HOTĂRÂRE nr. 442 din 1 aprilie 2004privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor investiţii cuprinse în Proiectul "Diminuarea riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă" - Componenta C - "Reducerea riscurilor în caz de inundaţii şi alunecări de teren", finanţat printr-un credit extern acordat de Banca Mondială şi cofinanţat de la bugetul de stat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 13 aprilie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă lista prevăzută în anexa nr. I, cuprinzând 23 de investiţii din cadrul Proiectului "Diminuarea riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă" - Componenta C "Reducerea riscurilor în caz de inundaţii şi alunecări de teren", finanţat printr-un credit extern acordat de Banca Mondială şi cofinanţat de la bugetul de stat. (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiilor prevăzute la alin. (1), cuprinşi în anexele nr. II/1-II/23*).  +  Articolul 2Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute în anexa nr. I, ai căror indicatori tehnico-economici sunt prevăzuţi în anexele nr. II/1-II/23*), se face printr-un credit extern acordat de Banca Mondială şi cofinanţat de la bugetul de stat, conform programului de investiţii publice aprobat potrivit legii.  +  Articolul 3Anexa nr. I şi anexele nr. II/1-II/23*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.______________ Notă *) Anexele nr. II/1-II/23 se comunică Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul mediuluişi gospodăririi apelor,Speranţa Maria IanculescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 1 aprilie 2004.Nr. 442.  +  Anexa I LISTAinvestiţiilor din cadrul Proiectului "Diminuarea riscurilorîn cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentrusituaţii de urgenţă" - Componenta C - "Reducerea riscurilor în cazde inundaţii şi alunecări de teren", finanţat printr-un creditextern acordat de Banca Mondială şi cofinanţat de la bugetul de stat
       
    Nr. crt.Subcomponenta/Denumirea obiectivului de investiţie
    01
      C.1 - Reabilitare şi mărirea gradului de siguranţă a infrastructurii de apărări împotriva inundaţiilor
    1.Amenajarea pârâului Tarna Mare în localitatea Tarna Mare, judeţul Satu Mare
    2.Regularizarea şi îndiguirea râului Târnava Mică pe sectorul Cetatea de Baltă - Blaj, judeţul Alba
    3.Regularizarea râului Cibin în zona aval de barajul Gura Râului, confluenţa cu râul Olt, judeţul Sibiu
    4.Amenajarea râului Bega şi a afluenţilor pe sectorul Balint - Bethausen, judeţul Timiş
    5.Regularizarea albiei pârâului Slănic în zona localităţilor Târgu Ocna - Slănic Moldova, judeţul Bacău
    6.Amenajarea albiei râului Prut în zona aval Petreşti, judeţul Iaşi
    7.Apărarea împotriva inundaţiilor a localităţii Babadag, judeţul Tulcea
    8.Amenajarea râului Vâlsan între localităţile Brădet şi Vâlcele, judeţul Argeş
      C.2 - Reabilitarea apărărilor de inundaţii pe fluviul Dunărea
    9.Reabilitarea digului incintei Borcea de Jos, Compartimentul I+II, în zona Bentu, km 35+000 - 32+000, judeţul Ialomiţa
    10.Consolidarea sectoarelor de mal de pe Braţul Borcea în zona construcţiilor SPE Borduşani km 28+000 şi SPP
      Borduşani km 27+350, judeţul Ialomiţa
    11.Consolidarea sectorului de mal de pe Braţul Borcea în zona SPA Făcăieni km 17+915, judeţul Ialomiţa
      C.3 - Mărirea gradului de siguranţă a barajelor mari
    12.Punerea în siguranţă a barajului Berdu, judeţul Maramureş
    13.Punerea în siguranţă a acumulării Vârşolţ, judeţul Sălaj
    14.Punerea în siguranţă a barajului Măneciu, judeţul Prahova
    15.Punerea în siguranţă a acumulării Leşu, judeţul Bihor
    16.Punerea în siguranţă a acumulării Poiana Uzului, judeţul Bacău
    17.Punerea în siguranţă a barajului Valea de Peşti, judeţul Hunedoara
    18.Punerea în siguranţă a barajului Siriu, judeţul Buzău
      C.4 - Mărirea gradului de siguranţă a barajelor mici
    19.Punerea în siguranţă a nodului hidrotehnic Sânmihaiu Român, judeţul Timiş
    20.Mărirea gradului de siguranţă a acumulării Pucioasa, judeţul Dâmboviţa
    21.Punerea în siguranţă a acumulării Cătămărăşti, judeţul Botoşani
    22.Punerea în siguranţă a acumulării Taria pentru alimentarea cu apă a localităţii Bozovici, judeţul Caraş-Severin
    23.Mărirea gradului de siguranţă în exploatare a acumulării Buftea, judeţul Ilfov
  -----------