HOTĂRÂRE nr. 560 din 19 august 1994privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presa "Rompres"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 septembrie 1994    În temeiul prevederilor art. 115 din Constituţia României şi al celorlalte reglementări legale,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Agenţia Naţionala de Presa "Rompres" - organ de specialitate al administraţiei publice centrale, de interes naţional - asigura culegerea, redactarea şi difuzarea informaţiilor şi fotografiilor de presa pentru informarea în masa, în ţara şi în străinătate, a diferitelor categorii de beneficiari, fără discriminări şi cu respectarea deplinei obiectivitati, în cadrul general al asigurării dreptului de informare. (2) Cheltuielile de funcţionare şi investiţii ale Agenţiei Naţionale de Presa "Rompres" se finanţează de la bugetul de stat. (3) Agenţia Naţionala de Presa "Rompres", denumita prescurtat Rompres, are sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1.  +  Articolul 2Agenţia Naţionala de Presa "Rompres" are următoarele atribuţii principale: (1) culege şi furnizează informaţii de presa privind actualitatea românească şi evenimentele internaţionale, pe care le difuzează, în limba română sau în limbi de circulaţie internaţionala pe baze contractuale, presei române şi străine, precum şi altor categorii de beneficiari; (2) asigura difuzarea comunicatelor oficiale, a altor relatari privind activitatea instituţiilor publice, a partidelor şi formatiunilor politice, a organizaţiilor societăţii civile etc.; (3) prestează, la cerere, contra cost, servicii specifice activităţii de informare în masa pentru diferite instituţii, organe de presa ori persoane fizice din ţara şi străinătate; (4) propune iniţierea şi modificarea de acte normative în domeniul sau de activitate; (5) stabileşte, pe baza prevederilor legale, preţuri şi tarife pentru buletinele şi publicaţiile pe care le editează, pentru emisiunile sale de ştiri şi fotografice, precum şi pentru celelalte servicii pe care le realizează; (6) editează, în interesul valorificării surselor documentare de care dispune, lucrări de interes larg sub forma de publicaţii; (7) efectuează operaţiuni de import-export, potrivit legislaţiei în vigoare, pentru acţiuni din domeniul sau de activitate.  +  Articolul 3Agenţia Naţionala de Presa "Rompres" are următoarele obligaţii fundamentale: (1) să-şi dezvolte şi să-şi perfecţioneze activitatea pentru a oferi, cu regularitate şi fără întreruperi, beneficiarilor din ţara şi străinătate informaţii exacte şi impartiale; (2) sa desfăşoare întreaga activitate în afară oricăror influente sau consideratii de ordin ideologic, politic sau economic de natura sa compromita exactitatea şi obiectivitatea informatiei difuzate.  +  Articolul 4Agenţia Naţionala de Presa "Rompres" administrează şi foloseşte, în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, spaţii corespunzătoare, echipamente şi instalaţii proprii de receptionare, prelucrare, stocare şi transmitere a fotografiilor, de telecomunicaţii, de imprimare.  +  Articolul 5 (1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin, Agenţia Naţionala de Presa "Rompres" este abilitata să solicite informaţii de presa de la instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale. (2) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi prefecturile au obligaţia de a pune la dispoziţia Agenţiei Naţionale de Presa "Rompres" datele şi informaţiile de presa referitoare la domeniul lor de activitate. (3) Agenţia Naţionala de Presa "Rompres" colaborează cu Departamentul Informaţiilor Publice al Guvernului, în vederea obţinerii unor informaţii de presa operative şi obiective referitoare la probleme actuale de interes naţional.  +  Articolul 6 (1) Agenţia Naţionala de Presa "Rompres" este condusă de un director general numite de primul-ministru, asimilat ca nivel de salarizare cu funcţia de secretar de stat. (2) Directorul general reprezintă Agenţia Naţionala de Presa "Rompres" în raporturile cu autorităţile şi instituţiile publice din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale. (3) În exercitarea conducerii agenţiei, directorul general emite ordine şi instrucţiuni potrivit reglementărilor legale în vigoare. (4) Pe lângă directorul general funcţionează colegiul agenţiei ca organ consultativ, numit prin ordin al directorului general. (5) Directorul general al Agenţiei Naţionale de Presa "Rompres" este ordonator principal de credite.  +  Articolul 7 (1) Numărul maxim de posturi din structura Agenţiei Naţionale de Presa "Rompres" este de 450, exclusiv directorul general. În numărul stabilit sunt incluşi şi corespondenţii permanenţi ai "Rompres" pentru fiecare judeţ din ţara şi pentru străinătate. (2) În structura organizatorică a Agenţiei Naţionale de Presa "Rompres" funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri. Redactiile se organizează ca direcţii, oficiile, grupurile şi secretariatul tehnic al agenţiei cu servicii, iar secţiile ca birouri. (3) Direcţiile generale sunt conduse de cîte un director general adjunct, iar Secretariatul general de agenţie, de către un secretar general, numiţi de primul-ministru şi asimilaţi ca nivel de salarizare cu funcţia de director prevăzută la poziţia 3 din anexa nr. 4 laLegea nr. 40/1991, republicată. (4) Structura organizatorică a direcţiilor generale şi a secretariatului general, atribuţiile şi sarcinile personalului se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al directorului general.  +  Articolul 8Răspunderea pentru conţinutul informaţiilor de presa transmise beneficiarilor revine autorului, editorului sau, după caz, Agenţiei Naţionale de Presa "Rompres".  +  Articolul 9 (1) Personalul din Agenţia Naţionala de Presa "Rompres" se bucura, pe durata îndeplinirii funcţiei, de aceeaşi protecţie a legii ca şi funcţionarul public. (2) Personalul de specialitate care desfăşoară activităţi specifice de presa are drepturile şi obligaţiile rezultind din profesia de ziarist şi se bucura, în aceasta calitate, de protecţia legii.  +  Articolul 10Salariaţii Agenţiei Naţionale de Presa "Rompres" nu pot desfăşura activităţi politice partizane.  +  Articolul 11Buna desfăşurare a activităţii, ordinea şi disciplina, obligaţiile şi drepturile salariaţilor sunt stabilite prin regulamentul de ordine interioară şi contractul individual de muncă. Prevederile acestora sunt obligatorii pentru toţi salariaţii, precum şi pentru cei care lucrează ca delegaţi, detaşaţi ori aflaţi în perioada de practica.  +  Articolul 12Structura organizatorică a Agenţiei Naţionale de Presa "Rompres" este prevăzută în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Prin ordin al directorului general se pot organiza numai servicii şi birouri, precum şi colective temporare prevăzute laart. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată.  +  Articolul 13 (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,Hotărârea Guvernului nr. 742/1992, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga. (2) Încadrarea în numărul de posturi aprobat se face în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Secretarul general al Guvernului,Viorel HrebenciucMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescup. Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dorel Mustatea,secretar de stat  +  Anexa 1     Numărul maxim de posturi: 450    (exclusiv directorul general)     AGENŢIA NAŢIONALĂ DE PRESĂ          "ROMPRES"                                       ┌────────────────┐                                       │DIRECTOR GENERAL│                                       └────────┬───────┘┌───────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────┐│SERVICIUL RESURSE UMANE├───────────────────────┼────────────────────────────────┤OFICIUL JURIDIC ─ CONTENCIOS│└───────────────────────┘ │ └────────────────────────────┘                                                │ ┌────────────────────────────┐                                                ├────────────────────────────────┤CONTROL FINANCIAR PROPRIU │                                                │ └────────────────────────────┘            ┌───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┐┌───────────┴────────────┐ ┌────────────┴─────────────┐ ┌───────────┴────────────┐│ DIRECŢIA GENERALĂ │ │ SECRETARIAT GENERAL │ │ DIRECŢIA GENERALĂ ││ ACTUALITATEA │ │ DE AGENŢIE │ │ ACTUALITATEA ││ ROMÂNEASCĂ │ ├──────────────────────────┤ │ EXTERNĂ │├────────────────────────┤ │ SECRETAR GENERAL │ ├────────────────────────┤│DIRECTOR GENERAL ADJUNCT│ │(Director general adjunct)│ │DIRECTOR GENERAL ADJUNCT│└───────────┬────────────┘ └─────────────┬────────────┘ └───────────┬────────────┘┌───────────┘ ┌──────────┘ ┌────────┘│┌──────────────────────────────────┐ │┌────────────────────────────────┐ │┌────────────────────────────────────────┐├┤ REDACŢIA INFORMAŢII CENTRALE │ ├┤ DIRECŢIA FINANCIARĂ │ ├┤ REDACŢIA INFORMAŢII EXTERNE ││└──────────────────────────────────┘ │└────────────────────────────────┘ ││-Inclusiv corespondenţii în străinătate-││┌──────────────────────────────────┐ │┌────────────────────────────────┐ │└────────────────────────────────────────┘├┤ REDACŢIA INFORMAŢII LOCALE │ ├┤ DIRECŢIA TEHNICĂ │ │┌────────────────────────────────────────┐││-Inclusiv corespondenţii judeţeni-│ │└────────────────────────────────┘ ├┤REDACŢIA INFORMAŢII PENTRU STRĂINĂTATE ││└──────────────────────────────────┘ │┌────────────────────────────────┐ │└────────────────────────────────────────┘│┌──────────────────────────────────┐ ├┤ OFICIUL MARKETING │ │┌────────────────────────────────────────┐├┤ REDACŢIA INFORMAŢII ECONOMICE │ │└────────────────────────────────┘ ├┤ REDACŢIA FOTO ││└──────────────────────────────────┘ │┌────────────────────────────────┐ │└────────────────────────────────────────┘│┌──────────────────────────────────┐ ├┤ OFICIUL DE RELAŢII PUBLICE │ │┌────────────────────────────────────────┐├┤ REDACŢIA SPORT │ │└────────────────────────────────┘ ├┤ REDACŢIA BULETINE TEMATICE ││└──────────────────────────────────┘ │┌────────────────────────────────┐ │└────────────────────────────────────────┘│┌──────────────────────────────────┐ ├┤ GRUPUL DE RESTRUCTURARE │ │┌────────────────────────────────────────┐├┤ REDACŢIA SERVICII LA CERERE │ │└────────────────────────────────┘ └┤ REDACŢIA PUBLICAŢII DOCUMENTARE ││└──────────────────────────────────┘ │┌────────────────────────────────┐ └────────────────────────────────────────┘│┌──────────────────────────────────┐ └┤SECRETARIATUL TEHNIC AL AGENŢIEI│└┤ REDACŢIA TIPĂRITURI │ └────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────────┘-------------