LEGE nr. 159 din 14 mai 2004pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2003 privind modificarea Codului de procedura penala
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 20 mai 2004    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 109 din 24 octombrie 2003 privind modificarea Codului de procedura penala, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 26 octombrie 2003, cu urmatoarele modificari şi completari:1. La articolul I, după punctul 4 se introduce punctul 4^1 cu urmatorul cuprins:"4^1 . Alineatul 7 al articolului 52 va avea urmatorul cuprins:«Incheierea prin care s-a respins recuzarea poate fi atacata numai cu recurs, în termen de 48 de ore din momentul pronuntarii, şi dosarul se inainteaza de îndată instanţei de recurs. Recursul se judeca în termen de 3 zile din momentul primirii, în camera de consiliu, cu participarea părţilor.»"2. La articolul I, după punctul 32 se introduce punctul 32^1 cu urmatorul cuprins:"32^1 . Articolul 304 va avea urmatorul cuprins:«Note privind desfăşurarea sedintei de judecatăArt. 304. - Desfăşurarea sedintei de judecată se înregistrează cu mijloace tehnice audio.În cursul sedintei de judecată grefierul ia note cu privire la desfăşurarea procesului. Procurorul şi părţile pot cere citirea notelor şi vizarea lor de către presedinte.În caz de contestare, de către participantii la proces, a notelor grefierului, acestea vor fi verificate şi, eventual, completate ori rectificate pe baza înregistrărilor din sedinta de judecată.După terminarea sedintei de judecată, participantii la proces primesc, la cerere, cate o copie de pe notele grefierului. Notele grefierului pot fi contestate până la termenul următor.»"3. La articolul I, după punctul 32^1 se introduce punctul 32^2 cu urmatorul cuprins:"32^2 . Alineatul 1 al articolului 350 va avea urmatorul cuprins:«Art. 350. - Instanţa are obligaţia ca prin hotărâre să se pronunte cu privire la luarea, menţinerea sau revocarea masurii arestarii inculpatului.»"Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 8 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 14 mai 2004.Nr. 159.-----