HOTĂRÂRE nr. 603 din 21 aprilie 2004pentru reorganizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 5 mai 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 16 alin. (5) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, cu modificările ulterioare, al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2004 privind înfiinţarea direcţiilor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare şi al art. 14 alin. 4 din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se reorganizează Garda Naţională de Mediu prin transferul unui număr de 102 posturi finanţate de la bugetul de stat, din numărul total de 259 de posturi ale inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi cinegetic aflate în subordinea sa, către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să modifice bugetul aprobat pentru Garda Naţională de Mediu pe anul 2004 cu cheltuielile aferente celor 102 posturi care se transferă la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (3) Patrimoniul fostelor inspectorate teritoriale de regim silvic şi cinegetic, stabilit proporţional pentru numărul de 102 posturi în raport cu numărul total de 259 de posturi ale fostelor inspectorate de regim silvic şi cinegetic, se predă Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, pe bază de protocol de predare-preluare. (4) Garda Naţională de Mediu se reorganizează cu respectarea numărului de posturi rămase şi a prevederilor bugetare aprobate şi diminuate conform prevederilor alin. (2). (5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri numărul inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi cinegetic se reduce de la 16 la 7. (6) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri numărul comisariatelor judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu se reduce de la 43 la 36. (7) Se organizează 7 comisariate regionale ale Gărzii Naţionale de Mediu pe structura a 7 comisariate judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu, inclusiv prin preluarea atribuţiilor acestora la nivelul judeţului de reşedinţă.  +  Articolul 2 (1) Garda Naţională de Mediu este instituţie publică şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, în subordinea Autorităţii Naţionale de Control. (2) Garda Naţională de Mediu are sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 12, sectorul 5, sediu în care funcţionează aparatul central al acesteia, denumit Comisariat General, cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1. (3) Garda Naţională de Mediu are în subordine: a) 7 comisariate regionale ale Gărzii Naţionale de Mediu, instituţii cu personalitate juridică, a căror structură organizatorică include:1. 35 de comisariate judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu, fără personalitate juridică, organizate ca servicii în cadrul comisariatelor regionale de care aparţin;2. Comisariatul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", fără personalitate juridică, organizat ca serviciu în cadrul comisariatului regional de care aparţine; b) 7 inspectorate teritoriale de regim silvic şi cinegetic, instituţii cu personalitate juridică, şi 35 de inspecţii silvo-cinegetice judeţene, fără personalitate juridică, organizate în cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi cinegetic de care aparţin.  +  Articolul 3Garda Naţională de Mediu este un corp specializat de control şi inspecţie, cu statut specific şi atribuţii în aplicarea politicii Guvernului în materia prevenirii, constatării şi sancţionării încălcării prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului, regimului silvic, pisciculturii, cinegeticii, apelor, solului, aerului, biodiversităţii, precum şi a celor prevăzute în legile specifice domeniului controlului poluării industriale şi managementului riscului, fondului de mediu şi altor domenii prevăzute de legislaţia specifică în vigoare.  +  Articolul 4 (1) În exercitarea atribuţiilor sale Garda Naţională de Mediu cooperează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu reprezentanţi ai societăţii civile, cu persoane juridice şi fizice, în limitele legii, şi îşi desfăşoară activitatea în mod independent. (2) Garda Naţională de Mediu cooperează cu organele cu atribuţii similare din alte state pe baza tratatelor internaţionale la care România este parte, a protocoalelor încheiate sau pe bază de reciprocitate, precum şi cu organisme similare din cadrul Uniunii Europene în cauzele de interes comun sau în ceea ce priveşte derularea programelor de aderare.  +  Articolul 5 (1) Garda Naţională de Mediu este condusă de un comisar general, funcţie asimilată ca salarizare secretarului de stat conform poziţiei 4 din anexa nr. VII/2b la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Comisarul general este numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului delegat pentru coordonarea autorităţilor de control. (2) Comisarul general are calitatea de ordonator secundar de credite şi exercită atribuţiile legale în această calitate pentru comisariatul general şi unităţile din subordinea Gărzii Naţionale de Mediu. (3) Comisarul general reprezintă Garda Naţională de Mediu în relaţiile cu terţii. (4) În exercitarea atribuţiilor comisarul general emite decizii, aprobă instrucţiuni, norme de lucru şi proceduri pentru personalul Gărzii Naţionale de Mediu. (5) Comisarul general are în subordine 3 comisari generali adjuncţi, asimilaţi ca salarizare secretarului general adjunct conform poziţiei 2 cap. IA din anexa nr. Ib la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Comisarii generali adjuncţi sunt numiţi şi revocaţi din funcţie de comisarul general, în condiţiile legii. (6) Numărul maxim de posturi pentru Garda Naţională de Mediu este de 806. (7) În cadrul structurii organizatorice a aparatului central al Gărzii Naţionale de Mediu, prin decizie a comisarului general, se pot organiza servicii, birouri şi compartimente. (8) Posturile pentru aparatul central şi pentru fiecare structură teritorială se distribuie din numărul total prevăzut la alin. (6), prin decizie a comisarului general.  +  Articolul 6 (1) Garda Naţională de Mediu asigură realizarea strategiei de control, urmăreşte modul de realizare a atribuţiilor încredinţate comisariatelor regionale şi inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi cinegetic, stabileşte toate măsurile operative pentru eficientizarea activităţii de control. (2) Ministrul mediului şi gospodăririi apelor coordonează din punct de vedere metodologic activitatea Gărzii Naţionale de Mediu privind controlul aplicării strategiilor şi politicilor de mediu în vederea desfăşurării în mod unitar a activităţilor specifice fiecăreia dintre cele două instituţii, pentru realizarea protecţiei factorilor de mediu la nivel naţional. (3) Comisariatele regionale ale Gărzii Naţionale de Mediu se organizează ca structuri zonale la nivel de direcţii, cu competenţe limitate teritorial, care coordonează şi supraveghează activitatea comisariatelor judeţene din structura lor şi sunt conduse de un comisar regional ajutat de un comisar regional adjunct. (4) Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic se organizează ca structuri zonale la nivel de direcţii, cu competenţe limitate teritorial, care coordonează, supraveghează şi efectuează activitatea de control tematic, operativ şi inopinat cu privire la respectarea regimului silvic şi cinegetic din judeţele arondate şi sunt conduse de un inspector-şef. (5) Comisariatele judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu, inclusiv Comisariatul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", organizate la nivel de servicii în cadrul comisariatelor regionale, au competenţa de control tematic, operativ şi inopinat pe teritoriul judeţului în care funcţionează şi sunt conduse de un comisar-şef. (6) Comisariatele judeţene din structura fiecărui comisariat regional sunt prevăzute în anexa nr. 2. (7) Inspecţiile silvo-cinegetice ale fiecărui inspectorat teritorial de regim silvic şi cinegetic sunt prevăzute în anexa nr. 3. (8) Comisarii regionali ai comisariatelor regionale şi inspectorii-şefi ai inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi cinegetic din structura Gărzii Naţionale de Mediu sunt ordonatori terţiari de credite şi îndeplinesc în această calitate toate atribuţiile legale care le revin pentru comisariatul sau inspectoratul respectiv şi sunt asimilaţi ca salarizare directorului. (9) Comisarii regionali şi inspectorii-şefi se subordonează comisarului general al Gărzii Naţionale de Mediu, prin structurile de specialitate din aparatul central al acesteia. (10) În îndeplinirea atribuţiilor lor comisarii regionali, inspectorii-şefi şi comisarii-şefi acţionează conform fişei postului şi la ordinul comisarului general, conform legii.  +  Articolul 7 (1) Spaţiile necesare desfăşurării activităţii structurilor Gărzii Naţionale de Mediu, respectiv sediul central al Gărzii Naţionale de Mediu şi sediile comisariatelor regionale, comisariatelor judeţene, Comisariatului Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" şi inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi cinegetic, se preiau în condiţiile legii, pe bază de protocol de predare-preluare, de la orice instituţie a administraţiei publice centrale sau locale care le are în proprietate ori în administrare sau se închiriază în condiţiile legii. (2) Garda Naţională de Mediu, în limitele bugetului aprobat pentru fiecare exerciţiu financiar, poate achiziţiona sau construi spaţiile şi utilităţile necesare desfăşurării activităţii, cu respectarea prevederilor legale. (3) Consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti sprijină structurile Gărzii Naţionale de Mediu pentru asigurarea, în condiţiile legii, de spaţii pentru sedii sau de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii.  +  Articolul 8Garda Naţională de Mediu are următoarele atribuţii principale:A. În domeniul protecţiei mediului: a) organizează, coordonează, îndrumă şi controlează, în vederea desfăşurării unitare la nivel naţional, activitatea de inspecţie şi control a comisariatelor regionale şi a comisariatelor judeţene; b) elaborează, promovează şi reactualizează periodic, împreună cu autorităţile publice centrale pentru protecţia mediului, reglementări, ghiduri şi norme tehnice privind activitatea de inspecţie şi control; c) elaborează planul anual de inspecţie, prin stabilirea obiectivelor, sarcinilor şi modalităţilor concrete de acţiune; d) controlează activităţile cu impact asupra mediului înconjurător şi aplică sancţiuni contravenţionale prevăzute de lege în domeniile:- protecţia atmosferei;- protecţia apelor de suprafaţă şi subterane şi a ecosistemelor acvatice;- protecţia solului şi a ecosistemelor terestre;- protecţia naturii, a peisajelor şi habitatelor naturale, conservarea biodiversităţii, a florei şi faunei sălbatice;- valorificarea resurselor biologice de floră şi faună sălbatică, inclusiv valorificarea fondului piscicol din apele naturale şi a animalelor sălbatice de interes vânătoresc;- regimul ariilor protejate şi al monumentelor naturii;- protecţia aşezărilor umane;- regimul substanţelor chimice periculoase şi al deşeurilor;- regimul pesticidelor şi al îngrăşămintelor chimice;- alte aspecte care, potrivit legii, sunt în atribuţiile de inspecţie şi control de mediu; e) exercită controlul cu privire la desfăşurarea acţiunilor de import-export al produselor, bunurilor şi altor materiale cu regim special de comercializare, în conformitate cu legislaţia care reglementează comerţul internaţional cu astfel de produse, bunuri sau materiale, scop în care cooperează nemijlocit cu toate autorităţile teritoriale competente şi aplică măsurile prevăzute de lege; f) exercită controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore şi/sau impact semnificativ transfrontalier asupra mediului, în vederea prevenirii şi limitării riscurilor de poluare; g) participă la intervenţiile pentru eliminarea sau diminuarea efectelor majore ale poluărilor asupra factorilor de mediu şi la stabilirea cauzelor acestora şi aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege, inclusiv oprirea unor instalaţii şi/sau suspendarea unor activităţi pe perioade determinate de timp în cazul în care este pusă în pericol sănătatea cetăţenilor sau în cazul în care se constată depăşirea concentraţiilor poluanţilor peste limitele admise de legislaţia de mediu; h) controlează investiţiile în domeniul mediului în toate fazele de execuţie şi are acces la întreaga documentaţie; i) propune organului emitent suspendarea şi/sau anularea actelor de reglementare emise cu nerespectarea prevederilor legale; j) constată faptele ce constituie contravenţii şi aplică sancţiunile contravenţionale în domeniul protecţiei mediului, sesizează organele de cercetare penală şi colaborează cu acestea la constatarea faptelor care, potrivit legislaţiei de mediu, constituie infracţiuni; k) verifică sesizările cu privire la încălcarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului; l) emite puncte de vedere în scopul avizării proiectelor de acte normative iniţiate în domeniul protecţiei mediului, după caz; m) îndeplineşte orice alte atribuţii de inspecţie şi control prevăzute de lege şi aplică măsurile corespunzătoare.B. În domeniul silvic: a) organizează, coordonează şi exercită controlul cu privire la respectarea prevederilor regimului silvic de către deţinătorii şi administratorii cu orice titlu de fond forestier şi a modului în care se aplică legislaţia silvică pentru administrarea vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier; b) controlează modul în care se aplică normele tehnice în elaborarea amenajamentelor silvice, respectarea şi aplicarea prevederilor din amenajamente; c) controlează modul de supraveghere a stării de sănătate a pădurilor (monitoringul forestier) şi modul de aplicare a reglementărilor privind utilizarea materialelor forestiere de reproducere; d) verifică modul de respectare a normelor tehnice cu privire la proiectarea şi executarea lucrărilor de reconstrucţie ecologică, împăduriri şi lucrări de îngrijire; e) controlează respectarea de către administrator sau proprietar a legislaţiei privind integritatea fondului forestier naţional şi a vegetaţiei forestiere din afara acestuia; f) constată, prin personalul silvic, faptele ce pot constitui infracţiuni în domeniul silvic, sesizează de îndată organele de cercetare penală, iar pentru faptele contravenţionale aplică sancţiuni, cu respectarea prevederilor legale privind regimul contravenţiilor; g) controlează legalitatea comercializării masei lemnoase şi respectarea reglementărilor cu privire la circulaţia materialelor lemnoase, precum şi provenienţa acestora, indiferent de locul în care se află; h) controlează respectarea regimului silvic în domeniul ariilor protejate din fondul forestier naţional; i) verifică sesizările cu privire la încălcarea legislaţiei în vigoare în domeniul respectării regimului silvic şi a legislaţiei silvice cu privire la administrarea vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier; j) emite puncte de vedere, la solicitarea Autorităţii Naţionale de Control, în procesul de avizare a proiectelor de acte normative iniţiate în domeniul gestionării fondului forestier naţional şi a vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional; k) îndeplineşte orice alte atribuţii legale şi dispoziţii ierarhice privind controlul regimului silvic.C. În domeniul cinegetic: a) controlează activitatea cinegetică pe toate categoriile de fonduri de vânătoare, luând măsurile care se impun în conformitate cu legislaţia din domeniu; b) propune administratorului fondurilor de vânătoare rezilierea contractelor de gestionare a fondurilor de vânătoare sau, după caz, retragerea licenţei de funcţionare, în situaţia în care se impune acest lucru; c) organizează, coordonează şi participă în mod direct la acţiunile de prevenire şi combatere a braconajului, constată faptele infracţionale din domeniul cinegetic şi înaintează de îndată documentele întocmite în acest sens organelor de cercetare penală, constată şi sancţionează prin personalul împuternicit fapte de natură contravenţională; d) controlează activitatea personalului angajat al gestionarilor fondurilor de vânătoare cu atribuţii în domeniul cinegetic şi propune sancţionarea acestuia; e) controlează modul de respectare a instrucţiunilor tehnice privind evaluarea efectivelor de vânat şi stabilirea cotelor de recoltă; f) controlează legalitatea deţinerii în captivitate a animalelor sălbatice de către persoanele fizice şi juridice, precum şi asigurarea condiţiilor de viaţă ale acestora; g) controlează respectarea reglementărilor în vigoare privind capturarea vânatului viu şi popularea fondurilor de vânătoare; h) verifică sesizările cu privire la încălcarea actelor normative în vigoare în domeniul cinegetic; i) îndeplineşte orice alte atribuţii legale privind controlul respectării legislaţiei în domeniul cinegetic.  +  Articolul 9Comisariatele regionale ale Gărzii Naţionale de Mediu, la nivel regional, au atribuţiile prevăzute la art. 8 lit. A. c)-k) şi m).  +  Articolul 10Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic au următoarele atribuţii principale: a) controlează modul în care este respectată legalitatea circulaţiei materialului lemnos, a altor produse ale pădurii şi execută controlul la instalaţiile de transformat lemn rotund sau alte puncte de depozitare, prelucrare ori comercializare a produselor lemnoase şi nelemnoase, conform legislaţiei în vigoare; b) controlează respectarea prevederilor normelor tehnice şi a celorlalte dispoziţii legale privind recoltarea, achiziţionarea, depozitarea, transportul, prelucrarea şi comercializarea produselor nelemnoase ale pădurii, menţionate la art. 39 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare; c) exercită atribuţiile prevăzute la art. 8 lit. B. a)-i) şi k) şi la art. 8 lit. C. a) şi c)-i); d) orice alte atribuţii de control prevăzute de reglementările în vigoare pentru inspectoratele de regim silvic şi cinegetic.  +  Articolul 11 (1) Comisariatele judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu, din structura comisariatelor regionale, pe teritoriul judeţului, au atribuţiile prevăzute la art. 8 lit. A. c)-k) şi m). (2) Pe lângă atribuţiile prevăzute la alin. (1), pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", Comisariatul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" al Gărzii Naţionale de Mediu organizează activităţi permanente de control pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legislaţiei în domeniul pescuitului, acvaculturii, comercializării produselor pescăreşti şi altor activităţi conexe.  +  Articolul 12 (1) Garda Naţională de Mediu exercită în domeniile prevăzute la art. 3 controlul operativ şi inopinat, potrivit atribuţiilor prevăzute în prezenta hotărâre şi prevederilor legale în vigoare în domeniile specifice de activitate. (2) În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin comisarii Gărzii Naţionale de Mediu şi inspectorii inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi cinegetic sunt învestiţi cu exerciţiul autorităţii publice a statului în virtutea căreia au următoarele drepturi: a) să aibă acces deplin, în condiţiile legii, în orice situaţie, în amplasamentele şi incintele în care se desfăşoară sau se prezumă că se desfăşoară o activitate generatoare de impact negativ asupra mediului; b) să legitimeze în vederea stabilirii identităţii persoanele care încalcă sau sunt suspecte că au încălcat dispoziţiile legale din domeniile de competenţă ale Gărzii Naţionale de Mediu; c) să conducă la sediul organelor de poliţie persoanele a căror identitate nu a putut fi stabilită, care au săvârşit sau sunt suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale din domeniul de competenţă al Gărzii Naţionale de Mediu; d) să efectueze, după caz, împreună cu organele de poliţie, controale ale mijloacelor de transport, când există indicii cu privire la săvârşirea unor contravenţii sau infracţiuni în domeniu; e) să participe împreună cu organele de poliţie, în vederea efectuării primelor cercetări, la reţinerea persoanelor suspecte de săvârşirea unor infracţiuni la legislaţia de mediu; f) să reţină, în vederea confiscării, pe baza constatărilor efectuate, bunurile şi mijloacele de transport folosite sau rezultate în urma săvârşirii faptelor ilegale; g) să participe, după caz, împreună cu organele competente, la controlul specific în punctele de trecere a frontierei; h) să fie stimulaţi material şi moral, în condiţiile legii; i) alte drepturi conferite de legislaţia în vigoare. (3) Personalului silvic din Garda Naţională de Mediu i se aplică prevederile cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 427/2001, în limita bugetului aprobat pentru Garda Naţională de Mediu şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.  +  Articolul 13Actele de constatare a contravenţiilor, întocmite de comisarii şi inspectorii Gărzii Naţionale de Mediu, sunt acte procedurale, potrivit reglementărilor legale, cu toate efectele prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 14 (1) Personalul de conducere şi de execuţie al Gărzii Naţionale de Mediu are calitatea de funcţionar public sau de personal contractual, după caz, potrivit legii, în limita posturilor stabilite prin prezenta hotărâre şi a bugetului aprobat. (2) Comisarii şi inspectorii Gărzii Naţionale de Mediu poartă uniformă cu însemne distinctive şi sunt dotaţi cu armament de serviciu pe care au dreptul să-l utilizeze şi obligaţia să-l păstreze în condiţiile legii. Pentru îndeplinirea atribuţiilor folosesc autovehicule şi ambarcaţiuni inscripţionate corespunzător şi alte mijloace din dotare. (3) Normele de dotare, însemnele distinctive şi modelele de uniformă ale personalului Gărzii Naţionale de Mediu sunt prevăzute în anexele nr. 4-10. (4) Mijloacele tehnice şi echipamentele de autoapărare, de comunicare, de transport şi de protecţie cu care vor fi dotate Garda Naţională de Mediu şi unităţile teritoriale ale acesteia sunt prevăzute în anexa nr. 11. (5) Garda Naţională de Mediu elaborează programe şi organizează pregătirea continuă a personalului. (6) Armamentul de serviciu din dotarea personalului Gărzii Naţionale de Mediu se asigură din disponibilităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor sau ale altor instituţii autorizate, pe baza protocoalelor încheiate cu acestea. (7) Programul de pregătire şi tragere cu armamentul din dotare se realizează în cooperare cu unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor sau ale altor instituţii autorizate, pe baza protocoalelor încheiate cu acestea. (8) Se constituie fondul de stimulare a personalului în conformitate cu Normele metodologice privind constituirea şi utilizarea fondului destinat stimulării personalului Gărzii Naţionale de Mediu, respectiv din aparatul central, comisariatele şi inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic, prevăzute în anexa nr. 12.  +  Articolul 15 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare, drepturile şi îndatoririle de serviciu ale personalului de specialitate al Gărzii Naţionale de Mediu şi al instituţiilor subordonate se aprobă în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin decizie a comisarului general al Gărzii Naţionale de Mediu, cu avizul conform al ministrului delegat pentru coordonarea autorităţilor de control. (2) Prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Gărzii Naţionale de Mediu se stabilesc raporturile de relaţionare pentru toate structurile Gărzii Naţionale de Mediu.  +  Articolul 16Încadrarea, salarizarea şi acordarea altor drepturi personalului Gărzii Naţionale de Mediu, funcţionari publici şi personal contractual, se fac în conformitate cu prevederile dispoziţiilor legale în vigoare aplicabile personalului din instituţiile publice şi serviciile descentralizate ale acestora.  +  Articolul 17 (1) Numărul maxim de autoturisme, ambarcaţiuni şi consumul normat de carburanţi pentru activităţile Gărzii Naţionale de Mediu sunt prevăzute în anexa nr. 13. (2) Garda Naţională de Mediu utilizează un autoturism la 2 comisari/inspectori, cu încadrarea în numărul maxim de autoturisme prevăzut în anexa nr. 13.  +  Articolul 18Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 19Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 761/2003 pentru reorganizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 10 iulie 2003, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul delegat pentru coordonareaautorităţilor de control,Ionel BlănculescuMinistrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Ilie SârbuMinistrul mediuluişi gospodăririi apelor,Speranţa Maria IanculescuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena Dumitrup. Ministrul finanţelor publice,Neculae Eugeniu Plăiaşu,secretar de statBucureşti, 21 aprilie 2004.Nr. 603.  +  Anexa 1                           ┌────────────────────────┐                           │GARDA NAŢIONALA DE MEDIU│                           │ COMISARIATUL GENERAL │                           └────────────────────────┘                             ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌─────┤ COMISAR GENERAL │ │ CONSILIERI ├───┤ └────────┬────────┘ ├─────────────────┤ │ │ │DIRECTIA JURIDICA├───┤ │ │ ŞI CONTROL │ │ │ ├─────────────────┤ │ │ │ AUDIT ├───┘ │ └─────────────────┘ │                                      │                                      │           ┌──────────────────────────┼───────────────────────┐           │ │ │           │ ┌─────────┴─────────────┐ │           │ │COMISARIATUL GENERAL │ │           │ │ADJUNCT PENTRU SINTEZE,│ │           │ │ANALIZA ECONOMICA ŞI │ │           │ │ RESURSE MINERALE │ │           │ └──────┬────────────────┘ │           │ │ │           │ │ │┌──────────┴───────┐┌──────────────┼─────────────┐ ┌───────┴───────────────┐│COMISAR GENERAL ││ │ │ │COMISAR GENERAL ADJUNCT││ADJUNCT PENTRU ││ │ │ │PENTRU SILVICULTURA ŞI ││PROTECTIA MEDIULUI││ │ │ │ CINEGETICA │└─────┬────────────┘│ │ │ └──────────┬────────────┘      │ │ │ │ ┌────┴───────┐      │ │ │ │ │ │┌─────┴────┐┌───────┴──┐┌──────────┴──┐┌─────────┴───┐┌─────┴──────┐┌────┴─────┐│DIRECTIA ││ DIRECTIA ││ DIRECTIA ││ DIRECTIA ││ DIRECTIA ││ DIRECTIA ││ DE ││DISPECERAT││ MANAGEMENT ││ BUGET, ││ DE ││ DE ││CONTROL A ││ BANCA ││ RESURSE ││ FINANCIAR, ││ CONTROL ││ CONTROL ││PROTECTIEI││ DATE ŞI ││ UMANE ŞI ││CONTABILITATE││ AL ││CINEGETIC ││ MEDIULUI ││RELATII CU││ADMINISTRATIV││ ││ REGIMULUI ││ ││ ││ PUBLICUL ││ ││ ││ SILVIC ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │└───┬──────┘└─────┬────┘└──────┬──────┘└─────┬───────┘└─────┬──────┘└─────┬────┘    . └────────────┴─────────────┘ │ │    . . └─────────────┘    . . .    . . .    . . .┌───┴───────┐ . ┌────────────────────────┐│COMISARIATE│........................................│INSPECTORATE TERITORIALE││REGIONALE┌─┴───────────┐ ┌──────────┴┐ REGIM SILVIC ŞI ││ 1-77 │COMISARIATE │ │ INSPECŢII │ CINEGETIC 1-77 │└─────────┤ JUDETENE DE │ │ SILVO- ├───────────────────────┘          │MEDIU ŞI RBDD│ │CINEGETICE │          └─────────────┘ └───────────┘  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │ NOTĂ: COMISARIATELE REGIONALE ŞI INSPECTORATELE TERITORIALE DE REGIM │  │SILVIC ŞI CINEGETIC SUNT INSTITUTII SUBORDONATE CU PERSONALITATE JURIDICA │  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2  +  Anexa 3  +  Anexa 4LISTAarticolelor din compunerea uniformei pentrupersonalul Gărzii Naţionale de Mediu a) Uniformă bărbaţi:1. cămaşă din poplin cu guler pentru cravată;2. costum pentru bărbaţi, clasic;3. cravată;4. jachetă din stofă, căptuşită, model unic pentru femei - bărbaţi. b) Uniformă femei:1. bluză din poplin;2. fustă dreaptă;3. pantalon drept, din stofă, pentru pantof;4. sacou clasic din stofă;5. jachetă din stofă, căptuşită, model unic pentru femei - bărbaţi. c) Accesorii:1. pantofi din piele de culoare neagră;2. insignă comisar de mediu/inspector silvic;3. plachetă nume.NOTĂ: Culoarea articolelor de uniformă din materiale textile este verde turcoaz închis cu codul 5097, cu excepţia cravatei, care este verde-închis, şi a cămăşii, care este gris-vert deschis.  +  Anexa 5                               NORME DE DOTARE            şi durata de serviciu a articolelor de uniformă             pentru personalul Gărzii Naţionale de Mediu
    Nr. crt.Denumirea articolului de uniformăNorma de dotare iniţială (buc./per.)Durata de serviciu (ani)
    1.Costum pentru bărbaţi, clasic12
    2.Costum pentru damă, clasic, cu fustă şi pantalon12
    3.Cămaşă din poplin pentru bărbaţi22
    4.Bluză din poplin pentru femei22
    5.Jachetă din stofă pentru femei - bărbaţi12
    6.Cravată2Numai dotare iniţială
    7.Pantofi din piele de culoare neagră11 an
    8.Insignă1Numai dotare iniţială
    9.Plachetă nume2Numai dotare iniţială
   +  Anexa 6INSIGNA ŞI PLACHETApentru Garda Naţionala de Mediu
    Placheta
           
          Numele (Ex.: POPESCU)
  NOTĂ:Insigna distinctiva se va confectiona din aliaj metalic usor, cu aversul emailat color verde-inchis, va avea serie de personalizare gravata pe revers şi se va purta suspendat, cu ajutorul suportului din piele, la butoniera din dreapta a buzunarului de la piept al uniformei. În spatiul central al insignei se inscriptioneaza vizibil, cu majuscule în relief, functia, categoria şi clasa comisarului. Ex.: COMISAR-SEF, A/I.
   +  Anexa 7UNIFORMA BARBATI  +  Anexa 8UNIFORMA FEMEI  +  Anexa 9CAMASA - BLUZA  +  Anexa 10JACHETA STOFA FEMEI - BARBATI  +  Anexa 11LISTAmijloacelor tehnice şi echipamentelor de autoapărare, de comunicare,de transport şi de protecţie din dotarea Gărzii Naţionale de Mediu a) Mijloace individuale de autoapărare:1. armament de serviciu: pistol cu două încărcătoare;2. toc din piele pentru pistol;3. muniţie pentru două încărcătoare pistol;4. butelie cu gaz (spray) neutralizant cu port butelie pentru centură. b) Mijloace de transport şi comunicare:1. autoturism inscripţionat corespunzător;2. ambarcaţiuni dotate şi inscripţionate corespunzător;3. radiotelefon sau telefon mobil - un aparat la 2 comisari/inspectori;4. mijloace de comunicare specifice navigaţiei. c) Echipament individual de protecţie:1. salopetă-combinezon impermeabilă, de culoare verde;2. cască de protecţie;3. ochelari de protecţie;4. mască izolantă;5. mănuşi de protecţie;6. cizme din cauciuc.Echipamentul de protecţie va fi asigurat numai ca dotare iniţială, selectiv, în funcţie de specificul zonelor de responsabilitate ale comisarilor respectivi.NOTĂ: Durata de serviciu a mijloacelor tehnice şi echipamentelor din prezenta listă este cea prevăzută de furnizori sau de normele specifice în vigoare.  +  Anexa 12NORMA 21/04/2004  +  Anexa 13                                 NUMĂRUL                de autoturisme, ambarcaţiuni şi normele privind               consumul lunar de carburanţi pentru autoturismele            şi ambarcaţiunile care aparţin Gărzii Naţionale de Mediu    I. Numar de autoturisme
    Număr maxim aprobatConsumul de carburanţi maxim aprobat
    189300 litri/lună/autoturism
    II. Numar de ambarcatiuni
    Număr maxim aprobatConsumul de caburanţi maxim aprobat
    84 ambarcaţiuni - 10 litri/oră pentru maximum 60 de ore pe lună
      4 ambarcaţiuni - 30 litri/oră pentru maximum 60 de ore pe lună
  NOTĂ:1. Alocarea de drepturi, repartizarea, detalierea, transferul mijloacelor de transport, indiferent de categoria lor, se fac numai cu aprobarea comisarului general al Gărzii Naţionale de Mediu.2. Nu se consideră depăşiri la consumul normat pentru mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul total de mijloace de transport aprobat pentru Garda Naţională de Mediu. ----------