HOTĂRÂRE nr. 586 din 15 aprilie 2004privind înfiinţarea şi organizarea Sistemului naţional de evaluare şi gestionare integrată a calităţii aerului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 3 mai 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 23 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 655/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Sistemul naţional de evaluare şi gestionare integrată a calităţii aerului, denumit în continuare SNEGICA, în scopul asigurării cadrului organizatoric, instituţional şi legal de cooperare a autorităţilor şi instituţiilor publice cu competenţe în domeniul protecţiei atmosferei şi al evaluării şi gestionării calităţii aerului pe teritoriul României. (2) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, în calitate de autoritate de decizie şi control în domeniul protecţiei atmosferei, asigură coordonarea activităţii SNEGICA.  +  Capitolul II Sistemul naţional de evaluare şi gestionare integrată a calităţii aerului  +  Articolul 2SNEGICA cuprinde, ca părţi integrante, următoarele două sisteme: a) Sistemul naţional de monitorizare a calităţii aerului (SNMCA); b) Sistemul naţional de inventariere a emisiilor de poluanţi atmosferici (SNIEPA).  +  Articolul 3 (1) Autorităţile şi instituţiile publice care au obligaţia să furnizeze, conform legii, informaţiile şi datele necesare evaluării şi gestionării integrate a calităţii aerului sunt: a) autoritatea publică centrală şi autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului; b) autoritatea publică centrală şi autorităţile publice teritoriale pentru sănătate; c) autoritatea publică centrală pentru transporturi; d) autoritatea publică centrală pentru industrie; e) autoritatea publică centrală pentru comerţ; f) autoritatea publică centrală pentru agricultură, păduri şi dezvoltare rurală şi autorităţile publice teritoriale pentru agricultură şi dezvoltare rurală; g) autoritatea publică centrală pentru coordonarea administraţiei publice; h) autoritatea publică centrală pentru lucrări publice; i) Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile regionale din subordine; j) consiliile judeţene; k) primăriile şi consiliile locale. (2) Autorităţile şi instituţiile publice centrale prevăzute la alin. (1) sunt responsabile pentru furnizarea datelor şi informaţiilor necesare evaluării şi gestionării integrate a calităţii aerului, colectate, prelucrate şi validate de către autorităţile şi instituţiile de specialitate aflate sub autoritatea, în subordinea şi în coordonarea autorităţii publice centrale respective. (3) Titularii de activitate au obligaţia să furnizeze informaţiile şi datele necesare evaluării şi gestionării integrate a calităţii aerului.  +  Articolul 4 (1) SNEGICA îndeplineşte următoarele funcţii: a) asigură monitorizarea şi evaluarea calităţii aerului în mod unitar pe întreg teritoriul naţional; b) asigură realizarea inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă, la nivel naţional şi local; c) furnizează informaţii în vederea elaborării planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului; d) asigură datele şi informaţiile necesare pentru elaborarea şi reactualizarea Strategiei naţionale pentru protecţia atmosferei şi a Planului naţional de acţiune pentru protecţia atmosferei; e) asigură furnizarea datelor şi informaţiilor necesare realizării informării publicului cu privire la calitatea aerului, potrivit reglementărilor legale în vigoare. (2) Autorităţile şi instituţiile publice centrale prevăzute la art. 3 alin. (1) participă la elaborarea de acte normative în domeniul evaluării şi gestionării calităţii aerului, precum şi la elaborarea normelor privind inventarele emisiilor de poluanţi în atmosferă, la nivel naţional şi local.  +  Articolul 5Autoritatea publică centrală şi autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului, împreună cu autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 3 alin. (1), precum şi titularii de activitate, organizaţiile neguvernamentale ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul protecţiei mediului şi reprezentanţii societăţii civile participă la elaborarea şi aplicarea planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului conform prevederilor legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 6 (1) Pentru asigurarea operaţionalităţii privind prelucrarea datelor şi elaborarea rapoartelor conform cerinţelor naţionale şi internaţionale, se înfiinţează, în structura Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti, Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului (CECA), în cadrul Departamentului de monitorizare a factorilor de mediu, ca subunitate în cadrul Secţiei de calitatea aerului, prin decizie a directorului general al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti. (2) Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului întocmeşte rapoarte conform cerinţelor naţionale şi internaţionale în domeniul evaluării şi gestionării calităţii aerului, inclusiv rapoarte privind inventarele emisiilor de poluanţi în atmosferă, la nivel naţional şi local. (3) Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului integrează informaţiile furnizate de către SNMCA şi SNIEPA.  +  Capitolul III Sistemul naţional de monitorizare a calităţii aerului - SNMCA  +  Articolul 7 (1) Sistemul naţional de monitorizare a calităţii aerului - SNMCA asigură cadrul organizatoric, instituţional şi legal pentru desfăşurarea activităţilor de monitorizare a calităţii aerului pe teritoriul României. (2) Monitorizarea calităţii aerului se realizează prin Reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului (RNMCA), denumită în continuare Reţeaua naţională, aflată în administrarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. Reţeaua naţională este alcătuită din staţiile de monitorizare a calităţii aerului din aglomerările şi zonele pentru evaluarea şi gestionarea calităţii aerului de pe teritoriul României şi din staţiile de fond regionale. Reţeaua naţională include echipamente tehnice necesare colectării, prelucrării şi transmiterii datelor de calitatea aerului.  +  Articolul 8SNMCA îndeplineşte următoarele funcţii:A. Monitorizarea calităţii aerului în scopul prevenirii, reducerii şi eliminării oricăror efecte adverse asupra sănătăţii omului sau mediului prin: a) monitorizarea calităţii aerului în zonele şi aglomerările de pe teritoriul României; b) utilizarea cu prioritate a metodelor de măsurare şi analiză de referinţă sau a celor standardizate echivalente cu metoda de referinţă; c) monitorizarea, la staţiile de monitorizare a calităţii aerului din cadrul SNMCA, a parametrilor meteorologici necesari realizării evaluării calităţii aerului în zonele şi aglomerările de pe teritoriul României; d) validarea la nivel local şi naţional a datelor provenite din Reţeaua naţională; e) asigurarea calităţii şi controlul calităţii datelor; f) respectarea condiţiilor tehnice prevăzute de reglementările legale în domeniul monitorizării calităţii aerului; g) desfăşurarea unor activităţi de cercetare în domeniul monitorizării calităţii aerului în vederea asigurării implementării reglementărilor specifice, în acord cu evoluţia pe plan mondial a descoperirilor ştiinţifice.B. Asigurarea evaluării unitare a calităţii aerului în condiţii de calitate, compatibilitate şi comparabilitate a datelor în întregul sistem.C. Obţinerea de informaţii în timp real cu privire la calitatea aerului, în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale de informare a autorităţilor cu responsabilităţi în domeniul protecţiei atmosferei şi a publicului.  +  Articolul 9Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului este autoritatea responsabilă pentru: a) colectarea datelor privind calitatea aerului; b) coordonarea programului de asigurare a calităţii datelor; c) raportarea acestora la organizaţiile internaţionale conform obligaţiilor asumate de România; d) informarea publicului cu privire la datele şi informaţiile provenite din SNMCA.  +  Articolul 10 (1) Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului răspund pentru efectuarea şi derularea activităţilor de monitorizare a calităţii aerului în reţeaua de monitorizare aflată în coordonarea sau administrarea lor, pentru colectarea permanentă a datelor privind calitatea aerului, precum şi pentru validarea primară a acestora. (2) Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului organizează o bază de date locală pentru arhivarea datelor şi a rezultatelor măsurătorilor efectuate de staţiile de monitorizare a calităţii aerului în raza lor de competenţă teritorială.  +  Articolul 11 (1) Pentru a asigura reprezentativitatea datelor, autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, în termen de 90 de zile de la data determinării punctelor de amplasare a staţiilor pentru măsurarea calităţii aerului şi a staţiilor alese în vederea efectuării de măsurători meteorologice pentru evaluarea calităţii aerului, au responsabilitatea stabilirii unei zone de protecţie în jurul acestor puncte, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. (2) Amplasamentul staţiei şi zona de protecţie aferentă staţiei trebuie să fie evidenţiate în planurile de urbanism general. (3) În zonele de protecţie este interzisă executarea oricăror lucrări sau desfăşurarea oricăror activităţi ce ar putea influenţa funcţionarea normală a staţiei. Autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului, cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, poate aproba executarea unor lucrări sau desfăşurarea anumitor activităţi în interiorul zonei de protecţie, dacă acestea, prin natura lor şi prin analiza de la caz la caz, nu prezintă pericol pentru funcţionarea normală a staţiei în cauză. (4) Delimitarea zonei de protecţie se va realiza prin semne exterioare, menţionându-se în scris prin afişaj semnificaţia delimitării.  +  Articolul 12Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului transmit datele colectate Laboratorului Naţional de Referinţă pentru Calitatea Aerului din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului ICIM Bucureşti, care aplică procedura de asigurare şi control al calităţii şi prelucrează datele primite.  +  Articolul 13În cadrul SNMCA, Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Calitatea Aerului are următoarele atribuţii: a) asigură calitatea analizelor, testelor şi indicatorilor specifici, asistând instituţiile responsabile cu efectuarea de activităţi de monitorizare cu privire la aspecte de asigurare a calităţii şi a acurateţei măsurătorilor, inclusiv controlul extern al calităţii; b) asigură calitatea măsurătorilor efectuate de către instituţiile responsabile cu activităţi de monitorizare prin verificarea efectuării activităţilor de monitorizare a calităţii aerului din cadrul acestor instituţii; c) stabileşte şi îmbunătăţeşte continuu metodele de determinare a concentraţiilor poluanţilor în aerul înconjurător şi indică, după caz, echivalenţa acestora cu metodele de referinţă; d) efectuează studii comparative la nivel naţional şi internaţional; e) asigură suportul tehnic şi ştiinţific pentru activitatea de monitorizare a calităţii aerului; f) stabileşte tipurile de echipamente utilizabile în cadrul SNMCA; g) realizează inspectarea periodică a staţiilor de monitorizare a calităţii aerului din Reţeaua naţională; h) redactează procedurile standard de operare şi procedurile de asigurare şi control al calităţii datelor provenite din Reţeaua naţională; i) participă la programele Uniunii Europene de asigurare a calităţii datelor.  +  Articolul 14 (1) Autoritatea publică centrală pentru sănătate evaluează riscurile pentru sănătate generate de poluarea aerului pe baza datelor provenite din Reţeaua naţională, furnizate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. (2) Autoritatea publică centrală pentru sănătate, prin autorităţile şi instituţiile de specialitate aflate sub autoritatea, în subordinea şi în coordonarea sa, elaborează studii pentru a determina relaţia dintre calitatea aerului şi sănătatea populaţiei, pe care le pune la dispoziţie autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi publicului. (3) Autoritatea publică centrală pentru sănătate, prin autorităţile şi instituţiile de specialitate aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea sa, poate efectua activităţi suplimentare de monitorizare a calităţii aerului şi măsurători indicative, cu prelevare pasivă sau secvenţială, în puncte fixe în zonele locuite, pentru a evalua riscurile pentru sănătate. (4) Datele privind calitatea aerului, provenite din reţelele de monitorizare aparţinând Reţelei naţionale se pun la dispoziţie autorităţii publice centrale şi teritoriale pentru sănătate în scopul evaluării riscurilor pentru sănătatea publică. (5) Datele privind calitatea aerului de la staţiile fixe administrate de autoritatea publică centrală pentru sănătate, prevăzute la alin. (3), se comunică autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. (6) Schimbul de date privind calitatea aerului se realizează între autorităţile competente de mediu şi sănătate, atât la nivel central, cât şi la nivel local, în vederea informării la timp a publicului în cazul depăşirii pragurilor de alertă.  +  Articolul 15 (1) Autoritatea publică centrală pentru agricultură şi alimentaţie şi autorităţile şi instituţiile de specialitate aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea sa au următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) evaluează riscurile pentru starea de sănătate a vegetaţiei şi pădurilor, legate de calitatea aerului, pe baza datelor provenite din Reţeaua naţională, furnizate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, şi întocmeşte rapoarte periodice pentru informarea publicului în acest sens; b) elaborează studii pentru a determina relaţia dintre calitatea aerului şi sănătatea vegetaţiei şi a pădurilor, pe care le pune la dispoziţie autorităţii publice centrale pentru mediu; c) poate efectua activităţi suplimentare de monitorizare a calităţii aerului şi măsurători indicative, cu prelevare pasivă sau secvenţială în puncte fixe, pentru a evalua riscurile pentru starea de sănătate a vegetaţiei şi a pădurilor; d) pune la dispoziţie autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului datele referitoare la calitatea aerului de la staţiile fixe administrate de autoritatea publică centrală pentru agricultură, păduri şi dezvoltare rurală, prevăzute la lit. c). (2) Datele privind calitatea aerului provenite din Reţeaua naţională se pun la dispoziţie autorităţii publice centrale pentru agricultură, păduri şi dezvoltare rurală pentru evaluarea riscurilor în ceea ce priveşte starea de sănătate a vegetaţiei şi a pădurilor.  +  Capitolul IV Sistemul naţional de inventariere a emisiilor de poluanţi atmosferici - SNIEPA  +  Articolul 16 (1) Sistemul naţional de inventariere a emisiilor de poluanţi atmosferici, denumit în continuare SNIEPA, parte integrantă din SNEGICA, asigură cadrul organizatoric, instituţional şi legal pentru elaborarea şi validarea inventarelor de emisii de poluanţi atmosferici pe teritoriul României. (2) Toate autorităţile şi instituţiile prevăzute la art. 18-26 fac parte din SNIEPA.  +  Articolul 17Activităţile pentru elaborarea inventarelor de emisii de poluanţi în atmosferă sunt: a) colectarea datelor globale; b) elaborarea inventarelor locale şi a inventarelor naţionale ale emisiilor de poluanţi atmosferici; c) validarea inventarelor locale şi a inventarelor naţionale ale emisiilor de poluanţi atmosferici; d) raportarea inventarelor locale şi a inventarelor naţionale ale emisiilor de poluanţi atmosferici, conform cerinţelor naţionale; e) raportarea inventarelor naţionale ale emisiilor de poluanţi atmosferici potrivit cerinţelor convenţiilor internaţionale la care România este parte şi potrivit cerinţelor legislaţiei Uniunii Europene.  +  Articolul 18 (1) Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului au următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) să elaboreze şi să transmită Centrului de Evaluare a Calităţii Aerului inventarul emisiilor de poluanţi în atmosferă, la nivel local, conform prevederilor legale în vigoare; b) să furnizeze Centrului de Evaluare a Calităţii Aerului informaţii privind regimul de funcţionare a unităţilor economice, harta administrativă, informaţiile necesare pentru poziţionarea surselor de poluare fixe, liniare şi de suprafaţă, precum şi alte informaţii necesare pentru elaborarea inventarelor de emisii la nivel local şi naţional, în funcţie de evoluţia cercetărilor ştiinţifice în domeniu; c) să colaboreze cu serviciile publice deconcentrate la nivel local ale celorlalte autorităţi publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu titularii de activitate în vederea colectării datelor necesare elaborării inventarelor de emisii pentru evaluarea calităţii aerului; d) să verifice şi să realizeze validarea primară a datelor necesare pentru elaborarea inventarelor de emisii. (2) Autorităţile publice locale şi titularii de activitate au obligaţia de a furniza autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului informaţii corecte şi complete în vederea realizării activităţilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 19 (1) Autoritatea publică centrală pentru transporturi, prin autorităţile şi instituţiile de specialitate aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea sa, furnizează, după caz, Centrului de Evaluare a Calităţii Aerului şi autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului date şi informaţii potrivit pct. II din anexa nr. 1. (2) Informaţiile necesare şi formatul de raportare se stabilesc prin ordin comun al autorităţii centrale pentru protecţia mediului şi al autorităţii centrale pentru transporturi, în termen de 4 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (3) În vederea satisfacerii cerinţelor prevăzute la alin. (1), autoritatea publică centrală pentru transporturi are obligaţia de a-şi adapta metodologiile de colectare şi prelucrare a informaţiilor în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 20 (1) Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile judeţene şi regionale din subordine furnizează, după caz, Centrului de Evaluare a Calităţii Aerului şi autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului date şi rezultate din cercetările statistice realizate conform Programului anual de cercetări statistice aprobat de Guvernul României. (2) Institutul Naţional de Statistică împreună cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului stabilesc anual, în condiţiile legii, informaţiile necesare şi formatul de raportare. (3) Pentru informaţiile care nu se obţin prin Programul anual de cercetări statistice, Institutul Naţional de Statistică sprijină autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului pentru organizarea de cercetări statistice proprii în vederea satisfacerii necesarului de informaţii.  +  Articolul 21 (1) Administratorul drumului public furnizează Centrului de Evaluare a Calităţii Aerului şi autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului date statistice privind fluxul vehiculelor rutiere. (2) Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului stabileşte anual, în condiţiile legii, informaţiile necesare şi formatul de raportare. (3) În vederea îndeplinirii cerinţelor prevăzute la alin. (1), administratorul drumului public are obligaţia de a-şi adapta metodologiile de colectare şi prelucrare a informaţiilor, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (4) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale furnizează, după caz, Centrului de Evaluare a Calităţii Aerului şi autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului date şi informaţii potrivit pct. II lit. b) din anexa nr. 1.  +  Articolul 22Unităţile prevăzute în anexa nr. 2 au obligaţia de a furniza autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului date statistice la nivel regional, conform prevederilor cuprinse în această anexă.  +  Articolul 23 (1) Autoritatea publică centrală pentru industrie, prin autorităţile şi instituţiile de specialitate aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea sa, are obligaţia de a furniza Centrului de Evaluare a Calităţii Aerului informaţii privind parcul de vehicule nerutiere, informaţii referitoare la consumul şi tipul de combustibili pentru vehicule nerutiere. (2) Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului stabileşte anual, în condiţiile legii, informaţiile necesare şi formatul de raportare. (3) În vederea satisfacerii cerinţelor prevăzute la alin. (1), autoritatea publică centrală pentru industrie are obligaţia de a-şi adapta metodologiile de colectare şi prelucrare a informaţiilor în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 24 (1) Autoritatea publică centrală pentru agricultură, păduri şi dezvoltare rurală, prin autorităţile şi instituţiile de specialitate aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea sa, are obligaţia de a furniza, după caz, Centrului de Evaluare a Calităţii Aerului şi autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului date şi informaţii potrivit pct. I şi III din anexa nr. 1. (2) Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului stabileşte anual, în condiţiile legii, informaţiile necesare şi formatul de raportare. (3) În vederea satisfacerii cerinţelor prevăzute la alin. (1), autoritatea publică centrală pentru agricultură, păduri şi dezvoltare rurală şi autorităţile publice locale pentru agricultură şi dezvoltare rurală au obligaţia de a-şi adapta metodologiile de colectare şi prelucrare a informaţiilor în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 25Metodologiile de colectare şi prelucrare a informaţiilor prevăzute la art. 19-24 se elaborează de Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi se aprobă prin ordin al ministrului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.  +  Articolul 26Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti, prin Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului, întocmeşte anual, până pe data de 30 noiembrie, un raport privind inventarul naţional de emisii pentru anul precedent şi îl supune spre aprobare Comitetului interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecţiei mediului în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional, constituit în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.097/2001.  +  Capitolul V Evaluarea calităţii aerului  +  Articolul 27În cadrul SNEGICA, Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului are următoarele atribuţii: a) elaborează inventarele de emisii în atmosferă la nivel naţional, conform cerinţelor naţionale şi internaţionale; b) asigură aplicarea corectă a metodologiilor pentru elaborarea inventarelor de emisii în atmosferă la nivel local şi naţional; c) asigură validarea primară a inventarelor de emisii în atmosferă elaborate la nivel naţional; d) elaborează metodologia de validare a inventarelor de emisii în atmosferă; e) stabileşte factorii de emisie la nivel naţional, în colaborare cu autorităţile şi instituţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) şi cu titularii de activitate; f) integrează şi verifică toate informaţiile furnizate conform art. 18-24; g) verifică şi validează inventarele de emisii în atmosferă la nivel local, elaborate de autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului; h) elaborează rapoartele privind inventarele de emisii în atmosferă, conform cerinţelor naţionale şi internaţionale; i) evaluează calitatea aerului utilizând modele matematice pentru dispersia poluanţilor în atmosferă şi rezultatele obţinute în urma activităţii de monitorizare a calităţii aerului furnizate de către Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Calitatea Aerului; j) elaborează rapoarte privind evaluarea calităţii aerului în conformitate cu cerinţele naţionale şi internaţionale; k) realizează cercetări în domeniul evaluării calităţii aerului, în vederea asigurării implementării reglementărilor specifice în acord cu evoluţia pe plan mondial a descoperirilor ştiinţifice.  +  Articolul 28 (1) Etapele parcurse pentru evaluarea calităţii aerului sunt: a) evaluarea calităţii aerului utilizând modele matematice pentru dispersia poluanţilor în atmosferă; b) evaluarea calităţii aerului pe baza rezultatelor obţinute în urma activităţii de monitorizare furnizate de către Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Calitatea Aerului. (2) În vederea evaluării calităţii aerului, Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului derulează următoarele activităţi: a) realizează evaluarea preliminară a calităţii aerului; b) întocmeşte listele cuprinzând zonele şi aglomerările în funcţie de nivelurile concentraţiilor de poluanţi în atmosferă, conform prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România; c) proiectează reţelele de monitorizare a calităţii aerului la nivel judeţean, regional şi naţional; d) evaluează calitatea aerului conform prevederilor art. 27; e) stabileşte numărul şi frecvenţa măsurătorilor discontinue pentru a asigura reprezentativitatea rezultatelor măsurătorilor pe toată perioada de control; f) stabileşte modul în care se efectuează evaluarea calităţii aerului în zone şi aglomerări, în funcţie de încadrarea în categoriile de poluare prevăzute în Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 745/2002; g) propune spre aprobare autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului crearea de noi staţii de monitorizare a calităţii aerului sau de închidere/schimbare a locaţiei staţiilor existente din Reţeaua naţională.  +  Articolul 29 (1) Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului, în colaborare cu autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului, întocmeşte liste cu staţiile individuale fixe de monitorizare a calităţii aerului cuprinse în Reţeaua naţională. (2) Lista prevăzută la alin. (1) cuprinde şi informaţiile cu privire la următoarele caracteristici operaţionale pentru staţiile fixe individuale de monitorizare a calităţii aerului: a) tipul populaţiei şi numărul persoanelor din zona pentru care staţia respectivă este reprezentativă; b) tipul staţiei de monitorizare a calităţii aerului; c) denumirea autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului care răspunde de întreţinerea şi funcţionarea staţiei respective; d) poluanţii atmosferici măsuraţi; e) parametrii meteorologici măsuraţi. (3) Lista prevăzută la alin. (1) se actualizează în cazul intervenţiei unor schimbări importante de număr, tip de staţii de monitorizare a calităţii aerului sau în cazul închiderii ori mutării staţiilor de monitorizare existente. (4) Lista prevăzută la alin. (1) se publică în Raportul anual privind starea mediului.  +  Articolul 30Compania Naţională "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărirea Apelor" - S.A. are obligaţia de a furniza Centrului de Evaluare a Calităţii Aerului date operaţionale meteorologice la nivel local şi regional, în vederea realizării evaluării preliminare şi evaluării calităţii aerului, utilizând modele matematice pentru dispersia poluanţilor în atmosferă.  +  Articolul 31 (1) Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului elaborează rapoarte privind calitatea aerului în conformitate cu cerinţele naţionale şi internaţionale şi le supune spre aprobare autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. (2) Toate datele şi rezultatele obţinute ca urmare a activităţilor de elaborare a inventarelor de emisii, de modelare a dispersiei poluanţilor în atmosferă, de monitorizare şi evaluare a calităţii aerului se păstrează în baza de date naţională administrată de Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului.  +  Capitolul VI Informarea publicului şi raportare  +  Articolul 32Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului pune la dispoziţie publicului informaţii privind calitatea aerului înconjurător, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 33Autoritatea publică centrală pentru sănătate răspunde de informarea curentă a publicului cu privire la efectele poluanţilor atmosferici asupra sănătăţii umane.  +  Articolul 34Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului raportează la Uniunea Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi la alte organisme internaţionale rezultatele obţinute în urma evaluării calităţii aerului, conform obligaţiilor asumate de România pe plan internaţional.  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 35Regulamentul de organizare şi funcţionare a Laboratorului Naţional de Referinţă pentru Calitatea Aerului şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Evaluare a Calităţii Aerului se aprobă prin ordin al ministrului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.  +  Articolul 36Procedurile de achiziţie, validare şi transmitere a datelor se elaborează de către Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Calitatea Aerului şi de Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului şi se aprobă prin ordin al ministrului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 37Procedurile standard de operare ale Reţelei naţionale se aprobă prin ordin al ministrului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 38 (1) Colectarea, prelucrarea şi întocmirea de rapoarte şi studii specifice, conform prevederilor prezentei hotărâri, reprezintă obligaţia autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 3 alin. (1). (2) Fondurile necesare desfăşurării activităţilor prevăzute la alin. (1) se menţionează distinct în bugetul anual al fiecărei autorităţi şi instituţii publice. (3) Schimbul de date între autorităţile publice centrale, reglementat prin prezenta hotărâre, se efectuează gratuit.  +  Articolul 39Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:----------------p. Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Florin Stadiu,secretar de statp. Ministrul de stat, ministrul economiei şi comerţului,Iulian Iancu,secretar de statMinistrul sănătăţii,Ovidiu Brînzanp. Ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gabriel Opreap. Ministrul finanţelor publice,Neculae Eugeniu Plăiaşu,secretar de statBucureşti, 15 aprilie 2004.Nr. 586.  +  Anexa 1 DATELE ŞI INFORMAŢIILEnecesare pentru realizarea inventarelor deemisii pentru poluanţii emişi în atmosferăI. 1. Suprafeţe cultivate (ha) cu culturi cu fertilizatori, exceptând îngrăşămintele naturale, şi cu culturi fără fertilizatori. Sunt necesare următoarele date: a) suprafeţele pentru: culturi perene - vii şi livezi, culturi pe terenuri arabile, cultura orezului, horticultură şi fâneţe; b) cantitatea de pesticide utilizată.2. Suprafaţa pădurilor de foioase şi conifere (ha)3. Numărul de capete de animale - pe categorii: bovine, caprine, ovine, cabaline şi păsări.II. a) Consum de carburanţi/an pentru transportul feroviar b) Informaţii privind parcul auto c) Număr de cicluri aterizare-decolare în funcţie de tipurile de aeronave.III. a) Suprafaţa împădurită (ha) - conifere/foioase b) Suprafeţele de păduri şi de păşuni care au suferit transformări (ha) c) Suprafaţa de teren convertită în ultimii 10 ani conifere, foioase, fâneţe d) Biomasa arsă - conifere şi foioase, exprimată în mii tone materie uscată e) Suprafaţa de teren abandonată sau în curs de revegetare din ultimii 20 de ani (ha) f) Suprafaţa de teren abandonată sau în curs de revegetare într-un interval mai mare de 20 de ani (ha).  +  Anexa 2 LISTAunităţilor care furnizează datele necesaremodelării dispersiei poluanţilor în atmosferăşi tipurile de date necesar a fi furnizate1. Direcţiile regionale de statistică: a) suprafaţa totală pe regiuni; b) populaţia totală pe regiuni; c) densitatea populaţiei (locuitori/kmý); d) numărul de locuinţe din aglomerare.2. Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice "Radet": a) harta cu zonele termoficate din aglomerare; b) lista centralelor termice, localizare (adresa) şi numărul mediu de apartamente deservite de o centrală termică,puterea instalată, consumurile şi parametrii fizici ai emisiilor.3. Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz" - S.A.: a) consumurile lunare de gaze naturale pentru asociaţiile de proprietari sau asociaţiile de locatari; b) consumurile lunare de gaze naturale pentru consumatorii casnici; c) consumurile lunare de gaze naturale pentru industrie.4. Primărie - Direcţia urbanism:- geometria străzilor canion alese în vederea efectuării modelării dispersiei poluanţilor rezultaţi din traficul rutier (lăţime, lungime, pantă, înălţimea clădirilor).-------------