LEGE nr. 144 din 4 mai 2004privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 7 mai 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 2 din 8 ianuarie 2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.7 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 15 ianuarie 2004, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, după punctul 1 se introduce punctul 1^1 cu următorul cuprins:1^1. Articolul 17 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Asociația Nevăzătorilor din România, Asociația Surzilor din România, Asociația Invalizilor de Război Nevăzători din România și Liga Națională a Organizațiilor cu Personal Handicapat din Cooperația Meșteșugărească pot primi, potrivit legilor bugetare anuale, subvenții de la bugetul de stat prin bugetul Autorității.(2) Asociațiile persoanelor cu handicap sprijină persoanele cu handicap în vederea întocmirii și prezentării la instituțiile cu competențe în domeniu a documentației necesare acordării drepturilor prevăzute de lege, la solicitarea acestora. gt; gt;2. La articolul I punctul 2, alineatul (1^1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:(1^1) Fac excepție de la prevederile alin. (1) drepturile persoanelor cu handicap vizual prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c) și la art. 19 alin. (1) lit. b) și q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare, inclusiv cele stabilite și neachitate în termenul legal de prescripție, pe bază de mandate returnate, care, începând cu luna ianuarie 2004, se vor plăti din bugetul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, prin direcțiile pentru dialog, familie și solidaritate socială județene, respectiv a municipiului București.3. Articolul II va avea următorul cuprins:  +  Articolul II(1) Documentația și baza de date necesare plății drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap vizual se vor preda, în vederea organizării evidențelor, prin protocoale încheiate între direcțiile pentru dialog, familie și solidaritate socială județene, respectiv a municipiului București, și serviciile publice de asistență socială din subordinea consiliilor județene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.(2) Pentru persoanele cu handicap vizual ale căror drepturi au fost stabilite până la data de 31 decembrie 2003, serviciile publice de asistență socială din subordinea consiliilor județene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, vor emite noi decizii de stabilire a drepturilor, pe care le vor transmite direcțiilor pentru dialog, familie și solidaritate socială județene, respectiv a municipiului București.(3) Modificările privind înscrierea, suspendarea sau încetarea drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap vizual se comunică, lunar, direcțiilor pentru dialog, familie și solidaritate socială județene, respectiv a municipiului București, de către serviciile publice de asistență socială din subordinea consiliilor județene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București. Aceste modificări se stabilesc prin decizie a conducătorului serviciilor publice de asistență socială din subordinea consiliilor județene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, pe baza certificatului sau deciziei emise de Comisia pentru protecția copilului sau, după caz, de Comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulți ori Comisia superioară de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulți.(4) Serviciile publice de asistență socială din subordinea consiliilor județene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, vor încheia protocoale cu asociațiile persoanelor cu handicap, la cererea acestora, prin care vor preda asociațiilor, pe bază de tabel, operațiile de distribuție a biletelor de transport.(5) Asociațiile persoanelor cu handicap prevăzute la alin. (4) vor primi, conform protocolului, tabelele nominale cu persoanele cu handicap care beneficiază de transport cu tren de persoane, cu autobuze pentru transport interurban sau, după caz, cu nave de transport fluvial, precum și biletele corespunzătoare pentru a le distribui.(6) La sfârșitul fiecărei luni asociațiile persoanelor cu handicap prevăzute la alin. (4) vor restitui serviciilor publice de asistență socială tabelele nominale cu semnătura, datele de identitate și codul numeric personal ale beneficiarilor de bilete din luna respectivă.(7) Biletele nedistribuite se restituie la serviciile publice de asistență socială până la finele anului în curs.(8) Serviciile publice de asistență socială din subordinea consiliilor județene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, vor încheia protocoale cu asociațiile persoanelor cu handicap, la cererea acestora, prin care vor preda asociațiilor, pe bază de tabel, operațiile de distribuire către membrii acestora a adeverințelor pentru acordarea facilităților prevăzute de lege privind scutirea de la plata abonamentelor la curentul electric, radio-tv și telefonic.(9) Documentele de plată a drepturilor pentru persoanele cu handicap vizual se întocmesc de către Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 20 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  București, 4 mai 2004.Nr. 144.----------