HOTĂRÂRE nr. 721 din 14 mai 2004pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 20 mai 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexele nr. 1-5 la Hotărârea Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 23 august 2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IINomenclatoarele prevăzute în anexele nr. 1-5 se aplică începând cu anul şcolar 2004-2005.  +  Articolul IIIPromoţiile şcolarizate în baza Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările ulterioare, vor finaliza studiile în conformitate cu planurile de învăţământ şi programele şcolare aprobate în condiţiile legii.  +  Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 844/2002, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------Ministrul educaţiei şi cercetării,Alexandru Athanasiup. Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Marian Sârbu,ministrul delegat pentru relaţiile cu partenerii socialiBucureşti, 14 mai 2004.Nr. 721.  +  Anexa 1.a                                  Nomenclatorul       calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin  şcoala de arte şi meserii, clasele a IX-a - a X-a - nivelul l de calificare    a) învăţământ profesional
         
    Nr. crt.DomeniulCalificarea profesională
    1.mecanicăLucrător în lăcătuşerie mecanică structuri
    2.Lucrător în prelucrări la rece
    3.Lucrător în prelucrări la cald
    4.Lucrător în obţinerea şi prelucrarea metalelor
    5.Lucrător în Mecanică de motoare
    6.Lucrător în mecanică de montaj, întreţinere şi reparaţii
    7.Lucrător în mecanică fină
    8.Lucrător în foraj, extracţie, tratare petrol şi gaze
    9.Lucrător maşinist utilaje
    10.Lucrător în marină
    11.Lucrător în mecanică agricolă
    12.ElectromecanicăLucrător operator în energetică
    13.Lucrător în electromecanică
    14.Lucrător feroviar
    15.Electronică automatizăriLucrător în electronică, automatizări
    16.chimie industrialăLucrător în Chimie anorganică
    17.Lucrător în chimie organică
    18.Lucrător în prelucrarea polimerilor
    19.Materiale de construcţiiLucrător în industria ceramicii
    20.Lucrător în industria lianţilor
    21.Lucrător în industria sticlei
    22.ElectricLucrător în electrotehnică
    23.construcţii, instalaţii şi lucrări publiceLucrător în structuri pentru construcţii
    24.Lucrător finisor pentru Construcţii
    25.Lucrător instalator pentru construcţii
    26.Lucrător în izolaţii
    27.Lucrător pentru drumuri şi căi ferate
    28.AgriculturăLucrător în gospodărie agroturistică
    29.Lucrător în cultura plantelor
    30.Lucrător în creşterea animalelor
    31.SilviculturăLucrător în silvicultură
    32.ComerţLucrător în comerţ
    33.Turism şi alimentaţieLucrător în hoteluri
    34.Lucrător în alimentaţie
    35.Industrie alimentarăLucrător în morărit şi panificaţie
    36.Lucrător în prelucrare carne, peşte, lapte, conserve
    37.Lucrător în industria alimentară extractivă
    38.Lucrător în industria alimentară fermentativă
    39.fabricarea produselor din lemnLucrător în Fabricarea produselor semifinite din lemn
    40.Lucrător în tâmplărie
    41.Lucrător în sculptură
    42.Industrie textilă şi pielărieLucrător în filatură-ţesătorie
    43.Lucrător în finisarea textilelor şi a pielii
    44.Lucrător în tricotaje-confecţii
    45.Lucrător în confecţii piele şi înlocuitori
    46.Tehnici poligraficeLucrător poligraf
    47.Estetica şi igiena corpului omenescLucrător pentru estetica şi igiena corpului omenesc
      b) învăţământ vocational
    1.TeologicCântăreţ (cantor)
      NOTĂ:    1. Durata perioadei de calificare profesională prin şcoala de arteşi meserii - nivelul l de calificare, este de 2 ani - clasele a IX-a - a X-a;    2. Durata perioadei de calificare profesională prin şcoala de cântăreţi -nivelul l de calificare, pentru "Cântăreţ (cantor)", este de 2 ani;    3. Pentru învăţământul seral durata de studiu se prelungeşte conformplanurilor -cadru de învăţământ aprobate de către M.EC;   4. Pentru calificările profesionale care pot fi şcolarizate prin învăţămân-tul special, în funcţie de gradul de deficienţă, se modifică durata studiilorconform planurilor-cadru de învăţământ aprobate de către M.E.C.;    5. Pentru învăţământul special se poate realiza, cu aprobarea MJE.C,pregătirea profesională şi pentru alte calificări profesionale, decât celespecificate în Nomenclator, în funcţie de recomandarea Comisiei de expertizăa capacităţii de muncă de pe lângă Direcţiile pentru dialog, familie şisolidaritate socială judeţene/a municipiului Bucureşti.
   +  Anexa 1.b                                  Nomenclatorul                     calificărilor profesionale pentru care                  se asigură pregătirea în cadrul Programului                    "A doua şansă" - nivelul l de calificare
    Nr. crt.DomeniulCalificarea profesională
    1.MecanicăTinichigiu
    2.Reparator, întreţinere partea mecanică autoturisme
    3.Turism şi alimentaţieAjutor ospătar
    4.Industrie alimentarăCovrigar
    5.Brutar
    6.Fabricarea produselor din lemnDulgher construcţii generale
    7.Rotar - caretaş
    8.Dogar manual
    9.Industrie textilă şi pielărieBroder manual-mecanic
    10.Lenjer
    11.Croitor
    12.Estetica şi igiena corpului omenescCoafor
    13.Frizer
      NOTĂ:    1. Pregătirea profesională în calificările menţionate se realizează pentruclasele care au început Programul "A doua şansă" până în anul 2003 inclusiv,începând cu anul şcolar 2004-2005, pregătirea profesională se va realiza pentrucalificări profesionale cuprinse în Anexa l.a., punctul a) învăţământprofesional.    2. Durata studiilor este stabilită conform planurilor-cadru aprobate decătre M.E.C, pentru Programul "A doua şansă".
   +  Anexa 2                                  Nomenclatorul       calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin                   şcoala de arte şi meserii, clasa a Xl-a -                   an de completare - nivelul 2 de calificare    a) învăţământ profesional
         
    Nr. crt.DomeniulCalificarea profesională
    1.MecanicăLăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic
    2.Lăcătuş construcţii navale
    3.Tubulator naval
    4.Constructor-montator de structuri metalice
    5.Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice
    6.Tinichigiu vopsitor auto
    7.Strungar
    8.Frezor - rabotor - mortezor
    9.Rectificator
    10.Sculer matriţer
    11.Sudor
    12.Turnător
    13.Forjor-tratamentist
    14.Modelier
    15.Furnalist
    16.Oţelar
    17.Metalurgist neferoase
    18.Laminorist
    19.Trefilator trăgător
    20.Constructor cuptoare metalurgice
    21.Mecanic motoare aeronave
    22.Mecanic aeronave
    23.Lăcătuş construcţii structuri aeronave
    24.Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie
    25.Mecanic agregate rotative termoenergetice
    26.Mecanic echipamente pentru foraj extracţie
    27.Mecanic motoare termice
    28.Motorist nave
    29.Mecanic auto
    30.Mecanic de mecanică fină
    31.Optician montator aparatură optico - mecanică
    32.Bijutier
    33.Mecanic exploatări miniere
    34.Sondor foraj
    35.Operator lucrări speciale sonde
    36.Operator la extracţia, tratarea şi transportul ţiţeiului
    37.Operator la extracţia, tratarea, transportul şi distribuţia gazelor
    38.Maşinist utilaje cale şi terasamente
    39.Maşinist utilaje portuare
    40.Marinar
    41.Mecanic agricol
    42.Mecanic instalaţii hidraulice şi pneumatice
    43.Lăcătuş mecanic prestări servicii
    44.ElectromecanicăOperator cazane, turbine cu aburi, instalaţii auxiliare şi de termoficare
    45.Operator în centrale hidroelectrice
    46.Electromecanic instalaţii şi aparatură de bord aeronave
    47.Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale
    48.Electromecanic nave
    49.Electromecanic material rulant
    50.Electromecanic centrale electrice
    51.Electromecanic utilaje şi instalaţii din cinematografie, televiziune, radio
    52.Electromecanic utilaje şi instalaţii comerciale, electrocasnice şi din industria alimentară
    53.Frigotehnist
    54.Lucrător de trafic feroviar
    55.Agent comercial feroviar
    56.Electronică automatizăriElectronist aparate şi echipamente pentru radio şi TV
    57.Electronist aparate şi echipamente de automatizări
    58.Electronist aparate şi echipamente de electronică profesională
    59.Electronist reţele de telecomunicaţii
    60.Operator producţie şi exploatare film
    61.Chimie industrialăOperator industria chimică anorganică
    62.Operator industria de medicamente şi produse cosmetice
    63.Operator industria chimică organică
    64.Operator industria de prelucrare a ţiţeiului şi petrochimie
    65.Operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor
    66.Operator fabricarea şi prelucrarea celulozei şi hârtiei
    67.Materiale de construcţiiOperator în industria ceramicii brute
    68.Operator ceramică fină
    69.Operator lianţi şi azbociment
    70.Sticlar
    71.ElectricElectrician constructor
    72.Electrician exploatări miniere
    73.Electrician nave
    74.Confecţioner produse electrotehnice
    75.Electrician exploatare medie şi joasă tensiune
    76.Electrician în instalaţii energetice
    77.Electrician echipamente pentru foraj - extracţie
    78.Electrician electronist auto
    79.Electrician de întreţinere şi reparaţii în industria mică
    80.Construcţii, instalaţii şi lucrări publiceConstructor structuri monolite
    81.Fierar betonist - montator prefabricate
    82.Zidar - pietrar - tencuitor
    83.Dulgher - tâmplar - parchetar
    84.Mozaicar - montator placaje
    85.Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar
    86.Instalator reţele de distribuţie locale şi magistrale de gaze
    87.Instalator instalaţii tehnico - sanitare şi de gaze
    88.Instalator instalaţii de încălzire centrală
    89.Instalator instalaţii de ventilare şi de condiţionare
    90.Izolator
    91.Constructor căi ferate
    92.Constructor drumuri şi poduri
    93.Constructor lucrări hidrotehnice
    94.agriculturăAgricultor culturi de câmp
    95.Lucrător în agroturism
    96.Lucrător în Agricultură şi în gospodărie ecologică
    97.Lucrător în creşterea şi prelucrarea peştelui
    98.Horticultor
    99.Zootehnist
    100.Agricultor montan
    101.SilviculturăPădurar
    102.ComerţRecepţioner - distribuitor
    103.Comerciant-vânzător mărfuri alimentare
    104.Comerciant-vânzător mărfuri nealimentare
    105.Turism şi alimentaţieLucrător hotelier
    106.Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie
    107.Cofetar - patiser
    108.Bucătar
    109.Industrie alimentarăMorar - silozar
    110.Brutar - patiser - preparator produse făinoase
    111.Preparator produse din carne şi peşte
    112.Operator în prelucrarea legumelor şi fructelor
    113.Preparator produse din lapte
    114.Operator în industria uleiului, zahărului şi produselor zaharoase
    115.Operator în industria fermentativă
    116.fabricarea produselor din lemnOperator la producerea semifabricatelor pe bază de lemn
    117.Operator la Fabricarea cherestelei
    118.Tâmplar universal
    119.Tapiţer - plăpumar - saltelar
    120.Sculptor - intarsier
    121.Industrie textilă şi pielărieFilator
    122.Ţesător
    123.Finisor produse textile
    124.Tricoter - confecţioner
    125.Confecţioner produse textile
    126.Croitor îmbrăcăminte după comandă
    127.Cizmar
    128.Confecţioner articole din piele şi înlocuitori
    129.Confecţioner îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori
    130.Marochiner
    131.Finisor piele
    132.Tehnici poligraficeOperator montaj copiat tipar de probă
    133.Tipăritor ofset
    134.Legător
    135.Estetica şi igiena corpului omenescFrizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
      b) învăţământ vocaţional
    1.TeologicDascăl (catehet)
      NOTĂ:    1. Durata perioadei de calificare profesională prin anul de completare -nivelul 2 de calificare, este de l an - clasa a Xl-a;    2. Durata perioadei de calificare profesională prin şcoala de cântăreţi -nivelul 2 de calificare, pentru "Dascăl (catehet)", este de 3 ani;    3. Pentru învăţământul seral durata de studiu se prelungeşte conformplanurilor -cadru de învăţământ aprobate de către M.E.C.;    4. Anul de completare poate fi urmat de absolvenţii clasei a X-a şcoală dearte şi meserii care s-au pregătit în domeniul menţionat;    5. Pentru calificările profesionale care pot fi şcolarizate prin învăţămân-tul special, în funcţie de gradul de deficienţă, se modifică durata studiilorconform planurilor-cadru de învăţământ aprobate de către M.E.C.;    6. Pentru învăţământul special se poate realiza, cu aprobarea M.E.C.,pregătirea profesională şi pentru alte calificări profesionale, decât celespecificate în Nomenclator, în funcţie de recomandarea Comisiei de expertiză acapacităţii de muncă de pe lângă Direcţiile pentru dialog, familie şi solidari-tate socială judeţene/a municipiului Bucureşti.
   +  Anexa 3                                  Nomenclatorul                   calificărilor profesionale pentru care se                  asigură pregătirea prin liceu - nivelul 3 de                                   calificare    a) Liceu (ciclul inferior şi ciclul superior) -filiera tehnologică
    Nr. crt.ProfilulCalificarea profesională
    1.ServiciiTehnician în activităţi financiare şi comerciale
    2.Tehnician în administraţia publică
    3.Tehnician în turism
    4.Tehnician în activităţi de poştă
    5.Resurse naturale şi protecţia mediuluiTehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
    6.Tehnician hidro-meteorolog
    7.Tehnician chimist de laborator
    8.Tehnician analize produse alimentare
    9.TehnicTehnician operator tehnică de calcul
    10.Tehnician operator procesare text/imagine
    11.Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii
    12.Tehnician mecatronist
    13.Tehnician de telecomunicaţii
    14.Tehnician proiectant CAD
    15.Tehnician designer vestimentar
    16.Tehnician în industria sticlei şi ceramicii
    17.Tehnician în instalaţii electrice
    18.Tehnician operator telematică
    19.Tehnician în automatizări
      b. Liceu (ciclul superior) - prin ruta Şcoala de arte şi meserii + anul decompletare
    Nr. crt.ProfilulCalificarea profesională
    1.ServiciiCoafor stilist
    2.Tehnician în turism, hotel şi alimentaţie
    3.Tehnician în comerţ
    4.Resurse naturale şi protecţia mediuluiTehnician în agricultură
    5.Tehnician agromontan
    6.Tehnician veterinar
    7.Tehnician în silvicultură
    8.Tehnician în industria alimentară
    9.Tehnician în prelucrarea lemnului
    10.TehnicTehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
    11.Tehnician prelucrări mecanice
    12.Tehnician electronist
    13.Tehnician electrotehnist
    14.Tehnician electromecanic
    15.Tehnician în construcţii şi lucrări publice
    16.Tehnician instalator pentru construcţii
    17.Tehnician în industria textilă
    18.Tehnician în industria pielăriei
    19.Tehnician transporturi
    20.Tehnician metrolog
    21.Tehnician operator roboţi industriali
    22.Tehnician în industria materialelor de construcţii
    23.Tehnician în chimie industrială
    24.Tehnician poligraf
    25.Tehnician audio-video
    26.Tehnician aviaţie
    27.Tehnician instalaţii de bord (avion)
    28.Tehnician prelucrări la cald
      c) Liceu -filiera vocaţională
    Nr. crt.ProfilCalificarea profesională
    1.SportivInstructor sportiv
    2.TeologicPreot
    3.Eclesiarh
    4.Custode de sală muzeu
    5.Supraveghetor sală muzeu - artă eclesiastică
    6.Egumen/egumenă
    7.Arhivar
    8.Tehnician pentru tehnici artistice - patrimoniu
    9.PedagogicPedagog şcolar
    10.Educator-învăţător
    11.Instructor animator, instructor de educaţie extraşcolară
    12.Bibliotecar studii medii
    13.Documentarist
    14.Mediator şcolar
    15.MuzicăCorist
    16.Instrumentist
    17.Instructor muzical
    18.Corepetitor
    19.Bibliotecar muzical
    20.Distribuitor materiale muzicale
    21.CoregrafieInstructor coregraf
    22.Instructor dans sportiv
    23.Instructor animator
    24.Balerin/Dansator
    25.TeatruInstructor de teatru
    26.Arte vizualeTehnician pentru tehnici artistice
    27.Desenator tehnic pentru arhitectură şi design
    28.Tehnician machetist
      NOTĂ:    1. Durata perioadei de calificare profesională prin liceu (ciclul inferiorşi ciclul superior) - nivelul 3 de calificare? este de 4 ani;    2. Durata perioadei de calificare profesională prin liceu (ciclul superior)- prin ruta Şcoala de arte şi meserii + anul de completare, este de 2 ani;    3. Durata perioadei de calificare profesională pentru "Preot", "Eclesiarh","Custode de sală muzeu", "Supraveghetor sală muzeu - artă eclesiastică","Egumen / egumenă", "Arhivar", "Tehnician pentru tehnici artistice -patrimoniu", este de 4 -5 ani;    4. Pentru învăţământul seral durata de studiu se prelungeşte conformplanurilor-cadru de învăţământ aprobate de către M.E.C.;    5. Pentru calificările profesionale care pot fi şcolarizate prin învăţămân-tul special, în funcţie de gradul de deficientă, se modifică durata studiilorconform planurilor-cadru de învăţământ aprobate de către M.E.C.;    6. Pentru învăţământul special se poate realiza, cu aprobarea M.E.C.,pregătirea profesională şi pentru alte calificări profesionale, decât celespecificate în Nomenclator, în funcţie de recomandarea Comisiei de expertiză acapacităţii de muncă de pe lângă Direcţiile generale de muncă şi protecţiesocială judeţene/a municipiului Bucureşti.
   +  Anexa 4                                  Nomenclatorul          calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea               prin şcoala postliceală - nivelul 3 de calificare
    Nr. crt.Domeniul (grupe de specializări)Calificarea profesională
    1.MecanicăTehnician proiectant în construcţia de maşini
    2.Tehnician tehnolog mecanic
    3.Tehnician mecanic - instalaţii hidropneumatice
    4.Tehnician mecanic celulă şi sisteme de propulsie pentru aeronave
    5.Tehnician optometrist
    6.Tehnician ortoprotezist
    7.Optician
    8.mecatronică şi InformaticăTehnician în Mecatronică aplicată
    9.Tehnician în echipamente de calcul şi reţele
    10.Administrator reţele locale şi de comunicaţii
    11.Analist programator
    12.Tehnician echipamente periferice şi birotică
    13.Tehnician aparate electromedicale
    14.Tehnician în echipamente biomedicale
    15.ElectronicăTehnician electronist - echipamente de telecomunicaţii
    16.Tehnician electronist - echipamente de automatizare
    17.Tehnician electronist - aparate de bord şi radiocomunicaţii în aviaţie
    18.Tehnician electronist radio TV şi aparatură audio-video
    19.Tehnician electronist aparatură de electronică profesională
    20.EnergeticăTehnician electroenergetician
    21.Tehnician centrale nuclearo-electrice
    22.Tehnician termoenergetician
    23.Tehnician hidroenergetician
    24.construcţii, instalaţii, arhitectură şi sistematizareNormator în construcţii
    25.Topograf în construcţii
    26.Tehnician devize şi măsurători în construcţii
    27.Desenator în construcţii şi arhitectură
    28.Tehnician în industria cimentului
    29.Merceolog gestionar pentru materiale de Construcţii şi instalaţii
    30.Laborant pentru construcţii
    31.Proiectant restaurări şi reparaţii clădiri
    32.Topograf de mină
    33.Tehnician lucrări geologice şi geofizice
    34.Tehnician edilitar
    35.Tehnician construcţii hidrotehnice
    36.Tehnician instalaţii în construcţii
    37.Antreprenor în construcţii
    38.Tehnician drumuri şi poduri
    39.Tehnician proiectant urbanism şi amenajarea teritoriului
    40.Tehnician cadastru funciar-topograf
    41.transporturiTehnician electromecanic auto
    42.Tehnician Transporturi auto interne şi internaţionale
    43.Asistent de gestiune în transporturi
    44.Agent feroviar
    45.Operator portuar
    46.Tehnician instructor auto
    47.industria lemnuluiTehnician exploatări forestiere
    48.Tehnician produse finite din Industria lemnului
    49.Normator în industria lemnului
    50.Asistent de gestiune în industria lemnului
    51.Designer în industria lemnului
    52.Agricol şi alimentarTehnician conservarea cerealelor şi prepararea nutreţurilor combinate
    53.Tehnician controlul calităţii produselor agricole
    54.Tehnician cartarea agrochimică şi pedologică a solurilor
    55.Tehnician pentru controlul calităţii produselor alimentare
    56.Tehnician în prelucrarea cărnii şi a laptelui
    57.Tehnician morărit şi panificaţie
    58.Tehnician dietetician
    59.Tehnician protecţia plantelor
    60.Protecţia mediuluiTehnician meteorolog
    61.Tehnician hidrolog
    62.Tehnician silvic
    63.Tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului
    64.Tehnician chimist
    65.ServiciiProiectant decoraţiuni interioare
    66.Vitrinier-decorator
    67.Designer industrial
    68.Tehnician coordonator activităţi de alimentaţie publică
    69.Tehnician maseur
    70.Cosmetician
    71.Coafor-stilist
    72.Secretar - stenodactilograf - operator birotică
    73.Operator economic diriginte oficiu poştal
    74.Agent operaţiuni expediţie şi transport intern şi internaţional
    75.Tehnician protecţia muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor
    76.Antrenor
    77.Bibliotecar studii medii
    78.TurismTehnician activităţi de agroturism montan
    79.Hotelier
    80.Agent de turism-ghid
    81.Textile- pielărieCreator - structura şi proiectarea ţesăturilor
    82.Creator - proiectant articole din piele şi înlocuitori
    83.Creator - structura şi proiectarea tricoturilor
    84.Creator - proiectant îmbrăcăminte
    85.Designer vestimentar
    86.procesare imagine şi textTehnician producţie tipografică
    87.Operator Procesare audio-video
    88.Tehnoredactor
    89.Cameraman-fotoreporter
    90.Traducător
    91.Designer pentru publicitate
    92.Redactor pentru publicitate
    93.EconomicAgent comercial
    94.Asistent de gestiune
    95.Funcţionar bancar
    96.Tehnician coordonator activităţi comerciale
    97.Agent fiscal
    98.Broker
    99.Agent vamal
    100.Asistenţă socială şi asistenţă pedagogicăAsistent social
    101.Pedagog şcolar
    102.Pedagog de recuperare
    103.Asistent medical de igienă şi sănătate publică
    104.Asistent medical de farmacie
    105.Asistent medical balneofizioterapie
    106.Asistent pentru ocrotirea persoanelor vârstnice
      NOTĂ:    1. Durata perioadei de calificare profesională prin şcoală postliceală -nivelul 3 de calificare, este de 2 ani;    2. Durata perioadei de calificare profesională pentru "Coafor-stilist",este de l an;    3. Durata perioadei de calificare profesională pentru "Tehnicianortoprotezist", "Asistent medical balneofizioterapie", este de 3 ani;    4. Pentru învăţământul seral durata de studiu se prelungeşte conformplanurilor-cadru de învăţământ aprobate de către M.E.C,;    5. Pentru calificările profesionale care pot fi şcolarizate prin învăţă-mântul special, în funcţie de gradul de deficientă, se modifică duratastudiilor conform planurilor-cadru de învăţământ aprobate de către M.E.C.;    6. Pentru învăţământul special se poate realiza, cu aprobarea M E.C.,pregătirea profesională şi pentru alte calificări profesionale, decât celespecificate în Nomenclator, în funcţie de recomandarea Comisiei de expertizăa capacităţii de muncă de pe lângă Direcţiile pentru dialog, familie şi soli-daritate socială judeţene/a municipiului Bucureşti.
   +  Anexa 5                                   Nomenclatorul          calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea                prin şcoala de maiştri - nivelul 3 de calificare
         
    Nr. crt.DomeniulCalificarea profesională
    1.mecanicMaistru la prelucrarea metalelor prin aşchiere
    2.Maistru cazangerie, construcţii metalice şi sudură
    3.Maistru Mecanic
    4.Maistru forjor-tratamentist
    5.Maistru turnător
    6.Maistru sculer matriţer
    7.Maistru construcţii navale
    8.Maistru construcţii structuri aeronave
    9.Maistru poligraf
    10.ElectricMaistru electromecanic aparate de măsură şi automatizări
    11.Maistru montare şi reparaţii maşini şi aparate electrice
    12.Maistru electronist
    13.Maistru telecomunicaţii
    14.Maistru electromecanic staţii de pompare
    15.ChimieMaistru protecţii anticorosive
    16.Maistru chimist la tratarea apei tehnologice din centrale
    17.Maistru pentru tehnologia chimică organică
    18.Maistru pentru tehnologia chimică anorganică
    19.Maistru la prelucrarea ţiţeiului şi petrochimie
    20.Maistru la prelucrarea materialelor plastice şi cauciucului
    21.Maistru la fabricarea şi prelucrarea fibrelor, firelor chimice şi artificiale
    22.minier, petrol şi gazeMaistru pirotehnist
    23.Maistru electromecanic Minier
    24.Maistru miner
    25.Maistru la prepararea substanţelor minerale utile
    26.Maistru sondor la forajul sondelor
    27.Maistru sondor la probe de producţie, intervenţii şi reparaţii sonde
    28.Maistru la extracţia, transportul şi tratarea ţiţeiului
    29.Maistru la extracţia, transportul, tratarea şi distribuţia gazelor
    30.Maistru mecanic construcţii montaje, instalaţii şi conducte magistrale pentru petrol şi gaze
    31.Maistru mecanic la exploatarea, întreţinerea şi repararea utilajelor şi echipamentelor de foraj-extracţie
    32.Maistru mecanic la exploatarea, întreţinerea, repararea motoarelor şi compresoarelor pentru petrol şi gaze
    33.Maistru electrician instalaţii, utilaje şi aparate electrice pentru petrol şi gaze
    34.Maistru electromecanic la exploatarea, întreţinerea şi repararea aparatelor de măsură şi control pentru petrol şi gaze
    35.Maistru electromecanic la exploatarea, întreţinerea şi repararea elementelor şi instalaţiilor de automatizare pentru petrol şi gaze
    36.EnergeticMaistru electrician centrale, instalaţii şi reţele electrice
    37.Maistru electrician protecţii prin relee şi automatizări în centrale electrice
    38.Maistru electrician exploatare şi întreţinere centrale nuclearo-electrice
    39.Maistru electromecanic automatizări, măsurări electrice şi control termotehnic
    40.Maistru mecanic montare şi reparare agregate energetice
    41.Maistru mecanic întreţinere centrale nuclearo-electrice
    42.Maistru electronist automatizări în centralele nuclearo-electrice
    43.Maistru mecanic exploatare instalaţii termoenergetice din centralele nuclearo-electrice
    44.Maistru termoenergetic
    45.Maistru hidroenergetic
    46.MetalurgieMaistru modelor pentru turnătorie
    47.Maistru furnalist
    48.Maistru la producerea metalelor neferoase
    49.Maistru oţelar
    50.Maistru laminator
    51.Maistru la fabricarea cocsului şi chimizarea gazului de cocs
    52.Maistru la fabricarea electrozilor siderurgici şi produselor cărbunoase
    53.Maistru la fabricarea produselor refractare şi abrazive
    54.Maistru pentru construcţia cuptoarelor industriale
    55.Materiale de construcţiiMaistru la producerea prefabricatelor pentru construcţii
    56.Maistru la fabricarea lianţilor şi produselor din azbociment
    57.Maistru la fabricarea materialelor de izolaţii în construcţii
    58.Maistru ceramist (ceramică brută)
    59.Maistru ceramist (ceramică fină)
    60.Maistru sticlar
    61.construcţii montajMaistru Construcţii hidroenergetice
    62.Maistru înzidiri refractare coşuri de fum şi izolaţii
    63.Maistru instalator în construcţii
    64.Maistru electrician în construcţii
    65.Maistru mecanic maşini şi utilaje pentru construcţii
    66.Maistru construcţii civile, industriale şi agricole
    67.Industria lemnuluiMaistru fabricarea celulozei şi hârtiei
    68.Maistru fabricarea cherestelei
    69.Maistru fabricarea furnirului, placajului, panelului
    70.Maistru mecanic întreţinere şi reparare utilaje şi instalaţii de exploatarea şi industrializarea lemnului
    71.Maistru fabricarea plăcilor aglomerate şi din fibre de lemn
    72.Maistru tâmplar mobilă şi binale
    73.Maistru exploatări şi transporturi forestiere
    74.TransporturiMaistru mecanic pentru utilaje de construcţii şi terasamente
    75.Maistru electromecanic locomotive
    76.Maistru electromecanic vagoane
    77.Maistru electromecanic auto
    78.Maistru la construcţii de căi ferate, drumuri şi poduri
    79.Textile- pielărieMaistru filator
    80.Maistru ţesător
    81.Maistru tricoter
    82.Maistru finisor produse textile
    83.Maistru confecţii îmbrăcăminte (maistru croitor)
    84.Maistru tăbăcar
    85.Maistru confecţii încălţăminte (maistru cizmar)
    86.Maistru marochiner
    87.Agricol şi alimentarMaistru în industria alimentară extractivă
    88.Maistru în industria alimentară fermentativă
    89.Maistru la industrializarea laptelui
    90.Maistru la industrializarea cărnii
    91.Maistru la industrializarea legumelor şi fructelor
    92.Maistru morar
    93.Maistru pentru produse făinoase şi panificaţie
    94.Maistru piscicultor - pescar
    95.Maistru agronom
    96.Maistru horticultor
    97.Maistru zootehnist
    98.Maistru mecanic agricol
    99.Maistru frigotehnist
    100.ArtisticMaistru instructor coregrafie
    101.Maistru instructor muzică
    102.Maistru instructor artă populară
      NOTĂ:    1. Durata perioadei de calificare profesională prin şcoală de maiştri -nivelul 3 de calificare, este de 2 ani;    2. Pentru învăţământul seral durata de studiu se prelungeşte conformplanurilor-cadru de învăţământ aprobate de către MEC;    3. Pentru calificările profesionale care pot fi şcolarizate prin învăţă-mântul special, în funcţie de gradul de deficienţă, se modifică duratastudiilor conform planurilor-cadru de învăţământ aprobate de către M.EC;    4. Pentru învăţământul special se poate realiza, cu aprobarea M.E.C.,pregătirea profesională şi pentru alte calificări profesionale, decât celespecificate în Nomenclator, în funcţie de recomandarea Comisiei de expertizăa capacităţii de muncă de pe lângă Direcţiile pentru dialog, familie şisolidaritate socială judeţene/a municipiului Bucureşti. ------------