HOTĂRÂRE nr. 669 din 29 aprilie 2004privind pregătirea şi implementarea sistemului statistic de comerţ exterior Intrastat
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 13 mai 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Dispoziţiile prezentei hotărâri constituie cadrul general pentru pregătirea şi implementarea sistemului statistic de comerţ exterior Intrastat în România, stabilirea instituţiilor responsabile şi a atribuţiilor acestora. (2) Sistemul statistic de comerţ exterior Intrastat se referă la comerţul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi se aplică efectiv în România de la data aderării României la Uniunea Europeană.  +  Articolul 2Pregătirea şi implementarea sistemului statistic de comerţ exterior Intrastat în România se va face prin cooperarea, în principal, a următoarelor instituţii: a) Institutul Naţional de Statistică; b) Autoritatea Naţională a Vămilor; c) Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 3Institutul Naţional de Statistică are următoarele atribuţii în pregătirea şi implementarea sistemului statistic Intrastat: a) elaborează normele metodologice privind realizarea sistemului statistic de comerţ exterior Intrastat pentru comerţul intracomunitar, prin care se stabileşte sfera de cuprindere, se definesc indicatorii statistici Intrastat, nomenclatoarele utilizate, termenele de transmitere a datelor şi alte prevederi. Normele metodologice se aprobă prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică; b) proiectează formularul statistic Intrastat pentru colectarea datelor privind comerţul intracomunitar; c) realizează Registrul statistic Intrastat al agenţilor economici cu activitate de comerţ exterior, pe care îl întreţine şi îl actualizează permanent pe baza datelor din declaraţiile vamale referitoare la agenţii economici care au realizat comerţ exterior cu ţările din Uniunea Europeană. Datele se primesc de la Autoritatea Naţională a Vămilor până la aderarea României la Uniunea Europeană, iar după aderarea la Uniunea Europeană informaţiile necesare se primesc de la Ministerul Finanţelor Publice din formularul de colectare a datelor T.V.A.; d) stabileşte nomenclatorul agenţilor economici care trebuie să furnizeze lunar date de comerţ intracomunitar pentru sistemul statistic de comerţ exterior Intrastat; e) colectează, verifică, procesează şi validează datele din formularul statistic Intrastat, referitoare la comerţul intracomunitar; f) transmite datele Intrastat la Eurostat, în structura, formatul şi la termenele solicitate de Eurostat; g) diseminează datele statistice pentru întregul volum de comerţ exterior şi separat pentru comerţul intracomunitar; h) calculează indici de valori unitare pentru întregul volum de comerţ exterior şi separat pentru comerţul intracomunitar.  +  Articolul 4În perioada de pregătire şi implementare a sistemului statistic de comerţ exterior Intrastat, Autoritatea Naţională a Vămilor are următoarele atribuţii: a) furnizarea către Institutul Naţional de Statistică, pe suport magnetic, a informaţiilor din Registrul-pilot Intrastat realizat în anul 2003, privind activitatea agenţilor economici care au realizat comerţ cu ţările din Uniunea Europeană şi cu ţările candidate la Uniunea Europeană; b) furnizarea către Institutul Naţional de Statistică, pe suport magnetic, a informaţiilor necesare pentru actualizarea periodică a Registrului statistic Intrastat al agenţilor economici cu activitate de comerţ exterior, la o structură care se stabileşte între cele două instituţii.  +  Articolul 5Ministerul Finanţelor Publice are următoarele atribuţii: a) adaptează formularul "Decont T.V.A.", conform reglementărilor Uniunii Europene, astfel încât să ofere informaţii referitoare la agenţii economici care realizează comerţ intracomunitar; b) după aderarea României la Uniunea Europeană, transmite trimestrial la Institutul Naţional de Statistică, pe suport magnetic, informaţiile rezultate din formularul "Decont T.V.A.", la nivel de agent economic care realizează comerţ intracomunitar, pentru actualizarea Registrului statistic Intrastat al agenţilor economici cu activitate de comerţ exterior.  +  Articolul 6Colaborarea dintre Institutul Naţional de Statistică, Autoritatea Naţională a Vămilor şi Ministerul Finanţelor Publice se realizează pe bază de protocoale de colaborare.  +  Articolul 7În perioada de pregătire a sistemului statistic Intrastat se constituie un grup de lucru consultativ format din reprezentanţi ai Institutului Naţional de Statistică, Autorităţii Naţionale a Vămilor şi ai Ministerului Finanţelor Publice, care coordonează activităţile de implementare a sistemului statistic Intrastat.  +  Articolul 8Institutul Naţional de Statistică asigură implementarea sistemului statistic de comerţ exterior Intrastat până la data de 31 decembrie 2006.  +  Articolul 9Pentru funcţionarea sistemului statistic de comerţ exterior Intrastat la nivel naţional se suplimentează numărul de personal şi fondurile publice alocate Institutului Naţional de Statistică.  +  Articolul 10Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 11Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 134/2003 privind pregătirea şi implementarea sistemului statistic de comerţ exterior Intrastat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 20 februarie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Preşedintele InstitutuluiNaţional de Statistică,Constantin SecăreanuMinistrul delegat pentrucoordonarea autorităţilor de control,Ionel BlănculescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 29 aprilie 2004.Nr. 669.--------------