LEGE Nr. 4 din 22 octombrie 1980privind obligaţia cadrelor de conducere din activitatea economico-socială şi a altor activisti de partid şi de stat de a declara bunurile de valoare, proprietate personală
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 90 din 22 octombrie 1980    Potrivit principiilor care stau la baza orinduirii noastre socialiste, activistii de partid şi de stat, cadrele cu funcţii de răspundere din toate sectoarele vieţii economice şi sociale trebuie să dea dovadă de o înaltă ţinuta moral-cetateneasca, să respecte, în întreaga activitate şi modul de viaţa, legalitatea, normele eticii şi echităţii socialiste.În scopul intaririi prestigiului şi autorităţii activistilor de partid şi de stat, a altor cadre cu funcţii de răspundere, al exercitării controlului oamenilor muncii asupra activităţii acestora, al prevenirii oricăror abuzuri, precum şi pentru înlăturarea posibilităţilor de ponegrire sau suspiciune în legătură cu dobindirea de bunuri pe alte cai decît cele prevăzute de lege,Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Persoanele care îndeplinesc una din funcţiile prevăzute în prezenta lege sînt obligate sa declare imobilele, autoturismele, obiectele de valoare cum sînt lucrări de arta plastica, arta aplicată şi decorativa, tapiserii şi piese de arta, obiecte din metale preţioase sau conţinînd pietre ori metale preţioase, colecţii numismatice sau filatelice, care fac parte din patrimoniul cultural naţional şi alte asemenea bunuri de valoare deosebită pe care le deţin în proprietate personală.  +  Articolul 2Au obligaţia de a declara bunurile prevăzute la art. 1: a) membrii şi membrii supleanţi ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., preşedintele Comisiei Centrale de Revizie, preşedintele Colegiului Central de Partid, secretarii C.C. al P.C.R., membrii Consiliului de Stat şi ai guvernului; b) şefii de secţie, prim-adjunctii şi adjunctii acestora, prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii Colegiului Central de Partid, şefii de sector de la C.C. al P.C.R.; c) miniştrii secretari de stat, prim-adjunctii şi adjunctii ministrilor, secretarii de stat, ambasadorii, miniştrii plenipotentiari şi asimilaţii acestora; d) primii secretari şi secretarii comitetelor judeţene şi al municipiului Bucureşti ale Partidului Comunist Roman, prim-vicepreşedinţii, vicepreşedinţii şi secretarii comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti; e) cadrele cu funcţii de conducere în organele de partid, de stat şi obşteşti, centrale, judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale; f) activistii de partid, ai organizaţiilor politice şi obşteşti, care îşi desfăşoară activitatea în aparatul organelor centrale, judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale; g) directorii generali, directorii generali adjuncţi, directorii, directorii adjuncţi, precum şi asimilaţii acestora din ministere şi celelalte organe centrale; h) directorii generali, directorii generali adjuncţi, directorii, directorii adjuncţi, precum şi asimilaţii acestora din organele locale de specialitate ale administraţiei de stat; i) directorii generali, directorii generali adjuncţi, directorii, directorii adjuncţi şi asimilaţii acestora ai centralelor, întreprinderilor, celorlalte unităţi economice de stat şi cooperatiste şi ai instituţiilor social-culturale, redactorii şefi şi redactorii şefi adjuncţi din unităţile de presa şi edituri, rectorii instituţiilor de învăţămînt superior; j) comandantii de armate, de arme, de mari unităţi, precum şi loctiitorii acestora, comandantii comandamentelor teritoriale şi ai centrelor militare judeţene din cadrul forţelor armate; k) şefii inspectoratelor judeţene ale Ministerului de Interne, şefii securităţii şi ai militiei judeţene; l) judecătorii de la Tribunalul Suprem şi cadrele de conducere din unităţile de justiţie şi procuratura.  +  Articolul 3Pe timpul cît îndeplinesc funcţiile în care au fost alese sau numite, persoanele prevăzute la art. 2 lit. a) - e) nu pot sa dobindeasca o locuinta proprietate personală prin construire, cumpărare sau donaţie.Celelalte persoane menţionate la art. 2 precum şi primării şi alte cadre cu funcţii de conducere în organele de partid, de stat şi în organizaţiile obşteşti, comunale şi orăşeneşti, pot să-şi construiască sau sa cumpere o locuinta proprietate personală, în condiţiile legii, numai prin organizaţiile socialiste, de stat sau cooperatiste.  +  Articolul 4Persoanele menţionate în prezenta lege pot să-şi procure bunurile prevăzute la art. 1 numai prin organizaţiile socialiste, de stat şi cooperatiste.  +  Articolul 5Pentru lucrările efectuate în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu, precum şi pentru cele avînd ca scop popularizarea cunoştinţelor tehnico-ştiinţifice, cultural-artistice şi altele asemenea, persoanele care îndeplinesc funcţiile prevăzute la art. 2 nu pot obţine, în afară retributiei, alte venituri cum ar fi cele provenite din drepturi de autor, din activităţi didactice sau ştiinţifice sau din orice fel de alte asemenea activităţi.În aceste cazuri, sumele stabilite, potrivit legii, revin unităţilor de stat sau organizaţiilor obşteşti din care aceste persoane fac parte.Persoanele care îndeplinesc funcţiile prevăzute la art. 2 pot primi, în afară retributiei, drepturile băneşti ce li se cuvin, potrivit legii, pentru lucrări de creaţie, literar-artistice sau ştiinţifice, dacă nu sînt efectuate în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu sau dacă nu au ca scop popularizarea cunoştinţelor tehnico-ştiinţifice, cultural-artistice şi alte asemenea.Pentru activitatea de invenţii şi inovaţii, persoanele care îndeplinesc funcţiile prevăzute la art. 2 pot primi drepturile ce li se cuvin potrivit legii.Drepturile primite pentru lucrările de creaţie literar-artistice şi ştiinţifice, precum şi cele pentru invenţii şi inovaţii de către persoanele care îndeplinesc una din funcţiile prevăzute în prezenta lege şi a căror retributie este egala sau mai mare decît cea prevăzută pentru funcţia de secretar de stat, nu pot depăşi anual, împreună cu premiile, trei retribuţii tarifare lunare de încadrare.  +  Articolul 6Declaraţia cu privire la bunurile proprietate personală se face, în scris, la organul ierarhic superior unităţii în care persoana în cauza îşi desfăşoară activitatea şi trebuie să cuprindă indicarea tuturor bunurilor prevăzute la art. 1.Declaraţia va cuprinde şi bunurile aparţinînd soţului sau, după caz, sotiei şi copiilor minori.Persoanele prevăzute în prezenta lege sînt obligate sa declare orice dobîndire ulterioară de bunuri menţionate la art. 1, în termen de cel mult 60 de zile de la data dobîndirii lor.  +  Articolul 7Declaraţia cu privire la bunurile proprietate personală se face de persoanele care îndeplinesc una din funcţiile prevăzute la art. 2, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 8Nerespectarea dispoziţiilor din prezenta lege atrage, după caz, răspunderea disciplinară sau penală.------------------------------