ORDIN nr. 134 din 25 martie 2004privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 8 aprilie 2004  Având în vedere:- Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările ulterioare;- Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale;- Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 518/2001 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 7/2004 privind modificarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală;- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.644/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor secţiunii a 5-a din cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, referitoare la activităţile de declarare şi colectare a creanţelor bugetare reprezentând contribuţii sociale,ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, se modifică după cum urmează:1. Punctul 2 din secţiunea I "Dispoziţii generale (capitolul I din lege)" a capitolului A "Contribuţia de asigurări sociale" din normele prevăzute în anexă se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins:"În cazul în care angajatorii persoane juridice au sucursale şi/sau puncte de lucru, aceştia depun declaraţia nominală lunară, cumulat, atât pentru activitatea proprie, cât şi pentru activitatea sucursalelor şi/sau punctelor de lucru, după caz, la casa teritorială de pensii în a cărei rază îşi are sediul angajatorul persoană juridică."2. Anexele nr. 1.2 şi 1.4 la norme se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruBucureşti, 25 martie 2004.Nr. 134.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 1.2 la norme)
  *Font 9*
      Nr.[][][][] din ziua[][], luna[][], anul[][][][]
                      DECLARAŢIE iniţială [] rectificativă []
        privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată
     către bugetul asigurărilor sociale de stat pentru luna [][] anul [][][][]
      Data stabilită pentru lichidarea drepturilor salariale: zi[][], luna [][], an[][][][]
      A. Denumire [][][][][][][][][][][][][][][] CNP: [][][][][][][][][][][][][]
         angajator
      B. CUI (Cod [][][][][][] C. Nr. înreg. [][][]/[][][][]/[][][][] D. Nr. mediu [][][][][]
         fiscal) Reg.Comerţ. asiguraţi
      E. Total fond salarii [][][][][][][] din care: F. În condiţii
         brute realizate normale de muncă [][][][][][][][]
                                                       G. În condiţii
                                                          deosebite de muncă[][][][][][][][]
                                                       H. În condiţii
                                                          speciale de muncă [][][][][][][][]
      I. Total contribuţii individuale de asigurări sociale de virat: [][][][][][][][]
      J. Total CAS datorată de angajator: [][][][][][][][]
      K. Contribuţia de sănătate aferentă concediilor medicale conform
         art. 54(2) din OUG nr. 150(2002, modificată şi completată: [][][][][][][][]
      L. Total cuantum prestaţii de asigurări sociale de suportat din
         Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat: [][][][][][][][]
                       Număr Nr. total Suma Număr Nr. total Suma
      L1 Indemnizaţie L5 Îngrijire
         pentru inca- [][][] [][][][] [][][][][] copil [][][] [][][][] [][][][][]
         pacitate tem- bolnav
         porară de
         muncă
      L2 Accidente de L6 Creştere
         muncă şi boli [][][] [][][][] [][][][][] copil până [][][] [][][][] [][][][][]
         profesionale la 2 ani/
                                                       3 ani
      L3 Prevenire L7 Ajutoare
         îmbolnăviri [][][] [][][][] [][][][][] de deces [][][] [][][][] [][][][][]
      L4 Sarcină şi L8 Indemnizaţie
         lăuzie [][][] [][][][] [][][][][] de risc [][][] [][][][] [][][][][]
                                                      maternal
      M. Total CAS angajator de virat: [][][][][][][][]
      N. Contribuţie de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profe-
         sionale (art. 140 din Legea mr. 346/2002, modificată şi completată)[][][][][][][][]
      O. Adresă angajator:
         Localitatea: [][][][][][][][][][][][][][][][][][] Strada: [][][][][][][][][][][][]
                  Nr. [][][][][] Bl.[][][][] Sc.[][][][] Et.[][] Ap.[][][] Tel. [][][][][][]
                Judeţ [][][][][][][][][]/Sector:[][] E-mail: [ ]
      Sub sancţiunile aplicate falsului în acte publice, declar că am examinat această
  declaraţie şi în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă
      Numele _________________________ Prenumele__________________ Data ____________________
      Funcţia*)_______________________
      *)Director General sau altă Semnătura şi Nr. total de
        persoană autorizată ştampila _____________ file ANEXA 1.1: [][][]
     
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │Declaraţie nominală pe suport magnetic [] Nr.dischete/CD-ROM: [][] │   │Declaraţie nominală transmisă pe cale electronică [] │   │Verificat corectitudinea fişierelor: Nume:________________ Semnătura:_______________ │
   +  Anexa 2 (Anexa nr. 1.4 la norme)Modalităţi de transmitere pe cale electronicăa Declaraţiilor privind evidenta nominalăa asiguraţilor şi a obligaţiilor de platăcătre bugetul asigurărilor socialeCondiţii generaleDeclaraţiile privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale se vor face numai pe suport electronic.Declaraţiile în format electronic se depun odată cu declaraţiile nominale pe suport de hârtie (ANEXA 1.1, ANEXA 1.2 listate la calculator, semnate şi ştampilate), la Casa Teritorială de Pensii pe raza căreia se află sediul sau domiciliul angajatorului.Condiţii tehnice standard pentru formatul electronicDeclaraţiile în format electronic vor fi transmise numai pe suport tip: dischetă FD 3,5" Microsoft DOS sau CD+ROM, în dublu exemplar.Suporturile vor fi etichetate cu informaţiile următoare:- denumire fişier;- Codul unic de înregistrare sau codul fiscal al angajatorului, după caz ;- numărul suportului magnetic în cadrul setului de suporturi ex:l/3, 2/3, 3/3, dacă setul are 3 suporturi.Suportul magnetic va conţine două fişiere de tip DBF sau TXT, (înregistrări de lungime fixă) pentru fiecare tip de declaraţie, care va avea în mod obligatoriu următoarele denumiri şi conţinut:All.DBF sau All.TXT - (ANEXA 1.1) conţine datele aferente asiguraţilorA12.DBF sau A12.TXT - (ANEXA 1.2) conţine datele totalizatoare ale fişierului All.DBF sau All.TXTOrdinea câmpurilor din structura fişierelor este obligatorie, indiferent dacă acestea se completează sau nu şi sunt de lungime fixă.În descrierea de mai jos "Tip câmp " are următoarea semnificaţie :N - numeric, aliniat la dreaptaC - caracter (alfanumeric), aliniat la stânga, fără :,:,",,..(semne diacritice).În situaţia transmiterii fişierelor tip DBF se va respecta obligatoriu denumirea câmpurilor date în structurile de fişier.Descrierea organizării înregistrărilor din fişiere:Fişierul All.DBF sau All.TXT (ANEXA 1.1) conţine câte o înregistrare pentru fiecare asigurat şi are următoarea structură:
  Denumire câmp Tip câmp Lung. Explicaţii
  Anul AN N 4 Se completează cu anul pentru care se întocmeşte declaraţia
  Luna LN N 2 Se completează cu luna anului pentru care se în- tocmeşte declaraţia
  Codul unic de în- registrare (CUI)/ CF pentru angaja- tori persoane ju- ridice CF N 10 Se completează partea nu- merică a codului unic de înregistrare/codului fis- cal atribuit angajatorilor - persoane juridice
  Cod judeţ din Nr. de înmatriculare în Registrul Co- merţului RJ C 3 Conţine primele trei ca- ractere din numărul de în- matriculare în registrul comerţului al angajatoru- lui
  Nr. de înregis- trare din Regis- trul Comerţului RN N 5 Conţine caracterele 4-8 din numărul de înmatricu- lare în registrul comerţu- lui al angajatorului (nr. în RC)
  Anul din Nr. de înmatriculare în Registrul Comer- ţului RA N 4 Conţine ultimele patru caractere din numărul de înmatriculare în regis- trul comerţului al anga- jatorului
  Nume şi prenume asigurat NUME C 29 Conţine numele şi prenu- mele asiguratului
  Cod asigurat CNP N 13 Conţine codul numeric personal al asiguratului
  Contract indivi- dual de muncă CM N 1 Se completează cu: 1 pentru asiguraţii cu contract de muncă cu nor- mă întreagă, 0 în rest
  Contract indivi- dual de muncă cu timp parţial CV*) N 1 Se completează cu: 1 pentru codificări ante- rioare 2 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 2 ore pe zi; 3 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 3 ore pe zi; 4 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 4 ore pe zi; 5 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 5 ore pe zi; 6 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 6 ore pe zi; 7 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 7 ore pe zi; 0 în rest
  *) La stabilirea stagiului de cotizare aceste câmpuri se vor corela cu câmpurile TT, NN, DD, SS, PR
  Pensionar PE N 1 Se completează cu: 1 pentru codificări ante- rioare 2 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 2 ore pe zi; 3 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 3 ore pe zi; 4 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 4 ore pe zi; 5 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 5 ore pe zi; 6 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 6 ore pe zi; 7 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 7 ore pe zi; 8 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 8 ore pe zi; 0 în rest
  Şomer SOM N 1 Se completează numai de ANOFM/AJOFM cu: 1 pentru beneficiarii de ajutor de şomaj; 2 pentru beneficiarii de alocaţie de sprijin; 3 pentru beneficiarii de plăţi compensatorii; 4 pentru alte beneficii suportate din fondul de şomaj, potrivit legii; 0 în rest
  Total zile lucrate TT**) N 2 Conţine suma zilelor lu- crate şi a zilelor în care asiguratul a beneficiat de prestaţii de asigurări sociale, inclusiv zilele nelucrate plătite din fon- dul de salarii şi pentru care se achită contribuţie de asigurări sociale, care nu poate fi mai mare decât numărul de zile lucrătoare din lună stabilit conform Legii nr. 53/2003 (Codul muncii)
  Zile lucrate în condiţii normale NN**) N 2 Conţine număr zile lu- crate de asigurat în con- diţii normale de muncă
  Zile lucrate în condiţii deosebi- te DD**) N 2 Conţine număr zile lu- crate de asigurat în con- diţii deosebite de muncă
  Zile lucrate în condiţii speciale SS**) N 2 Conţine număr zile lu- crate de asigurat în con- diţii speciale de muncă
  Total zile pres- taţii PP N 2 Conţine numărul total de zile în care asiguratul a beneficiat de prestaţii de asigurări sociale (numă- rul total zile lucrătoare aferente prestaţiei acor- date, inclusiv cele în condiţii deosebite)
  *) La stabilirea stagiului de cotizare aceste câmpuri se vor corela cu câmpurile TT, NN, DD, SS, PR
  Total venit rea- lizat de asigurat TV N 10 Conţine venitul total realizat de asigurat
  Venit realizat de asigurat în condiţii normale TVN N 10 Conţine venitul realizat de asigurat în condiţii normale de muncă
  Venit realizat de asigurat în condiţii deosebite TVD N 10 Conţine venitul realizat de asigurat în condiţii deosebite de muncă
  Venit realizat de asigurat în condiţii speciale TVS N 10 Conţine venitul realizat de asigurat în condiţii speciale de muncă
  CAS datorat de asigurat CASAT N 9 Conţine Contribuţia de asigurări sociale reţinută de la asigurat
  Total prestaţii de asigurări sociale CASTOT N 9 Conţine cuantumul aferent prestaţiilor de asigurări sociale, exclusiv ajutorul de deces
  Prestaţii supor- tate din BASS BASS N 9 Conţine cuantumul aferent prestaţiilor de asigurări sociale suportat din Buge- tul asigurărilor sociale de stat, exclusiv ajutorul de deces
  Cod unic de în- registrare (CUI) angajator per- soane fizice CNPA N 13 Conţine Codul unic de în- registrare atribuit prin Certificatul de înregis- trare angajatorilor per- soane fizice şi care re- prezintă codul numeric personal al angajatorului
  Norma zilnică de lucru NORMA N 1 Se completează cu progra- mul normal de lucru spe- cific locului de muncă al asiguratului, exprimat în ore. Prin program normal de lucru se înţelege pro- gramul prevăzut la art.109 alin.(1) din Legea 53/2003 sau programul normal de de lucru sub 8 ore stabi- lit cu respectarea preve- derilor Legii 31/1991 sau alin.(2) din art. 109 din Codul Muncii. Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau 6 ore.
  Tipul declaraţiei TIPD C 1 Se completează cu R pentru declaraţia rectificativă, spaţiu în rest Declaraţia rectificativă se completează astfel : a. anexa a11 se completea- ză numai pentru pozi- ţiile modificate faţă de declaraţia iniţială (înregistrarile cu mo- dificări faţă de decla- raţia iniţială, înre- gistrări noi faţă de declaraţia iniţială) b. anexa a12 se recalcu- lează, ţinând cont de modificările efectuate faţă de declaraţia iniţială.
  Tip rectificare TIPR C 1 Se completează cu urmă- toarele caractere: M - modificare sume, zile, CNP sau nume asigurat pen- tru asiguraţii raportaţi anterior, A - adăugare asigurat nou S - ştergere asigurat existent în declaraţia anterioară
  Nume înainte de rectificare NUMEANT C 29 Nume înainte de rectifica- re, se completează numai dacă se modifică numele (TIPR=M), spaţiu în rest
  CNP înainte de rectificare CNPANT N 13 CNP înainte de rectifica- re, se completează numai dacă se modifică CNP-ul (TIPR+M), 0 în rest
  Fişierul A12.DBF sau A12.TXT (ANEXA 1.2) conţine o singură înregistrare cu date centralizatoare referitoare la obligaţiile de plată ale angajatorului şi are următoarea structura:
  Denumire câmp Tip câmp Lung. Explicaţii
  Anul AN N 4 Se completează cu anul pentru care se întocmeşte declaraţia
  Luna LN N 2 Se completează cu luna anului pentru care se în- tocmeşte declaraţia
  Ziua lichidării drepturilor sala- riale DCZZ N 2 Se completează cu ziua lichidării drepturilor salariale
  Luna lichidării drepturilor sala- riale DCLL N 2 Se completează cu luna lichidării drepturilor salariale
  Anul lichidării drepturilor sala- riale DCAA N 4 Se completează cu anul lichidării drepturilor salariale
  Denumire angaja- torului DEN C 29 Conţine denumirea angaja- torului
  Codul unic de în- registrare (CUI)/ CF pentru angaja- tori persoane ju- ridice CF N 10 Se completează partea nu- merică a codului unic de înregistrare/codului fis- cal atribuit angajatorilor - persoane juridice
  Cod judeţ din Nr. de înmatriculare în Registrul Co- merţului RJ C 3 Conţine primele trei ca- ractere din numărul de în- matriculare în registrul comerţului al angajatoru- lui
  Nr. de înregis- trare din Regis- trul Comerţului RN N 5 Conţine caracterele 4-8 din numărul de înmatricu- lare în registrul comerţu- lui al angajatorului (nr. în RC)
  Anul din Nr. de înmatriculare în Registrul Comer- ţului RA N 4 Conţine ultimele patru caractere din numărul de înmatriculare în regis- trul comerţului al anga- jatorului
  Număr mediu NRM N 8.2 Numărul mediu de asiguraţi se calculează cu 2 zeci- male prin rotunjire mate- matică. Lungimea câmpului este 8.2 (5 cifre partea întreagă, respectiv 2 cifre partea zecimală) Ex.: dacă din calcul re- zultă 10,172895, atunci numărul mediu de asiguraţi este 10,17; Dacă din calcul rezultă 10,175110, atunci numărul mediu de asiguraţi este 10,18
  Notaţii:A=Norma zilnică lB=Norma zilnică 2C=Norma zilnică 3
      Σ (Suma) se calculează după număr zile lucrate.
   
  Formula pentru calculul numărului mediu de asiguraţi este: NRM =[Σ (Nr. asiguraţi cu contract de muncă cu normă întreagă* A * Zile lucrate) + Σ (Nr. Asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 2 ore * Zile lucrate)+ ...... + Σ (Nr. Asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 7 ore * Nr. Zile lucrate)] /(Zile lucrătoare din lună * A)] + [Σ (Nr. asiguraţi cu contract de muncă cu normă întreagă*B * Zile lucrate)+ Σ (Nr. Asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 2 ore * Zile lucrate)+ ......+ Σ (Nr. Asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 6 ore * Zile lucrate)] /(Nr. Zile lucrătoare din lună * B)+ [Σ (Nr. asiguraţi cu contract de muncă cu normă întreagă*C * Zile lucrate)+ Σ (Nr. Asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 2 ore * Zile lucrate)+ ......+ Σ (Nr. Asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 5 ore * Zile lucrate)] /( Zile lucrătoare din lună * C) Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau 6 ore (câmpul NORMA).
  Ex.:Norma 1=8 oreNorma 2 = 7 oreO firmă are 9 angajaţi în luna martie 2003, din care :- cu norma l3 angajaţi lucrează 21 zilel angajat lucrează 10 zile şi 11 zile este în concediu medicall angajat lucrează 21 zile cu contract de muncă cu timp parţial 3 orel angajat lucrează 18 zile cu contract de muncă cu timp parţial 2 ore- cu norma 2l angajat lucrează 21 zilel angajat lucrează 15 zile şi 6 zile este în concediu medicall angajat lucrează 21 zile cu contract de muncă cu timp parţial 4 oreNRM=[(((3*8*21)+(1*8*10)+(1*3*21)+(l*2*18))/(21*8))+(((1*7*21)+(1*7*15)+(1*4*21))/(21*7))] = 6.35Rotunjirea aritmetică se efectuează la rezultatul final. 
  Total fond sala- rii realizate FS N 13 Conţine total fond de sa- larii brute realizate pe unitate
  Total salarii brute realizate în condiţii nor- male de muncă FSN N 13 Conţine total salarii brute realizate în condi- ţii normale de muncă
  Total salarii brute realizate în condiţii deo- sebite de muncă FSD N 13 Conţine total salarii brute realizate în condi- ţii deosebite de muncă
  Total salarii brute realizate în condiţii spe- ciale de muncă FSS N 13 Conţine total salarii brute realizate în condi- ţii speciale de muncă
  Total contribuţii individuale de asigurări sociale de virat CASS N 13 Conţine total Contribuţie individuală de asigurări sociale de virat
  Total CAS datorat de angajator CASAN N 13 Conţine total Contribuţie de asigurări sociale da- torate de angajator
  Total cuantum prestaţii de asi- gurări sociale de suportat din BASS BASS N 13 Conţine total cuantum prestaţii de asigurări sociale de suportat din Bugetul asigurărilor so- ciale de stat, inclusiv ajutorul de deces
  CASS conform art. 54 din OUG nr. 150 / 2002 CASS145 N 13 Conţine Contribuţia de asigurări de sănătate afe- rente Concediilor medicale conform art. 54 alin. 2 din OUG nr. 150/2002
  Total CAS anga- jator de virat CASVIR N 13 Conţine total CAS anga- jator de virat Formula de calcul pentru 2001-2003: CASVIR=CASS+CASAN-BASS- CASS145 Formula de calcul pentru 2004: CASVIR=CASAN-CASS145-BASS
  Număr total de file de la ANEXA 1.1 NRF N 3 Conţine număr file de la ANEXA 1.1
  Banca****) B1 C 16
  Filiala****) F1 C 16
  Cont****) C1 C 35
  Banca****) B2 C 16
  Filiala****) F2 C 16
  Cont****) C2 C 35
  Banca****) B3 C 16
  Filiala****) F3 C 16
  Cont****) C3 C 35
  Banca****) B4 C 16
  Filiala****) F4 C 16
  Cont****) C4 C 35
  Codul unic de în- registrare (CUI)/ CF pentru angaja- tori persoane ju- ridice CNPA N 13 Conţine Codul unic de în- registrare atribuit prin Certificatul de inregis- trare angajatorilor per- soane fizice şi care re- prezintă codul numeric personal al angajatorului
  Contribuţie asi- gurări pentru ac- cidente de muncă şi boli profesio- nale (art. 140 Legea 346/2002) CAAMBP N 13 Conţine contribuţie asigu- rări pentru accidente de muncă şi boli profesionale (art. 140 Legea 346/2002), calculat la total fond sa- larii brute(din anexa nr. 1.2)
  Localitatea(oras, comună) A_LOCA C 21 Adresa sediu angajator - localitate (oraş sau comună) - se completează obliga- toriu
  Strada (strada, satul) A_STR C 21 Adresa sediu angajator - strada sau sat - dacă se completează oraşul, se completează obligatoriu şi strada
  Număr A_NR C 7 Adresa sediu angajator - număr
  Bloc A_BL C 5 Adresa sediu angajator - bloc
  Scara A_SC C 4 Adresa sediu angajator - scara
  Etaj A_ET C 2 Adresa sediu angajator - etaj
  Apartament A_AP C 4 Adresa sediu angajator - apartament
  Telefon TELEFON N 10 Telefon de legătură an- gajator
  Judeţ A_JUD C 3 Adresa sediu angajator - Cod judeţ - se completează obliga- toriu(*****)
  Sector A_SECT N 2 Adresa sediu angajator - sector (numai pentru Bucureşti)
  E-mail E_MAIL C 45 Adresa e-mail angajator
  Tipul declaraţiei TIPD C 1 Se completează cu R pentru declaraţia rectificativă, spaţiu în rest. Declaraţia rectificativă pentru anexa a12 se com- pletează astfel: - se recalculează a12 ţi- nând cont de modificările efectuate în anexa a11 faţă de declaraţia ini- ţială.
  Nr. cazuri indem- nizaţie pentru incapacitate tem- porară de muncă NRCAZB N 5 Nr. total cazuri indemni- zaţie pentru incapacitate temporară de muncă la nivel de unitate
  Nr. cazuri acci- dente de muncă şi boli profesi- onale NRCAZA N 5 Nr. total cazuri accidente de muncă şi boli profesi- onale la nivel de unitate
  Nr. cazuri preve- nire îmbolnăviri NRCAZP N 5 Nr. total cazuri preveni- re îmbolnăviri la nivel de unitate = suma de cazuri de: - trecere temporară în altă muncă - reducerea timpului de muncă - carantina
  Nr. cazuri sar- cină şi lăuzie NRCAZL N 5 Nr. total cazuri sarcina şi lăuzie la nivel de unitate
  Nr. cazuri în- grijire copil bolnav NRCAZI N 5 Nr. total cazuri îngrijire copil bolnav la nivel de unitate
  Nr. cazuri creş- tere copil până la 2 ani/3 ani NRCAZC N 5 Nr. total cazuri creştere copil până la 2 ani/3 ani la nivel de unitate
  Nr. cazuri aju- toare de deces NRCAZD N 5 Nr. total cazuri ajutoare de deces la nivel de unitate
  Nr. cazuri în- demnizaţie de risc maternal NRCAZR N 5 Nr. total cazuri indemni- zaţie de risc maternal la nivel de unitate
  Nr. total zile prestaţii indem- nizaţie pentru incapacitate tem- porară de muncă NRPPB N 6 Nr. total zile lucrătoare indemnizaţie pentru inca- pacitate temporară de mun- că la nivel de unitate din certificatele medicale
  Nr. total zile prestaţii acci- dente de muncă şi boli profesio- nale NRPPA N 6 Nr. total zile lucrătoare prestaţii accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale
  Nr. total zile prestaţii preve- nire îmbolnăviri NRPPP N 6 Nr. total zile lucrătoare prestaţii prevenire îm- bolnăviri la nivel de unitate din certificatele medicale
  Nr. total zile prestaţii sarcină şi lăuzie NRPPL N 6 Nr. total zile lucrătoare prestaţii sarcină şi lăuzie la nivel de unitate din certificatele medicale
  Nr. total zile prestaţii îngri- jire copil bolnav NRPPI N 6 Nr. total zile lucrătoare prestaţii îngrijire co- pil bolnav la nivel de unitate din certificatele medicale
  Nr. total zile prestaţii creş- tere copil până la 2 ani/3 ani NRPPP N 6 Nr. total zile lucrătoare prestaţii creştere copil până la 2 ani/3 ani la nivel de unitate
  Nr. total zile prestaţii indem- nizaţie de risc maternal NRPPR N 6 Nr. total zile lucrătoare prestaţii indemnizaţii de risc maternal la nivel de unitate din certifica- tele medicale
  Suma prestaţii pentru indemniza- ţie pentru inca- pacitate tempora- ră de muncă SUMAB N 12 Suma prestaţii indemniza- ţie pentru incapacitate temporară de muncă la nivel de unitate suportate din BASS
  Suma prestaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale SUMAA N 12 Suma prestaţii pentru ac- cidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate suportate din BASS
  Suma prestaţii pentru prevenire îmbolnăviri SUMAP N 12 Suma prestaţii pentru pre- venire îmbolnăviri la ni- vel de unitate suportate din BASS
  Suma prestaţii pentru sarcină şi lăuzie SUMAL N 12 Suma prestaţii pentru sar- cină şi lăuzie la nivel de unitate suportate din BASS
  Suma prestaţii pentru îngrijire copil bolnav SUMAI N 12 Suma prestaţii pentru în- grijire copil bolnav la nivel de unitate suportate din BASS
  Suma prestaţii pentru creştere copil până la 2 ani/3 ani SUMAC N 12 Suma prestaţii pentru creştere copil până la 2 ani/3 ani la nivel de uni- tate suportate din BASS
  Suma ajutoare de deces SUMAD N 12 Suma totală ajutoare de deces la nivel de unitate suportate din BASS
  Suma prestaţii pentru indemni- zaţie de risc maternal SUMAR N 12 Suma prestaţii pentru în- demnizaţie de risc mater- nal la nivel de unitate suportate din BASS
  Total PP din all = NRPPB+ NRPPA+ NRPPP+ NRPPL+ NRPPI+ NRPPC+ NRPPR Total BASS din all = SUMAB+SUMAA+SUMAP+SUMAL+SUMAI+SUMAC+ SUMAR BASS din a12 = SUMAB+SUMAA+SUMAP+SUMAL+SUMAI+SUMAC+ SUMAD+SUMAR
  ****) Nu se completează (aceste câmpuri există pentru compatibilitate cu versiunea anterioară a programului)
                      *****)Codurile de judeţe           
  Cod judeţ Denumire judeţ
  011 Alba
  021 Arad
  031 Argeş
  041 Bacău
  051 Bihor
  061 Bistriţa
  071 Botoşani
  081 Braşov
  091 Brăila
  101 Buzău
  111 Caraş Severin
  121 Cluj
  131 Constanţa
  141 Covasna
  151 Dâmboviţa
  161 Dolj
  171 Galaţi
  181 Gorj
  191 Harghita
  201 Hunedoara
  211 Ialomiţa
  221 Iaşi
  231 Giurgiu
  241 Maramureş
  251 Mehedinţi
  261 Mureş
  271 Neamţ
  281 Olt
  291 Prahova
  301 Satu Mare
  311 Sălaj
  321 Sibiu
  331 Suceava
  341 Teleorman
  351 Timiş
  361 Tulcea
  371 Vaslui
  381 Vâlcea
  391 Vrancea
  401 Călăraşi
  411 Bucureşti
  471 Ilfov
  -----------