LEGE nr. 149 din 11 mai 2004pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduri
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 12 mai 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Prezenta lege se aplică următoarelor categorii de persoane aflate în insolvenţă şi care vor fi denumite în continuare debitori: a) comercianţii:1. societăţile comerciale;2. cooperativele de consum şi cooperativele meşteşugăreşti, denumite în continuare organizaţii cooperatiste, asociaţiile teritoriale ale cooperativelor de consum şi meşteşugăreşti, constituite potrivit Decretului-lege nr. 66/1990 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti, cu modificările ulterioare, respectiv Legii nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit, cu modificările ulterioare, precum şi societăţile cooperative;3. persoanele fizice care acţionează individual sau în asociaţii familiale; b) societăţile agricole; c) grupurile de interes economic."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Scopul legii este instituirea unei proceduri pentru acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvenţă, fie prin reorganizarea activităţii acestuia sau prin lichidarea unor bunuri din averea lui până la stingerea pasivului, fie prin faliment."3. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(2) Plăţile se vor face dintr-un cont deschis la o unitate a unei bănci, pe bază de dispoziţii emise de debitor sau, după caz, de administrator, iar în cursul falimentului, de lichidator."4. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:"(2^1) Disponibilităţile băneşti vor putea fi păstrate într-un cont special de depozit bancar."5. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIParticipanţii la procedura reorganizării judiciare şi a falimentului"6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Organele care aplică procedura sunt: instanţele judecătoreşti, judecătorul-sindic, administratorul şi lichidatorul. (2) Organele prevăzute la alin. (1) trebuie să asigure efectuarea cu celeritate a actelor şi operaţiunilor prevăzute de prezenta lege, precum şi realizarea în condiţiile legii a drepturilor şi obligaţiilor celorlalţi participanţi la aceste acte şi operaţiuni."7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Toate procedurile prevăzute de prezenta lege, cu excepţia recursului prevăzut la art. 7, sunt de competenţa exclusivă a tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul debitorului, astfel cum figurează acesta în registrul comerţului, respectiv în registrul societăţilor agricole, şi sunt exercitate de un judecător-sindic desemnat de preşedintele tribunalului în condiţiile art. 8."8. Alineatul (2) al articolului 6^1 va avea următorul cuprins:"(2) Prin excepţie, îndeplinirea actelor menţionate la alin. (1) se va face prin publicitate, în cazurile expres prevăzute de lege."9. Alineatul (3) al articolului 6^1 se abrogă.10. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) Termenul de recurs este de 10 zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu prevede altfel."11. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 7 vor avea următorul cuprins:"(2) Recursul va fi judecat de completuri specializate, în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului la curtea de apel. Citarea părţilor se face prin publicitate. În vederea soluţionării recursului, se trimit la curtea de apel în copie certificată, sub semnătura grefierului-şef al tribunalului, numai actele care interesează rezolvarea recursului. (3) Prin derogare de la prevederile art. 300 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare, hotărârile judecătorului-sindic nu vor putea fi suspendate de instanţa de recurs."12. După alineatul (3) al articolului 7 se introduc alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:"(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul judecării recursului împotriva următoarelor hotărâri ale judecătorului-sindic: a) hotărârea de respingere a contestaţiei debitorului, făcută în temeiul art. 31 alin. (5); b) hotărârea prin care se decide intrarea în faliment, pronunţată în condiţiile art. 77; c) hotărârea de soluţionare a contestaţiei la planul de distribuire a fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe, făcută în temeiul art. 107. (5) Pentru toate cererile de recurs formulate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorul-sindic în cadrul procedurii deschise împotriva unui debitor se constituie un singur dosar."13. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"(2) Dacă examinarea chestiunilor supuse deliberării în şedinţele de judecată prezidate de judecătorul-sindic nu se poate finaliza într-o singură zi, deliberarea va continua de drept în prima zi lucrătoare următoare, fără o nouă înştiinţare, procedându-se astfel în continuare până la rezolvarea tuturor chestiunilor."14. Alineatul (3) al articolului 10 se abrogă.15. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Hotărârile judecătorului-sindic sunt definitive şi executorii. Ele pot fi atacate separat cu recurs."16. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Adunarea creditorilor va fi convocată şi prezidată de către administrator sau, după caz, de către lichidator, dacă legea sau judecătorul-sindic nu dispune altfel; secretariatul şedinţelor adunărilor creditorilor este în sarcina administratorului sau, după caz, a lichidatorului."17. Alineatele (4) şi (5) ale articolului 13^1 vor avea următorul cuprins:"(4) Nu se va ţine seama de declaraţiile scrise trimise de creditori, cu excepţia cazurilor în care legea admite votul prin adeziune. În cazul în care este permisă votarea prin corespondenţă, creditorii îşi pot transmite votul printr-un înscris în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil. (5) La şedinţele adunării creditorilor vor participa 2 delegaţi ai salariaţilor debitorului, votând pentru creanţele reprezentând salariile şi alte drepturi băneşti."18. Alineatul (6) al articolului 13^1 se abrogă.19. Alineatul (8) al articolului 13^1 va avea următorul cuprins:"(8) Procesul-verbal al adunării creditorilor va fi semnat de preşedintele şedinţei şi va cuprinde în rezumat dezbaterile ţinute, votul creditorilor pentru fiecare chestiune şi deciziile adoptate."20. Alineatul (3) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"(3) Calculul valorii totale a creanţelor prevăzute la alin. (2) împotriva averii debitorului se va determina prin raportare la următoarele criterii: a) ulterior afişării tabelului definitiv şi până la confirmarea unui plan de reorganizare, astfel cum reiese din cuprinsul tabelului definitiv; b) ulterior confirmării planului de reorganizare şi până la afişarea tabelului definitiv consolidat, astfel cum reiese din planul de reorganizare confirmat; şi c) ulterior afişării tabelului definitiv consolidat, astfel cum reiese din cuprinsul acestuia."21. Alineatul (2) al articolului 15 se abrogă.22. Alineatele (4) şi (5) ale articolului 15 vor avea următorul cuprins:"(4) În cadrul primei şedinţe a adunării creditorilor, aceştia vor putea alege un comitet format din 3-7 creditori dintre cei cu creanţe garantate şi cei chirografari, care se oferă voluntar; comitetul astfel desemnat va înlocui comitetul desemnat anterior de judecătorul-sindic. (5) Dacă nu se va obţine majoritatea necesară, judecătorul-sindic va putea desemna comitetul potrivit criteriilor prevăzute la alin. (1) sau va putea menţine comitetul desemnat anterior."23. Titlul secţiunii a 3^1-a din cadrul capitolului II va avea următorul cuprins:"Secţiunea a 3^1 -aAdunarea generală a membrilorsau asociaţilor/acţionarilor. Reprezentantul membrilorsau asociaţilor/acţionarilor"24. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 16^1 vor avea următorul cuprins:"(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător adunării generale a membrilor grupurilor de interes economic şi, respectiv, ai societăţilor cooperative; în cazul acestor persoane juridice, procentul prevăzut la alin. (2) se raportează la numărul membrilor acestora. (4) Membrilor sau, după caz, asociaţilor/acţionarilor li se vor notifica, în condiţiile legii, în mod obligatoriu: a) hotărârea de deschidere a procedurii; b) propunerea de îndeplinire a unor acte, operaţiuni şi plăţi care depăşesc condiţiile obişnuite de exercitare a activităţii curente; c) solicitarea de intrare în faliment, precum şi hotărârea judecătorului-sindic de intrare în faliment a debitorului; d) propunerea de vânzare în bloc sau de vânzare a imobilelor; e) raportul final şi bilanţul general, întocmite de lichidator; f) hotărârea de închidere a procedurii."25. Articolul 16^2 va avea următorul cuprins:"Art. 16^2. - (1) În cadrul şedinţelor adunării generale a membrilor sau, după caz, a asociaţilor/acţionarilor, aceştia vor desemna, pe cheltuiala lor, un reprezentant, persoană fizică sau juridică, care să le reprezinte interesele şi vor avea dreptul să analizeze situaţia debitorului, rapoartele întocmite de reprezentantul membrilor ori, după caz, al asociaţilor/acţionarilor, măsurile luate de administrator sau de lichidator şi efectele acestora şi să propună, motivat, şi alte măsuri. (2) Cu excepţia cazurilor în care legea cere o majoritate specială, şedinţele vor avea loc în prezenţa asociaţilor/acţionarilor reprezentând cel puţin jumătate din capitalul social, iar deciziile se adoptă cu majoritate simplă, raportată la capitalul social reprezentat. În toate cazurile însă deciziile se adoptă doar cu votul asociaţilor/acţionarilor reprezentând cel puţin o treime din capitalul social. (3) Pentru grupurile de interes economic şi, respectiv, societăţile cooperative, procentele prevăzute la alin. (2) se raportează la numărul membrilor acestora. (4) Comunicarea sau notificarea oricărui act de procedură către membri sau, după caz, asociaţi/acţionari se realizează la adresa reprezentantului membrilor ori, după caz, al asociaţilor/acţionarilor, aleasă de acesta. (5) Reprezentantul membrilor sau, după caz, al asociaţilor/acţionarilor este împuternicit să exercite orice drepturi ori atribuţii pe care le poate exercita debitorul persoană fizică, cu excepţia cazurilor în care legea prevede că acestea vor fi exercitate de membri sau, după caz, asociaţi/acţionari, individual ori în alte condiţii. (6) În cazurile prevăzute la art. 16^1 alin. (4) lit. b), c), d) şi e), reprezentantul membrilor sau, după caz, al asociaţilor/acţionarilor va putea formula obiecţii în condiţiile stabilite de lege, dar nu va participa la exercitarea votului pentru aprobarea măsurilor respective, dacă un astfel de vot este prevăzut de lege."26. Alineatele (1), (3) şi (4) ale articolului 16^3 vor avea următorul cuprins:"Art. 16^3. - (1) Judecătorul-sindic va desemna un reprezentant dintre primii 3 asociaţi/acţionari titulari ai părţilor sociale/acţiunilor cele mai mari, prin valoare.................................................................................. (3) În cadrul primei şedinţe a adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau ulterior, aceştia vor putea alege, pe cheltuiala lor, un reprezentant, persoană fizică sau juridică; reprezentantul astfel desemnat va înlocui reprezentantul desemnat anterior de judecătorul-sindic. (4) În cursul activităţii sale judecătorul-sindic va putea cere asistenţa reprezentantului asociaţilor/acţionarilor sau a unui delegat al acestuia."27. La articolul 16^3, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:"(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică, în mod corespunzător, în ceea ce priveşte desemnarea reprezentantului membrilor grupului de interes economic sau, după caz, ai societăţilor cooperative."28. Articolul 16^4 va avea următorul cuprins:"Art. 16^4. - Reprezentantul membrilor sau, după caz, al asociaţilor/acţionarilor poate îndeplini următoarele atribuţii: a) propunerea de desemnare a unui administrator; b) consultarea cu administratorul sau lichidatorul cu privire la desfăşurarea şi administrarea procedurii; c) examinarea actelor săvârşite de debitor, administrator sau lichidator, a activităţii şi situaţiei financiare a debitorului, precum şi a posibilităţii de continuare a activităţii acestuia; d) formularea şi negocierea unui plan de reorganizare, precum şi informarea şi consilierea membrilor sau, după caz, a asociaţilor/acţionarilor cu privire la conţinutul oricărui alt plan propus; e) efectuarea oricăror alte activităţi necesare pentru protejarea intereselor membrilor sau, după caz, ale asociaţilor/acţionarilor."29. Alineatele (1)-(4) ale articolului 17 vor avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) În cadrul primei şedinţe a adunării creditorilor sau ulterior, creditorii care deţin cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor pot decide desemnarea unui administrator - persoană fizică sau societate comercială -, stabilindu-i şi remuneraţia, în conformitate cu criteriile aprobate prin hotărâre a Guvernului. (2) Creditorii nemulţumiţi pot contesta decizia prevăzută la alin. (1), în termen de 3 zile, la judecătorul-sindic, care va soluţiona, de urgenţă şi deodată, toate contestaţiile printr-o încheiere prin care va desemna administratorul propus de creditori sau, după caz, va menţine administratorul desemnat prin hotărârea de deschidere a procedurii. (3) Dacă în termenul stabilit la alin. (2) decizia adunării creditorilor nu este contestată, judecătorul-sindic, printr-o încheiere, va desemna administratorul propus de creditori, dispunând totodată încetarea atribuţiilor administratorului pe care l-a desemnat prin hotărârea de deschidere a procedurii. (4) Administratorul, persoană fizică sau societate comercială, inclusiv reprezentantul acesteia, trebuie să aibă calitatea de practician în reorganizare şi lichidare, în condiţiile legii."30. Alineatul (5) al articolului 17 se abrogă.31. Literele c) şi g) ale articolului 18 vor avea următorul cuprins:"c) conducerea integrală, respectiv în parte, a activităţii debitorului, cu precizarea expresă, în acest caz, a atribuţiilor sale şi a condiţiilor de efectuare a plăţilor din contul averii debitorului;................................................................................ g) verificarea creanţelor şi, atunci când este cazul, formularea de obiecţiuni la acestea;"32. După litera e^1) a articolului 18 se introduce o literă nouă, litera e^2), cu următorul cuprins:"e^2) sesizarea de urgenţă a judecătorului-sindic în cazul în care constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative;"33. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Administratorul va depune la dosarul cauzei un raport lunar cuprinzând descrierea modului în care s-a achitat de atribuţiile sale, precum şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 106 alin. (1) şi art. 108. (2) Debitorul persoană fizică, reprezentantul membrilor sau al asociaţilor/acţionarilor, oricare dintre creditori, precum şi orice altă persoană interesată pot face contestaţie împotriva măsurilor luate de administrator. (3) Contestaţia trebuie să fie înregistrată în termen de 5 zile de la depunerea raportului prevăzut la alin. (1). (4) Judecătorul-sindic va soluţiona contestaţia, în termen de 10 zile de la înregistrarea ei, în Camera de consiliu, cu citarea contestatorului şi a administratorului, putând, dacă va considera necesar, să suspende executarea măsurii contestate."34. Alineatul (3) al articolului 20 va avea următorul cuprins:"(3) În orice stadiu al procedurii, pentru motive temeinice, judecătorul-sindic poate dispune, prin încheiere, înlocuirea administratorului."35. Literele b) şi f) ale articolului 23 vor avea următorul cuprins:"b) conducerea activităţii debitorului;................................................................................. f) verificarea creanţelor şi, atunci când este cazul, formularea de obiecţiuni la acestea;"36. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Procedura va începe pe baza unei cereri introduse la tribunal de către debitor sau de către creditori. (2) Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor vor putea introduce cerere împotriva persoanelor juridice aflate sub supravegherea şi controlul acestora, care, potrivit datelor de care autorităţile respective dispun, îndeplinesc criteriile prevăzute de dispoziţiile legale speciale pentru pornirea procedurii prevăzute de prezenta lege."37. Alineatul (4) al articolului 25 va avea următorul cuprins:"(4) Introducerea prematură şi cu rea-credinţă de către debitor a unei cereri de deschidere a procedurii atrage răspunderea patrimonială a debitorului persoană fizică sau a reprezentanţilor legali ai persoanelor juridice debitoare, pentru prejudiciile pricinuite."38. La alineatul (1) al articolului 26, după litera c) se introduce o literă nouă, litera c^1), cu următorul cuprins:"c^1) o listă cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 120 de zile anterioare formulării cererii introductive;"39. Literele e)-g) ale alineatului (1) al articolului 26 vor avea următorul cuprins:"e) o listă a membrilor grupului de interes economic sau, după caz, a asociaţilor cu răspundere nelimitată, pentru societăţile în nume colectiv şi cele în comandită; f) o declaraţie prin care debitorul îşi arată intenţia de intrare în faliment sau de reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activităţii sau prin lichidarea, în tot sau în parte, a averii, în vederea stingerii datoriilor sale; dacă această declaraţie nu va fi depusă până la expirarea termenului stabilit la alin. (2), se prezumă că debitorul este de acord cu începerea falimentului; g) o declaraţie pe propria răspundere sau un certificat de la registrul societăţilor agricole ori, după caz, oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială se află domiciliul profesional/sediul social, din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii prevăzute de prezenta lege într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive."40. Alineatul (2) al articolului 26 va avea următorul cuprins:"(2) Dacă debitorul nu dispune, la momentul înregistrării cererii, de vreuna dintre informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) şi g), el va putea înregistra acea informaţie la tribunal, în termen de 10 zile; dacă nu o va face, cererea sa va fi respinsă."41. La articolul 27, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică, în mod corespunzător, în privinţa cererilor introduse de grupurile de interes economic sau de membrii acestora."42. Titlul subsecţiunii 2 din secţiunea 1 a capitolului III va avea următorul cuprins:"§ 2. Cererile creditorilor"43. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Orice creditor care are una sau mai multe creanţe certe, lichide şi exigibile poate introduce la tribunal o cerere împotriva unui debitor care este prezumat în insolvenţă din cauza încetării plăţilor faţă de acesta timp de cel puţin 30 de zile, în următoarele condiţii: a) dacă creanţele izvorăsc din raporturi de muncă sau raporturi obligaţionale civile, acestea trebuie să aibă un cuantum superior valorii însumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite în condiţiile legii şi calculate la data formulării cererii introductive; b) în celelalte cazuri, creanţele trebuie să aibă un cuantum superior echivalentului în lei al sumei de 3.000 euro, calculat la data formulării cererii introductive; c) în cazul unui creditor care deţine creanţe din ambele categorii menţionate la lit. a) şi b), cuantumul total al creanţelor trebuie să fie superior valorii însumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite în condiţiile legii şi calculate la data formulării cererii introductive. (2) Dacă între momentul formulării cererii de către un creditor şi cel al judecării acestei cereri de către judecătorul-sindic sunt formulate cereri de către alţi creditori, judecătorul-sindic va dispune conexarea acestora şi va stabili îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) referitoare la cuantumul minim al creanţelor în raport cu valoarea însumată a creanţelor tuturor creditorilor care au formulat cereri. (3) Dacă s-a deschis o procedură într-un dosar, celelalte eventuale dosare aflate pe rol, cu acelaşi obiect, vor fi conexate la primul dosar."44. Alineatele (1)-(4) ale articolului 31 vor avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) Dacă cererea debitorului corespunde condiţiilor stabilite la art. 25, 26 şi 28, judecătorul-sindic va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii, pe care o va notifica în condiţiile art. 58^1 . În cazul în care creditorii se opun deschiderii procedurii în termen de 15 zile de la publicarea notificării, judecătorul-sindic va ţine, în termen de 10 zile, o şedinţă la care vor fi citaţi debitorul şi creditorii care se opun deschiderii procedurii, în urma căreia va soluţiona, deodată, printr-o sentinţă, toate opoziţiile. (2) În termen de 48 de ore de la înregistrarea cererii creditorilor, judecătorul-sindic va comunică cererea, în copie, debitorului şi va dispune afişarea unei copii la uşa instanţei. (3) Dacă, în termen de 5 zile de la primirea copiei, debitorul contestă că ar fi în stare de insolvenţă, în condiţiile stabilite la art. 29, judecătorul-sindic va ţine, în termen de 10 zile, o şedinţă la care vor fi citaţi debitorul şi creditorii care au introdus cererea. (4) La cererea debitorului, judecătorul-sindic îi poate obliga pe creditorii care au introdus cererea să consemneze, în termen de 15 zile, la o bancă, o cauţiune de cel mult 10% din valoarea creanţelor. Cauţiunea va fi restituită creditorilor, dacă cererea lor va fi admisă. Dacă cererea va fi respinsă, cauţiunea poate fi folosită pentru a acoperi pagubele suferite de debitor. Dacă nu este consemnată în termen cauţiunea, cererea introductivă va fi respinsă."45. Alineatul (2) al articolului 32 se abrogă.46. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - Dacă debitorul nu a prezentat informaţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. b), c), c^1), d) şi g) sau le-a prezentat în mod necorespunzător, administratorul poate, pe cheltuiala averii debitorului, să angajeze, în condiţiile legii, unul sau mai mulţi experţi de specialitate care, folosind bilanţul, registrele contabile şi documentele contabile şi extracontabile ale debitorului, să le întocmească sau, după caz, să le corecteze, cu maximă urgenţă."47. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - Prin hotărârea de deschidere a procedurii, judecătorul-sindic va desemna un administrator, stabilindu-i atribuţiile, potrivit art. 18, precum şi remuneraţia, în conformitate cu criteriile aprobate prin hotărâre a Guvernului."48. La articolul 35^1, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"Art. 35^1. - (1) Creditorul titular al unei creanţe garantate cu ipotecă, gaj sau altă garanţie reală mobiliară ori drept de retenţie, de orice fel, poate solicita judecătorului-sindic ridicarea suspendării menţionate la art. 35 cu privire la creanţa sa şi valorificarea imediată, în cadrul procedurii, a bunului asupra căruia poartă garanţia sau dreptul de retenţie, în una dintre următoarele situaţii:"49. Articolul 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - (1) După ce s-a dispus deschiderea procedurii potrivit art. 31, este interzis administratorilor debitorilor persoane juridice, sub sancţiunea nulităţii, să înstrăineze, fără acordul judecătorului-sindic, acţiunile ori părţile lor sociale sau de interes, deţinute la debitorul care face obiectul acestei proceduri. (2) Judecătorul-sindic va dispune indisponibilizarea acţiunilor ori a părţilor sociale sau de interes, potrivit alin. (1), în registrele speciale de evidenţă sau în conturile înregistrate electronic."50. Articolul 39 va avea următorul cuprins:"Art. 39. - Debitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie administratorului sau, după caz, lichidatorului toate informaţiile cerute de acesta cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale făcute de el în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii."51. Alineatul (1) al articolului 40 va avea următorul cuprins:"Art. 40. - (1) În afară de cazurile prevăzute de prezenta lege sau de cele autorizate de judecătorul-sindic, toate actele, operaţiunile şi plăţile efectuate de debitor, ulterior deschiderii procedurii, sunt nule."52. Alineatele (5) şi (6) ale articolului 40^1 vor avea următorul cuprins:"(5) Creditorii, comitetul creditorilor ori reprezentantul membrilor sau, după caz, al asociaţilor/acţionarilor pot oricând adresa judecătorului-sindic o cerere de a se ridica debitorului dreptul de administrare, având ca justificare pierderile continue din averea debitorului sau lipsa probabilităţii de realizare a unui plan raţional de activitate. (6) Judecătorul-sindic va examina în termen de 15 zile cererea prevăzută la alin. (5), într-o şedinţă la care vor fi citaţi debitorul, creditorii, administratorul, comitetul creditorilor şi reprezentantul membrilor sau, după caz, al asociaţilor/acţionarilor."53. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 40^2 se abrogă.54. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 40^3 vor avea următorul cuprins:"(2) Actele, operaţiunile şi plăţile care depăşesc condiţiile menţionate la alin. (1) vor putea fi autorizate de judecătorul-sindic; acesta va convoca o şedinţă în termen de maximum 20 de zile de la data primirii cererii, înştiinţându-i pe creditori despre posibilitatea de a depune contestaţii motivate cu cel puţin 5 zile înainte de data convocării. (3) În cadrul şedinţei prevăzute la alin. (2), judecătorul-sindic va soluţiona toate contestaţiile şi va decide, prin încheiere, asupra cererii formulate de debitor/administrator."55. După articolul 40^4 se introduc două articole noi, articolele 40^5 şi 40^6, cu următorul cuprins:"Art. 40^5 . - Deschiderea procedurii de insolvenţă nu afectează dreptul unui creditor de a invoca compensarea creanţei sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci când condiţiile prevăzute de lege în materie de compensare legală sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii.Art. 40^6. - Bunurile înstrăinate de administrator sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale prevăzute de prezenta lege, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asigurătorii."56. Articolul 41 va avea următorul cuprins:"Art. 41. - (1) Administratorul va întocmi şi va supune judecătorului-sindic, în termenul stabilit de judecătorul-sindic, dar care nu va putea depăşi 60 de zile de la desemnarea administratorului, un raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă. (2) Raportul va indica dacă există o posibilitate reală de reorganizare efectivă a activităţii debitorului ori, după caz, motivele care nu permit reorganizarea şi, în acest caz, propunerea de intrare în faliment. (3) Raportul prin care se propune intrarea în faliment a debitorului va fi supus aprobării adunării generale a creditorilor la prima şedinţă a acesteia. (4) Judecătorul-sindic va dispune, în termen de 48 de ore de la primirea raportului prevăzut la alin. (3), publicarea unui anunţ referitor la raport în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi în două ziare cu largă difuzare, cu indicarea datei şedinţei adunării creditorilor şi a faptului că este admisibilă votarea prin scrisoare, cu legalizarea semnăturii creditorului de către notarul public, comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la tribunal cu cel puţin 3 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului. (5) Administratorul va asigura posibilitatea consultării raportului la sediul său, pe cheltuiala solicitantului. O copie de pe raport va fi depusă la grefa tribunalului şi la registrul comerţului sau, după caz, la registrul societăţilor agricole şi va fi comunicată debitorului."57. După articolul 41 se introduce un articol nou, art. 41^1, cu următorul cuprins:"Art. 41^1. - (1) În cadrul primei şedinţe a adunării creditorilor, administratorul îi va informa pe creditorii prezenţi despre voturile valabile primite în scris cu privire la raportul prin care se propune intrarea în faliment a debitorului. (2) Adunarea creditorilor va aproba raportul prevăzut la alin. (1) prin votul titularilor a cel puţin două treimi din creanţele prezente la vot. (3) În baza hotărârii adunării creditorilor de aprobare a raportului prevăzut la alin. (1), judecătorul-sindic va decide, prin încheiere, intrarea în faliment a debitorului în condiţiile art. 77. (4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică în cazul în care, până la data primei şedinţe a adunării creditorilor a fost admis un plan de reorganizare de către judecătorul-sindic."58. Articolul 42 va avea următorul cuprins:"Art. 42. - Acţiunile introduse de administrator în aplicarea dispoziţiilor prezentei secţiuni sunt scutite de taxele de timbru. Toate acţiunile şi cererile introduse de lichidatorul judiciar sunt scutite de plată taxei de timbru."59. Articolul 44 va avea următorul cuprins:"Art. 44. - Administratorul sau, după caz, lichidatorul poate introduce la judecătorul-sindic acţiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii."60. La articolul 45, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"Art. 45. - (1) Administratorul sau, după caz, lichidatorul poate introduce la judecătorul-sindic acţiuni pentru anularea constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale către terţi şi pentru restituirea de către aceştia a bunurilor transmise şi a valorii altor prestaţii executate, realizate de debitor prin următoarele acte:"61. La articolul 45 alineatul (2), partea introductivă şi literele a) - c) vor avea următorul cuprins:"(2) Următoarele operaţiuni, încheiate în anul anterior deschiderii procedurii, cu persoane aflate în raporturi juridice cu debitorul, vor putea, de asemenea, să fie anulate şi prestaţiile recuperate, dacă sunt în paguba creditorilor: a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat deţinând cel puţin 20% din capitalul societăţii comerciale ori, după caz, din drepturile de vot în adunarea generală a asociaţilor, atunci când debitorul este respectiva societate în comandită, respectiv o societate agricolă, în nume colectiv sau cu răspundere limitată; b) cu un acţionar deţinând cel puţin 20% din acţiunile debitorului ori, după caz, din drepturile de vot în adunarea generală a acţionarilor, atunci când debitorul este respectiva societate pe acţiuni; c) cu un administrator, director sau un membru al organelor de supraveghere a debitorului, societate cooperativă, societate pe acţiuni, cu răspundere limitată sau, după caz, societate agricolă;"62. La alineatul (2) al articolului 45, după litera a) se introduce litera a^1), cu următorul cuprins:"a^1) cu un membru sau administrator, atunci când debitorul este un grup de interes economic;"63. Alineatul (1) al articolului 46 va avea următorul cuprins:"Art. 46. - (1) Acţiunea pentru anularea unui transfer patrimonial, potrivit art. 44 sau 45, poate fi introdusă de administrator/lichidator în termen de un an de la data expirării termenului stabilit pentru întocmirea raportului prevăzut la art. 18 lit.a), dar nu mai târziu de 18 luni de la data deschiderii procedurii."64. Alineatul (2) al articolului 48 va avea următorul cuprins:"(2) Terţul dobânditor, care a restituit averii debitorului bunul sau valoarea bunului ce-i fusese transferat de către debitor, va avea împotriva averii o creanţă de aceeaşi valoare, cu condiţia ca terţul să fi acceptat transferul cu bună-credinţă şi fără intenţia de a-i împiedica, întârzia ori înşela pe creditorii debitorului."65. Articolul 50 va avea următorul cuprins:"Art. 50. - (1) Cererea pentru anularea unui transfer cu caracter patrimonial se va nota, din oficiu, în registrele de publicitate aferente. (2) O persoană obţinând un titlu sau dobândind o garanţie ori un alt drept real asupra bunului respectiv, după efectuarea unei astfel de notări, va avea titlul sau dreptul său condiţionat de dreptul de a fi recuperat bunul."66. Alineatul (3) al articolului 51 va avea următorul cuprins:"(3) Administratorul/lichidatorul va putea menţine contractele de credit şi va putea, cu acordul cocontractanţilor, să le modifice clauzele, astfel încât acestea să asigure echivalenţa viitoarelor prestaţii ale debitorului. Modificările vor fi supuse aprobării judecătorului-sindic, care va avea în vedere dacă ele sunt atât în folosul averii debitorului, cât şi în cel al averii creditorilor."67. Articolul 58 va avea următorul cuprins:"Art. 58. - (1) Dacă un asociat dintr-o societate agricolă, societate în nume colectiv, societate în comandită ori cu răspundere limitată sau acţionarul unei societăţi pe acţiuni este debitor într-o procedură prevăzută de prezenta lege şi dacă implicarea debitorului într-o astfel de procedură nu atrage dizolvarea acelei societăţi, administratorul/lichidatorul poate cere lichidarea drepturilor debitorului în acea societate, potrivit ultimei situaţii financiare aprobate, sau poate propune ca debitorul să fie păstrat ca asociat, dacă ceilalţi asociaţi sunt de acord. (2) Prevederile alin. (1) se aplică, în mod corespunzător, în cazul membrilor societăţilor cooperative şi ai grupurilor de interes economic."68. Alineatul (1) al articolului 58^1 va avea următorul cuprins:"Art. 58^1. - (1) În urma deschiderii procedurii, administratorul va trimite o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 26 sau 32 ori, după caz, întocmită în condiţiile art. 33, debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii."69. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 58^2 vor avea următorul cuprins:"(2) Şedinţa de întrunire a adunării creditorilor va fi convocată la un termen situat în primele 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) lit. d). (3) În funcţie de circumstanţele cauzei şi pentru motive temeinice, judecătorul-sindic va putea hotărî o majorare a termenelor prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d) cu maximum 30, 15, respectiv 15 zile."70. Alineatul (1) al articolului 58^4 va avea următorul cuprins:"Art. 58^4. - (1) Cu excepţia salariaţilor ale căror creanţe vor fi înregistrate de administrator conform evidenţelor contabile, toţi ceilalţi creditori, ale căror creanţe sunt anterioare datei de deschidere a procedurii, vor depune cererea de admitere a creanţelor în termenul fixat în hotărârea de deschidere a procedurii; declaraţiile de creanţe vor fi înregistrate într-un registru care se va păstra la grefa tribunalului."71. La articolul 58^4 , după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) Prevederile alin. (1) se aplică, în mod corespunzător, titularilor de acţiuni la purtător."72. Alineatul (3) al articolului 58^5 va avea următorul cuprins:"(3) Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtător pot solicita administratorului restituirea titlurilor originale şi păstrarea la dosar a unor copii certificate de acesta. Administratorul va face menţiunea pe original despre prezentarea acestora. Originalele vor fi prezentate din nou la orice repartiţie de sume între creditori, precum şi la exercitarea votului în adunarea creditorilor."73. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 58^6 vor avea următorul cuprins:"(2) Nu sunt supuse acestei proceduri creanţele bugetare rezultând dintr-un titlu executoriu necontestat în termenele prevăzute de legi speciale. (3) Prin creanţe bugetare, în sensul prezentei legi, se înţelege creanţele izvorâte din impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi alte venituri bugetare, precum şi accesoriile acestora, respectiv dobânzi, penalităţi şi penalităţi de întârziere."74. Alineatul (1) al articolului 58^7 va avea următorul cuprins:"Art. 58^7. - (1) Administratorul va proceda de îndată la verificarea fiecărei cereri şi a documentelor depuse şi va putea efectua o cercetare amănunţită pentru a stabili legitimitatea, valoarea exactă şi prioritatea fiecărei creanţe."75. La articolul 58^9 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Creanţele exprimate în valută vor fi înregistrate la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii."76. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 58^12 vor avea următorul cuprins:"(3) Tabelul preliminar va fi, totodată, afişat de grefă la uşa instanţei, întocmindu-se în acest sens un proces-verbal de afişare, şi va fi comunicat debitorului. (4) O dată cu afişarea tabelului, administratorul va trimite imediat notificări creditorilor, ale căror creanţe sau drepturi de preferinţă au fost trecute parţial în tabelul preliminar sau înlăturate, precizând totodată şi motivele."77. Punctul 3 al alineatului (1) al articolului 58^16 va avea următorul cuprins:"3. dreptul de a-şi realiza creanţele împotriva debitorului sau a membrilor ori asociaţilor cu răspundere nelimitată ai persoanei juridice debitoare, ulterior închiderii procedurii, sub rezerva ca debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăţi ori transferuri frauduloase."78. Litera c) a alineatului (1) al articolului 59 va avea următorul cuprins:"c) comitetul creditorilor, reprezentantul membrilor sau, după caz, al asociaţilor/acţionarilor, în termen de 30 de zile de la data afişării tabelului definitiv al creanţelor."79. Alineatele (1^1) şi (1^2) ale articolului 59 se abrogă.80. Alineatele (1^3) şi (5) ale articolului 59 vor avea următorul cuprins:"(1^3) La cererea oricărei părţi interesate, judecătorul-sindic poate scurta, pentru motive temeinice, perioadele prevăzute la alin. (1)............................................................................... (5) Nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (1) conduce la decăderea părţilor respective din dreptul de a depune un plan de reorganizare şi, ca urmare, la trecerea, din dispoziţia judecătorului-sindic, la faliment."81. Alineatele (1), (2), (3) şi (6) ale articolului 60 vor avea următorul cuprins:"Art. 60. - (1) Planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilităţile şi specificul activităţii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile şi cu cererea pieţei faţă de oferta debitorului şi va cuprinde măsuri concordante cu interesele creditorilor şi ale membrilor sau asociaţilor/acţionarilor, precum şi cu ordinea publică, inclusiv în ceea ce priveşte modalitatea de selecţie, desemnare şi înlocuire a administratorilor şi directorilor. (2) Planul de reorganizare va indica modalitatea şi termenele la care se face lichidarea totală sau parţială a pasivului pentru fiecare creditor înscris în tabloul final de creanţe. (3) Executarea planului de reorganizare nu va putea depăşi 2 ani, socotiţi de la data confirmării............................................................................... (6) Amânările, eşalonările, scutirile sau reducerile la plata obligaţiilor bugetare se înscriu în plan în condiţiile prevăzute de legea specială în materie."82. Literele c) şi d) ale alineatului (4) al articolului 60 vor avea următorul cuprins:"c) dacă şi în ce măsură debitorul, membrii grupului de interes economic, asociaţii din societăţile în nume colectiv şi asociaţii comanditaţi din societăţile în comandită vor fi descărcaţi de răspundere; d) ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanţe, în comparaţie cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment; valoarea estimativă se va calcula la data propunerii planului;"83. La alineatul (5) al articolului 60, literele A, F şi partea introductivă a literei I vor avea următorul cuprins:"A. păstrarea, în întregime sau în parte, de către debitor a conducerii activităţii sale, inclusiv dreptul de dispoziţie asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activităţii sale de către un administrator desemnat în condiţiile legii;.............................................................................F. modificarea sau stingerea garanţiilor reale, cu acordarea obligatorie, în beneficiul creditorului garantat, a unei garanţii sau protecţii echivalente, în condiţiile prevăzute de art. 35^1 alin. (2) lit. c);.............................................................................I. emiterea de titluri de valoare de către debitor sau oricare dintre persoanele menţionate la lit. C şi D, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate, aprobată şi modificată prin Legea nr. 525/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prin următoarele metode:"84. Alineatul (2) al articolului 60^3 va avea următorul cuprins:"(2) Nu se consideră modificare a creanţei sau a condiţiilor de realizare a acesteia situaţia în care planul propus prevede revenirea la condiţiile de realizare a creanţei anterioare survenirii evenimentelor care au condus la modificarea condiţiilor respective, cum ar fi neplata uneia sau mai multor rate scadente ale unui împrumut, la termenele şi în condiţiile stipulate în contract, care conduce la accelerarea plăţii întregului rest al împrumutului."85. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 62 vor avea următorul cuprins:"Art. 62. - (1) Câte o copie de pe planul propus va fi depusă la grefa tribunalului şi la registrul comerţului sau, după caz, registrul societăţilor agricole şi va fi comunicată debitorului, administratorului, comitetului creditorilor şi reprezentantului membrilor sau, după caz, al asociaţilor/acţionarilor............................................................................... (3) Judecătorul-sindic va putea admite un plan propus de părţile legal îndreptăţite, care conţine toate informaţiile şi care denotă şanse obiective de realizare. Judecătorul-sindic poate să ceară părerea unui expert practician în reorganizare şi lichidare autorizat, confirmând posibilitatea de realizare a planului, înainte de admiterea lui. Plata expertului va fi suportată din averea debitorului."86. Alineatul (3) al articolului 66 va avea următorul cuprins:"(3) Acţionarii şi creditorii cu titluri de valoare la purtător vor trebui să depună originalele la administrator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota."87. Alineatul (2) al articolului 67 va avea următorul cuprins:"(2) Creditorii cu creanţe subordonate, membrii, asociaţii şi acţionarii pot participa la şedinţă, dar pot vota cu privire la plan doar în cazul în care acesta le acordă mai puţin decât ar primi în cazul falimentului."88. Litera b) a alineatului (6) al articolului 67 va avea următorul cuprins:"b) membrii, asociaţii şi acţionarii, pentru drepturile reziduale derivând din calitatea lor."89. Alineatul (7) al articolului 67 va avea următorul cuprins:"(7) Un plan va fi socotit acceptat de către o categorie de creanţe dacă în categoria respectivă planul este acceptat în următoarele condiţii cumulative: a) de către o majoritate de două treimi din valoarea creanţelor din acea categorie; b) de către cel puţin jumătate din numărul titularilor de creanţe din categoria respectivă."90. Alineatul (1) al articolului 68 va avea următorul cuprins:"Art. 68. - (1) La data stabilită, un plan va fi confirmat de către judecătorul-sindic dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii:A. cel puţin 3 dintre categoriile de creanţe menţionate la art. 67 alin. (5) acceptă sau sunt socotite că acceptă planul, cu condiţia ca minimum una dintre categoriile defavorizate să accepte planul;B. fiecare categorie defavorizată de creanţe care a respins planul va fi supusă unui tratament corect şi echitabil prin plan;C. fiecare creanţă care a respins planul va fi supusă unui tratament corect şi echitabil prin plan."91. La articolul 68, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Tratament corect şi echitabil există atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) nici una dintre categoriile care resping planul şi nici o creanţă care respinge planul nu primesc mai puţin decât ar fi primit în cazul falimentului; b) nici o categorie sau nici o creanţă aparţinând unei categorii nu primeşte mai mult decât valoarea totală a creanţei sale; c) în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nici un membru, asociat, acţionar sau categorie de creanţe cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptante, astfel cum rezultă din ordinea de prioritate prevăzută la art. 108, nu primeşte nimic. Se consideră că membrii, asociaţii sau acţionarii nu primesc nimic şi în cazul în care planul prevede că aceştia vor primi o valoare cel mult egală cu o nouă contribuţie financiară pe care au efectuat-o în favoarea debitorului, până la data confirmării planului, cu titlu irevocabil şi nesupusă vreunei alte condiţii decât cea a confirmării planului."92. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 70 vor avea următorul cuprins:"Art. 70. - (1) În urma confirmării unui plan de reorganizare, debitorul îşi va conduce activitatea sub supravegherea administratorului şi în conformitate cu planul confirmat, până când judecătorul-sindic va dispune, motivat, ca reorganizarea să înceteze şi să se treacă la faliment, în condiţiile art. 77 şi următoarele. (2) În cazul reorganizării unei persoane juridice, aceasta va fi condusă de persoanele legal împuternicite să o reprezinte, sub supravegherea administratorului. Acţionarii, asociaţii şi membrii cu răspundere limitată nu au dreptul de a interveni în conducerea activităţii ori în administrarea averii debitoarei, cu excepţia şi în limita cazurilor expres şi limitativ prevăzute în lege şi planul de reorganizare."93. Alineatul (1) al articolului 73 va avea următorul cuprins:"Art. 73. - (1) Dacă debitorul nu se conformează planului sau desfăşurarea activităţii aduce pierderi averii sale, administratorul, comitetul creditorilor sau oricare dintre creditori, precum şi reprezentantul membrilor ori, după caz, al asociaţilor/acţionarilor poate solicita oricând judecătorului să aprobe intrarea în faliment, în condiţiile art. 77 şi următoarele."94. La alineatul (1) al articolului 77, după litera C se introduce o literă nouă, litera D, cu următorul cuprins:"D. a fost aprobat raportul administratorului prin care se propune intrarea în faliment a debitorului, potrivit art. 41^1."95. Litera b) a alineatului (2) al articolului 77 va avea următorul cuprins:"b) desemnarea unui lichidator, precum şi stabilirea atribuţiilor şi a remuneraţiei acestuia, în conformitate cu criteriile aprobate prin hotărâre a Guvernului;"96. Alineatul (1) al articolului 77^1 va avea următorul cuprins:"Art. 77^1. - (1) Lichidatorul va trimite o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor/administrator, menţionată la art. 77 alin. (2) lit. d), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii. Dispoziţiile alin. (2) şi (3) ale art. 58^1 se aplică în mod corespunzător."97. Articolul 80 se abrogă.98. După alineatul (2) al articolului 81 se introduc două alineate noi, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:"(2^1) Când debitorul are bunuri şi în alte judeţe, judecătorul-sindic va trimite notificări tribunalelor din acele judeţe, în vederea sigilării de urgenţă a bunurilor.(2^2) Documentele întocmite de alte tribunale, certificând că sigiliile au fost aplicate, vor fi trimise judecătorului-sindic."99. Alineatele (2)-(4) ale articolului 100 vor avea următorul cuprins:"(2) Cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege, lichidarea va începe de îndată după finalizarea de către lichidator a inventarierii bunurilor din averea debitorului.Bunurile vor putea fi vândute în bloc - ca un ansamblu în stare de funcţionare - sau individual. Dacă bunurile nu se pot vinde prin negociere directă, acestea vor fi vândute la licitaţie, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Lichidatorul va angaja în numele debitorului un evaluator, persoană fizică sau juridică, ce va evalua bunurile din averea debitorului, în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare. (4) În funcţie de circumstanţele cauzei şi pe cât posibil, bunurile din averea debitorului vor fi evaluate atât individual, cât şi în bloc; prin bloc, ca ansamblu funcţional, se înţelege o parte sau toate bunurile debitorului, necesare pentru desfăşurarea unei afaceri, pentru care un cumpărător oferă un preţ nedefalcat pe bunurile componente."100. La articolul 101, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Raportul prevăzut la alin. (1) va cuprinde propuneri privind modalitatea de vânzare în bloc, după cum urmează: a) vânzare prin negociere directă către un cumpărător deja identificat, cu precizarea condiţiilor minime ale contractului, cum ar fi preţul şi modalitatea de plată; b) vânzare prin negociere directă, fără cumpărător identificat, cu precizarea preţului minim propus. În acest caz, lichidatorul poate negocia preţul concret al vânzării bunurilor, iar dacă preţul minim nu se poate obţine, adunarea creditorilor se va întruni din nou pentru a decide dacă preţul minim iniţial scade sau urmează să se treacă la vânzarea individuală a bunurilor; c) vânzare prin licitaţie, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare."101. Alineatul (2) al articolului 101 va avea următorul cuprins:"(2) Judecătorul-sindic va convoca adunarea creditorilor în termen de maximum 20 de zile de la data primirii sesizării lichidatorului, înştiinţându-i pe creditori despre posibilitatea studierii raportului."102. La articolul 101, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În cazul în care vânzarea în bloc nu este necesară, iar cumpărătorul nu este identificat în mod ferm prin raport, adunarea creditorilor poate fixa un preţ minim la care bunurile se pot vinde în bloc. Dacă acest preţ nu este obţinut, iar adunarea creditorilor nu decide altfel, bunurile vor fi vândute individual."103. Alineatul (3) al articolului 101 va avea următorul cuprins:"(3) Dacă adunarea creditorilor aprobă raportul, judecătorul-sindic va da, printr-o încheiere, dispoziţie lichidatorului să efectueze actele şi operaţiunile de lichidare, în condiţiile propuse în raport."104. Alineatul (3) al articolului 102 va avea următorul cuprins:"(3) Judecătorul-sindic va convoca o şedinţă, în termen de maximum 20 de zile de la data primirii cererii, notificând propunerea debitorului şi creditorilor cu garanţii reale asupra bunului şi înştiinţându-i despre posibilitatea de a depune contestaţii motivate cu cel puţin 5 zile înainte de data convocării."105. Articolul 104 va avea următorul cuprins:"Art. 104. - Valorile mobiliare vor fi vândute în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 525/2002, cu modificările ulterioare."106. Alineatul (2) al articolului 106 va avea următorul cuprins:"(2) În cazul în care sumele realizate din vânzarea acestor bunuri ar fi insuficiente pentru plata în întregime a respectivelor creanţe garantate, creditorii vor avea, pentru diferenţă, creanţe chirografare care vor veni în concurs cu cele cuprinse în categoria corespunzătoare, potrivit naturii lor, prevăzute la art. 108, şi vor fi supuse dispoziţiilor art. 37. Dacă după plata sumelor prevăzute la alin. (1) rezultă o diferenţă în plus, aceasta va fi depusă, prin grija lichidatorului, în contul averii debitorului."107. Articolul 107 va avea următorul cuprins:"Art. 107. - (1) La fiecare 3 luni, calculate de la data începerii lichidării, lichidatorul va prezenta judecătorului-sindic un raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe şi un plan de distribuire între creditori. Raportul va prevedea şi plata retribuţiei sale şi a celorlalte cheltuieli, menţionate la art. 108 pct.1. (2) Pentru motive temeinice, judecătorul-sindic poate prelungi cu cel mult o lună sau poate scurta termenul de prezentare a raportului şi a planului de distribuire. Planul de distribuire va fi înregistrat la grefa tribunalului şi lichidatorul va notifica aceasta fiecărui creditor. O copie de pe raport şi o copie de pe planul de distribuire vor fi afişate la uşa tribunalului. (3) Orice creditor poate formula contestaţii la raport şi la plan, în termen de 10 zile de la afişare. O copie de pe contestaţie se comunică, de urgenţă, lichidatorului şi debitorului. (4) În termen de 20 de zile de la afişare, judecătorul-sindic va ţine cu lichidatorul, cu debitorul şi cu creditorii o şedinţă în care va soluţiona, deodată, prin sentinţă, toate contestaţiile."108. La articolul 108, punctul 2, litera a) a punctului 10 şi punctul 11 vor avea următorul cuprins:"2. creanţele reprezentând creditele, cu dobânzile şi cheltuielile aferente, acordate de instituţii de credit după deschiderea procedurii, precum şi creanţele rezultând din continuarea activităţii debitorului după deschiderea procedurii;.............................................................................. a) creditele acordate persoanei juridice debitoare de către un asociat sau acţionar deţinând cel puţin 10% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot în adunarea generală a asociaţilor, ori, după caz, de către un membru al grupului de interes economic;..............................................................................11. creanţele membrilor, asociaţilor sau acţionarilor persoanei juridice debitoare, derivând din dreptul rezidual al calităţii lor, în conformitate cu prevederile legale şi statutare."109. Punctul 5 al articolului 108 se abrogă.110. Articolul 109 se abrogă.111. Articolul 112 va avea următorul cuprins:"Art. 112. - În cazul în care bunurile care alcătuiesc averea unui grup de interes economic ori a unei societăţi în nume colectiv sau în comandită nu sunt suficiente pentru plata creanţelor înregistrate în tabelul definitiv consolidat al creanţelor, împotriva grupului sau societăţii, judecătorul-sindic va autoriza executarea silită, în condiţiile legii, împotriva asociaţilor cu răspundere nelimitată sau, după caz, membrilor, pronunţând o sentinţă definitivă şi executorie, care va fi pusă în executare de lichidator, prin executor judecătoresc."112. Articolul 117 va avea următorul cuprins:"Art. 117. - În orice stadiu al procedurii prevăzute de prezenta lege, judecătorul-sindic va putea da o sentinţă de închidere a procedurii, dacă se constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi nici un creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare."113. După articolul 117 se introduce un articol nou, articolul 117^1 , cu următorul cuprins:"Art. 117^1. - (1) O procedură de reorganizare prin continuarea activităţii sau lichidare pe bază de plan va fi închisă, printr-o sentinţă, în urma îndeplinirii tuturor obligaţiilor de plată asumate în planul confirmat. Dacă o procedură începe ca reorganizare, dar apoi devine faliment, aceasta va fi închisă în conformitate cu alin. (2). (2) O procedură de faliment va fi închisă atunci când judecătorul-sindic a aprobat raportul final, când toate fondurile sau bunurile din averea debitorului au fost distribuite şi când fondurile nereclamate au fost depuse la bancă. În urma unei cereri a lichidatorului, judecătorul-sindic va pronunţa o sentinţă, închizând procedura, iar în cazul persoanelor juridice dispunând şi radierea acestora."114. Alineatul (1) al articolului 120 va avea următorul cuprins:"Art. 120. - (1) În cazul procedurii deschise în urma formulării cererii introductive de către debitor, în condiţiile art. 25, dacă judecătorul-sindic constată, la expirarea termenului pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor, că nu s-a depus nici o cerere, va pronunţa o sentinţă de închidere a procedurii şi de revocare a hotărârii de deschidere a procedurii."115. Articolul 121 va avea următorul cuprins:"Art. 121. - Sentinţa de închidere a procedurii va fi notificată de judecătorul-sindic debitorului, tuturor creditorilor, membrilor sau, după caz, asociaţilor/acţionarilor, direcţiei teritoriale a finanţelor publice şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, şi se va afişa în extras la sediul tribunalului."116. Alineatul (1) al articolului 124 va avea următorul cuprins:"Art. 124. - (1) Judecătorul-sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, să fie suportată de către membrii organelor de conducere - administratori, directori, cenzori şi de orice altă persoană - care au contribuit la ajungerea debitorului în această situaţie, prin una dintre următoarele fapte: a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane; b) au făcut acte de comerţ în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice; c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea în mod vădit persoana juridică la încetarea de plăţi; d) au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea; e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit, în mod fictiv, pasivul acesteia; f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăţi; g) în luna precedentă încetării plăţilor au plătit sau au dispus să se plătească cu preferinţă unui creditor, în dauna celorlalţi creditori."117. Articolul 126 va avea următorul cuprins:"Art. 126. - În vederea luării măsurilor prevăzute la art. 124, judecătorul-sindic va dispune măsuri asigurătorii, din oficiu sau la sesizarea făcută de către administrator/lichidator, de către oricare dintre creditori, membri sau, după caz, asociaţi/acţionari."118. La articolul 127 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) După închiderea procedurii falimentului, sumele rezultate din executarea silită vor fi depuse într-un cont bancar distinct la dispoziţia judecătorului-sindic pentru distribuirea acestor sume, în condiţiile legii."119. Articolul 127^1 va avea următorul cuprins:"Art. 127^1. - (1) Constituie infracţiunea de bancrută simplă şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă neintroducerea sau introducerea tardivă, de către debitorul persoană fizică ori reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii în termenul prevăzut la art. 25. (2) Constituie infracţiunea de bancrută frauduloasă şi se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la art. 276 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fapta persoanei care: a) falsifică, sustrage sau distruge evidenţele debitorilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. a) pct.2 şi 3, lit. b) şi c) ori ascunde o parte din activul averii acestora; b) înfăţişează datorii inexistente sau prezintă în registrele debitorilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. a) pct.2 şi 3, lit. b) şi c), în alt act sau în situaţia financiară, sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind săvârşite în vederea diminuării aparente a valorii activelor; c) înstrăinează, în frauda creditorilor, în caz de insolvenţă a debitorilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. a) pct.2 şi 3, lit. b) şi c), o parte însemnată din active." 120. Articolul 127^5 va avea următorul cuprins:"Art. 127^5 . - Refuzul debitorului persoană fizică sau al administratorului, directorului, directorului executiv sau reprezentantului legal al debitorului, persoană juridică, de a pune la dispoziţie judecătorului-sindic, administratorului sau lichidatorului judiciar, în condiţiile prevăzute la art. 32 alin. (1), documentele şi informaţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit.a)-e) sau împiedicarea acestora, cu reacredinţă, de a întocmi documentaţia respectivă se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă."121. După articolul 127^5 se introduce un articol nou, art. 127^6, cu următorul cuprins:"Art. 127^6. - Infracţiunile prevăzute la art. 127^1 -127^5 se judecă în primă instanţă de tribunal, cu celeritate."122. Articolul 129 se abrogă.  +  Articolul II (1) În vederea publicării citaţiilor, convocărilor şi notificărilor actelor de procedură efectuate de instanţele judecătoreşti după deschiderea procedurii prevăzute de Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înfiinţează Buletinul procedurilor de reorganizare judiciară şi faliment, publicaţie ce va fi editată de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. (2) Conţinutul, etapele şi condiţiile de finanţare a publicării Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară şi faliment, precum şi de publicare şi distribuire a acestuia, inclusiv pe Internet, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) În vederea editării Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară şi faliment, prin ordin al ministrului justiţiei, emis în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, se va stabili procedura de comunicare a informaţiilor între instanţele judecătoreşti, judecătorii-sindici, administratorii sau lichidatorii numiţi şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. (4) Publicarea actelor de procedură sau, după caz, a hotărârilor judecătoreşti în Buletinul procedurilor de reorganizare judiciară şi faliment înlocuieşte, de la data publicării acestuia, citarea, convocarea şi notificarea actelor de procedură efectuate individual faţă de participanţii la proces, acestea fiind prezumate a fi îndeplinite la data publicării. (5) Face excepţie de la regula prezumţiei de comunicare a actelor de procedură instituită prin alin. (4) comunicarea citaţiilor, convocărilor şi notificărilor faţă de participanţii la proces al căror sediu, domiciliu sau reşedinţă se află în străinătate şi faţă de care comunicarea actelor de procedură este supusă dispoziţiilor Codului de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare. (6) Data publicării primului număr al Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară şi faliment se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. (7) Preţul de vânzare a Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară şi faliment se va aproba prin hotărâre a Guvernului, adoptată pe baza fundamentării economice prezentate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu cel puţin 30 de zile înaintea datei apariţiei primului număr.  +  Articolul IIIArticolele 89 şi 90 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, se abrogă.  +  Articolul IVOrdonanţa Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activităţii practicienilor în reorganizare şi lichidare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 31 august 1999, aprobată prin Legea nr. 505/2002, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 7 se introduce un articol nou, art. 7^1, cu următorul cuprins:"Art. 7^1. - Atunci când administratorul sau lichidatorul judiciar consideră necesar, organele de poliţie, jandarmerie sau alţi agenţi ai forţei publice, după caz, sunt obligaţi să îi acorde concursul la îndeplinirea efectivă a atribuţiilor sale, stabilite de lege sau de judecătorul-sindic."2. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Persoanele juridice străine, precum şi persoanele fizice străine, care nu au domiciliul în România, pot activa în calitate de practician în reorganizare şi lichidare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, dacă în statele în care îşi au domiciliul sau, după caz, sediul profesional au această specializare, certificată de organismele profesionale recunoscute sau, după caz, de autorităţile publice care le autorizează, şi în condiţiile stabilite prin convenţii bilaterale încheiate în acest scop de Uniune cu organismele similare din statele respective. (2) Persoanele fizice sau juridice care îşi au domiciliul sau, după caz, sediul profesional într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene pot activa în calitate de practician în reorganizare şi lichidare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, dacă au, în statul domiciliului sau, după caz, al sediului profesional, această specializare, certificată de organismele profesionale recunoscute sau, după caz, de autorităţile publice care le autorizează."3. Litera c) a articolului 32 va avea următorul cuprins:"c) alege şi revocă preşedintele şi pe ceilalţi membri ai comitetului de conducere şi membrii comisiei de cenzori a filialei;"4. După articolul 32 se introduce un articol nou, articolul 32^1, cu următorul cuprins:"Art. 32^1. - Comitetul de conducere a filialei este compus din 3-5 membri, din care un preşedinte, precum şi 2 membri supleanţi, desemnaţi de adunarea generală a filialei, dintre membrii filialei, pe o perioadă de 4 ani."  +  Articolul VArticolul III din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2003, se abrogă.  +  Articolul VIArticolele 3 şi 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinţei gratuite şi a investiţiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 11 septembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 78/2003, se abrogă.  +  Articolul VIIAlineatul (1^2) al articolului 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul VIII (1) Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. (2) Ordonanţa Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activităţii practicienilor în reorganizare şi lichidare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 31 august 1999, aprobată prin Legea nr. 505/2002, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin.(1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 11 mai 2004.Nr. 149.---------------