HOTĂRÎRE Nr. 622 din 9 septembrie 1994pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 567/1993 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 280 din 4 octombrie 1994    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Hotărârea Guvernului nr. 567/1993 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 4 noiembrie 1993, se modifica şi se completează după cum urmează: 1. Punctele 1 şi 3 ale articolului 4 vor avea următorul cuprins: "1. administrarea, conservarea, protecţia şi întreţinerea imobilelor şi bunurilor proprietate publică a statului, în conformitate cu art. 135 alin. (5) din Constituţie; administrează şi dispune, în condiţiile legii, de bunurile din patrimoniul propriu." "3. administrarea locuinţelor de protocol atribuite demnitarilor pe durata exercitării funcţiei şi, respectiv, a resedintelor oficiale repartizate potrivit reglementărilor legale. Administrează locuintele, altele decît cele de protocol construite din fondurile statului sau cele construite sau achiziţionate din fondurile proprii, înscrise în patrimoniul sau şi dispuse de acestea în condiţiile legii. Pentru locuintele achiziţionate sau construite din fonduri proprii se aplică prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 85/1992, modificată prin Legea nr. 76/1994. Ocuparea, cu orice titlu, a spaţiilor pentru birouri şi alte destinaţii din imobilele ce intră în administrarea regiei, de către ministere, autorităţi şi instituţii publice, partide politice, fundaţii, asociaţii şi alţi beneficiari se face prin închiriere directa sau pe bază de contract de prestaţii, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului şi cu respectarea normelor locative, potrivit legii. La expirarea actualelor contracte de închiriere, agenţii economici vor putea ocupa spaţii aflate în administrarea Regiei Autonome lt; lt;Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat gt; gt; numai pe bază de licitaţie organizată potrivit reglementărilor legale." 2. Articolul 6 va avea următorul cuprins: "Art. 6 - Conducerea Regiei Autonome lt; lt;Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat gt; gt; este asigurata de manager care este directorul general al regiei şi preşedintele consiliului de administraţie. Desemnarea managerului se hotărăşte de secretarul general al Guvernului, în temeiul şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 66/1993 şi al Hotărârii Guvernului nr. 263/1994. Consiliul de administraţie al Regiei Autonome lt; lt;Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat gt; gt;, constituit şi aprobat potrivit legii, este format din 11 membri şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare. Consiliul de administraţie hotărăşte în problemele privind activitatea regiei, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa managerului." 3. Alineatul 2 al articolului 7 se abroga.  +  Articolul 2Regulamentul de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 567/1993 se modifica şi se completează după cum urmează: 1. Punctele 1 şi 3 ale articolului 4 vor avea următorul cuprins: "1. administrarea, conservarea, protecţia şi întreţinerea directa sau prin sucursalele şi complexele proprii a imobilelor şi bunurilor proprietate publică a statului destinate activităţilor de reprezentare şi protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Presedintie şi Guvern, în condiţiile art. 135 alin. (5) din Constituţie; administrează şi dispune, în condiţiile legii, asupra bunurilor din patrimoniul propriu." "3. administrarea locuinţelor de protocol atribuite demnitarilor pe durata exercitării funcţiei şi respectiv, a resedintelor oficiale repartizate potrivit reglementărilor legale. Administrează locuintele, altele decît cele de protocol, construite din fondurile statului sau cele construite sau achiziţionate din fondurile proprii, înscrise în patrimoniul sau, şi dispune de acestea în condiţiile legii." 2. Punctele 2 şi 20 ale articolului 5 vor avea următorul cuprins: "2. administrează, prin sucursalele şi complexele proprii, patrimoniul public destinat asigurării serviciilor de reprezentare şi protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Presedintie şi Guvern şi pe cel propriu; stimuleaza şi determina utilizarea eficienta a resurselor umane şi financiare de care dispune, sprijină financiar şi tehnic sucursalele proprii pentru exercitarea în bune condiţii a atribuţiilor ce le revin." "20. asigura cooperarea tehnico-economică cu alte regii şi societăţi comerciale din ţara şi străinătate, inclusiv prin asociere şi constituire de noi societăţi comerciale, conform legislaţiei în vigoare." 3. După punctul 12 al articolului 5 se introduce punctul 12^1, având următorul cuprins: "12^1. propune, cu acordul Secretariatului General al Guvernului, încadrarea pe categorii a locuinţelor pe care le administrează sau a celor din patrimoniul propriu şi le evidenţiază în mod corespunzător în gestiunea proprie; dispune măsurile ce se impun pentru administrarea, potrivit reglementărilor legale, a locuinţelor de protocol." 4. Articolul 10 se modifica şi va avea următorul cuprins: "Art. 10 - Conducerea Regiei Autonome lt; lt;Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat gt; gt; este asigurata de manager care este directorul general al regiei şi preşedinte al consiliului de administraţie. Consiliul de administraţie al Regiei Autonome lt; lt;Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat gt; gt;, constituit şi aprobat potrivit legii, este format din 11 membri şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare. Consiliul de administraţie hotărăşte în problemele privind activitatea regiei, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în componenta managerului." 5. Articolul 12 se modifica şi va avea următorul cuprins: "Art. 12 - Managerul deţine deplina putere în conducerea, organizarea şi gestionarea activităţii regiei, potrivit art. 14 din Legea nr. 66/1993."  +  Articolul 3Până la desemnarea managerului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, prevederile referitoare la conducerea regiei cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 567/1993 se aplică în continuare.  +  Articolul 4Hotărârea Guvernului nr. 567/1993, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se republică, dîndu-se articolelor o noua numerotare. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Secretarul general al Guvernului,Viorel HrebenciucMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu--------------------------