HOTĂRÂRE nr. 801 din 19 mai 2004privind organizarea şi funcţionarea caselor de cultură ale studenţilor şi a Complexului Cultural Sportiv Studenţesc "Tei"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 31 mai 2004  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Casele de cultură ale studenţilor şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc "Tei" sunt instituţii publice cu personalitate juridică în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Tineret şi în coordonarea Agenţiei pentru Sprijinirea Studenţilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Casele de cultură ale studenţilor şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc "Tei" au ca obiect principal de activitate organizarea şi desfăşurarea acţiunilor cultural-artistice, distractive, educative, turistice interne şi internaţionale, sportive, de agrement, precum şi alte servicii cu precădere pentru studenţi.  +  Articolul 3 (1) În realizarea obiectului lor de activitate, casele de cultură ale studenţilor şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc "Tei" au următoarele atribuţii principale: a) promovează şi desfăşoară activităţi culturale şi artistice specifice, manifestări sportive şi turistice, educative, recreativ-distractive, transport şi de agrement; b) iniţiază şi organizează cercuri artistice, cenacluri, cursuri teoretice şi practice, ateliere de creaţie; c) asigură desfăşurarea activităţii formaţiilor artistice studenţeşti; d) asigură participarea studenţilor în conceperea şi organizarea manifestărilor culturale şi artistice specifice, manifestărilor sportive şi turistice, educative, recreativ-distractive şi de agrement. (2) Casele de cultură ale studenţilor şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc "Tei" îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare pentru domeniul lor de activitate. (3) Formele şi genurile de activităţi specifice caselor de cultură ale studenţilor şi Complexului Cultural Sportiv Studenţesc "Tei" sunt cuprinse în Regulamentul de organizare şi funcţionare a caselor de cultură ale studenţilor şi a Complexului Cultural Sportiv Studenţesc "Tei", aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Tineret, la propunerea Agenţiei pentru Sprijinirea Studenţilor. (4) Coordonarea activităţilor din casele de cultură ale studenţilor şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc "Tei" se realizează de către Agenţia pentru Sprijinirea Studenţilor.  +  Articolul 4Conducerea caselor de cultură ale studenţilor şi a Complexului Cultural Sportiv Studenţesc "Tei" este asigurată de către consiliul de administraţie şi de către director, numit prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Tineret, pe bază de concurs.  +  Articolul 5Modul de organizare a consiliului de administraţie şi atribuţiile acestuia se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Caselor de cultură ale studenţilor şi a Complexului Cultural Sportiv Studenţesc "Tei".  +  Articolul 6 (1) Directorul asigură conducerea operativă a activităţii casei de cultură a studenţilor sau a Complexului Cultural Sportiv Studenţesc "Tei" şi duce la îndeplinire deciziile consiliului de administraţie, cu respectarea prevederilor legale. (2) Directorul prezintă anual spre aprobare consiliului de administraţie un raport de activitate şi un program de activităţi cultural-artistice. (3) În exercitarea atribuţiilor sale directorul emite decizii. (4) Atribuţiile directorului se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a caselor de cultură ale studenţilor şi a Complexului Cultural Sportiv Studenţesc "Tei". (5) Directorul are calitatea de ordonator de credite în condiţiile legii.  +  Articolul 7 (1) Numărul maxim de posturi care poate fi utilizat de casele de cultură ale studenţilor şi de Complexul Cultural Sportiv Studenţesc "Tei" este de 350. (2) Repartizarea pe unităţi a numărului de posturi se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Tineret. (3) Statele de funcţii, precum şi structura organizatorică şi de conducere a caselor de cultură ale studenţilor şi a Complexului Cultural Sportiv Studenţesc "Tei" se avizează de către Agenţia pentru Sprijinirea Studenţilor şi se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Tineret.  +  Articolul 8Încadrarea şi salarizarea personalului Caselor de Cultură ale Studenţilor şi al Complexului Cultural Sportiv Studenţesc "Tei" se fac potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 9 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale caselor de cultură ale studenţilor şi ale Complexului Cultural Sportiv Studenţesc "Tei" se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. (2) Casele de cultură ale studenţilor şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc "Tei" pot beneficia de subvenţionarea cheltuielilor ocazionate de realizarea unor programe de manifestări culturale, ştiinţifice şi sportive, naţionale şi internaţionale efectuate pentru studenţi. Nivelul subvenţiilor se stabileşte ca diferenţă între cheltuielile ocazionate de organizarea programelor şi veniturile încasate din realizarea lor şi se aprobă de către preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Tineret, în urma analizei propunerilor formulate în acest sens de către Agenţia pentru Sprijinirea Studenţilor. (3) Veniturile proprii ale caselor de cultură ale studenţilor şi ale Complexului Cultural Sportiv Studenţesc "Tei" provin din donaţii, sponsorizări, finanţări interne şi internaţionale şi tarife de la persoanele fizice şi juridice.  +  Articolul 10Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 216/1994 privind finanţarea caselor de cultură studenţeşti şi a complexelor cultural-sportive studenţeşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 1 iunie 1994.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Tineret,Daciana SârbuŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Alin TeodorescuMinistrul educaţiei şi cercetării,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 19 mai 2004.Nr. 801.  +  Anexa
    ADRESELE  caselor de cultură ale studenţilor şi a Complexului Cultural Sportiv Studenţesc "Tei"
    Nr. crt.Denumirea instituţieiAdresa
    1.Casa de Cultură a Studenţilor din Alba IuliaStr. Ardealului nr. 1, Alba Iulia, judeţul Alba
    2.Casa de Cultură a Studenţilor din BraşovBd. Eroilor nr. 29, Braşov, judeţul Braşov
    3.Casa de Cultură a Studenţilor din BucureştiCalea Plevnei nr. 61, Bucureşti, sectorul 1
    4.Casa de Cultură a Studenţilor din Cluj-NapocaPiaţa Lucian Blaga nr. 1-3, Cluj-Napoca, judeţul Cluj
    5.Casa de Cultură a Studenţilor din CraiovaStr. Eugen Carada nr. 10, Craiova, judeţul Dolj
    6.Casa de Cultură a Studenţilor din GalaţiStr. Ştiinţei nr. 115, Galaţi, judeţul Galaţi
    7.Casa de Cultură a Studenţilor din IaşiStr. Vasile Conta nr. 30, Iaşi, judeţul Iaşi
    8.Casa de Cultură a Studenţilor din PetroşaniStr. 1 Decembrie nr. 81, Petroşani, judeţul Hunedoara
    9.Casa de Cultură a Studenţilor din PiteştiStr. Panselelor nr. 2, Piteşti, judeţul Argeş
    10.Casa de Cultură a Studenţilor din PloieştiBd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti, judeţul Prahova
    11.Casa de Cultură a Studenţilor din ReşiţaStr. Petru Maior, Reşiţa, judeţul Hunedoara
    12.Casa de Cultură a Studenţilor din SibiuCalea Dumbrăvii nr. 34, Sibiu, judeţul Sibiu
    13.Casa de Cultură a Studenţilor din Târgu MureşStr. Nicolae Grigorescu nr. 19, Târgu Mureş, judeţul Mureş
    14.Casa de Cultură a Studenţilor din TimişoaraBulevardul Regele Carol I nr. 9, Timişoara, judeţul Timiş
    15.Complexul Cultural Sportiv Studenţesc "Tei"Str. Olteţului nr. 30, Bucureşti, sectorul 2
  --------