ACORD din 9 aprilie 2003între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea şi ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 26 aprilie 2004    Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare, denumite în continuare părţi contractante,sprijinind eforturile Organizaţiei Naţiunilor Unite în domeniul prevenirii şi limitării efectelor dezastrelor,având în vedere prevederile instrumentelor juridice bilaterale şi multilaterale la care părţile contractante sau statele acestora sunt parte,recunoscând pericolul grav pe care dezastrele îl reprezintă atât pentru statele lor, cât şi pentru statele limitrofe,considerând că măsurile de cooperare în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor pot contribui la dezvoltarea şi securitatea ambelor state,au convenit următoarele:  +  Articolul 1Scopul şi obiectul acordului (1) Scopul prezentului acord este crearea cadrului juridic pentru cooperarea şi acordarea de ajutor reciproc în cazul producerii dezastrelor, al limitării şi înlăturării efectelor acestora, precum şi stabilirea altor forme de colaborare a participanţilor la aplicarea prezentului acord. (2) În cadrul prezentului acord părţile contractante îşi acordă, la cerere, ajutor reciproc în cazul iminenţei sau producerii unor dezastre ale căror efecte nu pot fi limitate sau înlăturate în totalitate prin eforturile şi mijloacele părţii solicitante.  +  Articolul 2Definirea noţiunilorSemnificaţiile noţiunilor folosite în prezentul acord sunt următoarele: a) dezastru - eveniment generat de cauze naturale sau de activităţi umane, inclusiv accidente grave, care au avut loc într-o anumită zonă sau într-un anumit obiectiv şi care periclitează sau afectează grav viaţa şi/sau sănătatea oamenilor, bunurile materiale sau mediul, şi care necesită luarea de măsuri excepţionale pentru limitarea şi înlăturarea efectelor sale; b) parte solicitantă - acea parte contractantă care adresează cerere celeilalte părţi contractante pentru acordarea de ajutor; c) parte solicitată - acea parte contractantă care răspunde solicitării de acordare a ajutorului celeilalte părţi contractante; d) echipe de acordare a ajutorului - acei specialişti sau echipele acestora, pe care partea solicitată i-a desemnat pentru acordarea de ajutor şi care posedă pregătire profesională corespunzătoare şi sunt înzestraţi cu echipament adecvat, inclusiv câini de căutare-salvare; e) echipament - materiale, mijloace tehnice şi de transport aflate la dispoziţie şi necesare pentru acordarea de ajutor, echipamentul de salvare al echipelor de acordare a ajutorului, precum şi materialele necesare funcţionării acestora, respectiv acele bunuri materiale, destinate satisfacerii nevoilor personale ale participanţilor la activitatea de acordare a ajutorului; f) ajutoare - toate acele bunuri materiale de primă necesitate, care servesc la limitarea efectelor dezastrelor şi care sunt furnizate pentru a fi acordate gratuit populaţiei afectate de dezastru; g) acordare de ajutor - punerea la dispoziţie de echipe de acordare a ajutorului, echipamente, ajutoare, prestări de servicii, transmiterea informaţiilor necesare pentru prevenirea, limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor, precum şi sprijinul acordat la operaţiunile de salvare; h) date personale - informaţii de orice fel referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. În aplicarea prezentului acord acestea sunt: numele de familie şi prenumele, data naşterii, adresa, date referitoare la ocupaţie, profesie, loc de muncă şi, în caz de nevoie, la starea sănătăţii; i) stat de tranzit - statul oricăreia dintre părţile contractante al cărui teritoriu este tranzitat de echipele de acordare a ajutorului sau pe teritoriul căruia se transportă ajutoare ori echipament în scopul acordării de ajutor unei terţe ţări; j) parametri de stare - acele mărimi şi indicatori care definesc unele caracteristici ale dezastrului la un moment dat.  +  Articolul 3Autorităţi competente (1) În privinţa acordării de ajutor şi pentru aplicarea dispoziţiilor prezentului acord, excepţie făcând cele stabilite în art. 14 din prezentul acord, următoarele autorităţi sunt competente (denumite în continuare autorităţi competente):- din partea Guvernului României: Ministerul de Interne;- din partea Guvernului Republicii Ungare: Ministerul de Interne. (2) În cursul aplicării prevederilor prezentului acord, autorităţile competente vor coopera şi vor comunică în mod direct. În acest scop, în termen de 30 (treizeci) de zile de la intrarea în vigoare a prezentului acord, autorităţile competente se vor informa reciproc despre datele organismelor şi persoanelor desemnate pentru menţinerea permanentă a legăturii, asigurând continuitatea şi actualizarea datelor privind organele şi persoanele de contact.  +  Articolul 4Comisia mixtă (1) În vederea aplicării prevederilor prezentului acord, părţile contractante constituie o comisie mixtă pentru cooperarea în domeniul prevenirii şi limitării efectelor dezastrelor. Atribuţiile şi regulamentul de funcţionare ale Comisiei mixte se stabilesc de către autorităţile competente. (2) Comisia mixtă planifică şi coordonează activităţile comune prevăzute în prezentul acord, stabileşte modalitatea schimbului de informaţii, urmăreşte şi evaluează aplicarea prezentului acord, face propuneri în vederea dezvoltării în continuare a cooperării de specialitate. (3) În termen de 60 (şaizeci) de zile de la intrarea în vigoare a prezentului acord, părţile contractante se vor informa reciproc despre componenţa delegaţiilor proprii în Comisia mixtă şi vor organiza reuniunea de constituire a acesteia. (4) Comisia mixtă, pe baza acordului reciproc dintre autorităţile competente, îşi va ţine reuniunile după nevoie, dar cel puţin anual, alternativ în România, respectiv în Republica Ungară.  +  Articolul 5Solicitarea ajutorului şi schimbul de informaţii (1) În cazul iminenţei sau producerii dezastrelor, părţile contractante, pe baza unei solicitări scrise, îşi acordă ajutor una alteia prin intermediul autorităţilor lor competente. În caz de urgenţă, acordarea de ajutor poate fi iniţiată şi pe bază de solicitare verbală, care însă în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 24 (douăzeci şi patru) de ore, trebuie confirmată şi în scris. (2) În cerere partea solicitantă specifică: a) locul dezastrului, data şi ora producerii acestuia, caracterul, amploarea şi parametrii de stare la momentul solicitării; b) măsurile deja întreprinse şi cele planificate; c) natura ajutorului solicitat şi aspectele prioritare ale acordării de ajutor; d) orice alte detalii necesare. (3) În privinţa cererii/răspunsului de acordare a ajutorului autorităţile competente pot conveni asupra folosirii unui formular tipizat. (4) Partea solicitată decide fără întârziere asupra acordării ajutorului său şi informează partea solicitantă despre posibilităţile sale imediate, despre natura, volumul şi condiţiile de acordare a ajutorului oferit. (5) Informaţiile menţionate în alin. (2) se actualizează continuu, în funcţie de evoluţia situaţiei. (6) Autorităţile competente ale părţilor contractante se vor informa reciproc, fără întârziere, din oficiu, asupra dezastrelor produse pe teritoriul statelor lor şi care afectează cealaltă parte, prin transmiterea informaţiilor necesare limitării efectelor acestora.  +  Articolul 6Formele de acordare a ajutoruluiÎn cadrul prezentului acord, acordarea de ajutor include punerea la dispoziţia părţii solicitante de echipamente şi de echipe de acordare a ajutorului, trimiterea de ajutoare, căutarea, salvarea, alte acţiuni de urgenţă efectuate în cazul dezastrelor, care au ca scop salvarea de vieţi omeneşti, protejarea sănătăţii populaţiei, evacuarea populaţiei pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, limitarea daunelor ecologice, a pierderilor materiale şi culturale, precum şi a efectelor secundare.  +  Articolul 7Alte forme de cooperare (1) Colaborarea părţilor contractante în cadrul prezentului acord, pe lângă acordarea de ajutor în caz de dezastre, poate include şi următoarele forme de cooperare: a) prognozarea, prevenirea, evaluarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor, precum şi schimburile de experienţă ştiinţifică, tehnică, respectiv practică; b) organizarea de conferinţe, călătorii de studii, programe ştiinţifice şi cursuri de specialitate, colaborarea instituţiilor de învăţământ şi executarea de aplicaţii comune prin cooperarea autorităţilor competente şi a instituţiilor interesate ale statelor părţilor contractante; c) schimbul de informaţii privind sursele de risc ce pot genera dezastre, respectiv despre efectele acestora, în special în acele cazuri în care acestea pot afecta şi teritoriul statului celeilalte părţi contractante. Informarea reciprocă include şi transmiterea datelor măsurătorilor parametrilor de risc pe categorii de dezastre. Autorităţile competente ale părţilor contractante, în decursul activităţii lor, vor evalua informaţiile primite de la cealaltă parte contractantă, le vor utiliza, informând despre aceasta Comisia mixtă; d) crearea şi punerea în funcţiune a unui sistem coordonat de sesizare, avertizare şi alarmare şi elaborarea de proiecte comune legate de acesta; e) cercetarea cauzelor dezastrelor şi evaluarea efectelor acestora; f) cooperarea reciprocă pentru reabilitarea zonelor şi obiectivelor afectate. (2) Părţile contractante vor aplica în mod corespunzător prevederile prezentului acord în privinţa altor forme de colaborare cuprinse în alin. (1), cu condiţia ca participanţii la aplicaţiile comune să aibă asupra lor documentele de călătorie valabile.  +  Articolul 8Evacuarea temporară şi reprimirea populaţiei aflate în pericol sau afectate de dezastru (1) În cazul iminenţei sau producerii unui dezastru, la cererea autorităţii competente a părţii solicitante, populaţia aflată în pericol, respectiv afectată de dezastru, poate fi evacuată temporar pe teritoriul statului părţii solicitate. (2) Persoanele evacuate temporar pe teritoriul statului părţii solicitate, în decursul evacuării şi revenirii, pot trece frontiera pe baza documentelor de atestare a identităţii sau, în lipsa acestora, pe baza unui tabel nominal întocmit de autorităţile părţii solicitante. (3) Persoanelor evacuate temporar pe teritoriul statului părţii solicitate, potrivit prevederilor alin. (1), li se asigură asistenţă de primă necesitate (subzistenţă şi asistenţă medicală de urgenţă). (4) Partea solicitantă se obligă să reprimească în cel mai scurt timp posibil persoanele care au fost evacuate temporar de pe teritoriul statului său.  +  Articolul 9Tranzitul (1) Părţile contractante se obligă ca, pe bază de solicitare, să sprijine şi să faciliteze tranzitarea rapidă, cu formalităţi simplificate, a teritoriului statelor lor de către echipele de acordare a ajutorului, echipamentele şi transporturile de ajutoare, dacă statul oricăreia dintre părţile contractante este stat de tranzit. (2) Autorităţile competente se informează reciproc din timp despre necesitatea tranzitării şi convin asupra ordinii şi modalităţii de executare şi, dacă este necesar, asigură escortă echipelor de acordare a ajutorului pe timpul tranzitării. (3) Pentru echipele de acordare a ajutorului, echipamente şi transporturi de ajutoare, la trecerea frontierei statului de tranzit, se vor prezenta organelor vamale competente declaraţia de accept a ţării de destinaţie, precum şi documentele prevăzute în art. 12 alin. (4) lit. a).  +  Articolul 10Coordonarea şi conducerea operaţiunilor de acordare a ajutorului în cazul dezastrelor (1) Pe teritoriul statului părţii solicitante operaţiunile de salvare, limitare şi lichidare a urmărilor dezastrelor, precum şi acordarea de ajutor populaţiei afectate sunt conduse şi coordonate de organismele şi persoanele competente, conform legislaţiei statului acestei părţi contractante. (2) În decursul operaţiunilor definite la alin. (1), echipele de acordare a ajutorului ale părţii contractante solicitate vor primi dispoziţii numai prin intermediul şefilor lor. (3) Autoritatea competentă a părţii solicitante sau organele autorizate de aceasta informează şefii echipelor de acordare a ajutorului despre evoluţia situaţiei operative din zona afectată de dezastru, stabileşte misiunile şi modul de îndeplinire a acestora, iar la nevoie asigură translatori, precum şi alte servicii şi mijloace necesare. (4) Părţile contractante se obligă ca în decursul acordării ajutorului să folosească echipele de acordare a ajutorului numai în concordanţă cu destinaţia, calificarea şi dotarea acestora. (5) Partea solicitată asigură echipelor de acordare a ajutorului echipamentul necesar funcţionării autonome a acestora pentru o perioadă de cel puţin 72 (şaptezeci şi două) de ore de la sosirea lor în zona dezastrului. Partea solicitantă asigură securitatea echipelor de acordare a ajutorului, asigură în mod gratuit asistenţa medicală de urgenţă, hrănirea, cazarea, precum şi bunurile de strictă necesitate, în cazul în care stocurile echipelor de acordare a ajutorului s-au epuizat. (6) Partea solicitantă asigură primirea fără întârziere a transporturilor de ajutoare şi se îngrijeşte ca acestea să fie distribuite gratuit exclusiv populaţiei sinistrate. La distribuirea ajutoarelor pot participa şi reprezentanţi ai părţii solicitate şi/sau ai organismelor internaţionale participante la operaţiunile de intervenţie. (7) Echipele de acordare a ajutorului îşi încetează activitatea şi revin neîntârziat pe teritoriul statului părţii solicitate: a) dacă şi-au îndeplinit misiunea; b) atunci când autorităţile competente ale părţilor contractante decid de comun acord că nu mai este necesară continuarea operaţiunilor de intervenţie.  +  Articolul 11Trecerea frontierei de stat şi regulile de şedere pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante (1) În cazul iminenţei sau producerii unui dezastru, persoanele aflate în pericol sau afectate de dezastru pot trece fără formalităţi, în orice loc, frontiera de stat româno-ungară şi pot rămâne pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante până la încetarea pericolului, având obligaţia de a se prezenta în cel mai scurt timp la cea mai apropiată autoritate de control de trecere a frontierei. (2) Membrii echipelor de acordare a ajutorului pot trece frontiera statului părţii solicitante prin punctele de control de trecere a frontierei pe baza documentelor de identitate valabile şi pot staţiona pe teritoriul statului părţii solicitante fără viză, permis de şedere şi fără îndeplinirea altor formalităţi privind intrarea şi şederea străinilor. Şeful echipei de acordare a ajutorului trebuie să dispună de o scrisoare de acreditare, emisă de autoritatea competentă sau de organul autorizat al părţii solicitate, în care sunt menţionaţi şi membrii echipelor de acordare a ajutorului. (3) Părţile contractante îşi pun reciproc la dispoziţie specimene ale documentelor de identitate valabile. (4) În cazuri de extremă urgenţă sau dacă accesul la locul acordării ajutorului impune acest lucru, echipele de acordare a ajutorului pot trece frontiera de stat şi în afara punctelor de control de trecere a frontierei, pe baza documentelor menţionate la alin. (2). În acest caz autorităţile competente vor înştiinţa în prealabil autoritatea de control de trecere a frontierei. (5) Membrii echipelor de acordare a ajutorului au dreptul la portul uniformei de serviciu pe teritoriul statului părţii solicitante, atunci când în statul părţii solicitate aceasta face parte din echipamentul lor obişnuit. Părţile contractante nu vor aplica restricţii privind utilizarea semnelor distinctive pe mijloacele de transport ale echipelor de acordare a ajutorului ale celeilalte părţi contractante. (6) În decursul acordării de ajutor, membrii echipelor de acordare a ajutorului sunt obligaţi să respecte legislaţia statului părţii solicitante. (7) Părţile contractante vor aplica prevederile prezentului articol, cu excepţia alin. (1) şi (4) şi în cazul în care statul uneia dintre părţile contractante este stat de tranzit.  +  Articolul 12Trecerea echipamentelor şi a transporturilor de ajutoare peste frontieră (1) Părţile contractante nu aplică interdicţiile şi restricţiile economice referitoare la circulaţia mărfurilor pentru trecerea echipamentelor şi transporturilor de ajutoare peste frontieră. (2) Dacă li se justifică destinaţia, transporturile de ajutoare şi echipamentele sunt scutite de plată taxelor vamale, a impozitelor, a accizelor şi a celorlalte impuneri financiare pentru import/export. (3) În cazul autovehiculelor utilizate de echipele de acordare a ajutorului şi a altor mijloace de transport folosite pentru transportul ajutoarelor, părţile contractante nu vor solicita autorizaţii de transport internaţional şi sunt scutite de obligaţiile de plată care grevează autovehiculele, excepţie făcând asigurările obligatorii ale autovehiculelor. Transporturile de ajutoare şi/sau de echipamente care depăşesc limitele maxime de greutate şi/sau gabarit stabilite prin legislaţia statului părţii solicitante se efectuează, în mod obligatoriu, pe baza permisului rutei de transport. Organul competent al părţii solicitante are obligaţia de a elibera în cel mai scurt timp, în scutire de taxe, permisul rutei de transport. (4) Părţile contractante vor aplica facilităţile stabilite în alin. (1)-(3) în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile de mai jos: a) La trecerea frontierei şeful echipei de acordare a ajutorului va prezenta organelor competente vamale ale părţilor contractante o listă cuprinzând echipamentele necesare îndeplinirii atribuţiilor şi separat o listă cuprinzând bunurile transportate drept ajutoare. Listele constituie anexe ale scrisorii de acreditare. b) În cazul prevăzut la art. 11 alin. (4) din prezentul acord, aceste liste vor fi prezentate în cel mai scurt timp autorităţii vamale competente. c) Dacă transportul de ajutoare sau o parte a acestuia este constituită din produse farmaceutice, care au în compoziţia lor narcotice sau substanţe psihotrope, trebuie întocmită o listă separată, detaliată, a substanţelor care urmează a fi transportate. Lista trebuie transmisă autorităţii părţii solicitate care aprobă exportul. Autorităţile competente autorizate ale părţilor contractante procedează în conformitate cu recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii a Organizaţiei Naţiunilor Unite şi se informează reciproc asupra produselor transportate, în mod direct. În cazul în care informarea nu este posibilă din cauza dezastrului, partea solicitată va informa Consiliul Internaţional de Control al Stupefiantelor al Organizaţiei Naţiunilor Unite. (5) Pot fi furnizate ca ajutoare numai produsele aflate în termen de valabilitate. În cazul medicamentelor se vor avea în vedere recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii a Organizaţiei Naţiunilor Unite. (6) Echipamentul din dotarea echipelor de acordare a ajutorului care nu s-a epuizat sau nu s-a distrus trebuie returnat pe teritoriul statului părţii solicitate în termen de cel mult 30 (treizeci) de zile de la încetarea activităţii de acordare a ajutorului, în conformitate cu art. 10 alin. (7) din prezentul acord. În cazul în care componentele de echipament rămân pe teritoriul statului părţii solicitante sub formă de ajutoare, acest fapt se va comunică autorităţilor vamale ale părţii solicitante, specificându-se cantitatea, tipul, locul folosirii acestora, şi concomitent se vor informa şi autorităţile competente ale părţii solicitante prevăzute la alin. (1) al art. 3. Asupra obiectelor de echipament astfel rămase pe teritoriul statului părţii solicitante se vor extinde scutirile prevăzute la alin. (2), dacă li se justifică destinaţia. (7) Prevederile alin. (2), (5) şi, respectiv, (6) trebuie aplicate în mod corespunzător şi în cazul produselor farmaceutice, care au în compoziţia lor narcotice şi substanţe psihotrope. Echipele de acordare a ajutorului pot avea asupra lor aceste produse numai în cantităţile prevăzute de necesităţile medicale de urgenţă şi le pot administra numai prin personalul medical calificat, în conformitate cu reglementările sanitare specifice, valabile pe teritoriul statului părţii solicitate. Introducerea şi returnarea acestor produse nu sunt considerate de părţile contractate drept acte de comerţ conforme cu obligaţiile asumate de ele prin acorduri internaţionale privind narcoticele şi substanţele psihotrope. (8) În cursul aplicării prezentului acord este interzisă introducerea de arme, muniţii şi substanţe explozive pe teritoriul statului părţii solicitante. (9) Partea solicitantă asigură posibilitatea decontaminării chimice şi radioactive şi sterilizarea echipamentelor. În cazul în care aceste operaţii nu pot fi efectuate, echipamentul rămâne în posesia autorităţii competente de pe teritoriul statului părţii solicitante. (10) Autorităţile având competenţă conform legislaţiei interne a statului părţii solicitante pot controla utilizarea şi stocarea echipamentelor şi substanţelor menţionate în prezentul articol. (11) Prevederile cuprinse în alin. (1)-(5), (8) şi (10) trebuie aplicate şi în cazul transporturilor în tranzit.  +  Articolul 13Folosirea mijloacelor de transport aerian (1) Pentru trimiterea echipelor de acordare a ajutorului, a echipamentelor şi ajutoarelor, precum şi pentru executarea rapidă a unor operaţii de intervenţie pentru prevenirea, limitarea şi înlăturarea efectelor unui dezastru se poate utiliza şi transportul aerian. (2) Autoritatea competentă a părţii solicitate informează autoritatea competentă a părţii solicitante asupra folosirii transportului aerian pentru acordarea de ajutor, specificând datele şi tipul mijlocului de transport aerian, furnizând datele privitoare la ţara de înmatriculare şi la însemnele de stat, numărul personalului navigant, natura încărcăturii, orarul de zbor şi lista nominală a pasagerilor, traseul probabil al zborului, locul de aterizare desemnat de partea solicitantă, precum şi datele de navigaţie. (3) Părţile contractante asigură posibilitatea ca aeronavele, în scopul menţionat la alin. (1), să poată intră în/traversa fără escală spaţiile aeriene ale statelor lor, să poată ateriza şi decola în/din locurile indicate de organul competent al părţii solicitante, chiar şi fără utilizarea aeroporturilor internaţionale. (4) Dacă prezentul acord nu dispune altfel, zborul aeronavelor se efectuează în conformitate cu reglementările Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale şi ale legislaţiei statelor părţilor contractante.  +  Articolul 14Cooperarea în cazul ajutorării aeronavelor aflate în dificultate (1) Prevederile prezentului acord se aplică şi în cazul în care părţile contractante îşi acordă ajutor reciproc, la cerere, în vederea căutării sau salvării aeronavelor aflate în dificultate ori care au suferit un accident aerian sau de altă natură, precum şi pentru îngrijirea şi transportul răniţilor. (2) În privinţa cooperării prevăzute în prezentul articol sunt competente următoarele autorităţi: a) pentru partea contractantă română:- Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei - Inspectoratul de Stat al Aviaţiei Civile; b) pentru partea contractantă maghiară:- Ministerul de Interne - Direcţia Generală Naţională de Protecţie împotriva Catastrofelor. (3) Investigaţiile din aer şi de pe sol prevăzute la alin. (1) vor fi efectuate de participanţii la acţiunile de căutare şi salvare, pe baza celor convenite de autorităţile competente menţionate la alin. (2), cu respectarea legislaţiei statului pe teritoriul căruia s-a produs accidentul.  +  Articolul 15Despăgubiri (1) Părţile contractante renunţă una faţă de cealaltă la orice pretenţie de despăgubire în cazul unor pagube materiale, incluzând şi daunele ecologice, cauzate de un membru al echipei de acordare a ajutorului în timpul îndeplinirii misiunii sale legate de aplicarea prevederilor prezentului acord, respectiv la orice pretenţie de despăgubire rezultată din vătămarea sănătăţii sau moartea vreunui membru al echipei de acordare a ajutorului, dacă aceasta s-a produs în cadrul îndeplinirii sarcinilor ce decurg din prezentul acord, în legătură cu acestea. (2) În cazul în care un membru al echipei de acordare a ajutorului a părţii solicitate, în timpul îndeplinirii sarcinilor convenite în legătură cu aplicarea prezentului acord, produce o pagubă pe teritoriul statului părţii solicitante în dauna unei terţe persoane, atunci responsabilitatea îi revine părţii solicitante. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu pot fi aplicate în cazul în care dauna a fost produsă cu intenţie sau din neglijenţă gravă, stabilită de o instanţă judecătorească a statului părţii solicitante. (4) Prevederile prezentului acord, privind stabilirea responsabilităţii despăgubirii, se aplică numai în cazul daunelor produse în legătură cu acordarea ajutorului de membrii echipelor de acordare a ajutorului, începând din momentul intrării pe teritoriul statului părţii solicitante şi până în momentul părăsirii acestuia. (5) Autorităţile competente ale părţilor contractante cooperează pentru evaluarea circumstanţelor de producere a daunelor şi în vederea facilitării stabilirii responsabilităţii privind despăgubirile. În acest scop schimbă între ele toate informaţiile de care dispun.  +  Articolul 16Cheltuieli (1) Dacă părţile contractante nu convin altfel, acordarea de ajutor, având în vedere prevederile prezentului acord, este gratuită. (2) În cazul evacuării unor persoane, în condiţiile prevăzute de art. 8 din prezentul acord, partea solicitantă va rambursa părţii solicitate cheltuielile efectuate pentru asigurarea asistenţei de primă necesitate (subzistenţă şi asistenţă medicală de urgenţă) şi pentru returnarea persoanelor care nu sunt cetăţenii statului părţii solicitate. (3) Partea solicitată este scutită de plată taxelor serviciilor de navigaţie aferente operaţiunilor de survol, aterizare, staţionare, decolare şi de cele aferente serviciilor aeroportuare prestate în folosul aeronavelor cu care acordă ajutor, precum şi de plată serviciilor oferite de partea solicitantă. (4) În cazul folosirii aeronavelor în operaţiunile de acordare a ajutorului, autorităţile competente ale părţilor contractante vor conveni separat, pentru fiecare caz în parte, cu privire la costurile rambursabile pentru serviciile de asigurare cu combustibil şi de întreţinere a aeronavei. (5) În privinţa formelor de cooperare stabilite la art. 7 din prezentul acord, în lipsa unei alte înţelegeri între părţile contractante, fiecare parte contractantă va suporta cheltuielile ivite din partea sa.  +  Articolul 17Colaborarea cu organizaţii internaţionale şi naţionalePărţile contractante, de comun acord, pot solicita participarea organizaţiilor, instituţiilor internaţionale şi naţionale cu preocupări în domeniu la activităţile desfăşurate în legătură cu aplicarea prezentului acord.  +  Articolul 18Protecţia datelor personaleÎn cazul în care autorităţile competente ale părţilor contractante transmit date personale în baza prezentului acord, se vor aplica următoarele dispoziţii: a) Autorităţile competente ale părţilor contractante, denumite în continuare, după caz, autoritatea care transmite, respectiv autoritatea care primeşte, în scopul îndeplinirii prevederilor prezentului acord, la cerere, respectiv din oficiu în cazurile prevăzute de art. 8 şi 9 din prezentul acord, pot preda datele personale enumerate în art. 2 lit. h) din prezentul acord. Datele preluate de autoritatea care primeşte pot fi utilizate numai în scopul prevăzut în prezentul acord, respectiv în cerere. Autoritatea care primeşte datele le poate utiliza în alt scop decât cel stabilit numai cu acordul autorităţii care transmite. b) Datele personale primite pot fi transmise de autoritatea care primeşte numai organelor care colaborează la aplicarea prezentului acord şi care sunt în drept să gestioneze datele personale. Datele pot fi transmise altor organisme numai cu acordul prealabil al autorităţii care le-a transmis. Datele primite nu pot fi făcute publice. c) Autoritatea care transmite datele este răspunzătoare pentru corectitudinea şi exactitatea datelor pe care le predă. Dacă autoritatea care transmite datele le corectează sau le distruge, ulterior, este obligată să anunţe autoritatea care le-a primit pentru a opera imediat corecţiile indicate în datele pe care le gestionează. Autoritatea care a primit datele are obligaţia de a efectua imediat corecţiile indicate sau, după caz, de a distruge datele eronate. d) În baza prezentului acord, autorităţile care gestionează datele personale au obligaţia de a informa, la cererea lor, persoanele în cauză ale căror date le gestionează, asupra scopului şi bazei legale a gestionării datelor, precum şi cui şi în ce scop au fost transmise acestea. Atât autoritatea care transmite, cât şi autoritatea care primeşte sunt obligate ca, la cererea persoanei în cauză, să corecteze datele inexacte, respectiv să distrugă datele gestionate în mod ilegal. Despre corectare şi distrugere trebuie imediat informată cealaltă autoritate care gestionează datele. e) Persoanei în cauză i se poate refuza exercitarea dreptului conţinut la lit. d) numai dacă legislaţia statului autorităţii care transmite permite acest lucru. Autoritatea care transmite este obligată să informeze autoritatea care primeşte asupra restricţiilor în conformitate cu legislaţia statului său. Gestionarul datelor este obligat să informeze persoana în cauză despre motivul refuzului, exceptând cazul când legislaţia statului autorităţii care transmite îi dă dreptul acestuia de a omite motivarea. Despre aceasta, la transmiterea datelor, trebuie informată autoritatea care primeşte. f) Datele primite trebuie distruse dacă a încetat scopul pentru care au fost furnizate, dacă a expirat termenul de gestionare a datelor, prevăzut de legislaţia statului autorităţii care transmite, sau dacă autoritatea care le-a transmis solicită distrugerea lor. g) Părţile contractante garantează persoanelor în cauză posibilitatea ca, în situaţia încălcării drepturilor lor privind protecţia datelor personale, să se adreseze, în conformitate cu legislaţia statului părţii contractante afectate de gestionarea datelor, instanţei judecătoreşti. h) În baza prezentului acord, autorităţile care gestionează datele personale vor ţine o evidenţă a predării-primirii datelor, care să conţină numele organului şi persoanelor care transmit, respectiv primesc, şi a faptului că s-a produs predarea (primirea). i) Autorităţile care gestionează datele personale sunt obligate să ia măsurile organizatorice şi tehnice pentru asigurarea protecţiei eficiente a datelor personale împotriva accesului ilegal, modificării, distrugerii şi publicării lor.  +  Articolul 19Aplicarea acorduluiPărţile contractante împuternicesc ministerele lor de interne să decidă de comun acord, prin protocol, asupra formularului tipizat al scrisorii de acreditare şi asupra modelelor listelor referitoare la introducerea, scoaterea, returnarea şi tranzitarea echipamentelor şi ajutoarelor, conform celor stabilite în alin. (2) al art. 11 şi alin. (4) al art. 12 din prezentul acord, precum şi regulile de folosire a acestora.  +  Articolul 20Dispoziţiile altor instrumente juridice internaţionalePrezentul acord nu afectează drepturile şi obligaţiile părţilor contractante stipulate în alte instrumente juridice internaţionale la care acestea sunt părţi.  +  Articolul 21Soluţionarea diferendelorEventualele diferende care pot apărea ca urmare a interpretării sau aplicării prezentului acord se soluţionează prin negocieri în cadrul Comisiei mixte şi, în cazul în care acestea nu dau rezultate, părţile contractante le vor rezolva pe cale diplomatică.  +  Articolul 22Dispoziţii finale (1) Prezentul acord intră în vigoare în a 30-a (treizecea) zi de la data primirii ultimei notificări diplomatice prin care părţile contractante şi-au comunicat reciproc îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare. (2) Prezentul acord se încheie pe o durată nedeterminată. Acordul poate fi denunţat de oricare dintre părţile contractante. Denunţarea acordului îşi produce efectul după 6 (şase) luni de la data primirii notei diplomatice privind denunţarea, de către cealaltă parte contractantă. (3) Părţile contractante, de comun acord, pot modifica sau completa prezentul acord. Modificarea sau completarea prezentului acord intră în vigoare potrivit procedurii menţionate la alin. (1). (4) Încetarea valabilităţii prezentului acord nu afectează răspunderea în privinţa obligaţiilor asumate valabil pe perioada cât acesta a fost în vigoare. (5) La data intrării în vigoare a prezentului acord îşi încetează valabilitatea cap. VI din Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Ungare privind regimul frontierei de stat ungaroromâne, colaborarea şi asistenţa mutuală în problemele de frontieră, semnat la Budapesta la 28 octombrie 1983.Semnat la Budapesta la 9 aprilie 2003, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, maghiară şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe va prevala textul în limba engleză.Pentru Guvernul României,Ioan RusPentru Guvernul Republicii Ungare,Monika Lamperth_________________