HOTĂRÂRE nr. 738 din 14 mai 2004pentru aprobarea Planului naţional de acţiune în domeniul protecţiei atmosferei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 27 mai 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 19^1 alin. (3) şi al art. 51^1 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 655/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Planul naţional de acţiune în domeniul protecţiei atmosferei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Planul naţional de acţiune în domeniul protecţiei atmosferei, dezvoltat, va fi aprobat prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, în termen de 180 de zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Speranţa Maria IanculescuMinistru de stat, ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuMinistrul sănătăţii,Ovidiu BrînzanMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 14 mai 2004.Nr. 738.  +  Anexa PLANUL NAŢIONAL DE ACŢIUNE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI ATMOSFEREIPlanul naţional de acţiune în domeniul protecţiei atmosferei este elaborat de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului în conformitate cu atribuţiile şi responsabilităţile ce îi revin, ca urmare a transpunerii legislaţiei europene în domeniul protecţiei atmosferei şi conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 655/2001.I. Cadru generalÎn calitate de ţară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, România a transpus în mare parte acquisul privind protecţia atmosferei. În cadrul procesului de aderare, problemele de mediu acoperă unul dintre cele mai importante domenii în care acţionează factorii de decizie.Planul naţional de acţiune în domeniul protecţiei atmosferei, principal rezultat al strategiei naţionale privind protecţia atmosferei, stabileşte un set de măsuri care trebuie întreprinse în vederea atingerii obiectivelor-cheie ale acestei strategii.Obiectivele-cheie sunt:1. menţinerea calităţii aerului înconjurător în zonele şi aglomerările în care aceasta se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate;2. îmbunătăţirea calităţii aerului înconjurător în zonele şi aglomerările în care aceasta nu se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate;3. adoptarea măsurilor necesare în scopul limitării până la eliminarea efectelor negative asupra mediului, inclusiv în context transfrontieră;4. îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acordurile şi tratatele internaţionale la care România este parte şi participarea la cooperarea internaţională în domeniu.II. Conţinutul Planului naţional de acţiune în domeniul protecţiei atmosfereiObiectivul 1.Menţinerea calităţii aerului înconjurător în zonele şi aglomerările în care aceasta se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitateAcţiunea 1.1.Realizarea reţelei naţionale de monitorizare a calităţii aerului în conformitate cu cerinţele legislaţiei naţionale armonizate cu cerinţele legislaţiei europeneResponsabil:- autoritatea publică centrală şi autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediuluiAcţiunea 1.2.Implementarea sistemului naţional de evaluare şi gestionare integrată a calităţii aeruluiResponsabil:- autoritatea publică centrală şi autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediuluiAcţiunea 1.3.Planificarea dezvoltării durabile în vederea menţinerii calităţii aeruluiResponsabil:- autoritatea publică centrală şi autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului- autoritatea publică centrală pentru coordonarea administraţiei publice localeAcţiunea 1.4.Informarea publicului asupra calităţii atmosferei şi conştientizarea acestuia în legătură cu principalele cauze ale deteriorării calităţii aerului şi cu impactul acestei deteriorări asupra sănătăţii şi mediuluiResponsabil:- autoritatea publică centrală şi autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediuluiObiectivul 2.Îmbunătăţirea calităţii aerului înconjurător în zonele şi aglomerările în care aceasta nu se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitateAcţiunea 2.1.Elaborarea şi implementarea planurilor şi programelor locale de îmbunătăţire a calităţii aerului pentru acele zone şi aglomerări unde evaluarea calităţii aerului a evidenţiat depăşirea valorilor-limită prevăzute în legislaţia naţională.Responsabil:- autoritatea publică centrală şi autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului- autorităţile administraţiei publice localeAcţiunea 2.2.Reducerea emisiilor în aer de dioxid de sulf, dioxid de azot, pulberi în suspensie, plumb, monoxid de carbon, benzen şi compuşi organici volatili de la toate instalaţiile ce intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, aprobată şi modificată prin Legea nr. 645/2002. Aceste instalaţii includ şi instalaţiile mari de ardere şi alte surse semnificative de emisie a compuşilor organici volatili.Responsabil:- autoritatea publică centrală şi autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului- autoritatea publică centrală pentru industrieAcţiunea 2.3.Implementarea sistemului de supraveghere a carburanţilor introduşi pe piaţăResponsabil:- autoritatea publică centrală pentru industrieAcţiunea 2.4.Implementarea programului de reducere progresivă a sulfului din păcură şi din motorină în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoareResponsabil:- autoritatea publică centrală pentru industrieAcţiunea 2.5.Stabilirea unui registru de referinţă pentru cele mai bune practici de reducere a poluării aerului şi promovarea introducerii în România a celor mai bune tehnici disponibileResponsabil:- autoritatea publică centrală şi autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului- autoritatea publică centrală pentru industrieAcţiunea 2.6.Promovarea de mecanisme economico-financiare suplimentare pentru stimularea reducerii emisiilor în atmosferăResponsabil:- autoritatea publică centrală şi autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului- autoritatea publică centrală pentru finanţeAcţiunea 2.7.Crearea unui sistem statistic de evaluare a efectelor poluării aerului asupra sănătăţii umaneResponsabil:- autoritatea publică centrală şi autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului- autoritatea publică centrală pentru sănătate- autoritatea publică centrală pentru statisticăObiectivul 3.Adoptarea măsurilor necesare în scopul limitării până la eliminarea efectelor negative asupra mediului, inclusiv în context transfrontierăAcţiunea 3.1.Promovarea unui sistem de prevenire a accidentelor majore de poluare atmosferică cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi a mediuluiResponsabil:- autoritatea publică centrală şi autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului- autoritatea publică centrală pentru protecţie civilăAcţiunea 3.2.Implementarea prin proiecte specifice a programului de reducere progresivă sau de eliminare a emisiilor de poluanţi organici persistenţiResponsabil:- autoritatea publică centrală şi autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediuluiAcţiunea 3.3.Implementarea prin proiecte specifice a programului de reducere progresivă sau de eliminare a emisiilor de metale grele în concordanţă cu cerinţele formulate în Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la metale grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998 şi ratificat prin Legea nr. 271/2003Responsabil:- autoritatea publică centrală şi autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediuluiAcţiunea 3.4.Implementarea programului de reducere progresivă a producţiei şi consumului de substanţe care distrug stratul de ozonResponsabil:- autoritatea publică centrală şi autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediuluiAcţiunea 3.5.Elaborarea inventarelor emisiilor de poluanţi atmosferici în conformitate cu obligaţiile ce decurg din convenţiile, acordurile şi tratatele specifice la care România este parteResponsabil:- autoritatea publică centrală şi autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediuluiAcţiunea 3.6.Elaborarea programului de stabilizare a emisiilor de gaze cu efect de serăResponsabil:- autoritatea publică centrală şi autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediuluiResponsabil:- autoritatea publică centrală pentru statisticăAcţiunea 3.7.Promovarea programelor de cercetaredezvoltare în vederea fundamentării măsurilor de reducere sau eliminare a emisiilor de poluanţi în aer, cu impact asupra sănătăţii umane şi a mediuluiResponsabil:- autoritatea publică centrală şi autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului- autoritatea publică centrală pentru educaţie şi cercetareAcţiunea 3.8.Promovarea de programe de educare şi instruire a personalului implicat în activitatea de protecţie a atmosfereiResponsabil:- autoritatea publică centrală şi autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului- autoritatea publică centrală pentru educaţie şi cercetareObiectivul 4.Îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acordurile şi tratatele internaţionale la care România este parte şi participarea la cooperarea internaţională în domeniuAcţiunile necesare pentru atingerea acestui obiectiv se regăsesc şi în cazul celorlalte obiective ale strategiei pentru protecţia atmosferei. Acţiunile cu referire specială la acest obiectiv sunt:Acţiunea 4.1.Continuarea dezvoltării relaţiilor de cooperare cu ţările vecine şi continuarea participării la cooperarea internaţională în domeniul protecţiei atmosfereiResponsabil:- autoritatea publică centrală şi autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediuluiAcţiunea 4.2.Elaborarea şi promovarea de proiecte comune privind evaluarea impactului poluanţilor atmosferici în context transfrontierăResponsabil:- autoritatea publică centrală şi autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediuluiIII. Termen de implementareRomânia depune eforturi susţinute pentru îmbunătăţirea calităţii aerului şi controlul emisiilor. Termenul de realizare a acţiunilor este sfârşitul anului 2006. Acest termen implică obligaţii din partea titularilor activităţilor care deţin surse de emisie a poluanţilor atmosferici.Procesul de implementare a Planului naţional de acţiune în domeniul protecţiei atmosferei este continuu şi conţine monitorizarea şi controlul stadiului realizării. Acest proces se realizează cu informarea şi consultarea publicului şi a celorlalţi factori interesaţi.Planul naţional de acţiune în domeniul protecţiei atmosferei urmează să se actualizeze şi să se perfecţioneze în cursul anului 2007.------