaterina bioxid de carbon             Teodoroiu             nr. 21───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Brasov, Gheata Intreprinderea de legume -de lucru str. artificiala şi fructe Brasov             Ecaterina             Tepdoroiu             nr. 21───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Tarlungeni- Apa minerala Intreprinderea de bere -de lucru Zizin, Brasov             str. Horia             nr. 12───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Fagaras, Bauturi Intreprinderea de legume -de lucru str. răcoritoare şi fructe Brasov             Libertatii             nr. 11───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Fagaras, Gheata Intreprinderea de legume _de lucru str. artificiala şi fructe Brasov             Cetatii             nr. 12────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Rupea, Bauturi Intreprinderea de legume -de lucru str. răcoritoare şi fructe Brasov             Republicii             nr. 90────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Buzau - Intreprinderea judeteana              de industrie locala Buzau────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Buzau, Bauturi Intreprinderea de legume -de lucru b-dul. răcoritoare şi fructe Buzau             Ploiesti şi apa             nr. 1 carbogazoasa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Buzau, Gheata Intreprinderea de legume -de lucru b-dul. artificiala şi fructe Buzau             Ploiesti             nr. 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Buzau, Calciu-gris şi Intreprinderea de morarit -de lucru str. infuzie de ceai şi panificatie Buzau             Brosteni             nr. 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comuna Surogate Intreprinderea de morarit -de lucru Rusetu de cafea şi panificatie Buzau────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Rimnicu Gheata Intreprinderea de morarit -de lucru Sarat, artificiala şi panificatie Buzau             str.             Paternitatii             nr. 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Cluj - Grupul întreprinderilor de             industrie locala Cluj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Cluj- Gheata Intreprinderea de legume -de lucru Napoca, artificiala şi fructe Cluj             str.             Sporului             nr. 14────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Cluj- Imbuteliat ulei Intreprinderea de morarit -de lucru Napoca, şi panificatie Cluj             str.             Baciului             nr. 2-4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Cluj- Biscuiti, Intreprinderea de morarit -de lucru Napoca, bomboane "Salon" şi panificatie Cluj             str. B. N.             Antal             nr. 128────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Cluj- Biscuiti Intreprinderea de morarit -de lucru Napoca, şi panificatie Cluj             str.             Einstein             nr. 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Cluj- Biscuiti, Intreprinderea de produse -de lucru Napoca, produse zaharoase "Feleacul"             str. zaharoase, Cluj-Napoca             Barbusse bauturi             nr. 44 răcoritoare,                         bioxid de                         carbon                         şi drajeuri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Cluj- Gheata şi umplut Intreprinderea de legume -de lucru Napoca, sifoane şi fructe Cluj             str.             Parcului             nr. 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Constanta - Grupul întreprinderilor             de industrie locala Constanta────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Constanta, Bauturi Intreprinderea de legume -alimentar str. răcoritoare, şi fructe Constanta             Caraiman sifon şi gheata             nr. 3,             str.             Lapusneanu             nr. 113 şi             str.             Panait             Cerna             nr. 21,             Navodari,             Medgidia,             Hîrşova,             Eforie             Sud şi             Mangalia────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Constanta, Bioxid de Intreprinderea de legume -de lucru str. carbon şi fructe Constanta             Caraiman             nr. 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Cheag Intreprinderea de -de lucru Tuzla industrializare a                                          laptelui Constanta────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Medgidia, Faina de Fabrica de nutreturi -de lucru str. ciocalai combinate Constanta             Torteanu             nr. 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Constanta, Mecano- Intreprinderea de legume -de lucru str. energetic şi fructe Constanta             Filimon             Sirbu             nr. 28────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Covasna - Intreprinderea judeteana             de industrie locala Covasna────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Tirgu- Germeni şi Intreprinderea de legume -lucru Secuiesc, siropuri şi fructe Covasna             str. din fructe             Vasarhelyi             Peter             nr. 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Sectia Baraolt, Apa minerala Intreprinderea de spirt -alimentara satul Sfîntu-Gheorgheşi depozit BiborteniAugustin────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Apa minerala Intreprinderea de spirt -lucru şi Virghis Sfîntu-Gheorghedepozit────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Apa minerala Intreprinderea de spirt -lucru Poian Sfîntu-Gheorghe────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Sfîntu- Otet alimentar Intreprinderea de spirt -lucru Gheorghe, Sfîntu-Gheorghe             str.             Sugasului             nr. 17────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Sfîntu Gheata, Intreprinderea de spirt -alimentar Gheorghe, otet alimentar Sfîntu-Gheorghe             str. şi bauturi             Oltului răcoritoare             nr. 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier de Sfîntu Reparatii şi Intreprinderea de spirt -reparatii Gheorghe, piese de schimb Sfîntu-Gheorghe              str.              Gyarfas              Leno,              nr. 9 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Dîmboviţa - Intreprinderea judeteana               de industrie locala Dîmboviţa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Tirgoviste, Bauturi Intreprinderea de legume -de lucru str. T. răcoritoare, şi fructe Dîmboviţa             Vladimirescu umplut sifoane             nr. 3 şi gheata────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Moreni, Bauturi Intreprinderea de legume -de lucru str. 23 răcoritoare şi şi fructe Dîmboviţa             August umplut sifoane             nr. 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Pucioasa, Bauturi Intreprinderea de legume -de lucru str. 30 răcoritoare şi şi fructe Dîmboviţa             Decembrie umplut sifoane             nr. 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Gaesti, Bauturi Intreprinderea de legumede lucru DN 71 răcoritoare şi şi fructe Dîmboviţa             Km 2 umplut sifoane────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Moara de Tirgoviste, Macinis de Intreprinderea de morarit Macinisporumb calea porumb în regim şi panificatie Dîmboviţa prestator             Ploiesti mixt             nr. 37 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Moara de Pucioasa, Macinis de Intreprinderea de morarit Macinisporumb str. porumb în şi panificatie Dîmboviţa prestator             Morilor regim mixt             nr. 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Moara de comuna Macinis de Intreprinderea de morarit Macinisporumb Doicesti porumb în regim şi panificatie Dîmboviţa prestator                         mixt────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Moara de comuna Macinis de Intreprinderea de morarit Macinisporumb Petresti, porumb şi panificatie Dîmboviţa prestator             satul în regim             Ionesti mixt────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Dolj - Grupul întreprinderilor de               industrie locala Dolj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Bailesti, Otet Intreprinderea viei -de lucru str. alimentar şi vinului Dolj             Victoriei             nr. 47────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Craiova, Bauturi Intreprinderea de legume -de lucru str. răcoritoare şi fructe Dolj             Dudului             nr. 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Craiova, Gheata Intreprinderea de legume -de lucru str. artificiala şi fructe Dolj             Dudului şi sirop de             nr. 5 fructe────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Galaţi - Intreprinderea judeteana              de industrie locala Galaţi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Galaţi, Bauturi Intreprinderea de legume -de lucru b-dul. răcoritoare şi fructe Galaţi             G.Cosbuc             nr. 257────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Galaţi, Bioxid de Intreprinderea de legume -de lucru b-dul. carbon şi şi fructe Galaţi             G.Cosbuc reparat şi             nr. 257 imbuteliat                         capsule CO(2)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Galaţi, Gheata Intreprinderea de legume -lucru b-dul. artificiala şi fructe Galaţi             G. Cosbuc             nr. 257────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Tirgu Otet alimentar Intreprinderea viei şi -de lucru Bujor, vinului Galaţi             str. Meca-             nizatorului             nr. 27────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Otet alimentar Intreprinderea viei _de lucru Priponesti şi vinului Galaţi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Tecuci, Gheata Intreprinderea de legume -lucru str. artificiala şi fructe Galaţi             Vasile             Conta             nr. 16────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Gorj - Intreprinderea judeteana                de industrie locala Gorj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Motru Produse de Intreprinderea de morarit -lucru patiserie şi şi panificatie Gorj                         sucuri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Tirgu Umplut sifoane Intreprinderea de legume -lucru Jiu, şi capsule şi fructe Gorj             b-dul.             1 Mai             nr. 84────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Tirgu Bauturi Intreprinderea de legume -lucru Jiu, răcoritoare şi fructe Gorj             b-dul.             1 Mai             nr. 84────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Novaci, Bauturi Intreprinderea de legume -lucru str. răcoritoare şi fructe Gorj             Paringului             nr. 115────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Tirgu Gheata Intreprinderea de legume -lucru Jiu, artificiala şi fructe Gorj             b-dul.             1 Mai             nr. 84────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Harghita - Intreprinderea judeteana              de industrie locala Harghita────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Fabrica Borsec, Ape minerale Intreprinderea de bere, -"APEMIN" şi Sincraieni, şi bauturi spirt şi amidon Harghita,depozit Tusnad răcoritoare Fabrica "APEMIN" BorsecToplita────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Hunedoara - Intreprinderea judeteana           de industrie locala Hunedoara────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Brad, Gheata artificiala, Intreprinderea delucru str. bauturi răcoritoare legume şi fructe             Avram şi apa carbogazoasa Hunedoara             Iancu             nr. 7────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Hateg, Bauturi Intreprinderea de legume -lucru str. răcoritoare şi şi fructe Hunedoara             Unirii apa carbogazoasa             nr. 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Orastie, Gheata Intreprinderea de legume -lucru str. N. artificiala, şi fructe Hunedoara             Titulescu bauturi             nr. 20 racoritoaresi                         apa carbogazoasa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comuna Ape minerale Intreprinderea de bere -de lucru Geaoagiu, Hateg             satul             Baciia────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Ape minerale Intreprinderea de berede lucru Soimus, Hateg             satul             Boholt────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Deva, Gheata Intreprinderea de legume -de lucru str. artificiala, şi fructe Hunedoara             Rindunicii bauturi             nr. 5 răcoritoare                         şi apa                         carbogazoasa ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Hunedoara, Gheata Intreprinderea de legume -de lucru b-dul. artificiala, şi fructe Hunedoara            Traian bauturi            nr. 18 răcoritoare                        şi apa                        carbogazoasa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Petrosani- Gheata Intreprinderea de legume -de lucru Livezeni artificiala, şi fructe Hunedoara                         bauturi                         răcoritoare                         şi apa                         carbogazoasa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Ialomita - Intreprinderea judeteana         de industrie locala Ialomita────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Calarasi, Bauturi Intreprinderea de legume -lucru prelungirea răcoritoare şi fructe Ialomita             23 August             nr. 18────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Calarasi, Gheata Intreprinderea de legume -lucru str. artificiala şi fructe Ialomita             Bucureşti             nr. 315────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Gheata Intreprinderea de legume -lucru Amara artificiala şi fructe Ialomita────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Slobozia, Bauturi Intreprinderea de legume -lucru sos. răcoritoare şi fructe Ialomita             Amara             nr. 6────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Slobozia, Gheata Intreprinderea de legume -lucru sos. artificiala şi fructe Ialomita             Amara             nr. 6────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Faina de soia Intreprinderea de morarit -lucru Bucu, şi panificatie Ialomita             satul             Ograda────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Iasi - Intreprinderea judeteana                    de industrie locala Iasi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Iasi, bauturi Intreprinderea de legume -de lucru str. răcoritoare şi fructe Iasi             Uzinei             nr. 71────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Hîrlau- Otet alimentar Intreprinderea viei -de lucru Gara şi vinului Iasi             C.F.R.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Iasi, Gheata Intreprinderea de legume -lucru str. artificiala şi fructe Iasi             Bucium             nr. 28────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Ilfov - Grupul întreprinderilor                  de industrie locala Ilfov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Giurgiu, Gheata Intreprinderea de legume -lucru str. artificiala şi fructe Ilfov             Dunarii             nr. 28────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Gheata Intreprinderea de legume -lucru Manasia artificiala şi fructe Ilfov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Boia de ardei Intreprinderea de legume -lucru Moara şi miroase şi fructe Ilfov             Vlasiei pentru cirnati────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Faina de oase Intreprinderea agricola -lucru Afumati de stat Afumati────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Maramures - Intreprinderea judeteana                de industrie locala Maramures────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Baia Bauturi Intreprinderea de legume -de lucru Mare, răcoritoare, şi fructe Maramures             str. produse             Baii zaharoase,             nr. 2 gheata şi                         bioxid de                         carbon────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Sighetu Bauturi Intreprinderea de legume -de lucru Marmatiei, răcoritoare şi fructe Maramures             str.             Dragos             Voda             nr. 52────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Moara de Sighetu Macinis de Intreprinderea de morarit Macinisporumb Marmatiei, porumb şi panificatie Maramures prestator             str. în regim             Dragos mixt             Voda             nr. 61────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Ape minerale Intreprinderea de drojdie -lucru Săpînţa "Seineana" - comuna Seini,                                          judeţul Maramures────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Mehedinti - Intreprinderea judeteana              de industrie locala Mehedinti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Drobeta- Bauturi Intreprinderea de legume -de lucru Turnu răcoritoare şi fructe Mehedinti             Severin, şi gheata             str.             Pades             nr. 2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Orsova, Bauturi Intreprinderea de legume -de lucru b-dul. răcoritoare şi fructe Mehedinti             Portile şi gheata             de Fier             nr. 6────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Strehaia, Bauturi Intreprinderea de legume -de lucru str. răcoritoare şi fructe Mehedinti             Unirii             nr. 22────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Mures - Grupul întreprinderilor de          industrie locala Mures────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Sighisoara, Bauturi Intreprinderea de legume -de lucru str. răcoritoare, şi fructe Mures             Libertatii otet alimentar             nr. 9 şi gheata                         artificiala────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Tirgu Bauturi Intreprinderea de legume -de lucru Mures, răcoritoare, şi fructe Muressinr. 1 str. umplut sifoane             Lacramioareisi bioxid de             nr. 9 carbon────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Tirgu Bauturi Intreprinderea de legume -de lucru Mures, răcoritoare şi fructe Muresnr. 2 str.             Apeductului             nr. 2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Tirgu Siropuri Intreprinderea de legume -de lucru Mures, de fructe şi fructe Mures             str.             Grivita             Rosie             nr. 11────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier de Tirgu Biscuiti Intreprinderea de morarit -produse Mures, şi panificatie Muresalimentare str. Gh.             Doja             nr. 177────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Ape minerale Intreprinderea de -de lucru Stinceni bere Reghin────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Neamt - Intreprinderea judeteana         de industrie locala Neamt────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Piatra- Apa Intreprinderea de legume -de lucru Neamt, carbogazoasa şi fructe Neamt             Zona             industriala             Vinatori────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Piatra- Gheata Intreprinderea de legume -lucru Neamt, artificiala şi fructe Neamt             str.             Fermelor             nr. 7,             Zona             industriala             Vinatori────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Roman, Ape minerale Intreprinderea de legume -lucru str. şi fructe Neamt             Bogdan             Dragos             nr. 19────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Olt - Intreprinderea judeteana              de industrie locala Olt────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Caracal, Gheata Intreprinderea de legume -de lucru str. artificiala şi fructe Olt             Negru şi bauturi             Voda răcoritoare             nr. 7────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Corabia, Bauturi Intreprinderea de legume -de lucru str. V.I. răcoritoare şi fructe Olt             Lenin             nr. 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier de Slatina, Otet alimentar, Intreprinderea de legume -produse str. N. gheata şi fructe Oltalimentare Balcescu artificiala             nr. 26 şi bauturi                         răcoritoare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Prahova - Grupul întreprinderilor              de industrie locala Prahova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Ploiesti, Bauturi Intreprinderea de legume -de lucru str. răcoritoare şi fructe Prahova             Valeni şi apa             nr. 141 carbogazoasa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Ploiesti, Gheata Intreprinderea de legume -de lucru aleea artificiala şi şi fructe Prahova             Puskin agent frigorific             nr. 16 pentru patinoar                         artificial────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Mizil, Otet alimentar Intreprinderea viei -de lucru b-dul. şi vinului             Garii             nr. 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Cîmpina, Bauturi Intreprinderea de legume -de lucru str. răcoritoare şi fructe Prahova             Berceni             nr. 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Satu Mare - Intreprinderea judeteana              de industrie locala Satu Mare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Satu Mare, Bauturi Intreprinderea de legume -de lucru str. Carei răcoritoare, şi fructe Satu Mare             nr. 1 gheata                         artificiala,                         sifon şi umplut                         capsule CO(2)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Satu Mare, Bomboane Intreprinderea de morarit -lucru str. Kossut "Salon" şi panificatie Satu Mare             nr. 26────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Sibiu - Intreprinderea judeteana             de industrie locala Sibiu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Sibiu, Bauturi Intreprinderea de legume -de lucru str. T. răcoritoare şi fructe Sibiu             Mihaly             nr. 8────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Sibiu, Gheata Intreprinderea de legume -lucru str. artificiala şi fructe Sibiu             Zaharia             Boiu             nr. 32────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Medias, Gheata Intreprinderea de legume -lucru str. G. artificiala şi fructe Sibiu             Cosbuc             nr. 23────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Suceava - Intreprinderea judeteana             de industrie locala Suceava────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct comnuna Bioxid de Intreprinderea de bere, -de lucru Paltinoasa carbon spirt şi amidon Radauti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Vatra Intreţinere Intreprinderea de bere, -lucru Dornei, şi reparatii spirt şi amidon Radauti             str. utilaje             Schitului             nr. 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Ape minerale Intreprinderea de bere, -de lucru Saru Dornei spirt şi amidon Radauti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Ape minerale Intreprinderea de bere, -de lucru Dorna şi bauturi spirt şi amidon Radauti             Candrenilor răcoritoare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Ape minerale Intreprinderea de bere, -de lucru Dorna "Poiana Cosnei" spirt şi amidon Radauti             Candrenilor şi bauturi                         răcoritoare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Bauturi Intreprinderea de bere, -de lucru Iacobeni răcoritoare spirt şi amidon Radauti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Ape minerale Intreprinderea de bere, -de lucru Dorna spirt şi amidon Radauti             Candrenilor,             satul Poiana             Negrii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Vatra Umplut sifoane Intreprinderea de bere, -de lucru Dornei, şi bauturi spirt şi amidon Radauti             str. 7 răcoritoare             Noiembrie             nr. 57────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Suceava, Bauturi Intreprinderea de bere, -de lucru str. răcoritoare spirt şi amidon Radauti             Traian şi vafe             nr. 11────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Teleorman - Intreprinderea judeteana             de industrie locala Teleorman────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Alexandria, bauturi Intreprinderea de legume -de lucru str. M. răcoritoare şi fructe Teleorman             Kogălniceanu             nr. 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Aleandria, Gheata Intreprinderea de legume -lucru str. artificiala şi fructe Teleorman             Libertatii             nr. 249────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Bauturi Intreprinderea de legume -lucru Drăgăneşti- răcoritoare şi fructe Teleorman             Vlasca────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Rosiori Bauturi Intreprinderea de legume -lucru de Vede, răcoritoare şi fructe Teleorman             str.             Carpati             nr. 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Rosiori de Gheata Intreprinderea de legume -lucru Vede, str. artificiala şi fructe Teleorman             Mărăşeşti             nr. 83────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Turnu Gheata Intreprinderea de legume -lucru Magurele, artificiala şi fructe Teleorman             str. Pacii şi umplut             nr. 10 sifoane────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Zimnicea, Bauturi Intreprinderea de legume -lucru str. 23 răcoritoare şi fructe Teleorman             August             nr. 132────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Zimnicea, Pasta de Intreprinderea de legume -lucru comuna tomate şi fructe Teleorman             Smirdioasa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Zimnicea, Faina furajera Intreprinderea piscicola -lucru str din carapace Zimnicea             partizanul scoici             Rosu nr. 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Timiş - Grupul întreprinderilor              de industrie locala Timiş────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier de Timisoara, Produse de Intreprinderea de morarit -produse str. Aida patiserie- şi panificatie Timişalimentare nr. 2 napolitane────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Timisoara, Bauturi Intreprinderea de morarit -de lucru str. Aida răcoritoare şi panificatie Timiş             nr. 2 şi gheata────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Timisoara, Produse Intreprinderea de morarit -de lucru str. Pop zaharoase şi panificatie Timiş             de Basesti             nr. 20────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Timisoara, Amidon, Intreprinderea de bere -de lucru str. gluten şi "Timisoreana" - Timisoara             Chisoder semipreparate             nr. 124────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier de Buzias, Gheata şi Intreprinderea de legume -produse str. umplut sifoane şi fructe Timişalimentare Principala             nr. 8────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Timisoara, Gheata şi Intreprinderea de legume -de lucru str. N. umplut sifoane şi fructe Timiş             Titulescu             nr. 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Puncte de Lugoj, Bauturi Intreprinderea de legume -lucru str. Ion răcoritoare, şi fructe Timiş             Vidu gheata şi             nr. 17 sifon────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Buzias, Macinis de griu Intreprinderea de morarit Macinislucru satul în regim mixt şi panificatie Timiş prestator             Bacova ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Macinis de griu Intreprinderea de morarit Macinislucru Pischi în regim mixt şi panificatie Timiş prestator ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Macinis de griu Intreprinderea de morarit Macinislucru Teremia în regim mixt şi panificatie Timiş prestator            Mare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Macinis de griu Intreprinderea de morarit Macinislucru Bethausen în regim mixt şi panificatie Timiş prestator ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Tulcea - Intreprinderea judeteana             de industrie locala Tulcea ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Tulcea, Sucuri şi Intreprinderea de legume -lucru str. umplut sifoane şi fructe Tulcea            Isaccei            nr. 36───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Sulina, Sucuri şi Intreprinderea de legume -lucru str. 7 umplut sifoane şi fructe Tulcea            Noiembrie            nr. 8───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Babadag, Sucuri şi Intreprinderea de legume -lucru str. umplut sifoane şi fructe Tulcea            Republicii            nr. 18────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Macin, Sucuri şi Intreprinderea de legume -lucru str. umplut sifoane şi fructe Tulcea            Independentei            nr. 36───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Sucuri Intreprinderea de legume -lucru Sfîntu şi fructe Tulcea            Gheorghe────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Sucuri Intreprinderea de legume -lucru Jurilovca şi fructe Tulcea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Sucuri Intreprinderea de legume -lucru Cerna şi fructe Tulcea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Sucuri Intreprinderea de legume -lucru 23 August şi fructe Tulcea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Sucuri Intreprinderea de legume -lucru Smirdan şi fructe Tulcea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Sucuri Intreprinderea de legume -lucru Luncavita şi fructe Tulcea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Sucuri Intreprinderea de legume -lucru Jijila şi fructe Tulcea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Sucuri Intreprinderea de legume -lucru Turcoaia şi fructe Tulcea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Vaslui - Intreprinderea judeteana             de industrie locala Vaslui────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Vaslui, Gheata Intreprinderea de legume -lucru str. Ana artificiala şi fructe Vaslui             Ipatescu             nr. 6────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Vaslui, Bauturi Intreprinderea de legume -lucru str. Ana răcoritoare şi fructe Vaslui             Ipatescu             nr. 6────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Birlad, Gheata Intreprinderea de legume -lucru str. artificiala şi fructe Vaslui             Tutavei             nr. 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Birlad, Bauturi Intreprinderea de legume -lucru str. Paloda răcoritoare şi fructe Vaslui             nr. 9 şi umplut                         sifoane────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Husi, Bauturi Intreprinderea de legume -lucru str. răcoritoare şi fructe Vaslui             Crizante- şi umplut             melor sifoane             nr. 30────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Otet alimentar Intreprinderea de legume -lucru Zorleni şi fructe Vaslui────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Vilcea - Intreprinderea judeteana             de industrie locala Vilcea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Rimnicu Bauturi Intreprinderea de legume -de lucru Vilcea, răcoritoare şi fructe Vilcea             str.             Timiş             nr. 6────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Rimnicu Gheata Intreprinderea de legume -lucru Vilcea, artificiala şi fructe Vilcea             str.             Timiş             nr. 6────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Dragasani, Bauturi Intreprinderea de legume -lucru str. 23 răcoritoare şi fructe Vilcea             August             nr. 96────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Dragasani, Gheata Intreprinderea de legume -lucru str. 23 artificiala şi fructe Vilcea             August             nr. 96────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Horezu, Bauturi Intreprinderea de legume -lucru str. 23 răcoritoare şi fructe Vilcea             August şi umplut             nr. 4 sifoane────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Bauturi Intreprinderea de legume -lucru Balcesti răcoritoare şi fructe Vilcea                         şi umplut                         sifoane────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Produse de Intreprinderea de morarit -lucru Balcesti patiserie şi panificatie Vilcea ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Calimanesti, Ape minerale Intreprinderea de bere -lucru str. Pitesti             Maxim             Gorki             nr. 23 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Vrancea - Intreprinderea judeteana             de industrie locala Vrancea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Focsani, Bauturi Intreprinderea de legume -lucru str. 23 răcoritoare şi fructe Vrancea             August             nr. 131────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Focsani, Bioxid de Intreprinderea de legume -lucru str. 23 carbon şi fructe Vrancea             August             nr. 131────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Mărăşeşti, Macinis de Intreprinderea de morarit Macinisde lucru str. porumb şi panificatie Vrancea porumb             Zorilor în regim mixt             nr. 3  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Panciu, Macinis de Intreprinderea de morarit Macinisde lucru str. Mare porumb şi panificatie Vrancea porumb             nr. 105 în regim mixt────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al municipiului Bucureşti - Grupul întreprinderilor             de industrie locala Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Intreprin- Bucureşti, Bauturi Centrala de legume şi -derea de str. Cîmpul răcoritoare, fructe - Trustulproduse Mosi nr. 5 apa carbogazoasa,întreprinderilor dealimentare umplut sifoane, producere şi industria-                         capsule CO(2) lizare a legumelor şi                         şi gheata fructelor, Intreprinderea                                          de produse alimentare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Bucureşti, Amidon şi casete Intreprinderea de spirt -de lucru calea amilacee Bucureşti             Rahovei             nr. 75 şi             str.             Unităţii             nr. 26────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                      E. Ministerul Industriei Usoare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Arad - Intreprinderea judeteana              de industrie locala Arad────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Sectia 1 Arad, Umbrele clasice Centrala industriei Umbrele"Electro- calea şi pliante, articolelor casnice clasice şimetal" Aurel pentru barbati siBucuresti pliante,             Vlaicu femei, caruciare pentru             nr. pentru copii, barbati             139-151 articole de şi femei                         tinichigerie  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Arad, Ochelari de soare, Centrala industriei Rame dinochelari de calea rame din metal, articolelor casnice metal, mate-soare şi Bedrogului material plastic Bucureşti rial plasticrame nr. 2-4 şi articole din pentru oche-                         mase plastice lari de soare  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Lipova, Tuburi bergman, Centrala industriei Tuburide lucru calea tuburi Kopex, articolelor casnice bergman,pentru Victoriei doze Bucureşti dozetuburi nr. 320 tuburibergman, Kopex,tuburi dozeKopex,doze────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Arad, Sacose, Intreprinderea de Sacose,de lucru calea genti, încălţăminte şi genti,marochinarie Bedrogului harnasamente calapoade "Libertatea" harnasamente             nr. 2-4 Arad────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Arad, Articole Intreprinderea de Articolede lucru calea diferite încălţăminte şi diferitearticole din Bedrogului din cauciuc calapoade "Libertatea" din cauciuccauciuc nr. 2-4 Arad────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Arad, Vata hidrofila, Intreprinderea textila Vatade lucru str. cuverturi "U.T.A." - Arad hidrofila,vata, Dimitrov janilie, cuverturicuverturi nr. 165-167 panglici şi janilie,janilie, frunze colorate, panglici şipanglici şi respecte mortuare frunzefrunze colorate,colorate respecte                                                                   mortuare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Arges - Intreprinderea judeteana            de industrie locala Arges─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - Formatie Pitesti, Tucerie Intreprinderea "Flacara" -turnatorie str. comerciala Ploiesti             Giurgiului             nr. 50───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Pitesti, Masini de gatit, Intreprinderea "Flacara" Masini debunuri de str. aparate de marit Ploiesti gatit,consum din depozitelor foto, articole aparate detabla nr. 42 de tinichigerie, marit foto,                         tavi, burlane, articole de                         jgheaburi, alte tinichigerie,                         bunuri de consum tavi,                                                                   burlane,                                                                   jgheaburu───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Pitesti, Acoperiri Intreprinderea "Flacara" Acoperiripentru str. metalice pe cale Ploiesti metalice peacoperiri Depozitelor galvanica calemetalice nr. 42 galvanica────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Bacau - Intreprinderea judeteana             de industrie locala Bacau────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie municipiul Sticla Intreprinderea de Sticlade lucru Gheorghe artizanala sticlarie de menaj artizanalapentru Gheorghiu- Berca-Buzausticlă Dej, str.             Garii             nr. 4  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Bacau, Diverse produse Intreprinderea de geamuri Diversede lucru str. pentru uz casnic Buzau produsepentru Bradului pentru uzprelucrarea nr. 1 casnicmaselorplastice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Bacau, Oglinzi şi Intreprinderea de geamuri Luminaride lucru str. luminari Buzaupentru Braduluioglinzi, nr. 1luminari────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Bacau, Jocuri cu Intreprinderea de Jocuri cude lucru str. 23 caracter confectii Bacau caracterpentru August didactic şi didactic şimaterial nr. 5 confectii confectiididactic artizanale artizanale                         pentru pentru                         copii copii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Bacau, Vata pentru Intreprinderea de Vatade lucru str. croitorie, postav pentrupentru Gheraesti scama pentru "Proletarul" croitorie,producerea nr. 5 umplutura, Bacau scama pentruvatei, a filtre şi umplutura,scamei, scule pentru filtre şifiltrelor crosetat scule pentruetc. crosetat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Bihor - Grupul întreprinderilor             de industrie locala Bihor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Beius, Halate, rochite, Intreprinderea de confectii -pentru str. 6 sorturi, bluze Oradeaconfectii Noiembrie din tesaturitextile nr. 4 bumbac────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Oradea, Garnituri baby şi Intreprinderea de -de lucru str. diverse confectii confectii Oradeapentru Slatineiconfectii nr. 57textile────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Oradea, Prelucrari Intreprinderea dede lucru str. Avram furdale blanarie "1 Mai" - Oradeapentru Iancu nr. 8 blanuriconfectiiblanarie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Oradea, Pieptare, manusi,Intreprinderea de Pieptare,de lucru str. mantale p.v.c. blanarie"1 Mai" - Oradea manusi,pentru Slatinei mantaleconfectii nr. 57 p.v.c.blanarie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Botosani - Intreprinderea judeteana             de industrie locala Botosani────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Dorohoi, Diferite Intreprinderea de -de lucru str. confectii confectii Dorohoipentru Liliacului textileconfectii nr. 26textile────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Braila - Intreprinderea judeteana             de industrie locala Braila────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Braila, Diferite cleme Intreprinderea"11 Iunie" Diferitede lucru str. metalice şi Galaţi clemepentru cleme Baldovi- clipsuri metalicemetalice nesti şi clipsuri             nr. 30────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Braila, Confectii Intreprinderea dede lucru str. textile pentru confectii Brailapentru Baldovi- copiiconfectii nestitextile nr. 30────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Braila, Diferite articole Intreprinderea Diferitede lucru str. de uz casnic din "11 Iunie" Galaţi articole depentru mase Baldovi- mase plastice şi uz casnicplastice nesti jucarii din mase             nr. 30 plastice                                                                   şi jucarii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Braila, Galvanizarea şi Intreprinderea -de lucru str. nichelarea "11 Iunie" Galaţipentru Baldovi- diferiteloracoperiri nesti obiectemetalice nr. 30────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Braila, Obiecte de Intreprinderea Obiecte dede lucru str. artizanat(aplice,"11 Iunie" Galaţi artizanatpentru Baldovi- bibelouri şi (aplice,produse de nesti jucarii) bibelouriartizanat nr. 30 şi jucarii)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Braila, Diferite Intreprindereade lucru str. obiecte presate "11 Iunie" Galaţipentru Baldovi- din metalpresarea nestimetalelor nr. 30────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Braila, Reparatii şi Intreprinderea -lucru pentru str. intretineri "11 Iunie" Galaţiîntreţinere Baldovi- utilajeşi reparatii nestiutilaje nr. 30────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Faurei, Tucerie Intreprinderea "Flacara" -de lucru str. comerciala Ploiestipentru piese Depozitelor şi alte pieseturnate nr. 8 turnate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Buzau - Consiliile populare ale comunelor           Lopatari, Nehoiu, Cislau şi Boldu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Tricotaje Fabrica de tricotaje -de lucru Lopatari "Magura Buzaului"pentrutricotaje────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Confectii din Intreprinderea de tricotaje -de lucru Nehoiu tricotaje "Crinul" Bucureştipentruconfectiitricot────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Confectii din Intreprinderea de -de lucru Cislau tricotaje tricotaje "Crinul"confectii Bucureştitricot────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Confectii Intreprinderea de -de lucru Boldu confectiiconfectii Rimnicu Sarat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Cluj - Grupul întreprinderilor             de industrie locala Cluj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Vata de Intreprinderea de Vata dede lucru Ciucea croitorie preindustrializare şi croitoriepentru vata achizitii Cluj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Constanta - Grupul întreprinderilor             de industrie locala Constanta────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier de Constanta, Diverse confectii Intreprinderea Diverseconfectii str. textile din "Integrată de lina" confectitextile Filimon cupoane şi Constanta textile din             Sirbu deseuri cupoane şi             nr. 28 deseuri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatia Constanta, Reparatii şi Intreprinderea "Integrată -mecano- str. intretineri de lina" Constantaenergetica Filimon utilaje             Sirbu             nr. 28────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Covasna - Intreprinderea judeteana             de industrie locala Covasna────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier de Sfîntu Confectii Intreprinderea textila Confectiiconfectii Gheorghe, textile diferite "Oltul" Sfîntu Gheorghe textiletextile str. şi corturi diferite şi             Brasovului corturi             nr. 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Dolj - Grupul întreprinderilor             de industrie locala Dolj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Bailesti, Vata pentru Intreprinderea de Vata pentrupentru vata sos. croitorie şi preindustrializare croitorie şişi lavete Bailesti- lavete pentru Dolj lavete pentru             Craiova sters. sters.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Galaţi - Intreprinderea judeteana             de industrie locala Galaţi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatiile Galaţi, SDV-uri pentru Intreprinderea Scrumierede lucru: str. bunuri de uz "11 Iunie" Galaţi autoturisme;nr. 1 Mihail casnic şi gospo- flori din(scularie, Kogălniceanu daresc, din metal materialmatriterie); nr. 16 şi mase plastice; plastic;nr. 2 articole de uz dopuri;(tinichigerie); casnic; scrumiere capsule;nr. 16 şi autoturisme; flori pufere;17 (mase din material cromare;plastice), plastic; dopuri; confectiiacoperiri capsule; pufere; pentrumetalice şi cromare şi nichelare; autodotarePunctul de confectii pentrulucru pentru autodotareconstructii-montajutilaje────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Galaţi, Articole de uz Intreprinderea Cuie pentrude lucru str. casnic şi gospo- "11 Iunie" cizmarienr. 3 Mihail daresc, din tabla Galaţi (texuri),(tinichigerie)Kogalni- neagra zincata, reparatiişi Punctul ceanu cositorita şi cîntare şide lucru nr. 19 cuie pentru AMC-uripentru cizmarie (texuri),reparatii reparatii cîntarecîntare, şi AMC-uriAMC-uri,cuie(texuri dinsirma)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatia Galaţi, Reparatii şi Intreprinderea Reparatii şinr. 9 str. întreţinere "11 Iunie" întreţinere(întreţinere Mihail utilaje Galaţi utilajeşi reparatii Kogalni-masini, ceanuutilaje şi nr. 16instalaţii)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Galaţi, Galeti din Intreprinderealucru pentru str. tabla "11 Iunie"zincare Etna neagra Galaţi             nr. 2 zincata────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatia Tirgu Flori din Intreprinderea Flori dinnr. 18 Bujor, material plastic "11 Iunie" Galaţi material(injectat str. şi dopuri plastic şişi Republicii dopurifinisat nr. 96maseplastice)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Hunedoara - Intreprinderea judeteana            de industrie locala Hunedoara────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Brad, Umbrele pliante Centrala industriei -pentru str. pentru barbati articolelor casniceumbrele Minerilor şi femei Bucureşti             nr. 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Orastie, Articole sudate Intreprinderea de Articolede lucru str. din mase plastice blanarie "Vidra" sudate din             Nicolae şi tabacit piei Orastie mase plastice             Titulescu (coperti             nr. 20 caiete)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Ilfov - Grupul întreprinderilor             de industrie locala Ilfov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Bucureşti, Tesatorie Intreprinderea textila -de lucru str. manuala, "Aurora" Bucureşti             Sfintii fulare,             Apostoli basmale             nr. 68 şi fire                         pentru                         crosetat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier de comuna Fire pentru Intreprinderea "Filatura -tesatorie Otopeni crosetat de lina pieptanata"Magura Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Cravate, Intreprinderea de matase Perdelede lucru Snagov, baticuri, "Select" Bucureştitesatorie satil fulare,             Tincabesti perdele────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Prelate, Intreprinderea "Filatura Prelate,de lucru Balotesti saltele, şi finisajul" Balotesti saltele,                         saci, plase, saci, plase,                         sfoara de sfoara de                         tapiterie tapiterie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Comuna Plase, Intreprinderea de Plase,de lucru Snagov, cearsafuri, confectii şi tricotaje cearsafuri,             satul fete de masa Bucureşti fete de masa             Tincabesti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Giurgiu, Serviete Intreprinderea de piele -de lucru str. scolare, şi încălţăminte "Flacara             Oinac mape Rosie" Bucureşti             nr. 2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Giurgiu, Confectii şi Intreprinderea "Textila Confectii şilucru str. 6 mantale Dunareana" - Giurgiu mantale de             Martie de ploaie şi ploaie şi             nr. 2 perne scaune perne                                                                   scaune────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Giurgiu, Diverse confectii Intreprinderea Diverseconfectii b-dul. textile, tivit "Textila Dunareana" - confectii             Anul 1907 prosoape Giurgiu textile,             nr. 8 tivit                                                                   prosoape────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Oltenita, Imprimerie Intreprinderea -lucru b-dul. pentru fete textila "Aurora"             Eterior de masa şi Bucureşti             nr. 65 batiste────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Basmale, Intreprinderea Basmale,lucru Fundeni fulare, "7 Noiembrie" fulare,tesatorie fire Bucureşti fire────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Oltenita, Articole de Intreprinderea de Articole delucru str. fringherie preindustrializare fringherie             Mercur şi achizitii Ilfov             nr. 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Echipament Intreprinderea de Echipamentlucru Cernica de protecţie confectii şi de protecţie                                          tricotaje Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Vata pentru Intreprinderea de Vata pentrulucru Gradistea croitorie, preindustrializare croitorie,                         bumbac de şi achizitii Ilfov bumbac de                         sters, lavete sters,                                                                   lavete────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Corturi, huse, Intreprinderea de Corturi,lucru Dridu saltele, plapumi,confectii şi tricotaje huse,saltele,                         saci de dormit Bucureşti plapumi saci                                                                   de dormit────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Urziceni, Prosoape, halate, Intreprinderea de Prosoape,lucru str. salopete şi confectii şi tricotaje halate,             Fabrica altele Bucureşti salopete             de Caramida şi altele             nr. 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Maramures - Intreprinderea judeteana             de industrie locala Maramures────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Baia Mare, Cahle teracota, Fabrica de faianta Cahleproduse din str. caramizi Baia Mare teracota,ceramica Posfundus refractare caramizi             nr. 3 şi alte produse refractare                         ceramice şi alte                                                                   produse                                                                   ceramice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Diferite Intreprinderea de -de lucru Somcuta confectii confectii "Mondiala"             Mare textile Satu Mare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier comuna Produse din Intreprinderea de -sticlarie Farcasa sticlă, gravate sticlarie "Victoria                         (servicii de Muncii" Poiana Codrului                         tuica, vin, apa,                         diferite vaze,                         bomboniere,                         scrumiere)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Neamt - Intreprinderea judeteana             de industrie locala Neamt────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Piatra- Saltele, filtre, Intreprinderea de Saltele,lucru Neamt, str. discuri de pinza preindustrializare filtre,             V.I.Lenin şi achizitii Neamt discuri             nr. 32 de pinza ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Roman, Doverse confectii Intreprinderea de -lucru str. textile pentru confectii Bacau             Bogdan copii şi tineret             Dragos             nr. 119────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Prahova - Grupul întreprinderilor             de industrie locala Prahova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de Ploiesti, Ceaune diferite Intreprinderea "Flacara" -lucru str. din aluminiu Ploiesti             Cupoanelor turnat             nr. 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Satu-Mare - Intreprinderea judeteana             de industrie locala Satu-Mare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Satu Tesaturi bumbac Intreprinderea textila -de lucru Mare, şi tip bumbac "Ardeleana" Satu Mare             str.             Carei             nr. 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Satu Cearsafuri, fete Intreprinderea de confectii -de lucru Mare, de perna, "Mondiala" Satu Mare             str. pantaloni             Carei             nr.1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Satu Mare, Sacose şi genti Intreprinderea de Sacose şide lucru str. Carei diferite, valize piele "Drum Nou" genti             nr. 1 Satu Mare diferite,                                                                   valize────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Sibiu - Intreprinderea judeteana             de industrie locala Sibiu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Sibiu, Diferite articole Intreprinderea Diferitede lucru str. Moara de tinichigerie "Flamura Rosie" articole de             de Scoarta Sibiu tinichigerie             nr. 10────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Sibiu, Penite diferite, Intreprinderea Minereşi punct de str. stilouri, pixuri, "Flamura Rosie" mobila,lucru Aurel minere mobila, Sibiu cleme de             Vlaicu cleme de rufe rufe             nr. 1,             str.             V. I.             Lenin             nr. 5 şi             comuna             Orlat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Saltele, perne, Intreprinderea de -de lucru Saliste cuverturi, confectii "Steaua                         cearsafuri, Rosie" Sibiu                         fete de perna────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Fire lina Intreprinderea textila _lucru Gura cardata "Textila" Cisnadie             Riului────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Centuri, curele, Intreprinderea de -de lucru Saliste tabacit piei pielarie şi încălţăminte                                          "13 Decembrie" Sibiu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Suceava - Intreprinderea judeteana             de industrie locala Suceava────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Falticeni, Plase fotbal, Intreprinderea "Filatura Plase fotbal,de lucru str. 30 volei, tenis, de în şi cinepa" volei, tenis,             Decembrie sfoara relon, Falticeni sfoara relon,             nr. 8 şi plapumi, saltele, plapumi,             str. 11 vata industriala, saltele, vata             iunie cearsafuri, fete industriala,             nr. 24 şi de parna, pijamale, cearsafuri,             comuna lenjerie, prelate fete de parna             Brosteni auto şi vagoane pijamale,                         C.F.R., echipament lenjerie,                         de protecţie prelate auto                                                                   şi vagoane                                                                   C.F.R.,                                                                   echipament                                                                   de                                                                   protecţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier de Suceava, Ambalaje din Fabrica de sticlarie Ambalajesticlarie str. sticlă, Falticeni din sticlă,             Traian articole de articole             nr. 11 artizanat de                                                                   artizanat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelierul Suceava, Matrite, scule Fabrica de sticlarie -de str. şi dispozitive Falticenimatriterie Traian pentru sticlă,SDV - nr. 11 revizii şisticlă reparatii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Suceava, Ata de cusut, Intreprinderea de Ata de cusut,de lucru str. Ilie echipament de tricotaje "Zimbrul" echipament             Pintilie lucru şi Suceava de lucru şi             nr. 55 protecţie protecţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Teleorman - Intreprinderea judeteana             de industrie locala Teleorman────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Videle, Slefuit cutite Intreprinderea "INOX" -de lucru str. Bucureşti             Depozitelor             nr. 15────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Timiş - Grupul întreprinderilor            de industrie locala Timiş────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie Timisoara, Plapumi, saltele, Intreprinderea de spume Plapumi,confectii str. 6 saci, bluze, poliuretanice Timisoara saltele,textile Martie capoate, halate, saci,             nr. 69-73 pijamale, ata bluze,                                                                   capoate,                                                                   halate,                                                                   pijamale,                                                                   ata────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Deta, saci, plapumi Intreprinderea de Saci,de lucru str. confectii "Bega" plapumi             Tirgului Timisoara             nr. 11────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Timisoara, Genti, Intreprinderea de spume Genti,de lucru calea geamantane, poliuretanice Timisoara geamantane,             Buzias centuri, centuri,             nr. 14 mansoane mansoane                         volan volan────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Tulcea - Intreprinderea judeteana             de industrie locala Tulcea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Tulcea, Impletituri Intreprinderea de Impletituride lucru str. din papura preindustrializare din papura             Mihai şi achizitii Tulcea             Viteazul             nr. 36 şi             Babadag,             str.             Republicii             nr. 6────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Macin, Impletituri Intreprinderea de Impletituride lucru str. din papura preindustrializare din papura             Portului şi şi achizitii Tulcea şi harnasa-             nr. 16 harnasamente mente pentru                         pentru cai cai────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comuna Articole din Intreprinderea de Articolede lucru Smirdan mase plastice preindustrializare din mase                                          şi achizitii Tulcea plastice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Vrancea - Intreprinderea judeteana             de industrie locala Vrancea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Mărăşeşti, Diferite articole Intreprinderea de -de lucru str. din sticlă sticlarie Azuga             Stadionului (ambalaje)             nr. 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al municipiului Bucureşti - Grupul întreprinderilor             de industrie locala Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Intreprin- Bucureşti, Bunuri de consum Centrala industriei -derea de sos. din metal articolelorindustrie Iancului casnice Bucureşti,locala nr. 46-48, Intreprinderea"Metalur- sos. "Metalurgica" Bucureştigica" Colentina             nr. 192,             sos.             Fundeni             nr. 20,             str.             Luncsoarei             nr. 14,             str.             Laborator             nr. 40────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier de Bucureşti, Tesaturi de bumbac Intreprinderea textila Tesaturi detesatorie şi b-dul. şi lina; basmale, "Producţia" bumbac şiconfectii Pacii cuverturi, Bucureşti lina;             nr. 187 lenjerie de pat, basmale,                         perdele, articole cuverturi,                         pentru copii lenjerie de                                                                   pat, perdele,                                                                   articole                                                                   pentru copii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie Bucureşti, Saltele, Intreprinderea de Saltele,de lucru sos. Salaj perne, confectii perne,             nr. 2-4 draperii, şi tricotaje draperii,                         canapele Bucureşti canapele────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Activita- Bucureşti, Cercetari şi Centrala industrieitea de intr. proiectari articolelorcercetare- Brates bunuri casnice Bucureştiproiectare nr. 11, de consum,aferenta sector 4 jucarii,industriei accesoriiusoare, dincadrulCentruluide cercetarişi proiectaripentruindustrialocala────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    F. Ministerul transporturilor şi telecomunicatiilor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Arad - Intreprinderea judeteana             de industrie locala Arad────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comuna Extragere şi Intreprinderea de -de lucru Plescuta prelucrare constructii caicariera piatra ferate TimisoaraAciuta────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comuna Extragere şi Intreprinderea de -de lucru Plescuta prelucrare constructii caicariera piatra ferate TimisoaraRomanita────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comuna Extragere şi Intreprinderea de -de lucru Plescuta prelucrare constructii caicariera piatra ferate TimisoaraTalagiu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Lipova- Extragere şi Intreprinderea de -de lucru Soimos prelucrare constructii caicariera piatra ferate TimisoaraSoimos────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comuna Extragere şi Intreprinderea de -de lucru Birzava prelucrare piatra constructii caicariera ferate TimisoaraBatuta────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Bihor - Grupul întreprinderilor             de industrie locala Bihor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comuna Extragere şi Intreprinderea de -de lucru Soimi prelucrare constructii şi caicarierele piatra ferate ClujUrvis şiPietroasele────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Bistrita-Nasaud - Intreprinderea judeteana             de industrie locala Bistrita-Nasaud────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Fabrica Nasaud, Extragere şi Intreprinderea de -mixta de str. prelucrare constructii şi caiindustrie Republicii piatra, ferate Cluj,locala nr. 12 prefabricate Fabrica NasaudNasaud beton,                         confectii                         metalice şi                         reparatii                         utilaje────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Brasov - Grupul întreprinderilor             de industrie locala Brasov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comuna Extragere şi Intreprinderea de -de lucru Racos prelucrare cariere şi balastierecariera piatra Brasovbazalt────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comuna Extragere şi Intreprinderea de -de lucru Hoghiz prelucrare cariere şi balastierecariera (Valea piatra Brasov             Bogatii)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Buzau - Intreprinderea judeteana             de industrie locala Buzau────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie Buzau, Confectii metalice, Intreprinderea de Unelteconfectii str. D. piese de schimb, aparate de cale forjate,metalice Filipescu unelte forjate, Buzau stingatoare,             nr. 2 stingatoare, vermorele                         vermorele────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie Buzau, Piese turnate Intreprinderea de Piese turnatemixta str. D. din fonta şi aparate de cale din fonta şi             Filipescu metale Buzau metale             nr. 2 neferoase, neferoase,                         prelucrare prelucrare                         lemn lemn────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Buzau, Intreprinderea de -întreţinere str. D. aparate de caleşi reparatii Filipescu Buzau             nr. 2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Fabrica de comuna Tirfoane, cleme Intreprinderea de Tinichigerieindustrie Pogoanele elastice, piese aparate de calelocala de schimb turnateBuzau, fabrica"Metalurgica" din fonta, "Metalurgica"Pogoanele tinichigerie Buzau────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Fabrica Buzau, Prefabricate din Intreprinderea de Produse dinmixta de str. beton, produse aparate de cale Buzau, cauciucindustrie Bazalt din cauciuc şi Fabrica "Flacara", şi maselocala nr. 15 mase plastice, Buzau plastice,"Flacara" CO(2) CO(2)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Cluj - Grupul întreprinderilor             de industrie locala Cluj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie de comuna Extragere şi Intreprinderea de -cariere Poieni, prelucrare constructii şi caiMorlaca satul piatra ferate Cluj             Morlaca────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Constanta - Grupul întreprinderilor             de industrie locala Constanta────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Hîrşova Extragere şi Intreprinderea dede lucru (Celea) prelucrare constructiicariera piatra hidrotehnice                                          Constanta────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Covasna - Intreprinderea judeteana             de industrie locala Covasna────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Extragere şi Intreprinderea de -lucru Malnas prelucrare cariere şi balastierecariera piatra Brasov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Dîmboviţa - Intreprinderea judeteana            de industrie locala Dîmboviţa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comuna Extragere şi Intreprinderea de -de lucru Moroeni prelucrare productie industrialacariera piatra pentru constructii caiCarpnis ferate Chitila────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comuna Extragere şi Intreprinderea de -de lucru Moroeni prelucrare productie industrialacariera piatra pentru constructiiDoica cai ferate Chitila────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comuna Prelucrare Intreprinderea de -de lucru Pietrosita piatra productie industrialacariera pentru constructii                                          cai ferate Chitila────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Gorj - Intreprinderea judeteana             de industrie locala Gorj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comuna Extragere şi Intreprinderea de productie -de lucru Bumbesti- prelucrare industriala pentrucariera Livezeni piatra constructii cai ferate                                          Chitila────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Harghita - Intreprinderea judeteana             de industrie locala Harghita────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie Miercurea- Exploatare şi Intreprinderea de -transport Ciuc, str. întreţinere constructii caiauto Harghitei auto ferate Brasov             nr. 46-64────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie Miercurea- Intreţinere şi Intreprinderea de -mecano- Ciuc, str. reparatii constructii caienergetica Harghitei auto şi utilaje ferate Brasov             nr. 46-64────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie Miercurea- Constructii Intreprinderea de Menghine,prelucrari Ciuc, str. metalice, constructii roabe,mecanice Harghitei piese turnate, cai ferate capsule             nr. 46-64 menghine, Brasov                         roabe,                         capsule────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie Miercurea- Extragere şi Intreprinderea de -exploatare Ciuc, str. prelucrare constructii caiprelucrare Harghitei piatra ferate Brasovroci nr. 46-64────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Miercurea- Extragere Intreprinderea de Extragerecolofoniu şi Ciuc, str. colofoniu, constructii cai colofoniu,laborator Harghitei vulcanizare ferate Brasov vulcanizare             nr. 46-64 cauciuc, cauciuc,                         laborator laborator ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Miercurea- Intreprinderea de -proiectare Ciuc, str. constructii cai             Harghitei ferate Brasov             nr. 46-64────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Hunedoara - Intreprinderea judeteana             de industrie locala Hunedoara────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier comuna Etragere şi Intreprinderea de Fillercariera Criselor prelucrare cariere şi balastiere                         piatra, Brasov                         prefabricate                         din beton,                         filler────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comuna Extragere şi Intreprinderea de -de lucru Balsa, prelucrare cariere şi balastierecariera satul piatra Brasov             Ardeu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comuna Extragere şi Intreprinderea de -de lucru Zam prelucrare cariere şi balastierecariera piatra Brasov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Extragere şi Intreprinderea de -lucru Teliucu prelucrare cariere şi balastierecariera Inferior piatra Brasov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Petrosani- Extragere şi Intreprinderea de -de lucru Livezeni prelucrare cariere şi balastierecariera piatra Brasov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Deva, str. Extragere şi Intreprinderea de -întreţinere Gh. Baritiu prelucrare cariere şi balastiereşi reparatii nr. 13 piatra Brasov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Ialomita - Intreprinderea judeteana             de industrie locala Ialomita────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie Calarasi, Confectii Intreprinderea de Diversemixta de str. metalice şi productie industriala prelateinductrie Progresului prelucrari pentru constructii cai utilajelocala, nr. 56 mecanice, ferate Chitila pentruPlatforma diverse prelatede pentru utilajeconfectiimetalice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Fetesti, Confectii Intreprinderea de -mit str. metalice productie industriala             Fabricii pentru constructii cai             nr. 1 ferate Chitila────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Slobozia, Confectii Intreprinderea de -de lucru sos. metalice productie industrialaconfectii Brailei pentru constructii caimetalice nr. 5 ferate Chitila────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Tandarei, Confectii Intreprinderea de -de lucru sos metalice productie industrialaconfectii Brailei pentru constructii caimetalice nr. 56 ferate Chitila────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Ilfov - Grupul întreprinderilor             de industrie locala Ilfov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Buftea, Confectii Intreprinderea de Turnatoriede lucru sos. metalice, productie industriala metaleprelucrari Bucureşti- cabine pentru constructii cai neferoasemetal Pitesti telefonice, ferate Chitila                         turnatorie                         metale                         neferoase────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comuna Piese de Intreprinderea de Piese dede lucru Domnesti schimb productie industriala schimb autocolaborari auto pentru constructii cai                                          ferate Chitila────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Buftea, Confectii Intreprinderea de -de lucru sos. metalice, productie industrialaPrelucrari Bucureşti- cabine pentru constructii caimetal Tirgoviste telefonice ferate Chitila────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Prefabricate Intreprinderea de productie -lucru Gradinari din beton industriala pentruprefabricate constructii                                          cai ferate Chitila────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comuna Reparatii poduri Intreprinderea de Reparatiide lucru Budesti bascule şi cai productie industriala podurireparatii uzinale pentru constructii cai basculecai uzinale ferate Chitila────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Maramures - Intreprinderea judeteana             de industrie locala Maramures────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie comuna Extragere şi Intreprinderea de -cariere Seini prelucrare constructii cai(Andezit) piatra ferate Cluj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Borsa Extragere şi Intreprinderea de -cariere (Fintina prelucrare constructii caiViseu Sacel) piatra ferate Cluj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Fabrica de Baia Extragere şi Intreprinderea de Caramizi,materiale de Sprie, prelucrare constructii cai impletituri,constructii str. piatra, ferate Cluj montajBaia Sprie Tautii caramizi, cuptoare             de Sus, impletituri, piine             nr. 282 montaj                         cuptoare                         piine  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Fabrica Baia Mare, Piese de Centrala industriala de Mobilier"Baimareana" str. M. schimb reparatii auto Bucureşti,comercial,             Eminescu auto, Fabrica "Baimareana" bunuri de             nr. 63 piese consum                         turnate                         din fonta,                         mobilier                         comercial,                         binuri de                         consum───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Fabrica Sighetu Piese de schimb Centrala industriala de -"Maramure- Marmatiei, auto, confectii reparatii auto Bucureşti,sana" Str. metalice Fabrica "Maramuresana"             Dragos             Voda             nr. 161────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Mehedinti - Intreprinderea judeteana             de industrie locala Mehedinti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comuna Extragere şi Intreprinderea de -de lucru Ieselnita prelucrare productie industrialacariera piatra pentru constructii cai                                          ferate Chitila────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Mures - Grupul întreprinderilor             de industrie locala Mures────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comuna Extragere şi Intreprinderea de -de lucru Stinceni prelucrare cariere şi balastierecariera piatra Brasov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Sovata, Extragere şi Intreprinderea de -de lucru str. prelucrare cariere şi balastierecariera Garii piatra Brasov             nr. 2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Satu- Mare - Intreprinderea judeteana             de industrie locala Satu Mare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Fabrica Negresti- Extragere şi Intreprinderea de MobilaNegresti- Oas prelucrare constructii cai ferate corp,Oas piatra, mobila Cluj, Fabrica mobila                         corp, mibila Negresti-Oas bucatarie                         bucatarie,                         confectii                         metalice ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Sibiu - Intreprinderea judeteana             de industrie locala Sibiu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comuna Produse de Intreprinderea -de lucru Talmaciu cariera de cariere şicariera balastiere                                          Brasov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Produse de Intreprinderea de -lucru Rasinari cariera cariere şicariera balastiere Brasov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Extragere şi Intreprinderea de -lucru Tilisca prelucrarea cariere şicariera piatra balastiere Brasov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Depozit de comuna Materiale Intreprinderea de -exploziv Talmaciu explozive cariere şi balastiere             (Valea Brasov             Marului)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Suceava - Intreprinderea judeteana             de industrie locala Suceava────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Cîmpulung Confectii Intreprinderea de -de lucru Moldovenesc,metalice, constructii caiconfectii str. 11 reparatii ferate Iasimetalice iunie nr.4 masini                         şi utilaje────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii Cîmpulung Extragere şi Intreprinderea de -de lucru Moldovenesc, prelucrare constructii caicariera str. Izvor piatra ferate Iasi             nr. 180────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comuna Extragere şi Intreprinderea de -de lucru Vama prelucrare constructii caicariera piatra ferate Iasi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatii comuna Extragere şi Intreprinderea de -de lucru Poiana prelucrare constructiicariera Stampei piatra cai ferate IasiDornisoara────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie comuna Piese din fonta, Intreprinderea de -turnatorie Putna turnate constructiifonta cai ferate Iasi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              G. Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Arad - Intreprinderea judeteana             de industrie locala Arad────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Diatomit umed Centrala sarii şi Diatomitade lucru Ghioroc, nemetaliferelorexploatare satul Bucureşti,miniera Minis Combinatul minier                                          Cluj-Napoca────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Diatomit uscat Centrala sarii şi Diatomitade lucru Tirnova diasil nemetaliferelorexploatare Bucureşti,miniera Combinatul minier                                          Cluj-Napoca────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Arges - Intreprinderea judeteana             de industrie locala Arges────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Carbune brun Centrala carbunelui -de lucru Boteni Petrosani,exploatare Intreprindereaminiera miniera Cîmpulung,                                          judeţul Arges────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Botosani - Intreprinderea judeteana             de industrie locala Botosani────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Exploatare Centrala carbunelui Turbade lucru Dersca, turba Petrosani, Combinatulexploatare satul carbunelui ploiesti,turba Lozna Exploatarea miniera                                          Comăneşti, judeţul Bacau────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Caras -Severin - Intreprinderea judeteana             de industrie locala Caras- Severin────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Exploatare Centrala minereurilor Nisip cuartosde lucru Doclin nisip Deva, Intreprindereaexploatare cuartos miniera Bocsa, judeţulnisip Caras- Severin ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Constanta - Grupul întreprinderilor             de industrie locala Constanta────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Exploatare Centrala sarii şi -de lucru Corbu calcar nemetaliferelorexploatare Bucureşti,cariera Intreprinderea miniera                                          Dobrogea, judeţul                                          Constanta────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Cluj - Grupul întreprinderilor             de industrie locala Cluj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Exploatare Centrala carbunelui Turbade lucru Calatele turba Petrosani,exploatare Intreprindereaturba miniera Voivozi,                                          judeţul Bihor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Covasna - Intreprinderea judeteana             de industrie locala Covasna────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punct de comuna Exploatare Centrala sarii şi Diatomitalucru Bradut, diatomit nemetaliferelorexploatare satul Bucureşti,diatomit Filia Intreprinderea miniera                                          Harghita -                                          Miercurea Ciuc,                                          judeţul Harghita────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatie comuna Exploatare Centrala carbunelui Turbade lucru Zabala turba Petrosani, Combinatulexploatare carbunelui Ploiesti,turba Exploatarea miniera                                          Comăneşti, judeţul Bacau────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Consiliul popular al judeţului Gorj - Intreprinderea judeteana             de industrie locala Gorj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Secţie de Tirgu Jiu, Articole Centrala carbunelui Articoleconfectii calea electrocasnice, Petrosani, Intreprinderea electro-emtalice so Severinului piese turnate, de utilaj minier Rogojelu,casnice,prelucrari nr. 1 cabine tractor, judeţul Gorj cabinemecanice alte confectii tractor                         şi prelucrari                         mecanice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelier Tirgu Jiu, Proiectare Centrala carbunelui Proiecteproiectare calea constructii Petrosani, constructiitehnologica Severinului de masini Intreprinderea de masinişi SDV nr. 1 de utilaj minier                                          Rogojelu,                                          judeţul Gorj────────────────────────────────