LEGE Nr. 4 din 1 iulie 1981gospodăriei comunale
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 48 din 9 iulie 1981    Programul Partidului Comunist Roman de faurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi inaintare a României spre comunism situeaza, în centrul întregii opere de edificare a noii orinduiri, bunăstarea şi fericirea omului, progresul material şi spiritual al întregului popor.Repartizarea judicioasă a mijloacelor de producţie pe întreg teritoriul tarii, creşterea în ritm înalt a forţelor de producţie, dezvoltarea economico-socială impetuoasă a tuturor localităţilor urbane şi rurale, asigura cetăţenilor condiţii tot mai bune de muncă, de locuit şi de viaţa.Statul aloca o parte importanţa din venitul naţional pentru înfăptuirea unui complex de măsuri economice şi sociale care să asigure buna gospodărire a localităţilor, satisfacerea în tot mai mare măsura a cerinţelor generale de muncă şi viaţa ale locuitorilor oraşelor şi comunelor patriei.În concordanta cu ritmul de dezvoltare a localităţilor şi în cadrul obiectivelor înscrise în planul naţional unic de dezvoltare economico-socială este necesar ca gospodăria comunală să se perfecţioneze pe baza principiilor autoconducerii muncitoresti, autogestiunii economico-financiare şi al autofinantarii. În acelaşi timp este necesar să se asigure folosirea cu maxima eficienta a mijloacelor materiale şi financiare, îmbunătăţirea calitativă şi diversificarea serviciilor publice şi creşterea nivelului de dotare tehnico-edilitare a localităţilor.Întreaga activitate de gospodărie comunală trebuie să se realizeze sub conducerea directa a consiliilor populare care răspund de buna organizare şi desfăşurare a acesteia, de antrenarea tuturor cetăţenilor la soluţionarea problemelor de interes obştesc din viaţa fiecărei localităţi.Toţi cetăţenii, în calitate de proprietari, producători şi beneficiari ai avutiei naţionale, au îndatorirea patriotica de a participa activ la autogospodarirea localităţilor în care trăiesc şi muncesc, la realizarea prin munca a unor lucrări tehnico-edilitare, de a contribui material, potrivit legii, la dezvoltarea edilitara şi infrumusetarea tuturor municipiilor, oraşelor şi comunelor.În vederea stabilirii cadrului juridic unitar de desfăşurare şi perfecţionare a gospodăriei comunale, intaririi răspunderii ce revine consiliilor populare, unităţilor de gospodărie comunală, celorlalte unităţi socialiste şi cetăţenilor,Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Principii de bază  +  Articolul 1Gospodăria comunală se înfăptuieşte potrivit politicii partidului şi statului de dezvoltare economico-socială a localităţilor patriei, într-o conceptie unitară, în vederea organizării rationale, modernizării, infrumusetarii şi dezvoltării armonioase a tuturor localităţilor, asigurării autogospodaririi, folosirii cu maxima eficienta a mijloacelor materiale şi financiare, punerii în valoare a resurselor locale pentru crearea unor condiţii tot mai bune de muncă, de locuit şi de viaţa cetăţenilor, corespunzător programului de ridicare a nivelului de trai al populaţiei.  +  Articolul 2Întreaga activitate de gospodărie comunală se desfăşoară în conformitate cu prevederile planului de dezvoltare economico-socială în profil teritorial, parte integrantă a planului naţional unic de dezvoltare economico-socială, cu respectarea stricta a studiilor, schitelor şi detaliilor de sistematizare a teritoriului şi a localităţilor, aprobate potrivit legii.  +  Articolul 3În funcţie de caracterul urban sau rural al localităţii, de mărimea, importanţa şi perspectivele de dezvoltare ale acesteia, de condiţiile specifice economico-sociale, activitatea de gospodărie comunală se organizează şi se desfăşoară în mod diferenţiat, după cum urmează: a) în municipiul Bucureşti; b) în municipiile reşedinţa de judeţe şi în celelalte municipii; c) în oraşe; d) în comune.  +  Articolul 4Executarea lucrărilor de gospodărie comunală precum şi a celorlalte lucrări tehnico-edilitare se face în mod etapizat, în raport cu posibilităţile economiei naţionale, prin utilizarea în cît mai mare măsura a resurselor locale, asigurindu-se folosirea economicoasa a terenurilor, cu respectarea stricta a perimetrelor construibile, potrivit programelor de dezvoltare economico-socială a localităţilor, în perspectiva dispariţiei treptate a deosebirilor esenţiale dintre sat şi oraş.  +  Articolul 5Consiliile populare asigura coordonarea proiectării şi realizării corelate a tuturor lucrărilor edilitare, indiferent de beneficiarii sau executanţii acestora, în condiţiile prevăzute de lege, în scopul realizării într-o conceptie unitară a lucrărilor tehnico-edilitare, conservării şi menţinerii în stare de funcţionare a dotărilor existente, evitării desfacerii şi refacerii repetate a părţii carosabile şi a trotuarelor strazilor, a celorlalte cai de comunicaţie, precum şi al prevenirii degradării acestora.  +  Articolul 6Consiliile populare răspund de conducerea, îndrumarea şi coordonarea întregii activităţi de gospodărie comunală din municipii, oraşe şi comune şi asigura organizarea acestei activităţi pe baza principiilor autoconducerii muncitoresti, autogestiunii economico-financiare şi autofinantarii.Pentru aplicarea ferma a noului mecanism economico-financiar în activitatea unităţilor de gospodărie comunală, consiliile populare sînt obligate sa ia măsuri pentru buna gospodărire şi folosire a mijloacelor materiale şi financiare ce le sînt încredinţate, respectarea stricta a normelor de consum stabilite potrivit legii, reducerea consumurilor materiale şi eliminarea pierderilor, îndeosebi de energie, combustibili şi apa, precum şi pentru sporirea continua a veniturilor la bugetele locale provenite din activitatea de gospodărie comunală, în scopul acoperirii în întregime a cheltuielilor necesare bunei desfăşurări a acestei activităţi.Mijloacele materiale şi financiare ale unităţilor de gospodărie comunală se asigura prin prestarea, către populaţie şi unităţi socialiste, de activităţi economice şi servicii rentabile, precum şi prin participarea cetăţenilor la executarea unor lucrări şi plata taxelor comunale stabilite potrivit legii.  +  Articolul 7Activitatea de gospodărie comunală trebuie să urmărească realizarea, în condiţiile legii, a alimentarii cu apa potabilă, transportului local, încălzirii locuinţelor şi obiectivelor social-culturale, administrării şi întreţinerii fondului locativ proprietate de stat, iluminatului public, precum şi salubrizarea, întreţinerea strazilor, celorlalte cai de comunicaţie şi a zonelor verzi şi de agrement, protecţia mediului înconjurător, reciclarea materialelor refolosibile, organizarea şi dezvoltarea altor activităţi care contribuie la buna deservire a cetăţenilor de pe teritoriul localităţii respective.  +  Articolul 8În exercitarea atribuţiilor ce le revin în domeniul gospodăriei comunale, consiliile populare îşi întemeiază întreaga activitate pe întărirea continua a legăturii cu cetăţenii, stimulind iniţiativa şi participarea acestora la realizarea lucrărilor de drumuri, regularizării de albii, consolidări de maluri, alimentari cu apa, canalizari, amenajări de zone verzi şi locuri de agrement, la punerea în valoare a tuturor resurselor locale, precum şi la alte lucrări care să contribuie la buna gospodărire şi infrumusetare a localităţilor.  +  Articolul 9Locuitorii municipiilor, oraşelor şi comunelor au îndatorirea de a-şi aduce contribuţia materială şi în munca, în condiţiile prevăzute de lege, la efectuarea unor lucrări de construcţii, reparaţii şi întreţinere a dotărilor tehnico-edilitare şi la executarea altor lucrări de interes obştesc şi exercită, potrivit legii, controlul oamenilor muncii asupra modului în care se realizează activităţile de gospodărie comunală.Consiliile populare sînt obligate sa organizeze, potrivit legii, adunările cetăţenilor în care primării comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi preşedinţii comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene, vor prezenta, spre dezbatere, programelor de dezvoltare a localităţilor, rapoarte cu privire la îndeplinirea hotărîrilor adoptate, precum şi măsurile pentru participarea cetăţenilor la executarea la timp şi în bune condiţii a lucrărilor edilitar-gospodăreşti.Consiliile populare organizează colective alcătuite din oameni ai muncii, specialişti din diferite domenii de activitate, deputaţi şi din cei mai buni gospodari care, împreună cu reprezentanţi ai organizaţiilor democraţiei şi unităţii socialiste şi ai comitetelor de cetăţeni, controlează aplicarea dispoziţiilor legale în domeniul gospodăriei comunale.  +  Capitolul 2 Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de gospodărie comunală în municipiul Bucureşti  +  Articolul 10În municipiul Bucureşti, capitala Republicii Socialiste România, se organizează, corespunzător importantei politice, sociale şi economice a acestuia, următoarele activităţi principale de gospodărie comunală: a) alimentarea cu apa potabile şi industriala, prin reţele comunale în sistem centralizat, a populaţiei şi a unităţilor socialiste; canalizarea şi epurarea apelor uzate menajere şi pluviale; dezvoltarea în perspectiva a unei reţele moderne de apa şi canalizare; b) transportul în comun cu tramvaie, troleibuze, autobuze şi metroul, precum şi transportul de mărfuri şi alte bunuri pentru populaţie şi unităţile socialiste; c) construirea, modernizarea şi întreţinerea strazilor şi a celorlalte artere de circulaţie; realizarea în perspectiva a unei reţele stradale şi pietonale moderne, a unor legături directe între principalele cartiere de locuit, zona centrala, precum şi cu platformele industriale; d) organizarea şi optimizarea circulaţiei rutiere şi a celei pietonale, introducerea unor sisteme moderne de dirijare a circulaţiei; e) încălzirea locuinţelor şi a unităţilor social-economice prin termoficare şi alte sisteme de încălzire, valorificarea cu randamente superioare a resurselor de combustibili şi energie, utilizarea unor noi surse de energie; f) iluminatul public; g) administrarea şi întreţinerea fondului locativ proprietate de stat; h) dezvoltarea unei reţele complexe de prestări de servicii către populaţie şi unităţi socialiste cuprinzînd spălătorii şi curatatorii chimice, reparaţii auto, coserit, servicii casnice şi altele; modernizarea continua a unităţilor prestatoare de servicii; i) realizarea acţiunilor de salubrizare, de colectare şi valorificare a reziduurilor menajere şi stradale, desecarea locurilor cu ape stagnante, efectuarea deratizarii şi dezinsectiei; j) protecţia mediului înconjurător, diminuarea noxelor şi combaterea celorlalţi factori poluanti; k) întreţinerea zonelor verzi, parcurilor, gradinilor publice, terenurilor de sport, locurilor de agrement, de joaca pentru copii, buna folosire a lacurilor proprii, dezvoltarea bazelor de odihnă şi agrement din jurul Capitalei, potrivit schitelor de sistematizare aprobate; l) administrarea cimitirelor şi crematoriului, potrivit reglementărilor legale.  +  Articolul 11Consiliul popular al municipiului Bucureşti răspunde de buna organizare şi realizare a gospodăriei comunale, de folosirea eficienta a tuturor mijloacelor şi instalaţiilor utilizate în aceasta activitate, de asigurarea unor servicii şi lucrări de gospodărie comunală de calitate superioară, în care scop exercita următoarele atribuţii principale: a) asigura, în sistem centralizat, alimentarea cu apa potabilă şi industriala, realizarea corespunzătoare a conexiunilor dintre diferite surse de alimentare, supravegherea calităţii surselor de apa la preluarea din riuri, fronturile de captări subterane şi din lacuri, organizarea sistemelor de pompare şi a statiilor de hidrofor pentru furnizarea apei la nivelurile superioare ale imobilelor şi a obiectivelor amplasate la cote ridicate; ia măsuri de folosire raţională a surselor de apa şi pentru evitarea risipei şi a pierderilor în reţelele de aductiune, de distribuţie şi la consumatori; b) controlează respectarea de către unităţile industriale şi celelalte unităţi socialiste a obligaţiilor ce le revin, potrivit legii, pentru asigurarea apei industriale din surse proprii, recircularea acesteia şi epurarea apelor uzate; c) organizează circulaţia rutiera prin realizarea de trasee optimizate, a fluiditatii transportului, asigurind prioritate zonelor industriale şi îmbunătăţirii circulaţiei în perioadele de virf; ia măsuri pentru exploatarea raţională a parcului auto şi a celorlalte mijloace de transport de folosinţă locală, creşterea coeficientului de utilizare a acestuia, respectarea stricta a normelor de consum şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului; urmăreşte corelarea transportului în comun cu transportul interurban, feroviar şi aerian; d) ia măsuri pentru repararea şi întreţinerea strazilor, remedierea operativă a degradărilor pentru desfăşurarea în bune condiţii a circulaţiei rutiere şi pietonale; asigura, în conformitate cu prevederile schitelor de sistematizare, modernizarea şi construirea arterelor de circulaţie, acordind prioritate celor pe care se desfăşoară transportul în comun; stabileşte locurile de parcare şi de afisaj public; c) asigura încălzirea locuinţelor şi a unităţilor social-economice prin dezvoltarea reţelei de termoficare, folosirea cît mai eficienta a celorlalte sisteme de încălzire, creşterea randamentelor în utilizarea resurselor energetice, folosirea de noi surse de energie; ia măsuri pentru automatizarea centralelor şi punctelor termice, funcţionarea economicoasa a acestora, precum şi pentru valorificarea surselor de căldură refolosibile de pe platformele industriale, încadrarea în consumurile normate de energie şi combustibili, efectuarea reparaţiilor şi reviziilor în perioadele de vara, realizarea de economii de combustibil care să fie folosite în perioadele friguroase ale anului, atragerea asociaţiilor de locatari şi a cetăţenilor la acţiunile de economisire a combustibililor şi energiei; f) ia măsuri pentru asigurarea iluminatului public, în condiţiile prevăzute de lege; g) ia măsuri pentru buna administrare şi întreţinere a fondului locativ, controlează modul în care cetăţenii respecta dispoziţiile legale cu privire la folosirea locuinţelor, igienizarea şi curăţenia acestora, a curţilor interioare, a aleilor şi spaţiilor verzi aferente imobilelor, răspunde de administrarea şi efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparare a fondului locativ de stat, în condiţiile prevăzute de lege; h) asigura curăţenia strazilor, pieţelor şi a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zapezii, organizarea sistemului de preluare, colectare în recipienţi tipizati, transport şi depozitare a reziduurilor menajere şi stradale, de sortare şi valorificare a resurselor materiale refolosibile prin centre şi unităţi specializate; ia măsuri de mecanizare a activităţilor de salubrizare; i) dezvolta şi diversifica industria mica şi prestările de servicii către populaţie şi unităţi socialiste în domeniul gospodăriei comunale; j) ia măsurile prevăzute de lege pentru protecţia mediului înconjurător, organizează cu sprijinul larg al cetăţenilor acţiuni de întreţinere şi gospodărire a zonelor verzi, a parcurilor, gradinilor publice, terenurilor de sport, a locurilor de agrement, de joaca pentru copii, a bazelor de producţie dendrofloricola, a lacurilor şi a bazelor de odihnă şi agrement din jurul Capitalei şi ia măsuri de dezvoltare a acestora, stricta concordanta cu schiţele şi detaliile de sistematizare aprobate, potrivit legii; k) stabileşte, potrivit legii, preţuri şi tarife pentru activităţile de gospodărie comunală; l) asigura, potrivit legii, fundamentarea şi realizarea investiţiilor în domeniul gospodăriei comunale, urmărind folosirea în comun a dotărilor necesare zonelor sau platformelor industriale şi ansamblurilor de locuinţe din vecinătatea acestora; m) stabileşte activităţile de gospodărie comunală ce se realizează de consiliile populare ale sectoarelor municipiului, stimulind iniţiativa acestora în realizarea unor acţiuni eficiente de gospodărie comunală; n) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege în domeniul gospodăriei comunale.Consiliul popular al municipiului Bucureşti poarta întreaga răspundere în faţa locuitorilor municipiului pentru buna organizare şi desfăşurare a activităţilor de gospodărie comunală.  +  Capitolul 3 Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de gospodărie comunală în judeţe, municipii, oraşe şi comune  +  Secţiunea 1 Rolul consiliilor populare judeţene în organizarea şi desfăşurarea activităţii de gospodărie comunală  +  Articolul 12Consiliile populare judeţene răspund pentru întreaga activitate de gospodărie comunală ce se desfăşoară în municipiile, oraşele şi comunele din cadrul judeţului şi au obligaţia de a stabili măsurile necesare pentru realizarea lucrărilor tehnico-edilitare şi a celorlalte activităţi de gospodărie comunală cu respectarea planurilor şi schitelor de sistematizare, ţinînd seama de condiţiile specifice, caracterul urban sau rural, mărimea, importanţa şi perspectivele de dezvoltare ale localităţilor.  +  Articolul 13Consiliile populare judeţene iniţiază studii şi programe privind dezvoltarea gospodăriei comunale corelat cu direcţiile de dezvoltare economico-socială a unităţilor administrativ-teritoriale şi asigura includerea întregii activităţi de gospodărie comunală în planurile de dezvoltare economico-socială în profil teritorial.  +  Articolul 14Consiliile populare judeţene sînt obligate sa repartizeze pentru activitatea de gospodărie comunală din fiecare municipiu, oraş sau comuna mijloacele materiale şi celelalte resurse asigurate prin plan, cu respectarea normelor şi normativelor de consum aprobate şi sa ia măsurile necesare pentru introducerea unui regim sever de economii, reducerea consumurilor normate de materiale, combustibili şi energie, folosirea cu spirit gospodăresc a bazei materiale, atragerea în circuitul economic a noi resurse materiale şi energetice.  +  Articolul 15În realizarea activităţilor de gospodărire comunală, consiliile populare judeţene au obligaţia să asigure creşterea gradului de utilizare a tuturor resurselor de materii prime, materiale şi energie existente pe plan local, urmărind îndeosebi: a) alimentarea cu apa prin folosirea de sisteme simple, din riuri, pînze freatice şi alte surse apropiate; b) întrebuinţarea materialelor locale pentru întreţinerea locuinţelor, drumurilor, podurilor, podetelor, asanarea terenurilor insalubre, regularizarea cursurilor de apa, construirea şi întreţinerea digurilor de apărare împotriva inundaţiilor; c) încălzirea locuinţelor prin utilizarea unor materiale combustibile rezultate din igienizarea pădurilor sau din reziduuri ce nu pot fi valorificate eficient în alt mod, precum şi prin valorificarea unor noi surse de energie; d) dezvoltarea activităţilor de colectare şi valorificare a resurselor materiale refolosibile.  +  Articolul 16Consiliile populare judeţene răspund, potrivit legii, de îndrumarea şi coordonarea întregii activităţi de prestări de servicii din fiecare municipiu, oraş sau comuna, de buna organizare a unităţilor prestatoare, indiferent de subordonare, în vederea valorificării eficiente a resurselor materiale şi a forţei de muncă locale şi satisfacerii în bune condiţii a cerinţelor populaţiei.În cadrul programelor de dezvoltare a serviciilor pentru populaţie, consiliile populare judeţene sînt obligate sa ia măsuri de creştere a volumului prestărilor de servicii de gospodărie comunală şi de extindere a gamei acestora, în condiţii care să asigure executarea lucrărilor cu costuri cît mai reduse şi obţinerea unor rentabilitati sporite.  +  Articolul 17Consiliile populare judeţene sînt obligate să asigure constituirea mijloacelor financiare necesare pentru acoperirea integrală a cheltuielilor de gospodărie comunală la nivelul fiecărei localităţi, prin dezvoltarea unor activităţi rentabile, asigurarea încasării tarifelor şi a taxelor comunale, precum şi prin folosirea altor resurse, stabilite potrivit legii.De asemenea, consiliile populare judeţene sînt obligate sa controleze şi sa urmărească executarea, în conformitate cu prevederile de plan, a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor de gospodărie comunală, încadrarea şi reducerea costurilor de producţie şi exploatare planificate, utilizarea eficienta a tuturor mijloacelor de care dispun, desfăşurarea unor activităţi rentabile care să asigure creşterea participării activităţii de gospodărie comunală la constituirea veniturilor cuvenite bugetului local.Consiliile populare judeţene stabilesc, potrivit legii, preţuri şi tarife pentru activităţile de gospodărie comunală ce se desfăşoară în cadrul judeţelor.  +  Articolul 18Consiliile populare judeţene răspund de buna organizare a activităţii de administrare şi întreţinere a fondului locativ, controlează modul în care consiliile populare din municipii, oraşe şi comune îşi îndeplinesc obligaţiile ce le revin în acest domeniu şi urmăresc respectarea de către cetăţeni a prevederilor legale privind igiena şi curăţenia locuinţelor, anexelor gospodăreşti, curţilor, imprejmuirilor, a părţii carosabile şi trotuarelor din faţa imobilelor.  +  Articolul 19Consiliile populare judeţene sînt obligate sa urmărească şi sa controleze modul în care consiliile populare din municipii, oraşe şi comune asigura participarea cetăţenilor la lucrările interesînd buna gospodărire a localităţilor, precum şi respectarea stricta a dispoziţiilor legale privind exercitarea controlului oamenilor muncii asupra realizării acţiunilor de gospodărie comunală.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea activităţilor de gospodărie comunală în municipii, oraşe şi comuneA. În municipii  +  Articolul 20În municipii se organizează, în funcţie de importanţa economico-socială, de mărimea şi gradul de dezvoltare al acestora, următoarele activităţi principale de gospodărie comunală: a) alimentarea prin reţeaua publică cu apa potabilă şi industriala, dezvoltarea reţelei de alimentare din surse apropiate, canalizarea şi epurarea apelor uzate, menajere, industriale şi pluviale; b) transportul în comun de persoane, precum şi transportul de mărfuri şi alte bunuri pentru populaţie în cuprinsul localităţii, în condiţiile prevăzute de lege; c) construirea şi întreţinerea strazilor şi a celorlalte cai de comunicaţie, modernizarea acestora, îndeosebi a arterelor magistrale; d) încălzirea locuinţelor şi a unităţilor social-economice diferenţiat, prin termoficare cît şi prin alte sisteme, cu valorificarea posibilităţilor locale şi a resurselor energetice refolosibile, precum şi prin utilizarea de noi surse de energie; e) iluminatul public; f) administrarea şi întreţinerea fondului locativ proprietate de stat; g) prestări de servicii cuprinzînd spălătorii şi curatatorii chimice, reparaţii auto, băi publice, coserit, servicii casnice şi alte prestări de servicii pentru populaţie şi unităţi socialiste; h) salubrizarea localităţii, îndepărtarea zapezii inclusiv prin antrenarea cetăţenilor, colectarea, transportul şi depozitarea, sortarea şi valorificarea ca resurse refolosibile a reziduurilor menajere şi stradale; i) protecţia mediului înconjurător, diminuarea noxelor şi combaterea oricăror factori de poluare; j) întreţinerea parcurilor, gradinilor publice, a celorlalte zone verzi, de agrement şi de joaca pentru copii; k) administrarea cimitirelor şi crematoriilor, potrivit reglementărilor legale.B. În oraşe  +  Articolul 21În oraşe, activităţile de gospodărie comunală se realizează în raport cu dotările tehnico-edilitare existente, cu numărul locuitorilor, cu posibilităţile materiale pe plan local şi cu perspectivele de dezvoltare ale localităţii.  +  Articolul 22Principalele activităţi de gospodărie comunală ce se organizează în oraşe sînt următoarele: a) alimentarea cu apa potabilă, îndeosebi prin folosirea unor sisteme simple de captare a surselor apropiate, prin construirea de fîntîni şi puţuri, prin executarea unor instalaţii de aductiune de la surse locale şi de tratare a apei cu costuri minime; b) evacuarea apelor menajere şi pluviale prin sisteme locale simple, epurarea acestora; c) transportul de persoane, de mărfuri şi alte bunuri pentru populaţie şi unităţi socialiste, de regula, în oraşele şi în staţiunile balneoclimaterice cu o populaţie de peste 15.000 locuitori; în celelalte oraşe şi staţiuni balneoclimaterice transportul se poate organiza, în condiţiile legii, de consiliile populare judeţene ţinînd seama de distanţele de deplasare, de configuraţia geografică a localităţii şi de amplasarea obiectivelor economice şi a zonelor de locuinţe; d) iluminatul public; e) administrarea şi întreţinerea fondului locativ proprietate de stat; f) întreţinerea, modernizarea şi construirea strazilor, podurilor şi podetelor, îndeosebi prin impietruire, prin utilizarea de imbracaminti uşoare şi a unor materiale locale; g) prestări de servicii şi de industrie mica pentru populaţie şi unităţile socialiste, diferenţiate în funcţie de dezvoltarea şi specificul oraşului; h) folosirea, cu prioritate, a resurselor locale pentru incalzitul locuinţelor şi al altor obiective social-economice; i) curăţenia strazilor, îndepărtarea zapezii şi efectuarea altor acţiuni de salubrizare; j) colectarea, sortarea, depozitarea, valorificarea resurselor materiale refolosibile, a reziduurilor menajere şi stradale; k) protecţia mediului înconjurător, asanarea terenurilor insalubre şi consolidarea malurilor apelor.Activităţile de gospodărie comunală în oraşe se efectuează, de regula, cu contribuţia materială şi în munca a locuitorilor.C. În comune  +  Articolul 23În comune, activităţile de gospodărie comunală se realizează îndeosebi cu participarea directa, prin munca, a locuitorilor. Principalele activităţi de gospodărie comunală ce se organizează şi se desfăşoară în comune sînt următoarele: a) asigurarea apei potabile, de regula prin fîntîni, puţuri, captări de izvoare din surse apropiate, în condiţii de respectare a normativelor igienico-sanitare şi de protecţie împotriva agenţilor poluanti; evacuarea apelor pluviale prin canale deschise şi santuri, colectarea apelor uzate în fose septice şi alte asemenea lucrări, cu asigurarea protecţiei calităţii pînzei de apa freatica; b) întreţinerea şi repararea drumurilor, podurilor, podetelor îndeosebi prin impietruire, amenajări din pămînt îşi alte lucrări, cu folosirea materialelor locale; menţinerea curăţeniei drumurilor, amenajarea şi adincirea santurilor, îndepărtarea zapezii, efectuarea altor acţiuni de salubrizare; c) colectarea, sortarea şi depozitarea resurselor materiale refolosibile în condiţii care să nu afecteze terenurile agricole; d) valorificarea pentru încălzire a unor resurse locale, crengi, vreascuri şi alte resturi lemnoase rezultate din igienizarea pădurilor, precum şi a resurselor materiale şi energetice refolosibile de la unităţile de mecanizare a agriculturii sau alte dotări din zona; e) asigurarea iluminatului public; f) evacuarea reziduurilor menajere prin grija fiecărei gospodării, cu folosirea lor, după caz, ca îngrăşăminte; g) consolidarea digurilor, malurilor de ape şi a altor lucrări de protecţie contra inundaţiilor, asanarea terenurilor insalubre, curăţirea santurilor, realizarea unor acţiuni de infrumusetare a satelor; h) amenajarea de băi publice comunale şi efectuarea altor prestări de servicii pentru populaţie.  +  Secţiunea a 3-a Atribuţiile consiliilor populare ale municipiilor, oraşelor şi comunelor în domeniul gospodăriei comunaleA. Atribuţiile consiliilor populare ale municipiilor şi oraşelor  +  Articolul 24Consiliile populare ale municipiilor şi oraşelor răspund de întreaga activitate de gospodărie comunală în care scop exercita, în principal, următoarele atribuţii: a) asigura alimentarea cu apa potabilă şi industriala, întreţinerea şi exploatarea corespunzătoare a instalaţiilor, evitarea risipei şi a pierderilor din reţelele de apa, valorificarea de noi surse de apa din zone cît mai apropiate, fiind interzise aductiunile de la distanţe mari, acolo unde exista pînze de apa freatica; b) iau măsuri pentru întreţinerea instalaţiilor de canalizare şi de epurare a apelor uzate; c) controlează îndeplinirea de către unităţile socialiste a obligaţiilor ce le revin, potrivit legii, pentru asigurarea cu apa industriala din surse proprii, recircularea acesteia şi epurarea apelor uzate; d) asigura creşterea coeficientului de utilizare a mijloacelor de transport de folosinţă locală, precum şi exploatarea acestor mijloace în condiţiile prevăzute de lege; e) iau măsuri pentru întreţinerea, modernizarea şi construirea strazilor şi a celorlalte cai de comunicaţie din administrare; organizează circulaţia rutiera asigurind trasee de circulaţie optimizate şi fluiditatea circulaţiei; stabilesc locurile de parcare şi de afisaj public; f) iau măsuri pentru asigurarea încălzirii locuinţelor şi a unităţilor economico-sociale, precum şi pentru prepararea şi furnizarea apei calde menajere, cu respectarea normelor de consum; urmăresc valorificarea rezervelor de capacitate din sistemele de încălzire existente, economisirea combustibililor şi a energiei şi utilizarea unor noi surse de energie; g) iau măsuri pentru asigurarea iluminatului public în condiţiile prevăzute de lege; h) iau măsuri, potrivit legii, pentru administrarea şi întreţinerea fondului locativ, controlează modul în care cetăţenii respecta normele privind igiena şi curăţenia locuinţelor, a anexelor gospodăreşti, a curţilor, a imprejmuirilor, precum şi modul în care aceştia îşi respecta obligaţiile legale ce le revin, în calitate de locatari; i) iau măsuri pentru realizarea acţiunilor de salubrizare, precum şi pentru colectarea şi valorificarea reziduurilor menajere şi stradale, recuperarea unor materiale şi a resurselor energetice refolosibile, asanarea terenurilor mlastinoase, desecarea apelor stagnante, deratizare şi dezinsecţie; j) dezvolta şi diversifica industria mica şi prestările de servicii către populaţie şi unităţi socialiste în domeniul gospodăriei comunale; k) iau măsurile prevăzute de lege pentru protecţia mediului înconjurător, organizează cu sprijinul larg al cetăţenilor acţiuni de întreţinere a zonelor verzi, de odihnă şi agrement din administrarea municipiilor şi oraşelor, precum şi pentru amenajarea acestora, în stricta concordanta cu schiţele şi detaliile de sistematizare aprobate, potrivit legii; l) îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de lege în domeniul gospodăriei comunale.B. Atribuţiile consiliilor populare ale comunelor  +  Articolul 25Consiliile populare ale comunelor organizează, conduc şi coordonează toate activităţile de gospodărie comunală din localităţile componente ale acestora, în care scop: a) supun dezbaterii şi aprobării în adunările cetăţeneşti programele şi măsurile necesare pentru buna gospodărire a comunelor; b) iau măsuri pentru mobilizarea locuitorilor comunelor la efectuarea transportului, cu atelajele acestora, al pietrei sparte, balastului şi al altor materiale şi la efectuarea unor lucrări proprii, pentru întreţinerea şi repararea drumurilor, podurilor, podetelor, curăţirea şi amenajarea santurilor, consolidarea malurilor de ape, întreţinerea digurilor de protecţie împotriva inundaţiilor şi pentru alte asemenea lucrări; c) controlează respectarea de către toţi cetăţenii a obligaţiilor ce le revin, potrivit legii, pentru buna întreţinere a locuinţelor, anexelor gospodăreşti, curţilor şi imprejmuirilor, pentru îngrijirea, curăţenia şi igienizarea acestora, precum şi pentru întreţinerea şi curăţenia strazilor, drumurilor şi santurilor; d) controlează şi asigura, împreună cu organele sanitare, respectarea normelor de igiena la întreţinerea fîntînilor, puţurilor şi celorlalte surse de apa potabilă, depozitarea reziduurilor menajere, deversarea apelor reziduale, deratizarea, dezinsectia, precum şi asanarea focarelor de infectie; e) mobilizeaza locuitorii la acţiuni de curăţire şi igienizare a pădurilor, stringerea crengilor, înlăturarea cioturilor şi altor resturi lemnoase; asigura repartizarea între locuitori a materialului lemnos rezultat în raport de contribuţia în munca a fiecăruia, spre a fi folosit drept combustibil; f) sprijină cetăţenii pentru executarea de instalaţii simple în vederea utilizării unor noi surse de energie - solara, a vintului, biogazului şi altele asemenea -, precum şi folosirea tuturor caderilor de apa în scopul construirii de microhidrocentrale; g) iau măsuri în vederea antrenarii locuitorilor, în cadrul intrecerilor organizate între comune, la efectuarea unor lucrări de infrumusetare şi buna gospodărire a localităţilor; h) asigura identificarea şi punerea în valoare a resurselor locale în scopul realizării activităţilor de gospodărie comunală; i) conlucreaza cu unităţile de transport interurban ale Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor în organizarea transportului cetăţenilor spre celelalte localităţi; j) urmăresc executarea la termenele stabilite a lucrărilor de gospodărie comunală aprobate; prezintă rapoarte în adunările cetăţeneşti asupra modului de realizare a activităţilor de gospodărie comunală.  +  Capitolul 4 Modul de realizare a principalelor activităţi de gospodărie comunală  +  Secţiunea 1 În domeniul alimentarii cu apa şi canalizarii  +  Articolul 26În localităţile în care se organizează reţele de alimentare cu apa şi canalizare, unităţile de gospodărie comunală asigura: a) exploatarea instalaţiilor de alimentare cu apa potabilă şi industriala - captare, tratare, pompare, transport, inmagazinare şi distribuţie a apei - în scopul satisfacerii cantitative şi calitative a cerinţelor populaţiei şi unităţilor socialiste, prin valorificarea cu prioritate a surselor locale şi folosirea unor sisteme simple - fîntîni, puţuri, captări de izvoare; b) preluarea apei din subteran, din riuri sau lacuri, precum şi evacuarea apelor uzate şi meteorice după epurare, prin adoptarea unor soluţii tehnico-economice optime de folosire a surselor de alimentare, a receptorilor cei mai apropiati şi a traseelor cele mai scurte; c) evitarea realizării de aductiuni de apa de la surse indepartate sau în condiţii neeconomice; d) supravegherea zonelor de protecţie a captarilor, instalaţiilor de tratate, rezervoarelor, statiilor de pompare, apeductelor şi celorlalte construcţii speciale de alimentare cu apa şi răspund, în condiţiile prevăzute de lege, de potabilitatea acesteia; e) corelarea lucrărilor noi de alimentare cu apa şi de dezvoltare a capacităţilor existente cu lucrările de canalizare şi de epurare a apelor uzate, precum şi realizarea concomitenta a acestora; dezvoltarea reţelelor de distribuţie a apei potabile şi de canalizare îndeosebi pentru satisfacerea cerinţelor impuse de realizarea noilor ansambluri de locuinţe; f) realizarea şi exploatarea instalaţiilor şi a reţelelor de colectare, transport, epurare şi evacuare a apelor uzate şi pluviale, a sistemelor locale de canalizare - rigole, santuri de garda, fose septice şi altele -, precum şi a bailor, strandurilor şi a altor instalaţii publice.  +  Articolul 27Alimentarea cu apa potabilă a populaţiei se asigura cu prioritate faţă de orice alte folosinţe ale apei.Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti pot aproba folosirea apei potabile şi în alte scopuri, în măsura în care exista disponibilitati faţă de necesarul de apa potabilă pentru populaţie.  +  Articolul 28Unităţile de gospodărie comunală, în vederea folosirii judicioase a apei, răspund pentru: a) exploatarea raţională a instalaţiilor, corespunzător parametrilor tehnologici cantitativi şi calitativi proiectati; b) întreţinerea şi menţinerea instalaţiilor şi a întregului sistem de alimentare cu apa în stare de permanenta funcţionare, precum şi a sistemului de canalizare şi epurare a apelor uzate pentru evitarea inundarii strazilor şi a celorlalte cai de comunicaţie; c) înlăturarea pierderilor din reţelele de distribuţie şi eliminarea risipei de apa la consumatori.  +  Articolul 29Unităţile de gospodărie comunală, în vederea asigurării îndeplinirii obligaţiilor ce revin, potrivit legii, unităţilor socialiste în gospodărirea apei, iau măsuri pentru: a) urmărirea îndeplinirii integrale a sarcinilor ce revin, potrivit legii, unităţilor industriale privind asigurarea cu apa industriala din surse proprii şi epurarea apelor uzate ce urmează a fi evacuate în reţeaua publică de canalizare; b) controlul permanent asupra modului în care unităţile socialiste racordate la reţelele publice de alimentare cu apa potabilă şi industriala îndeplinesc sarcinile ce le revin cu privire la folosirea raţională a apei preluate, diminuarea consumurilor de apa prin folosirea repetată a acesteia, încadrarea în debitele aprobate, înlocuirea în procesul de producţie a apei potabile cu apa industriala, folosirea la întreaga capacitate a surselor proprii de apa, întreţinerea în stare perfecta de funcţionare a instalaţiilor interioare; c) urmărirea permanenta a modului în care unităţile care au surse proprii de apa, ce îndeplinesc condiţiile de potabilitate, le menţin în stare de funcţionare; d) interzicerea evacuarii în reţeaua publică de canalizare a apelor uzate cu debite sau concentratii de substanţe poluante care depăşesc pe cele admise de normele tehnice sau care sînt prevăzute în contractele încheiate pentru efectuarea acestei prestări de servicii; e) conlucrarea, cu unităţile ce evacueaza ape uzate în reţeaua publică de canalizare, în efectuarea de către acestea de studii, cercetări, experimentari şi elaborarea de proiecte, în vederea stabilirii şi realizării celor mai eficiente tehnologii, instalaţii, utilaje şi aparatura pentru epurarea apelor uzate şi tratarea namolurilor.  +  Secţiunea a 2-a În domeniul transportului local de persoane şi mărfuri  +  Articolul 30În localităţile în care se organizează transportul local de persoane, de materiale şi de mărfuri, unităţile de transport local asigura: a) studierea şi determinarea cerinţelor de transport ale populaţiei şi unităţilor socialiste, urmărirea permanenta a modificărilor acestor cerinţe pentru dimensionarea parcului de vehicule necesar, a bazelor de întreţinere şi reparaţii, a necesarului pieselor de schimb şi a forţei de muncă; b) stabilirea traseelor pentru circulaţia tramvaielor, troleibuzelor şi autobuzelor, elaborarea graficelor de circulaţie corelate cu necesităţile de deplasare în bune condiţii ale populaţiei; c) optimizarea utilizării mijloacelor de transport în comun prin reducerea la minimum necesar a numărului de opriri, sporirea vitezei de circulaţie, asigurarea ritmicitatii şi siguranţei circulaţiei, reducerea consumului de carburanţi şi energie electrica, întărirea disciplinei personalului; d) supravegherea şi controlul circulaţiei vehiculelor pe trasee, intervenind operativ pentru depanarea vehiculelor şi instalaţiilor defecte şi pentru deblocarea traseelor.  +  Articolul 31În vederea exploatării rationale şi eficiente a mijloacelor de transport, unităţile de transport local răspund pentru: a) menţinerea stării tehnice corespunzătoare a vehiculelor şi instalaţiilor auxiliare, creşterea coeficienţilor de utilizare a parcului de vehicule; b) curăţenia şi aspectul corespunzător al vehiculelor; c) perfecţionarea sistemului de autotaxare la mijloacele de transport în comun al persoanelor şi efectuarea controlului aplicării acestui sistem; d) încadrarea consumurilor de carburanţi, lubrifianţi şi energie electrica în normele aprobate, economisirea acestora şi înlăturarea oricărei risipe; e) dotarea corespunzătoare a bazelor de întreţinere şi reparaţii a vehiculelor în vederea efectuării operative şi de calitate corespunzătoare a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii; f) creşterea eficientei transportului local prin folosirea cu randament sporit a bazei materiale, asigurarea unor condiţii optime de călătorie şi reducerea cheltuielilor de exploatare.  +  Articolul 32În scopul intaririi disciplinei în activitatea de transporturi locale, unităţile sînt obligate să asigure condiţii de lucru şi de pregătire a personalului sînt obligate să asigure condiţii de lucru şi de pregătire a personalului muncitor, perfecţionarea pregătirii profesionale a acestuia, respectarea ordinii şi siguranţei în circulaţia rutiera.Personalul muncitor din transportul local este obligat să contribuie activ la realizarea tuturor sarcinilor unităţii, sa manifeste solicitudine şi să aibă o comportare demna în relaţiile cu cetăţenii, să asigure buna exploatare şi întreţinere a mijloacelor de transport, a instalaţiilor şi a celorlalte utilaje de care răspunde, să respecte cu stricteţe programul de lucru, graficele de parcurs, regulile de circulaţie şi să contribuie la economisirea combustibililor, lubrifiantilor şi energiei electrice.  +  Secţiunea a 3-a În domeniul producerii şi distribuţiei energiei termice  +  Articolul 33În localităţile în care se organizează producerea şi distribuirea energiei termice, unităţile de gospodărie comunală asigura: a) distribuţia energiei termice produse în centralele electrice de termoficare subordonate Ministerului Energiei Electrice, în unităţile subordonate altor ministere sau consiliilor populare, în scopul încălzirii locuinţelor, unităţilor social-culturale şi altor unităţi consumatoare, precum şi în scopul preparării şi furnizarii apei calde menajere.Unităţile socialiste şi celelalte persoane juridice pot sa realizeze, în condiţiile legii, surse de energie termica pentru consumul propriu, în cazul cînd unităţile de gospodărie comunală nu le pot asigura integral alimentarea cu energie termica; b) limitarea centralelor care funcţionează cu combustibil lichid, creşterea randamentului instalaţiilor din centralele termice, înlăturarea deficienţelor în întreţinerea şi exploatarea cazanelor, reţelelor şi punctelor termice, înlocuirea instalaţiilor cu consumuri mari şi concentrarea centralelor mici în centrale mari; luarea de măsuri pentru trecerea treptata pe cărbune a centralelor care funcţionează cu hidrocarburi; c) funcţionarea optima, în condiţii de siguranţă şi cu eficienta economică sporită, a instalaţiilor de producere şi distribuire a energiei termice, în vederea reducerii consumului de combustibili şi energie electrica, precum şi pentru încadrarea în normele de consum aprobate potrivit legii; d) exploatarea raţională a instalaţiilor de producere şi distribuire a energiei termice corespunzător parametrilor de funcţionare şi reglarea calitativă a acestor parametri în funcţie de temperatura exterioară, astfel încît să se asigure temperaturile pentru încălzit prevăzute de lege; e) îmbunătăţirea randamentului şi modernizarea utilajelor şi instalaţiilor de producere a energiei termice, înlăturarea pierderilor de energie, economisirea combustibilului, extinderea folosirii combustibililor solizi şi a altor surse de energie; f) respectarea stricta a normelor de consum de combustibil stabilite pentru incalzitul locuinţelor şi prepararea apei calde menajere, cu introducerea unei discipline riguroase în acest domeniu, şi eliminarea oricărei forme de risipa; g) constituirea din economiile realizate în perioadele calde ale anului, faţă de normele de consum, a unei rezerve de combustibil pentru a fi utilizata în lunile de iarna, antrenînd în acest scop, asociaţiile de locatari şi cetăţenii.  +  Articolul 34Unităţile de gospodărie comunală sînt obligate să efectueze în perioadele de vara lucrările de întreţinere şi reparaţii ale centralelor, punctelor termice şi reţelelor de distribuţie a energiei termice, în vederea obţinerii unor randamente optime, reducerii consumurilor de combustibili, eliminării risipei de orice fel şi încadrării riguroase în normele de consum aprobate, precum şi pentru buna servire şi aprovizionare cu energie termica a populaţiei.  +  Articolul 35Unităţile de gospodărie comunală sînt obligate sa ia măsuri de extindere a sistemului de încălzire individuală cu sobe, combustibili solizi locali inferiori şi orice alte sisteme locale care valorifica asemenea combustibili.  +  Secţiunea a 4-a În domeniul administrării şi întreţinerii fondului locativ proprietate de stat  +  Articolul 36Administrarea fondului locativ proprietate de stat se asigura, în conformitate cu prevederile Legii nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi, de către consiliile populare prin unităţile specializate aflate în subordinea acestora.  +  Articolul 37Cetăţenii, în calitate de beneficiari ai locuinţelor din fondul locativ de stat, au obligaţia de a respecta cu stricteţe prevederile legale în vigoare cu privire la administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietar şi chiriaş.Pentru buna întreţinere şi gospodărire a locuinţelor, cetăţenii au îndatorirea: a) sa folosească, în mod corespunzător, elementele de construcţii şi instalaţii precum şi părţile de folosinţă comuna ale clădirii şi anexele acesteia; b) să efectueze la timp lucrările de întreţinere, reparare şi înlocuire a elementelor de construcţii şi instalaţii, potrivit normelor legale în vigoare; c) sa păstreze şi sa întreţină curăţenia şi igiena locuinţelor, a curţilor interioare şi a spaţiilor verzi aferente clădirii; d) sa plătească cu regularitate chiria stabilită, cotele ce le revin din cheltuielile de întreţinere şi reparare a părţilor şi instalaţiilor de folosinţă comuna ale clădirii, precum şi celelalte cheltuieli ce decurg din folosirea locuinţei, în condiţiile prevăzute de lege; e) să respecte normele de convieţuire socialistă şi să contribuie la prevenirea şi aplanarea unor neintelegeri de ordin locativ.Neîndeplinirea obligaţiilor legale ce revin locatarilor cu privire la folosirea locuinţelor închiriate din fondul locativ de stat atrage evacuarea acestora în cazurile şi în condiţiile prevăzute de Legea nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi.  +  Articolul 38În vederea bunei gospodariri a fondului locativ proprietate de stat din administrarea consiliilor populare, unităţile specializate subordonate acestora asigura: a) efectuarea la timp şi în condiţii corespunzătoare de calitate a lucrărilor de întreţinere şi reparare a fatadelor clădirilor, anexelor şi a elementelor de construcţii şi instalaţii aferente ce revin în sarcina acestor unităţi, în condiţiile prevăzute de lege; b) folosirea suprafeţelor locative potrivit destinaţiei acestora cu respectarea normelor legale în vigoare; c) îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor locatarilor în desfăşurarea activităţilor cu participarea acestora, la buna gospodărire şi întreţinere a locuinţelor, a părţilor şi instalaţiilor de folosinţă comuna, potrivit legii.  +  Articolul 39Consiliile populare răspund de buna gospodărire a fondului locativ aflat în administrarea lor şi au obligaţia de a exercita controlul permanent asupra modului în care unităţile specializate îşi îndeplinesc sarcinile ce le revin, potrivit legii, în acest domeniu, şi de a lua măsurile ce se impun.Totodată, consiliile populare sînt obligate sa ia măsuri pentru respectarea stricta a normelor de igiena publică şi sa controleze modul în care cetăţenii asigura igiena şi curăţenia locuinţelor, curţilor, anexelor gospodăreşti, imprejmuirilor, trotuarelor şi părţilor carosabile din faţa imobilelor.  +  Secţiunea a 5-a În domeniul iluminatului public  +  Articolul 40Iluminatul public al localităţilor se asigura, pe baza contractelor încheiate, potrivit legii, între consiliile populare şi unităţile Ministerului Energiei Electrice, diferenţiat, în funcţie de categoria şi importanţa localităţilor.  +  Articolul 41Consiliile populare sînt obligate sa controleze respectarea stricta a normelor tehnice de iluminat public referitoare la amplasarea instalaţiilor de iluminat şi realizarea intensitatii normate a acesteia şi sa ia măsuri pentru asigurarea iluminatului public în condiţii de economicitate, diferenţiat pentru perioadele de vara şi de iarna, cu respectarea stricta a normelor de consum de energie electrica aprobate potrivit legii, cu evitarea oricărei forme de risipa.  +  Articolul 42Consiliile populare au obligaţia de a controla folosirea raţională a reţelelor electrice de iluminat public, executarea lucrărilor de întreţinere, reparare şi modernizare a acestora, precum şi a celor pentru menţinerea aspectului estetic şi funcţional al instalaţiilor.  +  Secţiunea a 6-a În domeniul întreţinerii, modernizării şi construirii strazilor, drumurilor şi celorlalte cai de comunicaţie şi al organizării circulaţiei rutiere  +  Articolul 43În activitatea de întreţinere, construire şi modernizare a strazilor şi a celorlalte cai de comunicaţie, unităţile de gospodărie comunală asigura executarea lucrărilor în stricta concordanta cu schiţele de sistematizare şi realizarea de noi obiective, pe baza studiilor de circulaţie.De asemenea, unităţile de gospodărie comunală sînt obligate să asigure identificarea degradărilor la reţeaua stradala şi remedierea acestora în cel mai scurt timp de la data producerii lor, precum şi utilizarea judicioasă a fondurilor băneşti, a utilajelor, mijloacelor de transport, instalaţiilor şi materialelor, prin adoptarea de soluţii şi tehnologii economice, cu durata redusă de execuţie, urmărindu-se valorificarea şi utilizarea în cît mai mare măsura a materialelor locale.La organizarea fronturilor de lucru în vederea executării lucrărilor de construire, modernizare şi întreţinere a reţelei rutiere stradale, unităţile de gospodărie comunală răspund de stabilirea măsurilor necesare pentru evitarea stînjenirii traficului rutier.  +  Articolul 44În organizarea circulaţiei rutiere din interiorul localităţilor, unităţile de gospodărie comunală sînt obligate sa stabilească măsuri pentru: a) elaborarea, împreună cu organele de specialitate, a studiilor generale de trafic în concordanta cu schiţele de sistematizare a localităţilor, corespunzător etapelor de dezvoltare economico-socială a acestora; b) organizarea circulaţiei rutiere în localităţi pe baza studiilor generale de trafic, în scopul asigurării unor trasee de circulaţie optimizate, a fluiditatii şi siguranţei vehiculelor şi pietonilor prin lucrări şi amenajări rutiere, instalaţii de dirijare a circulaţiei, indicatoare rutiere, marcaje şi alte instalaţii şi amenajări; c) asigurarea bazei tehnico-materiale şi a personalului de specialitate necesar pentru realizarea lucrărilor de modernizare, întreţinere şi instalare a mijloacelor de semnalizare şi dirijare a circulaţiei, precum şi a celorlalte lucrări necesare desfăşurării fluente şi în siguranţa a traficului rutier din localităţi; d) executarea şi întreţinerea în perfecta stare de funcţionare a instalaţiilor de dirijare a circulaţiei, a indicatoarelor rutiere şi a marcajelor, perfecţionarea şi modernizarea mijloacelor de semnalizare rutiera, precum şi amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare; e) organizarea parcarii vehiculelor în localităţi pe locuri amenajate în acest scop, pe străzi şi alte spaţii publice, în condiţiile stabilite de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti; f) popularizarea regulilor de circulaţie în rindul cetăţenilor.  +  Secţiunea a 7-a În domeniul salubrizarii localităţilor  +  Articolul 45În vederea organizării salubrizarii localităţilor, unităţile de gospodărie comunală asigura: a) curăţirea căilor publice, colectarea şi transportul la intervale de timp şi în locurile stabilite de comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare a reziduurilor menajere şi stradale şi a celor de aceeaşi categorie, a molozului şi a resturilor rezultate din demolări, precum şi neutralizarea şi valorificarea acestora cu respectarea normelor igienico-sanitare; b) colectarea, la locurile stabilite sau, după caz, de la domiciliul cetăţenilor, a obiectelor de uz casnic ce nu mai sînt necesare gospodariilor populaţiei, a celorlalte resurse materiale refolosibile, precum şi sortarea, depozitarea şi valorificarea acestora; c) folosirea eficienta a utilajelor, materialelor şi personalului muncitor în scopul asigurării permanente a salubritatii localităţilor; d) intervenţia imediata cu unelte, utilaje, forta de muncă şi cu participarea populaţiei în scopul evacuarii zapezii, pentru funcţionarea normală a reţelei stradale şi de drumuri; e) organizarea acţiunilor de ecarisaj în localităţile unde nu sînt organizate unităţi specializate; f) combaterea insectelor dăunătoare din zonele de agrement, parcuri şi alte spaţii verzi, deratizarea locurilor publice, desecarea locurilor cu ape stagnante, asanarea terenurilor mlastinoase şi luarea măsurilor necesare pentru evitarea formării acestora în localităţi; g) realizarea lucrărilor de salubrizare a localităţilor, astfel încît să se evite poluarea factorilor de mediu.  +  Articolul 46În realizarea acţiunilor de salubrizare a localităţilor, deputaţii şi comisiile permanente ale consiliilor populare, comitetele de cetăţeni, unităţile socialiste, organizaţiile obşteşti, de tineret, precum şi asociaţiile de locatari, sînt obligate sa antreneze populaţia la participarea, prin munca, cu atelaje şi alte mijloace necesare desfăşurării în bune condiţii a acestor acţiuni.  +  Secţiunea a 8-a În domeniul amenajării zonelor verzi  +  Articolul 47Întreţinerea şi amenajarea zonelor verzi şi a locurilor de agrement se fac de unităţile de gospodărie comunală cu respectarea stricta a schitelor şi detaliilor de sistematizare, aprobate potrivit legii.  +  Articolul 48Unităţile de gospodărie comunală, cu participarea larga a cetăţenilor, iau măsuri pentru: a) conservarea şi protejarea fondului vegetal existent, infrumusetarea zonelor verzi şi a locurilor de agrement; b) producerea materialului dendrofloricol necesar zonelor verzi, dezvoltarea cu precădere a plantelor perene şi arbustilor; c) întreţinerea suprafeţelor şi a malurilor lacurilor de agrement, precum şi a celorlalte lacuri şi balti din administrarea localităţilor; d) întreţinerea şi exploatarea ambarcatiunilor de agrement şi a altor dotări destinate manifestărilor cultural-educative.  +  Capitolul 5 Participarea cetăţenilor la realizarea activităţilor de gospodărie comunală  +  Articolul 49Locuitorii municipiilor, oraşelor şi comunelor participa la stabilirea şi înfăptuirea tuturor măsurilor privind realizarea autogospodaririi localităţilor, modernizarea, infrumusetarea şi dezvoltarea edilitara a acestora.Cetăţenii participa la adunările organizate, potrivit legii, pentru dezbaterea programelor de dezvoltare tehnico-edilitara a localităţilor şi a rapoartelor prezentate de consiliile populare în domeniul gospodăriei comunale, precum şi la adoptarea hotărîrilor cu privire la lucrările edilitare ce se realizează cu contribuţia materială şi în munca a populaţiei, la dezbaterea tuturor problemelor referitoare la buna gospodărire a localităţii.  +  Articolul 50În scopul infaptuirii unor lucrări edilitar-gospodăreşti, oamenii muncii au îndatorirea sa participe prin munca, cu unelte, atelaje şi alte mijloace proprii, în funcţie de specificul lucrărilor. La acţiunile organizate de consiliile populare, cu sprijinul deputaţilor, comisiilor permanente, comitetelor de cetăţeni şi asociaţiilor locatarilor.Pentru satisfacerea unor nevoi generale ale localităţilor, locuitorii plătesc taxele comunale stabilite potrivit legii şi îşi aduc contribuţia bănească hotarita în adunările cetăţeneşti, pentru realizarea unor lucrări de interes obştesc.  +  Articolul 51Asociaţiile de locatari, forme organizate de participare a cetăţenilor la buna gospodărire şi întreţinere a localităţilor şi la realizarea diferitelor acţiuni edilitare, sînt obligate sa ia măsuri în vederea mobilizării membrilor asociaţiilor şi persoanelor care locuiesc cu aceştia la acţiuni de amenajare, întreţinere şi infrumusetare a spaţiilor verzi, a locurilor de joaca pentru copii, la curăţirea trotuarelor şi aleilor, la îndepărtarea zapezii şi ghetii, la plantari de arbori şi alte asemenea acţiuni.Adunările generale şi comitetele asociaţiilor de locatari urmăresc permanent modul în care membrii acestora, proprietari sau chiriaşi, respecta reglementările referitoare la economisirea consumului de apa potabilă, energie electrica şi termica şi de gaze naturale, luînd măsurile ce se impun pentru înlăturarea oricăror pierderi sau forme de risipa.  +  Articolul 52Echipele de control ale oamenilor muncii îşi exercită, în condiţiile legii, atribuţiile de control în unităţile de gospodărie comunală asupra activităţilor de alimentare cu apa şi energie termica, transport în comun, salubrizare, amenajare şi întreţinere a parcurilor, gradinilor publice şi spaţiilor verzi, de colectare, depozitare, sortare şi valorificare a resurselor materiale refolosibile şi asupra altor activităţi de gospodărie comunală.Cetăţenii au dreptul de a sesiza, potrivit legii, organelor competente orice deficiente produse în activitatea de gospodărie comunală şi de a face propuneri pentru înlăturarea acestora şi îmbunătăţirea activităţii.  +  Articolul 53Principalele activităţi de gospodărie comunală care se realizează cu participarea cetăţenilor sînt: a) lucrări de alimentare cu apa, amenajarea de noi surse de apa, întreţinerea acestora, construirea de fîntîni, puţuri, captări de izvoare, aductiuni şi alte asemenea lucrări; b) amenajarea şi regularizarea cursurilor de apa, construirea şi întreţinerea digurilor, executarea altor lucrări de apărare împotriva inundaţiilor; c) întreţinerea şi repararea strazilor, drumurilor, santurilor, podurilor şi podetelor; d) curăţenia strazilor, îndepărtarea zapezii, asanarea terenurilor mlastinoase, consolidarea terenurilor alunecoase; e) întreţinerea zonelor verzi, locurilor de agrement, terenurilor de sport şi de joaca pentru copii, plantarea de pomi fructiferi, specii melifere, arbori, arbuşti şi flori; f) colectarea materialelor refolosibile, depozitarea şi sortarea acestora la locurile stabilite.  +  Articolul 54Locuitorii municipiilor, oraşelor şi comunelor răspund de întreţinerea stării de curăţenie în gospodăriile proprii, în incintele clădirilor de locuit, precum şi pe trotuare şi partea carosabilă din dreptul acestora, de asigurarea aspectului estetic corespunzător al locuinţelor şi imprejmuirilor, de îngrijirea plantaţiilor din curţi şi de la faţade şi au obligaţia de a participa la acţiunile de deratizare şi dezinsecţie.De asemenea, cetăţenii sînt obligaţi sa predea unităţilor de colectare materialele şi obiectele uzate din gospodăriile proprii, care nu le mai sînt necesare, sa depoziteze reziduurile menajere în locurile stabilite şi sa întreţină curăţenia în aceste locuri.Obligaţiile prevăzute la alin. 1 referitoare la asigurarea curăţeniei, a aspectului estetic şi a condiţiilor igienico-sanitare revin, în mod corespunzător, şi unităţilor socialiste.  +  Articolul 55Cetăţenii care folosesc bransamentele de apa şi de energie termica, precum şi racordurile de canalizare, au următoarele obligaţii: a) să respecte normele tehnice privind buna funcţionare a acestor instalaţii, a aparatelor de măsura şi control şi sa evite degradarea lor; b) să contribuie la gospodărirea judicioasă a apei şi energiei termice furnizate, eliminînd orice formă de risipa a acestora; c) sa menţină curăţenia în căminele de vizitare a instalaţiilor şi să asigure posibilitatea de acces la acestea; d) să permită personalului împuternicit de conducerea unităţilor de gospodărie comunală accesul la căminul de vizitare şi la instalaţii, în vederea efectuării controlului, înregistrării consumurilor şi executării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii.  +  Capitolul 6 Raporturile unităţilor de gospodărie comunală cu cetăţenii, unităţile socialiste şi cu celelalte persoane juridice  +  Articolul 56Consiliile populare şi unităţile de gospodărie comunală din municipii, oraşe şi comune, în scopul satisfacerii cerinţelor cetăţenilor, au, în principal, următoarele obligaţii: a) sa răspundă cu promptitudine la solicitarile cetăţenilor şi să asigure soluţionarea cererilor, propunerilor şi sesizarilor întemeiate ale acestora; b) sa ia măsuri pentru realizarea operativă a lucrărilor şi remedierilor solicitate de cetăţeni şi pentru restabilirea neintirziata a serviciilor întrerupte temporar; c) să asigure apa potabilă, căldură şi celelalte utilităţi, cu respectarea normelor stabilite potrivit legii, precum şi canalizarea, ridicarea reziduurilor menajere şi prestarea celorlalte servicii de gospodărie comunală cu caracter permanent sau periodic; d) sa ia măsuri pentru îmbunătăţirea continua a calităţii prestaţiilor de gospodărie comunală, corespunzător cerinţelor locuitorilor.  +  Articolul 57În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, unităţile de gospodărie comunală: a) emit, potrivit legii, autorizaţii sau acorduri pentru efectuarea unor servicii şi lucrări de gospodărie comunală, precum şi pentru executarea instalaţiilor interioare de alimentare cu apa, energie termica şi canalizare; b) stabilesc condiţii de folosire a terenurilor sub care se afla sau care sînt invecinate cu construcţiile sau instalaţiile de alimentare cu apa, energie termica, canalizare şi transport, sau interzic deţinătorilor acestor terenuri efectuarea oricăror lucrări sau depozitarea de materiale care ar putea stinjeni buna funcţionare a acestor construcţii sau instalaţii; c) introduc restrictii de consum al apei sau energiei termice sau întrerup furnizarea acestora în cazuri de forta majoră ori de folosire nerationala sau abuzivă, instiintind, în timp util, pe beneficiari; d) instaleaza pe clădiri şi pe alte construcţii, indiferent de titlul pe baza căruia sînt deţinute, suporti, ancoraje şi tablite indicatoare pentru reţele şi instalaţii de gospodărie comunală; e) indeparteaza, cu respectarea normelor legale, crengile, rădăcinile şi arbustii, dacă apropierea acestora de reţelele şi instalaţiile edilitare ar putea produce stricăciuni sau ar stinjeni buna lor funcţionare.În scopul exercitării controlului asupra modului de funcţionare şi a stării tehnice a instalaţiilor de gospodărie comunală şi pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparare a lor, personalul împuternicit de unităţile de gospodărie comunală are acces la construcţiile şi în incintele deţinătorilor acestora, în condiţiile prevăzute în contract.Dacă, prin modul de exercitare a atribuţiilor ce le revin, unităţile de gospodărie comunală produc vreo paguba, cel prejudiciat va fi despăgubit potrivit legii.  +  Articolul 58Construirea de noi reţele pentru alimentarea cu apa, canalizare, distribuţia de energie termica şi electrica, transport şi alte lucrări de gospodărie comunală, precum şi dezvoltarea reţelelor existente, se fac, în condiţiile şi cu aprobările prevăzute de lege, într-o conceptie unitară, cu gruparea traseelor, evitarea incrucisarilor şi respectarea riguroasă a normelor legale privind folosirea terenului şi sistematizarea reţelelor edilitare, astfel încît să se elimine intervenţiile repetate în structura căilor de circulaţie publică sau degradarea acestora.Persoanele fizice sau juridice sînt obligate să permită folosirea temporară, în condiţiile stabilite de lege, a terenurilor pe care le deţin, în scopul efectuării lucrărilor de întreţinere sau reparare a construcţiilor şi instalaţiilor de alimentare cu apa, energie termica, canalizare, salubrizare, transport şi altor lucrări de gospodărie comunală.  +  Articolul 59Ocuparea de terenuri agricole sau din fondul forestier, în vederea folosirii acestora de către unităţile de gospodărie comunală în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, se face numai cu aprobarea şi în condiţiile prevăzute de lege pentru scoaterea din producţia agricolă vegetala sau din fondul forestier, urmărindu-se ca lucrările să se efectueze, de regula, în perioadele în care pe terenurile agricole nu sînt recolte.Lucrările de intervenţii urgente pentru remedierea avariilor sau deranjamentelor la construcţiile sau instalaţiile de gospodărie comunală situate pe terenuri agricole sau care fac parte din fondul forestier se pot efectua de îndată, cu înştiinţarea deţinătorilor acestor terenuri.În cazurile prevăzute la alin. 2, unităţile de gospodărie comunală vor cere comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene sau al municipiului Bucureşti, în termen de 24 de ore din momentul producerii avariilor sau deranjamentelor, aprobarea continuării lucrărilor de intervenţii. Aprobarea se da în termen de 48 de ore de la solicitare.  +  Articolul 60Pentru folosirea temporară, pe o durată mai mare de 30 de zile, a terenurile, indiferent de deţinătorii acestora, unităţile de gospodărie comunală vor plati chirie.Pentru terenurile proprietate de stat chiria este egala cu taxa pentru folosirea terenurilor prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 59/1974 cu privire la fondul funciar. În cazul terenurilor deţinute de unităţile economice obligate sa plătească taxa pentru folosirea acestora, chiria se va plati în contul acestei taxe.Pentru terenurile proprietatea unor organizaţii cooperatiste sau altor persoane fizice sau juridice, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor stabili tarife pentru chiria anuală, fără să depăşească tariful maxim prevăzut de normele legale pentru suprafeţele curţilor şi gradinilor care nu se închiriază odată cu locuintele.  +  Articolul 61Unităţile de gospodărie comunală sînt obligate ca, după terminarea lucrărilor, sa aducă terenurile şi obiectivele care au fost afectate în starea în care erau înainte de începerea acestor lucrări.  +  Articolul 62Furnizarea apei potabile şi industriale, a energiei termice, preluarea în reţeaua publică de canalizare a apelor stradale şi a celor de aceeaşi categorie, precum şi prestarea altor servicii de gospodărie comunală, cu caracter permanent sau periodic, se efectuează pe bază de contract încheiat între unităţile de gospodărie comunală şi beneficiari.Contractele încheiate cu persoanele juridice sau fizice, beneficiare ale prestărilor de servicii de alimentare cu apa sau de canalizare, vor cuprinde condiţiile privind cantitatea şi calitatea apelor furnizate sau evacuate, precum şi măsurile ce se aplică, potrivit legii, în cazul nerespectării acestor condiţii.În cazul în care beneficiarii sînt persoane fizice sau persoane juridice, altele decît unităţile socialiste, contractul se încheie cu plata anticipata a unei sume, care nu poate depăşi valoarea consumului mediu sau a serviciului pe timp de 45 de zile.Suma plătită potrivit alin. 3 se restituie la încetarea contractului, după scăderea debitelor datorate.  +  Articolul 63Unităţile de gospodărie comunală au dreptul, în exclusivitate, de a executa lucrări de bransamente sau racorduri de alimentare cu apa, energie termica şi canalizare, precum şi de a monta aparate de măsura şi control. În cazul extinderii reţelelor edilitare, aceste lucrări pot fi realizate şi de unităţile de construcţii-montaj, cu acordul prealabil al unităţilor de gospodărie comunală.Costul integral al branşamentelor, racordurile şi al aparatelor de măsura şi control, calculat la preţurile aplicabile unităţilor socialiste de stat, se suporta de titularii dreptului de proprietate sau de administrare a imobilelor la care se executa astfel de lucrări.Bransamentele şi racordurile executate în condiţiile prezentului articol, precum şi aparatele de măsura şi control montate, se înregistrează ca fonduri fixe în inventarul unităţilor de gospodărie comunală, iar cheltuielile efectuate pentru repararea sau înlocuirea lor se suporta din fondurile acestor unităţi.  +  Articolul 64Consumurile de apa şi energie termica se stabilesc, de regula, pe baza înregistrărilor aparatelor de măsura şi control. Pînă la instalarea acestor aparate, stabilirea consumurilor se face în sistem pausal, prin comparatie cu consumurile abonatilor similari dotati cu astfel de aparate, potrivit criteriilor stabilite de Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare.În cazul în care exista un singur aparat de măsura şi control pentru mai mulţi beneficiari, aceştia pot sa instaleze, pe cont propriu, astfel de aparate, pentru decontarea între beneficiari a consumului fiecăruia.Unităţile socialiste au obligaţia de a procura din fondurile proprii şi de a cere unităţilor de gospodărie comunală montarea aparatelor de măsura şi control pentru serviciile prevăzute la alin. 1.  +  Articolul 65Unităţile socialiste sînt obligate să-şi creeze, în condiţiile legii, captări de apa potabilă, în cazul cînd specificul producţiei o impune, sau de apa industriala şi sa menţină în stare de funcţionare sursele de apa potabilă, cu îndeplinirea condiţiilor de potabilitate.Unităţile socialiste racordate la reţelele publice de alimentare cu apa potabilă şi industriala sînt obligate, în vederea folosirii cît mai rationale a apei preluate, sa ia măsuri pentru diminuarea consumurilor de apa prin folosirea repetată a acesteia, încadrarea în debitele aprobate, înlocuirea în procesul de producţie a apei potabile cu apa industriala, folosirea la întreaga capacitate a surselor proprii de apa, întreţinerea în stare de funcţionare a instalaţiilor interioare cu respectarea normelor tehnice în vigoare.De asemenea, unităţile socialiste participa, în condiţiile prevăzute de lege, la realizarea unor lucrări edilitar-gospodăreşti.  +  Articolul 66Plata serviciilor de gospodărie comunală se face pe baza tarifelor stabilite potrivit legii.Pentru serviciile de gospodărie comunală prestate pe bază de contract scris, stabilirea sumelor de plată se face lunar sau trimestrial. Plata sumelor datorate de unităţile socialiste se poate face şi decadal sau chenzinal, regularizarea sumelor de plată urmînd să se facă la finele lunii sau trimestrului expirat.  +  Articolul 67Persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decît unităţile socialiste, beneficiare ale serviciilor de gospodărie comunală, sînt obligate sa achite valoarea facturilor în termen de 5 zile de la inminarea avizului de plată. Plata se poate face şi din conturile curente la Casa de Economii şi Consemnaţiuni sau la unităţile bancare.Intirzierea în achitarea sumelor datorate după expirarea termenului de plată atrage majorări de 1% pentru fiecare zi de întîrziere.Dacă sumele datorate, inclusiv majorările, nu au fost achitate în 40 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. 1, unitatea de gospodărie comunală prestatoare poate suspenda executarea contractului.  +  Articolul 68Titularii dreptului de folosinţă asupra imobilelor care nu au instalaţii de alimentare cu apa şi canalizare, dar care sînt situate în zona strazilor dotate cu cismele publice şi reţele de canalizare, sînt consideraţi abonati de drept pentru aceste servicii şi obligaţi la plata lor, potrivit criteriilor stabilite de Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare.Titularii dreptului de folosinţă asupra imobilelor pentru care se efectuează serviciul de ridicare a reziduurilor menajere, stradale şi a celor de aceeaşi categorie sînt consideraţi abonati de drept pentru acest serviciu şi obligaţi la plata.  +  Capitolul 7 Dispoziţii finale  +  Articolul 69Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare asigura înfăptuirea unitară a politicii partidului şi statului în domeniul gospodăriei comunale şi îndeplineşte funcţia de organ central coordonator pe economia naţionala, în acest domeniu.În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare colaborează cu ministerele şi celelalte organe centrale interesate şi emite norme tehnice privind exploatarea şi întreţinerea construcţiilor, instalaţiilor şi utilajelor de gospodărie comunală, controlul funcţionarii acestora, precum şi norme privind executarea, modificarea, revizuirea şi repararea instalaţiilor interioare de apa, canalizare şi energie termica ce se executa de către instalatori autorizaţi.Administrarea cimitirelor şi crematoriilor localităţilor se face pe baza regulamentului tip elaborat de Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare împreună cu Ministerul Sănătăţii.  +  Articolul 70Unităţile de gospodărie comunală organizate pe principiul autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare îşi întocmesc, potrivit legii, bugete proprii de venituri şi cheltuieli, care fac parte integrantă din bugetele locale.  +  Articolul 71Unităţile de gospodărie comunală se organizează în funcţie de volumul şi complexitatea activităţilor, în subordinea consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, cu respectarea normelor unitare de structura stabilite potrivit legii.Subunitatile de gospodărie comunală răspund pentru activitatea pe care o desfăşoară şi faţă de consiliile populare ale localităţilor în care funcţionează.  +  Articolul 72Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul gospodăriei comunale se fac prin decret al Consiliului de Stat.  +  Articolul 73Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală a celor vinovaţi.  +  Articolul 74Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 129/1938 de organizarea exploatarilor comunale, republicată în Monitorul Oficial nr. 48 din 26 februarie 1944, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii legale anterioare din domeniul reglementat prin prezenta lege.----------------------