ACORD din 15 septembrie 2003între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabila a apelor de frontieră
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 5 mai 2004    PREAMBULGuvernul României şi Guvernul Republicii Ungare, denumite în continuare părţi contractante,animate de intenţia de a dezvolta cooperarea lor pentru protecţia şi utilizarea durabila a cursurilor de apa transfrontiere sau care formează frontiera, a apelor subterane intersectate de frontieră, precum şi pentru protecţia ecosistemelor acvatice,pornind de la considerentul ca dezvoltarea reglementării problemelor legate de cursurile de apa transfrontiere are un rol deosebit în îmbunătăţirea legăturilor în diferite domenii între cele doua părţi contractante,ţinând seama de faptul ca teritoriile statelor lor sunt situate în bazinul fluviului Dunarea,având în vedere faptul ca ambele state sunt părţi la "Convenţia pentru protecţia şi utilizarea cursurilor de apa transfrontiere şi a lacurilor internaţionale" (Helsinki, 17 martie 1992), denumita în continuare Convenţia de la Helsinki, şi la "Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabila a fluviului Dunarea" (Sofia, 29 iunie 1994), denumita în continuare Convenţia de la Sofia,în acord cu Directiva Parlamentului European şi a Consiliului Europei 2000/60/CE , intrata în vigoare la 22 decembrie 2000, de stabilire a cadrului de acţiune comunitar în domeniul strategiei apelor, denumita în continuare DCA,constatând ca ambele state participa la îndeplinirea Planului strategic de acţiune din cadrul "Programului de protecţie a mediului în bazinul Dunării" şi la realizarea Planului de management pentru bazinul Dunării, conform DCA,având în vedere ca ambele state în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană tind să îşi armonizeze legislaţia naţionala cu directivele UE privind apa,plecand de la experienta şi rezultatele bune obţinute în aplicarea Convenţiei dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Ungare pentru reglementarea problemelor hidrotehnice referitoare la apele ce formează frontiera sau sunt intretaiate de frontieră, semnată la Bucureşti la data de 25 iunie 1986,recunoscând faptul ca în cadrul colaborării de până acum părţile contractante au elaborat o reglementare detaliată conţinând elemente utile, mai ales în privinta apărării împotriva inundaţiilor din cursuri de apa şi din ape interne, ce poate fi folosită şi în viitor,au convenit următoarele:  +  Capitolul I Scopuri şi principii de bază  +  Articolul 1Scopul acorduluiScopul prezentului acord este sintetizarea acelor reglementări şi obligaţii pe baza cărora părţile contractante desfăşoară colaborarea legată de apele de frontieră, precum şi a condiţiilor organizatorice, instituţionale şi economice ce formează cadrul pentru efectuarea acestora.  +  Articolul 2Definirea noţiunilor1. În sensul aplicării prevederilor prezentului acord, următorii termeni se definesc astfel: a) ape de frontieră - orice ape de suprafaţa sau subterane care marcheaza frontiera dintre state, o traverseaza sau sunt localizate pe aceasta; b) impact transfrontier - acele schimbări semnificative şi cuantificabile pe baza nivelului de cunoaştere din fiecare ţara şi cu luarea în considerare a metodologiilor Uniunii Europene, intervenite în regimul, cantitatea, calitatea apelor, mediul acvatic şi în viaţa florei şi a faunei acvatice, care se manifesta pe teritoriul statului unei părţi contractante, în urma activităţii umane sau a unor evenimente naturale intervenite pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante; c) intervenţii - măsurile şi lucrările preconizate sau în curs de realizare în legătură cu apele, care ar putea produce impact transfrontier; d) ape interne - acele ape de suprafaţa de origine naturala ce se scurg de pe teritoriul statului unei părţi contractante pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante prin canale de evacuare, vai şi depresiuni; e) subunitate hidrografica - suprafaţa de teren situata pe teritoriul naţional, formată dintr-un subbazin, o parte a unui subbazin, un grup de subbazine sau un grup de părţi de subbazine; f) ape subterane - apele subterane care sunt în legătură cu apele de suprafaţa, precum şi acele ape subterane care pot cauza sau transmite impact transfrontier; g) poluare accidentala periculoasa care nu se mai poate evita, cu efect transfrontier, denumita în continuare poluare accidentala - acea poluare care este urmare a accidentelor, defectiunilor industriale, a neglijentei sau a dezastrului natural, care cauzează direct ori indirect alterarea brusca a calităţii apei; h) prevenirea şi combaterea efectelor poluarilor accidentale - ansamblul reglementărilor şi măsurilor specifice care au ca scop limitarea efectelor dăunătoare ale poluarilor accidentale; i) prag de alarmare - valoarea limita care se poate defini în cazul poluarilor accidentale şi care reprezintă cantitatea de substanţa periculoasa din apa, luându-se în considerare capacitatea de recepţie a cursurilor de apa; j) necesarul de apa ecologica - debitul de apa natural necesar menţinerii zonelor umede sau pentru menţinerea vieţii acvatice.2. În privinta noţiunilor nedefinite aici, dar folosite în textul prezentului acord, sunt valabile definiţiile de notiuni în conformitate cu Convenţia de la Helsinki, Convenţia de la Sofia şi DCA.  +  Articolul 3Obiective1. Pentru atingerea scopului, părţile contractante întreprind toate acţiunile legislative, administrative şi tehnice în vederea îmbunătăţirii sau cel puţin a păstrării stării actuale a apelor pentru atingerea stării bune a apelor, prevăzută prin DCA.2. Cele mai importante obiective sunt: a) atingerea stării bune a apelor; b) prevenirea alterarii stării apelor şi controlul poluarilor; c) prevenirea, combaterea, limitarea şi controlul efectelor dăunătoare transfrontiere (ale inundaţiilor, secetei, poluarilor accidentale); d) dezvoltarea sistemelor de supraveghere şi evaluare a stării apelor; e) asigurarea utilizării durabile a resurselor de apa; f) promovarea acţiunilor comune de cercetare şi dezvoltare tehnologică în domeniile care fac obiectul prezentului acord.  +  Articolul 4Principii de bazăPărţile contractante au convenit să aplice, în special, în cadrul cooperării care formează obiectul prezentului acord, principiile folosirii echitabile şi rationale a apelor de frontieră, precautiei, reciprocităţii, bunei-credinţe şi principiul "poluatorul plăteşte", astfel cum sunt acestea dezvoltate pe termen lung, în DCA.  +  Articolul 5Domeniul de aplicare a acordului1. Acordul se aplică apelor de frontieră şi subunitatilor hidrografice.2. Domeniul de aplicare a prezentului acord se referă la intervenţii în curs de desfăşurare şi la cele viitoare, care pot modifica starea apelor, a mediului acvatic şi a biotopului, când acestea au impact transfrontier, în principal la: a) prelevări şi evacuari de apa; b) evacuari şi scurgeri de ape uzate din sursele de poluare punctiforme şi difuze; c) poluari de apa accidentale, periculoase, ce nu mai pot fi evitate, şi înlăturarea efectelor acestora; d) lucrări hidrotehnice; e) lucrări de apărare şi măsuri de apărare împotriva inundaţiilor din cursuri de apa şi din ape interne, împotriva gheturilor şi de regularizare a cursurilor de apa.  +  Capitolul II Modul de cooperare şi direcţiile importante  +  Articolul 6Modul de cooperare1. În scopul valorificării principiilor şi realizării scopurilor formulate, părţile contractante elaborează mecanisme de cooperare care vor avea următoarele forme: a) schimb de informaţii regulat şi reglementat în domeniile ce fac obiectul prezentului acord; b) continuarea consultărilor şi asumarea rolului activ în organismele instituite prin prezentul acord; c) perfecţionarea altor măsuri legislative, administrative, tehnice şi altele, necesare aplicării şi dezvoltării prezentului acord.2. Aplicarea prevederilor prezentului acord se face potrivit regulamentelor ce stabilesc detaliile colaborării dintre părţile contractante. Regulamentele trebuie dezvoltate pe baza experienţei de cooperare, trebuie adaptate prin luarea în considerare a ghidurilor de aplicare a Convenţiei de la Sofia şi a DCA şi trebuie dezvoltate permanent în funcţie de posibilităţile părţilor contractante.3. În caz de necesitate, Comisia hidrotehnica româno-ungara elaborează regulamente noi, respectiv le reactualizează pe cele existente şi le adopta printr-o hotărâre.4. Părţile contractante vor lua măsurile convenite şi vor executa lucrările în conformitate cu prezentul acord, de regula, fiecare pe teritoriul statului sau.5. Părţile contractante nu vor realiza intervenţii care intra sub incidenţa prevederilor prezentului acord, fără a se consulta, în prealabil, cu excepţia cazurilor de pericol sau când cealaltă parte contractantă nu a comunicat punctul sau de vedere în decurs de un an.6. Proiectele care se realizează în domeniul de aplicare a prezentului acord cu sprijinul financiar al organizaţiilor internaţionale sau prin creditare externa se supun prevederilor prezentului acord.  +  Articolul 7Protecţia apelor şi utilizarea durabila1. Părţile contractante depun eforturi pentru: a) prevenirea alterarii şi îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţa, în scopul de a atinge starea buna şi, respectiv, potenţialul ecologic bun pentru corpurile de apa puternic modificate şi corpurile de apa artificiale; b) prevenirea alterarii şi îmbunătăţirea calităţii apelor subterane, în scopul de a ajunge la starea buna; c) ca protecţia apelor de suprafaţa sa nu se realizeze în detrimentul apelor subterane şi invers.2. Părţile contractante, în conformitate cu regulamentul specific şi cu DCA, pe baza unor metodologii acceptate de comun acord, vor analiza sistematic calitatea apelor de frontieră, vor stabili sistemul de evaluare şi de clasificare a rezultatelor analizelor şi, pe baza unor criterii de calitate a apei acceptate de comun acord, vor evalua periodic şi în comun starea şi evoluţia calităţii apelor.3. Părţile contractante definesc obiectivele de calitate a apelor de frontieră şi aplica criterii de calitate a apei în scopul prevenirii, controlului şi reducerii impactului transfrontier.4. Părţile contractante vor lua măsuri pentru prevenirea, controlul şi reducerea imisiilor, respectiv a patrunderii de substanţe periculoase din surse punctiforme şi difuze. Lista orientativa a substanţelor periculoase va fi stabilită de Comisia hidrotehnica româno-ungara, luând în considerare directivele UE.5. Părţile contractante, la emiterea avizelor interne ale lucrărilor noi sau modernizărilor din domeniul de aplicare a prezentului acord, vor urmări ca acestea să se facă cu aplicarea tehnologiilor cu consumul cel mai redus de apa şi cu cea mai mica emisie de substanţe poluante, inclusiv utilizarea celei mai bune tehnologii disponibile şi accesibile din punct de vedere economic pentru substantele periculoase, precum şi cu introducerea treptei de epurare biologica la apele uzate orăşeneşti.6. Părţile contractante, de comun acord, convin valorile limita de calitate la evacuari, pe care le valorifica la emiterea autorizaţiei. La stabilirea valorilor limita, Părţile contractante iau în considerare Directivele specifice ale Uniunii Europene.7. În cazul poluarilor difuze cu efect transfrontier semnificativ asupra calităţii apei, părţile contractante vor stabili forma procedurii de consultare pentru limitarea precum şi pentru ţinerea sub control a efectului.8. Părţile contractante înregistrează situaţia actuala a apelor de frontieră, identifica resursele de interes reciproc pentru alimentarea cu apa potabilă pe termen lung, precum şi se informează reciproc despre zonele de protecţie specială. Dacă este necesar, părţile contractante pot conveni măsuri suplimentare de protecţie a acestora.9. Părţile contractante, ţinând seama de posibilităţile lor pentru asigurarea protecţiei calităţii apelor de frontieră, vor stabili metodologia de inventariere a surselor de poluare, vor realiza inventarul acestor surse şi vor întocmi programe de acţiune în comun cu stabilirea prioritatilor.10. Părţile contractante garantează elaborarea strategiei de combatere a poluarilor prin elaborarea evaluării riscului substanţelor poluatoare prioritare periculoase.11. Părţile contractante fac sa funcţioneze şi dezvolta sistemele de alarmare, stabilesc praguri de alarmare pentru emisii şi imisii pentru unii potenţiali poluatori.12. Pentru reducerea riscului surselor potenţial poluatoare, pe baza planurilor locale de prevenire şi combatere a poluarilor accidentale, părţile contractante elaborează planuri de prevenire şi combatere a poluarilor accidentale pentru subunitatile hidrografice, într-o formă convenită, după care efectuează armonizarea acestora.13. Părţile contractante, în cel mai scurt timp posibil, se informează reciproc în cazul în care în apele de frontieră se produc poluari accidentale ce pot avea impact transfrontier sau este probabila apariţia acestora şi, la solicitarea părţii implicate, colaborează pentru limitarea, combaterea şi eliminarea efectelor acestora.14. Părţile contractante, pentru limitarea efectelor poluarilor accidentale cu produse petroliere şi corpuri plutitoare, vor realiza în locuri stabilite de comun acord pentru apele de frontieră secţiuni de intervenţie.15. Părţile contractante, în baza unei metodologii acceptate de comun acord, vor întocmi bilanţul apelor de frontieră.16. Părţile contractante efectuează sistematic măsurători comune de debit, concordarea sirurilor de date ale debitelor şi stabilesc în comun valoarea stocului de apa în secţiunea de frontieră, pe baza regulamentului specific.17. Experţii părţilor contractante stabilesc resursele de apa subterana transfrontiera şi evalueaza periodic starea acestora.18. Părţile contractante stabilesc măsurile care asigura folosirea durabila şi echitabila a resurselor apelor de frontieră, pe baza planurilor de management bazinal şi a bilanţului apelor de frontieră.19. Părţile contractante vor coopera pentru perioadele de ape mici pe baza celor cuprinse într-un regulament specific.20. Părţile contractante vor coopera pentru coordonarea în secţiunea de frontieră a cursurilor de apa transfrontiere, a planurilor de management întocmite pentru subunitatile hidrografice aflate pe propriile teritorii.  +  Articolul 8Responsabilitatea pentru poluarea accidentala1. Părţile contractante valorifica principiul "poluatorul plăteşte" şi pentru aplicarea acestuia transpun metodologia UE.2. Părţile contractante stabilesc printr-un regulament specific principiile şi modul de acţiune detaliat pentru cazurile în care poluarea apelor de frontieră produce pagube transfrontiere.  +  Articolul 9Apărarea împotriva inundaţiilor din cursuri de apa şi ape interne1. Aplicarea prezentului articol privind cooperarea pentru apărarea împotriva inundaţiilor din cursuri de apa şi ape interne şi împotriva gheturilor produse pe cursuri de apa se realizează pe sectoarele cursurilor de apa şi ale sistemelor de canale, asa cum sunt delimitate în regulamentele specifice.2. Fiecare parte contractantă va lua măsurile pentru asigurarea scurgerii apelor şi a gheturilor pe cursurile de apa care formează sau traverseaza frontiera.3. Părţile contractante vor menţine permanent în stare buna de funcţionare şi sub supraveghere lucrările de apărare împotriva inundaţiilor din cursuri de apa şi din ape interne, de pe apele de frontieră, vor asigura cu materiale, unelte, echipamente, sisteme de telecomunicaţii, combustibil, cantoane pentru amplasarea personalului de paza şi de intervenţie, se ingrijesc de exploatarea acestora în conformitate cu cele cuprinse în regulamente specifice.4. Scurgerea apelor interne se asigura prin canalele şi sistemele de evacuare, în modul şi în limitele debitelor şi nivelurilor stabilite în Regulamentul de apărare împotriva inundaţiilor produse de ape interne, avându-se în vedere următoarele: a) în acele zone de pe teritoriul român, respectiv de pe teritoriul ungar, în care au fost realizate sisteme de colectare şi evacuare a apelor interne, evacuarea apelor până la debitele ce corespund capacităţii maxime de evacuare a acestor sisteme se va face prin sistemele realizate, precum şi prin canalele existente care traverseaza frontiera; b) evacuarea apelor interne de pe teritoriul român, respectiv de pe teritoriul ungar, provenite din zone în care apele interne nu pot fi colectate de sistemele realizate de colectare şi evacuare, precum şi a apelor interne excepţionale, care depăşesc capacitatea maxima de evacuare a acestor sisteme, se va face în continuare peste frontiera, atât prin canale, cat şi pe teren prin vai şi depresiuni; c) canalele de ape interne pot fi folosite, cu avizul Comisiei hidrotehnice româno-ungare, pentru transferul apelor pentru diferite utilităţi (alimentarea cu apa şi pentru evacuarea apelor la sistemele de irigaţii, la pescarii, unităţile industriale şi în scopul nevoilor ecologice), cu condiţia ca aceste activităţi sa nu împiedice evacuarea apelor interne şi sa nu producă efect transfrontier negativ.5. Părţile contractante nu vor executa lucrări şi nu vor lua, în mod unilateral pe teritoriul statului propriu, măsuri care ar produce pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante inundaţii, inmlastiniri, saraturari sau colmatari, iar lucrările hidrotehnice de pe apele de frontieră vor fi exploatate astfel încât sa nu producă efectele de mai sus.6. Părţile contractante vor urmări ca executarea lucrărilor de regularizare sa nu afecteze stabilitatea albiilor pe sectoarele pe care acestea formează sau traverseaza frontiera.7. În perioada apariţiei pericolului de inundaţie, din cursuri de apa sau din ape interne, autorităţi competente ale părţilor contractante acţionează coordonat, în conformitate cu prevederile regulamentelor specifice.8. În scopul localizarii apelor revarsate în urma unei eventuale ruperi de dig, ambele părţi contractante pot aplica măsurile necesare pentru apărarea teritoriului statului propriu, colaborand pe cat este posibil cu cealaltă parte contractantă.9. În perioadele cu pericol de inundaţii şi în timpul desfăşurării activităţii de apărare, părţile contractante asigura schimbul de date şi de informaţii hidrologice, meteorologice şi altele, necesare pentru realizarea acestei activităţi, în conformitate cu prevederile regulamentelor specifice.10. Fiecare parte contractantă acţionează pe teritoriul statului propriu păstrând legătură permanenta cu cealaltă parte contractantă. Autorităţile competente ale părţilor contractante se vor putea intalni ori de câte ori va fi necesar, la cererea şi pe teritoriul statului oricăreia dintre părţile contractante pentru efectuarea de recunoasteri în scopul luării măsurilor de apărare şi de înlesnire a scurgerii apelor.  +  Capitolul III Comisia mixtă româno-ungara  +  Articolul 10Structura şi funcţionarea Comisiei hidrotehnice româno-ungare1. Părţile contractante, pentru asigurarea colaborării, în conformitate cu prevederile prezentului acord, înfiinţează Comisia hidrotehnica româno-ungara, denumita în continuare Comisie.2. Comisia se compune din câte 5 membri pentru fiecare parte contractantă, din care un împuternicit guvernamental, câte unul sau doi supleanţi şi un secretar.3. Comisia poate să înfiinţeze subcomisii permanente şi ad-hoc şi se poate folosi în activitatea ei de experţi.4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei va fi adoptat la prima sesiune a acesteia.5. Comisia adopta hotărârile prin consens. Aceste hotărâri se consemnează în protocolul sesiunii respective şi intră în vigoare după aprobarea lor de către cele doua părţi contractante.6. Toate problemele asupra cărora Comisia nu poate să cada de acord sunt consemnate în protocolul sesiunii.7. Comisia tine sesiuni ordinare anuale, alternativ pe teritoriile statelor celor două părţi contractante. În caz de necesitate, la solicitarea oricăreia dintre părţile contractante, se poate convoca sesiunea extraordinară.8. Comisia, în baza unei înţelegeri anterioare a imputernicitilor, poate invita la şedinţele sale reprezentanţi ai UE, ai Secretariatului Permanent al Comisiei Internaţionale pentru Protecţia Fluviului Dunarea (ICPDR), autorităţile de gospodărire a apelor din statele părţi la Convenţia de la Sofia şi reprezentanţii organizaţiilor şi băncilor internaţionale care îşi exprima interesul în finanţarea realizării unor intervenţii în legătură cu domeniul de aplicare a prezentului acord.9. Cheltuielile aferente organizării sesiunilor Comisiei, respectiv şedinţelor subcomisiilor şi intalnirilor de experţi, sunt suportate de partea contractantă pe teritoriul statului căruia are loc intalnirea. Fiecare parte contractantă suporta cheltuielile de deplasare ale delegaţiei proprii.10. Părţile contractante asigura participarea la lucrările Comisiei a reprezentanţilor autorităţilor publice centrale şi locale interesate în realizarea prevederilor prezentului acord, precum şi îndeplinirea de către aceştia a hotărârilor adoptate la sesiuni.  +  Articolul 11Principalele sarcini ale Comisiei1. Comisia urmăreşte în mod regulat şi, în caz de necesitate, examinează pe teren îndeplinirea prevederilor prezentului acord, constata eventualele lipsuri din cooperarea părţilor contractante şi adopta măsurile ce servesc eliminării acestora.2. Comisia stabileşte şi, în caz de necesitate, actualizează conţinutul şi forma schimbului de date şi informaţii efectuat în mod curent şi în situaţii excepţionale în cadrul prezentului acord, în conformitate cu reglementările naţionale de protecţie a datelor, şi urmăreşte desfăşurarea lui.3. Comisia stabileşte obiectivele de mediu ale corpurilor de apa transfrontiere pentru atingerea şi menţinerea stării bune a apelor de suprafaţa şi subterane.4. Comisia coordonează armonizarea planurilor de management elaborate în înţelesul DCA pentru subunitatile hidrografice transfrontiera, precum şi aplicarea măsurilor stabilite în acest sens, care au impact transfrontier semnificativ.5. Comisia examinează debitele scurse prin secţiunea de frontieră a apelor de suprafaţa şi nevoile de apa ecologica şi, dacă este necesar, convine asupra măsurilor ce se impun.6. Comisia examinează solicitarile de debite ecologice şi de efectuare a unor prestaţii pentru livrări de apa prin canalele şi sistemele de canale ce traverseaza frontiera, precum şi evacuarile de apa prin acestea şi stabileşte condiţiile de baza care trebuie respectate.7. Comisia examinează programul interventiilor şi, pe baza acestuia, întocmeşte lista acelora ale căror proiecte urmează să fie prezentate Comisiei spre analiza. Dintre acestea, în cazul celor pentru care, conform reglementărilor naţionale ale părţii contractante care executa intervenţia, exista obligativitatea întocmirii studiului de impact, Comisia poate cere documentaţia studiului de impact pentru observaţii de la autoritatea competentă conform reglementării naţionale.8. În cazul interventiilor pentru care, conform legislaţiei naţionale, nu exista obligativitatea elaborării studiului de impact, dar Comisia considera ca acesta este necesar, se va elabora un regulament de procedura comun pentru analizarea acestor cazuri.9. Comisia stabileşte cointeresarea părţilor contractante în lucrările hidrotehnice din domeniul de aplicare a prezentului acord, examinează lucrările executate de părţile contractante.10. Comisia stabileşte programe pentru analizele, măsurătorile, cercetările şi studiile ce urmează a se efectua în comun sau coordonat, necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentului acord.11. Comisia convine programe de acţiuni comune privind sursele de poluare cu risc deosebit asupra apelor de frontieră şi cu risc mare în declanşarea poluarilor accidentale, precum şi măsuri pentru eliminarea efectelor produse de poluarile accidentale.12. Comisia apreciază evenimentele în legătură cu scurgerea apelor şi poluarilor accidentale, precum şi urmările acestora asupra apelor din domeniul de aplicare a prezentului acord.13. Comisia evalueaza sistematic rezultatele activităţilor de apărare împotriva inundaţiilor din râuri şi din ape interne şi propune lucrările, respectiv măsurile necesare unei mai bune apărări împotriva inundaţiilor.14. Comisia armonizeaza regulamentele în vigoare cu prezentul acord şi, în caz de necesitate, se îngrijeşte de elaborarea unor regulamente noi.15. Comisia stabileşte sarcinile subcomisiilor permanente şi ad-hoc, precum şi ale experţilor, controlează modul de îndeplinire a acestora şi aproba procesele-verbale ale subcomisiilor şi ale intalnirilor de experţi.16. Comisia elaborează propuneri pentru modificarea prezentului acord şi pentru rezolvarea problemelor ce necesita reglementări speciale.17. Comisia urmăreşte ducerea la îndeplinire a propunerilor şi recomandărilor luate în cadrul Convenţiei de la Sofia şi al DCA în legătură cu domeniul de aplicare a prezentului acord.18. Comisia rezolva şi alte sarcini care decurg din aplicarea prezentului acord.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale şi altele  +  Articolul 12Întreţinerea reperelor topometricePărţile contractante asigura întreţinerea pe teritoriul statului propriu, în sectoarele cursurilor de apa şi canalelor apropiate frontierei, şi, în caz de necesitate, întregirea şi reconditionarea reperelor topometrice de altitudine şi orizontale folosite pentru realizarea şi întreţinerea lucrărilor hidrotehnice. Părţile contractante se pot folosi reciproc de aceste puncte de reper, respectiv cotele lor vor fi puse reciproc la dispoziţie.  +  Articolul 13Asistenţa mutualaPărţile contractante vor acorda asistenţa mutuala pentru înlăturarea pericolului de inundaţie din cursuri de ape şi ape interne, precum şi la înlăturarea poluarii accidentale, respectiv la refacerea lucrărilor hidrotehnice deteriorate şi la lichidarea urmărilor poluarii accidentale în baza înţelegerilor bilaterale în vigoare privind cooperarea în caz de dezastru, precum şi în baza legislaţiei statelor părţilor contractante şi a regulamentului specific.  +  Articolul 14Schimbul şi evaluarea datelor şi informaţiilor1. Părţile contractante asigura pentru evaluarea stării apelor în conformitate cu DCA monitoringul ecologic, chimic şi cantitativ al apelor de suprafaţa şi subterane.2. Părţile contractante îşi transmit reciproc şi sistematic date şi informaţii meteorologice şi hidrologice, prevăzute în Regulamentul specific. Comisia poate să hotărască transmiterea şi a altor date meteorologice, hidrologice şi de calitate a apelor, în plus faţă de cele prevăzute în regulamentul menţionat, necesare întocmirii prognozelor meteorologice şi hidrologice şi evaluării stării apelor de frontieră.3. În timpul desfăşurării activităţii de apărare împotriva inundaţiilor se transmit datele prevăzute în regulamentele specifice.4. Părţile contractante, în scopul îndeplinirii eficiente a prevederilor prezentului acord, convin schimbul de date şi informaţii hidrogeologice, de calitate a apelor la prelevări şi evacuari, precum şi de date privind exploatarea lucrărilor hidrotehnice şi alte informaţii necesare pentru cunoaşterea, prevenirea, evaluarea şi înlăturarea impactului transfrontier.5. Părţile contractante, pe baza activităţilor proprii desfăşurate în reţelele naţionale de monitoring, vor coopera, vor elabora şi vor implementa programe armonizate pentru monitoringul condiţiilor cantitative şi calitative ale apelor din domeniul de aplicare a prezentului acord, precum şi de avertizare în cazul producerii unor fenomene periculoase.6. Părţile contractante convin punctele de observatie, caracteristicile cantitative şi calitative ale regimului apelor urmărite sistematic, ţinând cont de specificul ecologic şi hidrologic al acestora, de intervenţiile, precum şi de evacuarile de substanţe poluante de care acestea sunt afectate.7. Părţile contractante vor conveni şi vor dezvolta sistemele de comunicaţie, avertizare şi alarmare în contextul întregului bazin hidrografic, dacă acest lucru devine necesar.8. Părţile contractante vor facilita dotarea şi utilizarea cu echipamente stationare şi mobile de măsura, vor înlesni comunicaţiile şi procesarea datelor.9. Părţile contractante vor desemna autorităţile competente pentru realizarea schimburilor de date şi informaţii.  +  Articolul 15Activitatea de cercetare, dezvoltare şi coordonare1. În scopul realizării prezentului acord, părţile contractante vor elabora programe complementare sau comune de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare.2. Părţile contractante, în baza unei proceduri stabilite în Comisie, vor face schimb de documentaţii, publicaţii şi orice alte materiale tehnice de care dispun, referitoare la domeniul de aplicare a prezentului acord.3. În scopul implementarii prezentului acord, părţile contractante vor susţine programe comune de instruire, seminarii şi intalniri de experţi.4. Părţile contractante se informează în legătură cu nominalizarea autorităţilor competente în domeniu şi cu măsurile administrative necesare în conformitate cu DCA. Totodată, se straduiesc pentru realizarea coordonării cu statele nemembre implicate, cu scopul de a atinge obiectivele de perspectiva ale DCA în bazinul Dunării.  +  Articolul 16Decontarea cheltuielilor1. Cheltuielile de întreţinere, exploatare, proiectare şi executare a lucrărilor şi construcţiilor hidrotehnice, precum şi activităţile existente sau preconizate pe teritoriul statului oricăreia dintre părţile contractante, legate de îndeplinirea prevederilor prezentului acord, ce servesc interesele ambelor părţi contractante, vor fi suportate de acestea conform raportului stabilit prin acorduri speciale încheiate de la caz la caz.2. Cheltuielile aferente lucrărilor şi construcţiilor existente sau preconizate, precum şi ale unor activităţi de pe teritoriul statului oricăreia dintre părţile contractante vor fi suportate de partea contractantă interesată. Reglementarea problemelor cu caracter financiar şi fiscal care rezultă din îndeplinirea prevederilor prezentului acord se realizează în conformitate cu regulamentul specific, elaborat cu respectarea legislaţiei în vigoare pe teritoriul statului fiecărei părţi contractante.3. Pentru problemele cu caracter financiar care rezultă din aplicarea prezentului acord şi care nu îşi găsesc reglementarea în paragrafele de mai sus ori în alte paragrafe ale prezentului acord şi nici în regulamentul specific, părţile contractante vor încheia acorduri separate, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare pe teritoriul statului fiecărei părţi contractante.4. În cazul în care pentru suportarea cheltuielilor aferente realizării lucrărilor hidrotehnice şi activităţilor necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentului acord se poate obţine sprijin material sau se poate contracta credit de la organisme ori bănci internaţionale, părţile contractante îşi vor coordona initiativele în acest sens şi vor coopera la obţinerea sprijinului material şi la realizarea proiectelor.5. Problemele privind serviciile şi prestaţiile pentru livrările de apa şi pompare a apelor interne, efectuate de o parte contractantă pentru cealaltă parte contractantă, se soluţionează în conformitate cu prevederile regulamentului specific.  +  Articolul 17Trecerea frontiereiTrecerea frontierei de către personalul celor două părţi contractante implicate în aplicarea prevederilor prezentului acord se face în condiţiile stabilite în Regulamentul privind trecerea frontierei şi legătură dintre organele hidrotehnice ale României şi Republicii Ungare.  +  Articolul 18Soluţionarea diferendelor1. Eventualele diferenţe apărute în cadrul aplicării sau interpretării prezentului acord se soluţionează în cadrul Comisiei.2. În situaţia în care diferendul nu este soluţionat potrivit dispoziţiilor paragrafului 1, părţile contractante vor proceda conform celor cuprinse în Convenţia de la Sofia.  +  Articolul 19Dispoziţii finale1. Părţile contractante participa activ în legătură cu implementarea DCA la activităţile UE şi ICPDR. Iau în considerare metodologiile UE elaborate în cadrul Programului strategic comun de implementare a DCA pentru îndeplinirea celor stabilite în prezentul acord şi, în caz de necesitate, completează, respectiv modifica, prezentul acord.2. Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părţile contractante se informează reciproc asupra îndeplinirii procedurilor legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.3. Prezentul acord nu prejudiciază drepturile şi obligaţiile cuprinse în alte acorduri internaţionale la care părţile contractante sunt parte.4. Fiecare parte contractantă are dreptul sa adopte, pe teritoriul statului propriu măsuri mai restrictive decât cele care rezultă din prevederile prezentului acord.5. Cu consimţământul părţilor contractante, prezentul acord poate fi modificat sau completat. Amendamentele la prezentul acord intră în vigoare conform procedurii prevăzute la paragraful 2.6. Prezentul acord se încheie de părţile contractante pentru o perioadă de 5 ani. Valabilitatea prezentului acord se va prelungi automat pentru noi perioade de câte 3 ani, dacă nici una dintre părţile contractante nu notifica în scris, cu 6 luni înainte de expirarea valabilităţii, intenţia sa de a-l denunta.7. La data intrării în vigoare a prezentului acord, Convenţia dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Ungare pentru reglementarea problemelor hidrotehnice referitoare la apele ce formează frontiera sau sunt intretaiate de frontieră, încheiată la Bucureşti la data de 25 iunie 1986, îşi încetează valabilitatea, cu excepţia regulamentelor înscrise în anexa la prezentul acord.8. Regulamentele valabile la data intrării în vigoare a prezentului acord şi care se vor aplica şi în continuare până la reactualizarea lor sunt enumerate în anexa care face parte integrantă din prezentul acord.Semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003, în doua exemplare originale, fiecare în limba română şi limba maghiara, toate textele fiind egal autentice.Pentru Guvernul României,Ilie Sarbu,ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediuluiPentru Guvernul Republicii Ungare,Miklos Persanyi,ministrul protecţiei mediului şi apelor  +  Anexa LISTAregulamentelor în vigoare la data intrării în vigoare aacordului, care vor rămâne în vigoare până la reactualizarea lor1. Regulament de funcţionare a Comisiei mixte hidrotehnice româno-ungare (anexa nr. 4 la Protocolul Sesiunii a XIII-a a Comisiei mixte, Sighetu Marmatiei, 19-22 iunie 2001)2. Regulament privind trecerea frontierei şi contactul între organele hidrotehnice ale României şi Republicii Ungare (anexa nr. 4 la Protocolul Sesiunii a XIV-a a Comisiei mixte, Velence, 26-31 mai 2002)3. Regulament privind schimbul de informaţii şi efectuarea pe bază de reciprocitate a zborurilor de observare vizuala de către organele de gospodărire a apelor din România şi Republica Ungara în cazuri de pericol extraordinar de inundaţii din râuri şi ape interne (anexa nr. 8 la Protocolul Sesiunii a XV-a a Comisiei mixte Targu Mures, 17-20 iunie 2003)4. Regulament privind procedura de urmat în cazul poluarilor accidentale, periculoase care nu se mai pot evita (anexa nr. 5 la Protocolul Sesiunii a XV-a a Comisiei mixte, Targu Mures, 17-20 iunie 2003)5. Regulament de apărare împotriva inundaţiilor produse de cursuri de ape (anexa nr. 3 la Protocolul Sesiunii a VI-a a Comisiei mixte, Hajduszoboszlo, 7-11 iunie 1993)6. Regulament de apărare împotriva inundaţiilor produse de ape interne (anexa nr. 2 la Protocolul Sesiunii a VIII-a a Comisiei mixte, Nyiregyhaza, 26-30 iunie 1995)7. Regulament privind decontarea cheltuielilor pentru livrări de apa şi pompari de ape interne (anexa nr. 5 la Protocolul Sesiunii a VII-a a Comisiei mixte, Cluj-Napoca, 12-16 septembrie 1994)8. Regulament privind urmărirea calităţii apelor, pe râurile care formează sau traverseaza frontiera româno-ungara (anexa nr. 1 la Protocolul Sesiunii a XIII-a a Comisiei mixte, Sighetu Marmatiei, 19-22 iunie 2001)9. Regulament privind transmiterea reciprocă a datelor şi informaţiilor meteorologice şi hidrologice între România şi Republica Ungara (anexa nr. 1 la Protocolul Sesiunii a X-a a Comisiei mixte, Gyula, 22-26 septembrie 1997)10. Regulament privind exploatarea barajului Bekes, la nivelul ridicat de +510 cm de pe teritoriul ungar corelat cu funcţionarea statiei de pompare Ant de pe teritoriul român (anexa nr. 2 la Protocolul Sesiunii a IX-a a Comisiei mixte, Targu Mures, 24-28 iunie 1996)11. Regulament privind efectuarea de observaţii hidrometrice sistematice şi determinarea în comun a resurselor de apa pe cursurile de apa ce formează sau sunt intretaiate de frontieră româno-ungara (anexa nr. 4 la Protocolul Sesiunii a IX-a a Comisiei mixte hidrotehnice româno-ungare de la Targu Mures din 24-28 iunie 1996). Instrucţiunile de aplicare a acestui Regulament (anexa nr. 1 la Procesul-verbal al Subcomisiei de gospodărire a apelor, Szolnok, 28-31 ianuarie 1997).-------------