DECRET nr. 33 din 21 februarie 1981privind unele măsuri pentru perfecţionarea activităţii de cercetare ştiinţifică în domeniul industriei alimentare
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 11 din 24 februarie 1981  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1- Pe data prezentului decret se înfiinţează Institutul de chimie alimentara, cu sediul în municipiul Bucureşti, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare - Departamentul industriei alimentare.Institutul de chimie alimentara are ca obiect de activitate cercetări de chimie, biochimie, de noi procese şi procedee tehnologice, pentru valorificarea complexa şi integrală a materiilor prime agricole şi a altor resurse, în vederea dezvoltării şi diversificării producţiei de bunuri alimentare pentru asigurarea alimentaţiei rationale a tuturor categoriilor de consumatori.Institutul de chimie alimentara se înfiinţează prin preluarea activităţilor corespunzătoare obiectului sau de activitate de la Institutul de cercetări pentru industrie şi chimie alimentara, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare - Departamentul industriei alimentare, care se desfiinţează.Activitatea de inginerie tehnologică de la Institutul de cercetări pentru industrie şi chimie alimentara trece la Institutul de studii şi proiectari de construcţii pentru agricultura şi industria alimentara.  +  Articolul 2- Laboratoarele de profil din cadrul Institutului de chimie alimentara îşi desfăşoară activitatea în unităţi de industrie alimentara, potrivit anexei nr. 1*). Notă *) Anexa nr. 1 a fost comunicată instituţiilor interesate.  +  Articolul 3- Institutul de chimie alimentara coordonează întreaga activitate de elaborare şi realizare a programelor de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică din domeniul industriei alimentare, organizarea acţiunilor de specializare, perfecţionare şi reciclare a personalului, acţiunile de cooperare ştiinţifică internationala, precum şi manifestările ştiinţifice interne.  +  Articolul 4- Institutul de chimie alimentara funcţionează pe baza principiului autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridică, şi se organizează potrivit prevederilor Decretului nr. 297/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile de cercetare şi de proiectare.Conducerea activităţii curente a Institutului de chimie alimentara se asigura de un director ajutat de directori adjuncţi ştiinţifici şi un secretar ştiinţific.Funcţia de secretar ştiinţific al Institutului de chimie alimentara poate fi ocupată de către persoane care au cel puţin gradul profesional de cercetator ştiinţific principal gradul III, în condiţiile legii.  +  Articolul 5- Pe baza prezentului decret se înfiinţează Institutul de cercetare şi producţie pentru cultura şi industrializarea sfeclei de zahăr şi substanţelor dulci, cu sediul în comuna Fundulea, judeţul Calarasi, în subordinea Centralei pentru producţia şi industrializarea sfeclei de zahăr de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare - Departamentul industriei alimentare, avînd ca obiect de activitate elaborarea de tehnologii de extracţie a zahărului şi substanţelor dulci din plantele care conţin astfel de substanţe, asigurarea semintei pentru toată cultura sfeclei de zahăr, precum şi elaborarea de tehnologii de cultura sfeclei de zahăr şi industrializarea acesteia.Institutul de cercetare şi producţie pentru cultura şi industrializarea sfeclei de zahăr şi substanţelor dulci preia activitatea de cercetare privind industrializarea sfeclei de zahăr şi produselor zaharoase de la Institutul de cercetări pentru industrie şi chimie alimentara, precum şi activitatea de cercetare privind cultura sfeclei de zahăr de la Institutul de cercetări pentru cereale şi plante tehnice Fundulea din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare - Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice.  +  Articolul 6- Pe data prezentului decret se înfiinţează Centrul de cercetare şi producţie pentru piscicultura, pescuit şi industrializarea peştelui, cu sediul în municipiul Galaţi, în subordinea Centralei producţiei şi industrializarii peştelui de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare - Departamentul industriei alimentare, avînd ca obiect de activitate cercetarea în domeniul pisciculturii şi pescuitului în apele curgătoare, iazuri, eleşteie, lacuri de acumulare şi balti, producerea de puiet pentru amenajări piscicole, precum şi industrializarea peştelui şi a altor resurse acvatice.  +  Articolul 7- Institutul de cercetare şi producţie pentru cultura şi industrializarea sfeclei de zahăr şi substanţelor dulci şi Centrul de cercetare şi producţie pentru piscicultura, pescuit şi industrializarea peştelui funcţionează pe baza principiului autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridică, şi se organizează potrivit normelor legale cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat şi normelor unitare de structura aprobate prin Decretul nr. 297/1973.  +  Articolul 8- Pentru activitatea de cercetare din domeniile culturii şi industrializarii sfeclei de zahăr, pisciculturii şi pescuitului, se înfiinţează, pe zone geografice, staţiunile de cercetare şi producţie, cu ferme de producţie, prevăzute în anexa nr. 2.Staţiunile de cercetare şi producţie funcţionează în subordinea centralelor şi în coordonarea unităţilor de cercetare şi producţie prevăzute în aceeaşi anexa.Staţiunile de cercetare şi producţie funcţionează pe baza principiului autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridică, şi se organizează potrivit prevederilor Decretului nr. 297/1973.Fermele se organizează pe baza normelor unitare de structura aprobate pentru agricultura de stat.  +  Articolul 9- Institutul de studii şi proiectari de construcţii pentru agricultura şi industria alimentara îndeplineşte funcţia de proiectant general pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice necesare realizării obiectivelor de investiţii ale Departamentului industriei alimentare.Pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice de execuţie privind realizarea utilajelor, instalaţiilor industriale şi a aparatelor se vor încheia contracte cu unităţi din subordinea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini, care îndeplinesc funcţia de proiectant de specialitate.  +  Articolul 10- Mărimea, grupa de ramura şi nivelul de retribuire pentru unităţile de cercetare şi de cercetare şi producţiei înfiinţate potrivit prezentului decret sînt cele prevăzute în anexa nr.3.  +  Articolul 11- Activul şi pasivul stabilit pe baza bilanţurilor împreună cu indicatorii de plan economici şi financiari şi cu contractele încheiate trec la unităţile înfiinţate potrivit prevederilor prezentului decret.Personalul care trece la unităţile înfiinţate se considera transferat în interesul serviciului. Personalul cu studii superioare atestat de cercetare şi proiectare îşi păstrează gradul profesional avut la data transferului.  +  Articolul 12- Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor, împreună cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, vor propune, în termen de 45 de zile de la data prezentului decret, modificarea indicatorilor economici şi financiari, cu influentele ce decurg, cu menţinerea echilibrului bugetar.  +  Articolul 13- Măsurile de înfiinţare a unităţilor prevăzute în prezentul decret se realizează prin redistribuire, în cadrul indicatorilor economici şi financiari, al numărului total de personal şi al fondului de retribuire, aprobate pentru Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socială şi prin bugetul de stat, pentru anul 1981.  +  Articolul 14- Lista unităţilor de cercetare şi de proiectare din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare - Departamentul industriei alimentare, prevăzută în anexa nr. 1 pct. 12 la Decretul nr. 139/1974 privind aprobarea listelor unităţilor de cercetare şi de proiectare organizate potrivit Decretului nr. 297/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile de cercetare şi de proiectare, se modifica şi se înlocuieşte potrivit anexei nr. 4*.* Anexa nr. 4 a fost comunicată instituţiilor interesate.  +  Articolul 15- Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Anexa 2 Staţiunile de cercetare şi producţie şi fermele înfiinţate - denumirea, subordonarea - coordonarea, obiectul de activitate şi gradul de organizare
    Nr. crt.DenumireaSubordonareaObiectul de activitateGradul de organizare
    Coordonarea
    1.Statiunea de cercetare si productie pentru cultura sfeclei de zahar Giurgiu, cu Ferma de productie GiurgiuCentrala productie si industrializarii sfeclei-Cercetari pentru obtinerea si producerea sfeclei de zahar si prelucrarea acesteiaII
    Institutul de cercetare si productie pentru cultura si industrializarea sfeclei de zahar si substantelor dulci-Cercetari pentru obtinerea de seminte selectionate necesare culturii sfeclei de zaharII
      -Producerea de seminte pentru cultura sfeclei de zahar  
    2.Statiunea de cercetare si productie pentru cultura sfeclei de zahar Arad, cu Ferma de productie AradCentrala productiei si industrializarii sfeclei de zahar-Cercetari pentru obtinerea si producerea sfeclei de zahar si prelucrarea acesteiaIII
    Institutul de cercetare si productie pentru cultura si industrializarea sfeclei de zahar si substantelor dulci-Cercetari pentru obtinerea de seminte selectionate necesare culturii sfeclei de zaharII
    -Producerea de seminte pentru cultura sfeclei de zahar  
    3.Statiunea de cercetare si productie pentru cultura sfeclei de zahar Brasov-Stupini, cu Ferma de productie Brasov-StupiniCentrala productiei si industrializarii sfeclei de zahar-Cercetari pentru obtinerea si producerea sfeclei de zahar si prelucrarea acesteiaIII
    Institutul de cercetare si productie pentru cultura si industrializarea sfeclei de zahar si substantelor dulci-Cercetari pentru obtinerea de seminte selectionate necesare culturii sfeclei de zaharII
      -Producerea de seminte pentru cultura sfeclei de zahar  
    4.Statiunea de cercetare si productie pentru cultura sfeclei de zahar Roman, cu Ferma de productie RomanCentrala productiei si industrializarii sfeclei de zahar-Cercetari pentru obtinerea si producerea sfeclei de zahar si prelucrarea acesteiaIII
    Institutul de cercetare si productie pentru cultura si industrializarea sfeclei de zahar si substantelor dulci-Cercetari pentru obtinerea de seminte selectionate necesare culturii sfeclei de zaharII
      -Producerea de seminte pentru cultura sfeclei de zahar  
    5.Statiunea de cercetare si productie piscicola Podul Iloaiei, judetul Iasi, cu Ferma de productie Podu Iloaiei Ferma de productie TiganestiCentrala productiei si industrializarii pestelui-Cercetari privind biologia si ameliorarea pesteluiIII
    Centrul de cercetare si productie pentru piscicultura, pescuit si industrializarea pestelui-Cercetari privind aclimatizarea de noi specii de pesteII
    -Producerea de puiet necesar popularii bunurilor naturale piscicole  
    -Productia de peste de consum  
   +  Anexa 3 Mărimea, grupa de ramura şi nivelul de retribuire pentru unităţile de cercetare şi de cercetare şi producţie
             
    Nr. crt.Denumirea unitatiiMarimeaGrupa de ramuriNivelul de retribuire
    1.Institutul de chimie alimentaramareIVII
    2.Institutul de cercetare si productie pentru cultura si industrializarea sfeclei de zahar si substantelor dulcimicIVII
    3.Centrul de cercetare si productie pentru piscicultura, pescuit si industrializarea pestelui--IVII
  --------------------