ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 19 mai 2004privind desfiinţarea Autorităţii Guvernamentale pentru Valea Jiului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 31 mai 2004    Având în vedere cerinţa de armonizare a poziţiei Guvernului României cu poziţia Băncii Mondiale, rezultată din conţinutul analizei mediului economico-social, executată de Banca Mondială la cererea Guvernului României şi intitulată "Zona Valea Jiului - Evaluare Multidimensională", prezentată în şedinţa Guvernului din data de 15 iulie 2003, precum şi consecinţele negative ale neadoptării de urgenţă a reglementărilor prezentate, respectiv întârzierea finanţării planurilor de dezvoltare regională şi riscul ca acestea să nu mai poată fi executate în cursul anului financiar 2004-2005, se impune desfiinţarea Autorităţii Guvernamentale pentru Valea Jiului, instituţie publică de specialitate din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se desfiinţează Autoritatea Guvernamentală pentru Valea Jiului, instituţie publică de specialitate din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Se desfiinţează funcţia de guvernator al Autorităţii Guvernamentale pentru Valea Jiului.  +  Articolul 2 (1) Comisia Interministerială pentru Valea Jiului preia atribuţiile fostei Autorităţi Guvernamentale pentru Valea Jiului. (2) În domeniul implementării Strategiei de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului, Comisia Interministerială pentru Valea Jiului are următoarele atribuţii: a) identifică principalele probleme de natură socioeconomică cu care se confruntă comunităţile locale din Valea Jiului; b) coordonează elaborarea strategiilor de dezvoltare socioeconomică şi a programelor şi proiectelor pentru implementarea acestora; c) asigură identificarea, prioritatea, pregătirea, implementarea, evaluarea şi monitorizarea proiectelor, astfel încât să se asigure realizarea obiectivelor strategice pentru dezvoltarea Văii Jiului; d) monitorizează respectarea prevederilor legale privind strategia de dezvoltare socioeconomică a Văii Jiului şi face propuneri Guvernului pentru îmbunătăţirea legislaţiei în domeniu; e) coordonează activitatea de promovare, pe plan intern şi internaţional, a obiectivelor cuprinse în Strategia de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului; f) colaborează cu autorităţile publice locale din Valea Jiului şi, respectiv, din judeţul Hunedoara, în soluţionarea problemelor privind aplicarea Strategiei de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului; monitorizează punerea în aplicare a programelor, proiectelor şi acţiunilor întreprinse pentru îmbunătăţirea situaţiei sociale şi economice în această zonă; g) urmăreşte ca programele, proiectele şi acţiunile derulate de autorităţile publice locale să se încadreze în Strategia de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului; h) informează periodic Guvernul cu privire la stadiul îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Strategia de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului; i) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative pentru domeniul său de activitate. (3) Atribuţiile guvernatorului sunt preluate de un consilier de stat, consilier al primului-ministru, care devine preşedinte al Comisiei Interministeriale pentru Valea Jiului.  +  Articolul 3 (1) Guvernul României va fi reprezentat în Asociaţia pentru implementarea şi monitorizarea Strategiei de dezvoltare a Văii Jiului de către Cancelaria PrimuluiMinistru, care va îndeplini toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din actul constitutiv al asociaţiei. (2) Cancelaria Primului-Ministru va desemna o persoană fizică pentru a fi reprezentată în Asociaţia pentru implementarea şi monitorizarea Strategiei de dezvoltare a Văii Jiului.  +  Articolul 4 (1) Un număr de 3 posturi cu care se diminuează numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Administraţiei şi Internelor se preia, împreună cu fondurile corespunzătoare, de Cancelaria Primului-Ministru. (2) Personalul încadrat pe aceste posturi se preia de Cancelaria Primului-Ministru, în condiţiile legii, păstrându-şi statutul profesional de la data preluării. (3) Cancelaria Primului-Ministru preia de la Ministerul Administraţiei şi Internelor, pentru activităţi operative de inspecţie, 2 autoturisme cu un consum mediu de carburanţi de 600 litri/lună/autoturism şi fondurile aferente acestora, modificându-se în mod corespunzător numărul de autoturisme aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Cancelariei Primului-Ministru. (4) Predarea-primirea celor prevăzute la alin. (1) şi (3) se face prin protocol încheiat între Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Cancelaria Primului-Ministru. (5) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă în structura bugetului de stat pe anul 2004 şi în volumul şi structura bugetelor Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Cancelariei Primului-Ministru, la propunerea ordonatorilor principali de credite. (6) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) ordonatorii principali de credite, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, sunt abilitaţi să introducă modificările corespunzătoare în structura numărului maxim de posturi şi a cheltuielilor cu salariile pentru anul 2004.  +  Articolul 5La alineatul (1) al articolului 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 28 iunie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 604/2003, se elimină sintagma "Autoritatea Guvernamentală pentru Valea Jiului".  +  Articolul 6Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se abrogă: a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 176/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind Strategia de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 din 14 decembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2003; b) Hotărârea Guvernului nr. 946/2002 privind numirea în funcţia de guvernator şi de reprezentant al Guvernului în Asociaţia pentru implementarea şi monitorizarea Strategiei de dezvoltare a Văii Jiului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 6 septembrie 2002, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Alin Teodorescup. Ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Nicolae Berechet,secretar de statMinistru delegat pentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 19 mai 2004.Nr. 36.-----