REGULAMENT din 30 septembrie 1999pentru organizarea şi functionarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 15 octombrie 1999   +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare, denumita în continuare arhiva, reprezinta o baza de date la nivel naţional, care asigura înscrierea şi accesul la informaţiile inscrise cu privire la avizele de garantie. (2) Creditorul garantat care, în scopul obtinerii unui rang de prioritate, doreste sa faca publică existenta unei garantii reale asupra unui bun, potrivit dispoziţiilor titlului VI din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, trebuie să depună un aviz de garantie la un operator/agent autorizat al arhivei, cu plata tarifului corespunzător stabilit de acel operator. (3) Creditorul care doreste sa stinga, sa prelungească sau sa modifice avizul de constituire a garantiei, sa reduca garantia la o parte din bunurile afectate initial ori sa cesioneze creanta garantata trebuie să inscrie un aviz modificator potrivit normelor stabilite prin prezentul regulament, în care să mentioneze numărul de înregistrare a avizului de constituire a garantiei. (4) Privilegiile, hotărârile judecătorești definitive şi irevocabile, certificatele de depozit, precum şi oblibaţiile de plată a impozitelor şi taxelor pot fi inscrise în arhiva pe baza unui aviz de garantie.  +  Articolul 2 (1) Numai operatorii autorizati şi agentii autorizati ai acestora, persoane fizice sau juridice, au dreptul sa faca inscrieri în arhiva. (2) Operatorii autorizati se constituie în Corpul operatorilor, persoana juridica de utilitate publică, fără scop lucrativ, care îşi stabileste organele de conducere şi funcţionează potrivit prezentului regulament şi statutului propriu. (3) Corpul operatorilor va administra şi va asigura functionarea arhivei potrivit dispoziţiilor titlului VI din Legea nr. 99/1999, prezentului regulament, deciziilor Autorităţii de Supraveghere, precum şi regulamentului intern de organizare şi functionare a Corpului operatorilor.  +  Articolul 3 (1) Ministerul Justiţiei reprezinta Autoritatea de Supraveghere a arhivei. (2) Autoritatea de Supraveghere concesioneaza serviciul de inscriere a avizelor de garantie operatorilor privati şi controlează modul de administrare şi de operare a arhivei.  +  Articolul 4 (1) Informaţiile inscrise în arhiva sunt publice. (2) Drepturile şi oblibaţiile Corpului operatorilor, respectiv ale Autorităţii de Supraveghere, cu privire la informaţiile inscrise în arhiva sunt limitate la operarea arhivei sau, după caz, la supravegherea acesteia, astfel cum sunt reglementate în prezentul regulament.  +  Articolul 5 (1) Activitatea de inscriere este un serviciu public concesionat de Autoritatea de Supraveghere operatorilor, în condiţiile legii. (2) Operatorii vor plati o redeventa stabilita prin contractul de concesiune, în conformitate cu prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.  +  Articolul 6 (1) În înţelesul prezentului regulament, prin creditor se înţelege, dacă nu se prevede altfel, creditorul garantat, locatorul/finantatorul, depozitarul marfii, consignatarul sau cesionarul. (2) Prin debitor se înţelege, dacă nu se prevede altfel, orice persoană care a constituit o garantie reala mobiliara, debitorul care poseda un bun asupra caruia poarta un privilegiu, locatarul, cedentul, consignantul sau titularul unui warrant. (3) Prin solicitant se înţelege orice persoană interesata care cere efectuarea unei inscrieri în arhiva. (4) Prin cesiune de garantie se înţelege cesiunea garantiei ca efect accesoriu al cesiunii unei creante a carei executare este asigurata de garantia respectiva.  +  Articolul 7În înţelesul prezentului regulament, prin formular de aviz de garantie se înţelege, după caz: a) avizul de constituire a garantiei, denumit în continuare aviz de garantie initial; b) avizul modificator al avizului de garantie initial, vizand descrierea bunului în garantie, numele/denumirea debitorului, respectiv al creditorului, precum şi rectificarea oricarei erori materiale survenite; c) avizul de cesiune a creantei; d) avizul de reducere a garantiei la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de garantie initial; e) avizul de prelungire a avizului de garantie initial; f) avizul de stingere a avizului de garantie initial datorita executarii obligaţiei garantate ori renuntarii creditorului la întreaga garantie; g) avizul de nulitate datorita anularii sau constatarii nulitatii contractului de garantie; h) avizul de inscriere a intentiei de constituire a unui aviz de garantie.  +  Articolul 8Formularul de aviz de garantie este un inscris întocmit sau transmis pe suport de hartie sau electronic.  +  Articolul 9 (1) Avizul de garantie initial se identifica printr-un element singular (care include, în mod obligatoriu, un numar de înregistrare) atribuit de către arhiva. Numărul de înregistrare va fi format dintr-un numar de inscriere serial, urmat de cifrele anului în care se efectueaza înscrierea. (2) Numărul de înregistrare stabileste ordinea de prioritate a garantiei.  +  Capitolul 2 Despre operatori  +  Articolul 10Autoritatea de Supraveghere va acorda autorizatia de operator oricarei persoane care indeplineste condiţiile prevăzute în acest capitol.  +  Articolul 11 (1) Persoana care doreste să obţină autorizatia de operator va inainta Autorităţii de Supraveghere urmatoarele documente: a) persoana fizica:1. o cerere către Autoritatea de Supraveghere, prin care îşi manifesta intentia de a deveni operator al arhivei, care va cuprinde: numele şi prenumele, adresa şi codul numeric personal;2. certificatul de cazier judiciar emis de către organele de politie;3. un certificat de bonitate emis de o banca; b) persoana juridica:1. o cerere către Autoritatea de Supraveghere, semnata de către persoanele care, potrivit actelor constitutive, au calitatea de a le reprezenta, prin care îşi manifesta intentia de a deveni operator al arhivei, care va cuprinde: denumirea, sediul, numărul sub care este înregistrată la registrul comerţului, numele şi prenumele, adresa şi codul numeric personal ale persoanelor imputernicite sa o reprezinte, precum şi numele directorului de arhiva care o va reprezenta în faţa Corpului operatorilor;2. o copie certificata de pe actul constitutiv de la registrul comerţului;3. un certificat de bonitate emis de o banca atât pentru persoana juridica, cat şi pentru fiecare persoana imputernicita sa o reprezinte, precum şi pentru directorul de arhiva desemnat de aceasta; în ipoteza în care operatorul este o banca, certificatul de bonitate trebuie emis de o alta banca;4. un certificat de cazier judiciar pentru directorul de arhiva şi pentru orice altă persoană fizica imputernicita sa o reprezinte în mod legal. (2) Persoanele fizice sau juridice straine vor desemna un director de arhiva în România şi vor furniza datele referitoare la acesta, prevăzute la alin. (1) lit. b). (3) Persoanele fizice sau juridice vor atasa la cerere aprobarea organului competent pentru desfăşurarea unei astfel de activităţi, dacă pentru exercitarea unei activităţi de asemenea natura exista obligaţia obtinerii unei astfel de aprobari. (4) În termen de 30 de zile de la depunerea acestor documente Autoritatea de Supraveghere va aproba sau va respinge solicitarea de obtinere a autorizatiei de operator în cadrul Corpului operatorilor, pe baza sistemului de punctaj prevăzut la art. 15, şi va incheia contractul de concesiune cu solicitantul respectiv. (5) De la data incheierii contractului de concesiune operatorul va avea toate drepturile şi oblibaţiile prevăzute la titlul VI din Legea nr. 99/1999, de prezentul regulament şi de regulamentul intern de organizare şi functionare a Corpului operatorilor. (6) Contractele se incheie pe o perioadă de 5 ani. Acestea vor inceta însă în cazul denuntarii înainte de implinirea termenului.  +  Articolul 12Raspunderea operatorilor sau, după caz, a Corpului operatorilor cu privire la exercitarea atribuţiilor privind inscrierile avizelor de garantie în arhiva, respectiv operarea şi administrarea arhivei, în modul prevăzut de prezentul regulament, se va aprecia în abstracto, în condiţiile prevăzute de art. 1.080 alin. 1 din Codul civil.  +  Articolul 13 (1) Operatorii vor suporta cheltuielile comune ale arhivei, efectuate de către Corpul operatorilor, cum ar fi: operarea şi întreţinerea arhivei, amortizarea costurilor de creare a arhivei, inchirierea sau cumpararea serverelor şi a echipamentelor arhivei, contractarea de servicii, angajarea personalului arhivei şi constituirea unui fond de rulment. (2) Fondul de rulment va fi stabilit cu aprobarea auditorului agreat de Corpul operatorilor şi va fi constituit dintr-o contribuţie plătită de fiecare operator, care va trebui sa acopere cheltuielile de inlocuire a oricărui echipament al arhivei şi cheltuielile curente pe urmatoarele 6 luni de activitate.  +  Articolul 14 (1) Contractul de concesiune va prevedea plata unei redevente care să acopere, în primii 5 ani de la începerea funcţionarii arhivei, şi amortizarea costurilor prilejuite de înfiinţarea arhivei. Va fi stabilit şi modul de plată a redeventei, scop în care autoritatea de Supraveghere va emite instrucţiuni. (2) Autoritatea de Supraveghere va stabili nivelul redeventei ca procent din tariful perceput de către operator şi agentii autorizati ai acestuia pentru fiecare operaţiune de inscriere.  +  Articolul 15 (1) Autoritatea de Supraveghere va incheia contractele de concesiune cu operatorii pe bază de licitaţie publică. Autoritatea de Supraveghere va organiza astfel de licitatii cel puţin o dată pe an. Prima licitaţie publică va fi organizata în termen de maximum un an de la data intrarii în vigoare a prevederilor titlului VI din Legea nr. 99/1999 şi va utiliza urmatorul sistem de punctaj: a) gradul de raspandire în teritoriu a solicitantului şi existenta unor resurse financiare suficiente pentru exercitarea activităţii de operator - maximum 20 de puncte; b) numărul de birouri teritoriale care vor primi avize de garantie, în vederea inscrierii în arhiva - maximum 30 de puncte; c) existenta unei indemnizatii de asigurare sau a garantiei oferite pentru raspundere profesionala, superioara nivelului minim stabilit de prezentul regulament - maximum 10 puncte; d) numărul de ani în activitate - maximum 10 puncte; e) oferirea de servicii pentru publicul larg - maximum 10 puncte; f) capacitatea de a crea facilităţi pentru accesul liber al publicului la informaţiile continute de arhiva - maximum 10 puncte; g) capacitatea de a asigura accesul la arhiva prin tehnologii noi - maximum 10 puncte. (2) Autorizatia va fi acordată oricărui solicitant care obtine minimum 70 de puncte. (3) Pentru urmatoarele licitatii Autoritatea de Supraveghere va putea modifica prin ordin sistemul de punctaj de mai sus.  +  Articolul 16 (1) Fiecare operator va face publice pe pagina de web a arhivei datele de identificare prezentate Autorităţii de Supraveghere. Vor fi facute publice, totodata, urmatoarele informaţii: a) adresa sediului principal şi a birourilor de publicitate, respectiv a domiciliului; b) adresa la care operatorul confirma primirea corespondentei; c) adresa postala; d) numărul de telefon al sediului principal; e) numărul de telefon şi fax, pentru furnizarea de informaţii referitoare la înscrierea avizelor de garantie; f) numărul de telefon pentru transmiterea formularelor de aviz de garantie prin fax sau prin metoda dial-up, dacă operatorul accepta transmiterea prin aceste modalităţi; g) numărul de telefon pentru comunicarea informaţiilor sau a altor documente decat avizele de garantie. (2) Adresa trebuie să cuprindă: a) adresa sediului central; b) adresa pentru curieri; c) adresa postala. (3) Numărul de telefon trebuie să cuprindă: a) numărul de telefon al biroului central; b) numărul de telefon pentru comunicarea informaţiilor referitoare la înscrierea avizului de garantie; c) numărul de telefon pentru transmiterea înregistrărilor; d) numărul de telefon pentru comunicarea altor informaţii decat inscrierile; e) pagina de acces pe Internet sau numărul de telefon la care operatorul poate oferi servicii on-line.  +  Articolul 17 (1) Operatorii trebuie să garanteze profesional împotriva eventualelor prejudicii rezultand din înscrierea necorespunzatoare a avizelor de garantie. (2) Asigurarea se realizează fie prin subscrierea unei polite de asigurare la o societate de asigurări, fie prin intermediul unei scrisori de garantie din partea unei institutii financiare de specialitate. (3) În cazul în care operatorul este o institutie financiară, scrisoarea de garantie va proveni de la o alta institutie financiară. (4) Poliţa de asigurare trebuie să acopere cel puţin perioada în care operatorului îi poate fi angajata raspunderea civila. (5) Indemnizatia de asigurare sau garantia va reprezenta echivalentul în lei al sumei de cel puţin 5.000 euro pentru fiecare transa de 50 de inscrieri şi va trebui să fie plătită în maximum 30 de zile de la data obtinerii autorizatiei. Până la această dată operatorul nu va putea efectua operaţiuni de inscriere. (6) Neindeplinirea obligaţiei prevăzute la alineatul precedent conduce la rezilierea de drept a contractului de concesiune. (7) Dacă operatorul doreste să efectueze inscrieri peste numărul de inscrieri pentru care exista garantie, acesta trebuie să depună o garantie suplimentara corespunzătoare înainte de a proceda la efectuarea de inscrieri suplimentare. (8) Autoritatea de Supraveghere va monitoriza numărul inscrierilor efectuate de fiecare operator, comunicandu-i acestuia, prin intermediul arhivei, instiintari periodice cu privire la numărul de inscrieri rămase acoperite de garantie. După efectuarea ultimei inscrieri acoperite de garantie, accesul operatorului la arhiva pentru operarea de inscrieri se va bloca automat, dacă nu s-a depus garantia suplimentara. Accesul se va debloca de îndată ce operatorul va instiinta Autoritatea de Supraveghere despre depunerea garantiei suplimentare, facand dovada în acest sens.  +  Articolul 18Prejudiciile cauzate prin activitatea de inscriere desfăşurată de operator potrivit Legii nr. 99/1999 şi prezentului regulament, inclusiv cele care fac obiectul raspunderii civile rezultand din savarsirea unei fapte penale sau a unei contraventii, vor fi acoperite cu indemnizatia de asigurare sau cu scrisoarea de garantie. În cazul neacoperirii intregului prejudiciu, vor fi aplicabile regulile dreptului comun referitoare la raspunderea civila.  +  Capitolul 3 Despre agentii autorizati  +  Articolul 19În înţelesul prezentului regulament agentul autorizat este orice persoană care acţionează în numele şi pe seama unui operator şi care poate inregistra direct în arhiva avizele de garantie.  +  Articolul 20 (1) Orice operator din cadrul Corpului operatorilor poate, pe propria raspundere, sa autorizeze alte persoane, denumite în continuare agenti autorizati, pentru efectuarea de inscrieri în arhiva. (2) Operatorii raspund pentru prejudiciile cauzate de agentii lor autorizati în exercitiul functiilor încredinţate. Raporturile dintre operatori şi agentii autorizati se stabilesc prin contract.  +  Articolul 21 (1) În termen de 24 de ore de la autorizarea unui agent operatorul va comunică Autorităţii de Supraveghere urmatoarele informaţii cu privire la agentul autorizat: a) numele/denumirea şi domiciliul/sediul social; b) numărul de telefon; c) în cazul în care agentul este persoana juridica, numele şi prenumele, precum şi adresa persoanei imputernicite sa o reprezinte. (2) Dacă agentul autorizat schimba oricare dintre elementele menţionate mai sus, operatorul va notifica de îndată aceasta schimbare Autorităţii de Supraveghere, sub sancţiunea repararii prejudiciilor cauzate ca urmare a neindeplinirii acestei obligaţii. (3) Orice comunicare către agentii autorizati se va face pe numele/denumirea şi la adresa/sediul acestora, astfel cum figurează la Autoritatea de Supraveghere, sub sancţiunea nulitatii.  +  Capitolul 4 Autoritatea de Supraveghere  +  Articolul 22 (1) Autoritatea de Supraveghere va controla activitatea Corpului operatorilor, a operatorilor şi a agentilor autorizati, precum şi functionarea arhivei, în scopul asigurarii respectarii dispoziţiilor titlului VI din Legea nr. 99/1999 şi ale prezentului regulament. (2) În acest scop, Autoritatea de Supraveghere va putea: a) sa emita deciziile pe care le considera necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului regulament. Toate deciziile sunt obligatorii pentru Corpul operatorilor, operatori, agentii autorizati şi pentru public; b) să aplice amenzi Corpului operatorilor, operatorilor şi agentilor autorizati, ca urmare a savarsirii de către acestia a contraventiilor prevăzute la art. 90 şi 91 din prezentul regulament; c) să efectueze inscrieri de avize de garantie la arhiva, în scopul aplicarii prevederilor legale privind garantiile reale, în toate perioadele în care nu exista operatori autorizati sau atunci când operatorii existenti nu pot face faţa cererii de inscrieri şi când aceasta conduce la o intarziere mai mare de 3 zile în efectuarea inscrierilor de către operatori. În aceste situaţii, în termen de cel mult 60 de zile, Autoritatea de Supraveghere va organiza o licitaţie publică şi va incheia un numar suficient de contracte de concesiune pentru a raspunde volumului marit de cereri de inscriere; d) sa suspende sau sa revoce dreptul unui operator sau al unui agent autorizat de a efectua inscrieri în arhiva, în cazul în care constata ca acesta a încălcat în mod repetat dispozitiile titlului VI din Legea nr. 99/1999, ale prezentului regulament, precum şi ale deciziilor sale. (3) În cazul în care operatorii sau agentii autorizati ai acestora încalcă dispozitiile legale sau în cazul în care un operator inceteaza, din orice cauza, sa mai efectueze inscrieri, Autoritatea de Supraveghere va putea: a) sa ridice orice document în care se evidentiaza operaţiunile de inscriere în arhiva, sa preia controlul şi să solicite organelor abilitate verificarea financiar-contabila a biroului sau birourilor în cauza; b) să solicite operatorului şi personalului acestuia orice document sau informatie pe care o considera necesară.  +  Articolul 23 (1) Decizia Autorităţii de Supraveghere de reziliere a contractului de concesiune va fi publicata pe pagina de web a arhivei şi într-un ziar de raspandire naţionala şi va produce efecte la 40 de zile de la publicarea sa în pagina de web. (2) Decizia va preciza momentul la care dreptul operatorului şi al agentilor săi autorizati de a efectua inscrieri a fost sau urmeaza să fie revocat. (3) În termen de 10 zile de la publicarea respectivei decizii în pagina de web a arhivei Autoritatea de Supraveghere va notifica rezilierea contractului tuturor agentilor autorizati ai operatorului în cauza.  +  Articolul 24Autoritatea de Supraveghere îşi va face publice pe pagina de web a arhivei adresa postala şi electronică (e-mail) şi numărul de fax, precum şi numele, functia şi atribuţiile personalului sau de specialitate.  +  Articolul 25Autoritatea de Supraveghere va verifica toate plangerile împotriva operatorilor şi agentilor autorizati, va întocmi rapoarte pe care le va aduce la cunoştinţa Consiliului Corpului operatorilor şi va dispune masurile corespunzătoare pentru indreptarea situaţiei.  +  Articolul 26 (1) Autoritatea de Supraveghere va verifica dacă tarifele percepute pentru înscrierea avizelor de garantie în arhiva sunt stabilite pe baza liberei concurente şi va sesiza Consiliul Concurentei, respectiv Oficiul Concurentei, cu privire la orice fapte de concurenta neloiala constatate, în vederea aplicarii dispoziţiilor Legii concurentei nr. 21/1996. (2) Atunci când exista probe suficiente cu privire la practicile menţionate mai sus, Autoritatea de Supraveghere va putea suspenda, respectiv revoca, dreptul de a inscrie avize de garantie. (3) Masurile prevăzute la alin. (2) îşi vor produce efectele până la solutionarea definitivă a cauzei, potrivit dispoziţiilor Legii concurentei nr. 21/1996. După acest moment Autoritatea de Supraveghere va dispune măsuri în concordanta cu hotărârea Consiliului Concurentei, respectiv a instanţei judecătorești. (4) Operatorii pot angaja discutii cu privire la strategia de stabilire a nivelului contribuţiilor percepute de Corpul operatorilor pentru cheltuielile comune efectuate de acesta.  +  Articolul 27Autoritatea de Supraveghere, în temeiul competentelor sale de supraveghere şi de reglementare, va asigura, în condiţiile art. 54 alin. (2) din titlul VI din Legea nr. 99/1999, accesul direct şi gratuit al publicului la citirea şi copierea informaţiilor inscrise în arhiva, fără a stabili alte reguli cu privire la accesul şi la obtinerea informaţiilor din arhiva.  +  Capitolul 5 Efectuarea inscrierilor în arhiva  +  Articolul 28 (1) Corpul operatorilor va lua masurile organizatorice care să asigure acceptarea formularelor de avize de garantie şi accesul la informaţiile din arhiva în cel puţin două puncte de acces pentru public în fiecare judet. Operatorul care asigura acest serviciu va pune la dispoziţie publicului prezentul regulament, precum şi copii de pe instrucţiunile arhivei privind modalitatile de acces public la informaţiile din arhiva. Pe aceasta baza operatorul care presteaza acest serviciu poate percepe onorarii pentru operarea de inscrieri, precum şi pentru serviciile de cautare a informaţiilor în arhiva. (2) Operatorii vor putea accepta cererile de inscriere în arhiva a avizelor de garantie, formulate de toţi solicitanţii sau numai de către anumite categorii de solicitanţi, potrivit strategiilor comerciale ale fiecarui operator.  +  Articolul 29 (1) Operatorul va inscrie datele din formularul de aviz de garantie în sistemul de administrare a informaţiilor, prin redarea fidela a continutului formularului primit. (2) Operatorul va putea amana sau refuza înscrierea unui formular de aviz de garantie, atunci când constata ca acesta este incomplet ori ilizibil sau din alte motive, cum ar fi imposibilitatea sistemului de administrare a informatiei de a citi datele trimise către arhiva. În acest caz, el va comunică solicitantului, în termen de 5 zile lucratoare, această măsură şi motivele care au stat la baza adoptarii ei. (3) Înscrierea avizelor de garantie constituie o simpla activitate administrativa. Personalul operatorilor şi agentii autorizati nu vor verifica corectitudinea informaţiilor din avizul de garantie, concordanta dintre avizul de garantie şi faptele juridice care stau la baza acestuia sau valabilitatea acestor fapte juridice.  +  Articolul 30Fiecare operator îşi poate stabili propriile proceduri pentru primirea solicitarilor de inscriere a avizelor de garantie, metodele de plată pentru serviciile prestate, formatul formularelor de aviz de garantie, precum şi diferite metode de comunicare, cum ar fi: documente pe suport de hartie, transmisii computerizate, transmisii prin Internet, fax sau prin orice alta modalitate.  +  Capitolul 6 Formularul de aviz de garantie  +  Articolul 31 (1) Inscrierile introduse în arhiva vor respecta formularul avizului de garantie, completat în limba română, astfel cum acesta este prezentat în anexele nr. 1 şi 2, pe suport de hartie sau electronic. (2) Pentru înscrierea intentiei de constituire a unui aviz de garantie, părţile vor folosi formularul nr. 1 de aviz de garantie prezentat în anexa nr. 1, precum şi formularul nr. 1 de aviz de garantie aditional prezentat în anexa nr. 2, iar pentru înscrierea unui aviz de anulare, stingere, prelungire sau modificare a unui aviz de garantie inscris anterior ori de cesiune a creantei, formularul nr. 2 de aviz de garantie modificator prezentat în anexa nr. 3, precum şi formularul nr. 2 de aviz de garantie modificator aditional prezentat în anexa nr. 4.  +  Articolul 32Părţile care nu au incheiat inca un contract de garantie pot sa inregistreze intentia de constituire a garantiei, în condiţiile prevăzute la art. 34. Înscrierea respectiva îşi menţine valabilitatea timp de doua luni. Partea interesata va trebui sa inscrie un aviz de garantie initial inaintea expirarii celor două luni, sub sancţiunea pierderii rangului de prioritate.  +  Articolul 33Autoritatea de Supraveghere poate revizui, prin decizie, formularele de avize de garantie şi instrucţiunile, atunci când considera necesar, în limitele dispoziţiilor titlului VI din Legea nr. 99/1999.  +  Articolul 34 (1) Toate avizele de garantie expira după trecerea unui termen de 5 ani de la data inscrierii, cu excepţia cazului în care o prelungire a avizului de garantie este înscrisă înainte de expirare. (2) În cazul înregistrării unei intentii de constituire a garantiei sunt aplicabile prevederile art. 36. (3) Termenele stabilite mai sus se implinesc în ziua anului sau a lunii corespunzătoare zilei de incepere. (4) Termenul care, începând la data de 29, 30 sau 31 a lunii, se sfarseste intr-o luna care nu are o asemenea zi se va socoti implinit în ultima zi a lunii respective. (5) În cazul în care termenul se implineste intr-o zi de sarbatoare legala sau nelucratoare ori în ziua când activitatea arhivei este întreruptă, în condiţiile art. 46 alin. (2), avizul de prelungire poate fi inscris până la sfârşitul proximei zile în care se reia activitatea.  +  Articolul 35 (1) Operatorii sunt obligati sa pastreze avizul de garantie expirat, precum şi datele privind numele şi prenumele, adresa şi numărul de telefon ale persoanelor fizice care au solicitat înscrierea avizelor de garantie, în condiţiile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996. (2) Dacă înscrierea avizului de garantie este ceruta de o persoană juridica, operatorul trebuie să obţină denumirea completa şi adresa acesteia, precum şi numele, prenumele şi adresa persoanei fizice care a solicitat înscrierea în numele persoanei juridice.  +  Articolul 36 (1) Înscrierea unui aviz de garantie în arhiva poate fi solicitata numai de către persoane care au un interes în legătură cu aceasta inscriere. (2) Persoanele care au un interes de a inscrie un formular de aviz de garantie initial pot fi: creditorul garantat, debitorul, agentii autorizati şi imputernicitii lor. (3) La primirea formularului de aviz de garantie operatorul este obligat sa verifice dacă solicitantul este persoana interesata. În acest scop operatorul poate efectua orice verificare pe care o considera necesară. (4) Operatorii sunt raspunzatori pentru orice prejudiciu cauzat de neglijenta lor în cursul acestor verificări.  +  Articolul 37Persoana care solicită efectuarea inscrierii unui aviz de garantie, inclusiv imputernicitul persoanei juridice, raspunde personal pentru orice prejudiciu cauzat de furnizarea necorespunzatoare a informaţiilor în formularul de aviz de garantie.  +  Capitolul 7 Tarifele percepute de operatori pentru operaţiunea de inscriere  +  Articolul 38 (1) Operatorii îşi pot stabili nivelul tarifelor pentru operaţiunile de inscriere în baza de date a arhivei, cu respectarea prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996. (2) Operatorii pot percepe tarife cu niveluri diferite pentru zone geografice diferite sau pentru serviciile prestate în regim de urgenta, inscrierile prin Internet sau on-line, potrivit propriilor strategii comerciale, cu respectarea dispoziţiilor legale.  +  Articolul 39Fiecare operator poate să stabileasca modul de plată a tarifelor de către solicitanţi, cum ar fi: a) transferul electronic de bani; b) cărţi de debit emise de institutii financiare autorizate; c) cărţi de credit emise de institutii financiare autorizate.  +  Articolul 40Orice plangere a solicitantilor în legătură cu tarifele pentru serviciile de inscriere prestate va fi depusa la Autoritatea de Supraveghere, respectand indrumarile afisate pe pagina de web a arhivei.  +  Articolul 41În completarea sau în locul sistemului bazat pe suport de hartie operatorul poate să utilizeze practicile şi procedurile pe care le considera necesare pentru a primi, a procesa, a actualiza, a cauta, a transmite inscrierile avizelor de garantie şi ale altor informaţii, precum şi pentru a permite accesul de la distanta la acestea, pe cale electronică, optica şi prin alte tehnologii.  +  Capitolul 8 Înscrierea avizelor de garantie  +  Articolul 42Operatorul raspunde pentru introducerea în arhiva a informaţiilor asa cum au fost ele furnizate de către solicitant.  +  Articolul 43 (1) Documentele pot fi remise pentru a fi inscrise oricărui operator la alegerea solicitantului, prin orice metode agreate de acest operator, cum ar fi: a) personal, prin curier sau prin serviciile postale la adresa comunicata de către operator Autorităţii de Supraveghere; b) transfer electronic de date (TED); un operator poate primi documente transmise electronic prin utilizarea transmisiei standard ANSI X 12 154 (American Naţional Standards Institute), asa cum este ea descrisa în cap. XIV al prezentului regulament (referitor la documentele TED); c) e-mail; d) fax; e) metoda dial-up. (2) Momentul inscrierii unui document remis prin aceste metode este momentul în care sistemul bazei de date al arhivei analizeaza transmisia respectiva şi determina ca toate elementele necesare transmisiei au fost primite în formatul corespunzător şi pot fi citite.  +  Articolul 44În interval de 24 de ore de la înscrierea avizului de garantie fiecare persoana interesata care a solicitat înscrierea este obligata sa îi trimita fiecarui debitor sau/şi, după caz, creditorului o copie de pe formularul de aviz de garantie inscris în arhiva. În caz de litigiu, proba comunicarii incumba solicitantului.  +  Capitolul 9 Accesul liber şi direct al oricarei persoane la arhiva  +  Articolul 45 (1) Arhiva trebuie să asigure accesul publicului în vederea citirii, cautarii şi copierii informaţiilor cel puţin prin Internet. (2) Autoritatea de Supraveghere va putea solicita operatorilor mijloace suplimentare pentru asigurarea accesului publicului, dacă condiţiile tehnice o vor permite. Autoritatea de Supraveghere va putea autoriza Corpul operatorilor sa inlocuiasca orice metoda de acces care este depasita.  +  Articolul 46 (1) Programul de functionare a arhivei pentru înregistrări se va desfăşura cel puţin între orele 7,00 şi 21,00, de luni până vineri, cu excepţia sarbatorilor legale. (2) Arhiva trebuie să fie deschisa pentru citirea informaţiilor timp de 7 zile pe săptămâna, 24 de ore pe zi, cu excepţia intreruperilor necesare pentru întreţinerea echipamentelor şi schimbarea software. Perioadele de intrerupere nu trebuie să insumeze mai mult de 5% din timpul de functionare lunar. (3) În cazul în care încărcarea unui volum mare de date creeaza disfunctionalitati ale sistemului, Corpul operatorilor poate impune încărcarea volumelor mari de date în intervalele de timp mai puţin solicitate, cum ar fi de la ora 21,00 la ora 7,00. Toate aceste restrictii trebuie să fie afisate pe pagina de web a arhivei şi comunicate Autorităţii de Supraveghere.  +  Articolul 47Orice persoană, inclusiv operatorii şi agentii autorizati, poate presta, contra cost, servicii de cautare şi de copiere de informaţii din baza de date a arhivei, cum ar fi: a) cautarea după numele debitorului, anul şi seria motorului autovehiculului, elementele de identificare a bunului imobil sau numele proprietarului bunului imobil respectiv ori numărul avizului de garantie; b) cautarea de date din sistemul de administrare a informaţiilor; c) copii de pe mai multe inscrieri; d) inregistrarea pe banda magnetica a unor inscrieri multiple; e) documente TED.  +  Capitolul 10 Corpul operatorilor  +  Articolul 48 (1) Toţi operatorii autorizati de Autoritatea de Supraveghere fac parte din Corpul operatorilor de la data autorizarii. (2) Până la organizarea primei licitatii de acordare a autorizaţiilor de operator Corpul operatorilor va fi format din operatorii initiali. (3) În termen de doua luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament va avea loc adunarea generală a operatorilor initiali care vor constitui Corpul operatorilor. Corpul operatorilor va adopta statutul acestuia prin majoritate simpla.  +  Articolul 49 (1) Corpul operatorilor îşi va desfăşura activitatea potrivit urmatoarelor principii: a) operatorii vor contribui la acoperirea cheltuielilor comune, proportional cu numărul de înregistrări pe care le efectueaza în arhiva. Nivelul contributiei va fi stabilit de Corpul operatorilor, astfel încât să poată asigura acoperirea cheltuielilor; b) orice venituri suplimentare ale Corpului operatorilor vor fi alocate pentru acoperirea cheltuielilor necesare dezvoltării arhivei; c) fiecare operator va avea un vot în adoptarea deciziilor Corpului operatorilor; d) Corpul operatorilor îşi va desemna, prin majoritate simpla, comitetul sau director, denumit în continuare comitetul operatorilor, precum şi preşedintele acestuia şi le va stabili atribuţiile; e) în sarcina comitetului operatorilor vor intra şi administrarea şi operarea arhivei, precum şi indeplinirea oricăror acte necesare pentru realizarea acestor atribuţii; f) membrii Corpului operatorilor sunt solidar raspunzatori pentru repararea prejudiciilor cauzate prin activitatea acestuia, precum şi pentru plata amenzilor contraventionale cu care este sanctionat acesta; g) adoptarea deciziilor se va realiza în prezenta majorităţii simple a membrilor Corpului operatorilor. (2) Statutul Corpului operatorilor, precum şi modificările acestuia nu vor putea aduce atingere principiilor enuntate mai sus. (3) Corpul operatorilor va putea adopta reguli interne pentru administrarea şi operarea arhivei, cu respectarea titlului VI din Legea nr. 99/1999 şi a prezentului regulament. (4) Încetarea valabilităţii autorizatiei de operator, din orice motiv, atrage automat pierderea calităţii de membru al Corpului operatorilor. Din acelasi moment inceteaza şi obligaţia operatorului de a suporta cota-parte din contribuţia sa la cheltuielile comune.  +  Articolul 50Corpul operatorilor va prezenta anual Autorităţii de supraveghere balanta contabila şi bugetul de venituri şi cheltuieli, din care să rezulte ca toate veniturile sale au fost folosite în scopul indeplinirii obiectivelor sale.  +  Capitolul 11 Sistemul de administrare a informatiei  +  Articolul 51Arhiva va folosi un sistem de administrare a informatiei şi o baza de date, computerizate, care să corespunda normelor stabilite prin prezentul regulament. Acest sistem va permite stocarea, indexarea şi regasirea informaţiilor legate de înscrierea avizelor de garantie.  +  Articolul 52Datele primare utilizate în sistemul informatic trebuie să fie identificate şi stocate conform celor stabilite mai jos.  +  Articolul 53 (1) Fiecare aviz de constituire a garantiei va fi identificat pe baza unei informaţii unice atribuite de sistemul de administrare a informatiei. În sistemul de administrare a informatiei trebuie efectuata o inscriere separata pentru fiecare aviz de constituire a garantiei şi toate informaţiile subsecvente cu privire la aceasta inscriere vor fi pastrate în sistem. Înscrierea va fi identificata prin aceeasi informatie atribuita de arhiva avizului de garantie initial. (2) Un document, altul decat un aviz de garantie initial, va fi, de asemenea, identificat pe baza unei informaţii unice atribuite de sistemul de administrare a informatiei al arhivei. În sistemul de administrare a informatiei inregistrarile tuturor documentelor diferite de avizul de garantie initial trebuie să fie legate de înscrierea avizului de garantie initial cu care aceste documente au legătură. (3) Arhiva va atribui cate o parola operatorilor, precum şi agentilor autorizati, care va constitui elementul de identificare a operatorului sau a agentului autorizat care a operat înscrierea respectiva. (4) Nici o inscriere, o dată introdusa, nu va putea fi modificata în nici un fel. Orice modificari ale unei inscrieri initiale vor fi introduse prin inscrieri ulterioare, separate, care vor face referire la numărul de înregistrare a inscrierii pe care o modifica.  +  Articolul 54Tipul de document de pe care sunt introduse datele trebuie să fie identificat în sistemul de administrare a informatiei, în baza informaţiilor furnizate de solicitant.  +  Articolul 55 (1) Data, ora şi minutul inscrierii documentelor trebuie să fie stocate în sistemul de administrare a informatiei. (2) Calcularea datei de expirare a unui aviz de garantie initial trebuie să se bazeze pe data de inscriere sau pe noua data de expirare indicată de solicitant prin avizul de prelungire.  +  Articolul 56Numele/denumirea şi adresa/sediul debitorilor şi ale creditorilor trebuie să fie transferate din documente în sistemul de administrare a informatiei, utilizandu-se una sau mai multe intrari directe de date sau de tehnici de transmisie a datelor.  +  Articolul 57În sistemul de administrare a informatiei fiecare aviz de garantie poate avea unul dintre urmatoarele statute: activ, expirat, stins sau nul.  +  Articolul 58Numele/denumirea persoanelor fizice şi persoanelor juridice trebuie să fie stocate în fisiere separate care includ numai numele şi prenumele persoanelor fizice, respectiv denumirea persoanelor juridice. Sunt stabilite campuri separate de introducere a datelor pentru primul prenume, al doilea prenume şi numele de familie ale persoanelor fizice, respectiv un singur camp pentru denumirea persoanei juridice.  +  Articolul 59Campurile numelor persoanelor fizice şi ale denumirilor persoanelor juridice din baza de date trebuie să corespunda Standardului ANSI 154 pentru avize de garantie. Solicitanţii de inscrieri trebuie să furnizeze numele sau denumirile complete în formularele lor; cu toate acestea, un nume sau o denumire care depăşeşte lungimea maxima admisa de standardul tehnic va fi introdusa, asa cum este prezentată de către solicitant, până la limita maxima a campului unde se introduc datele. În nici un caz operatorul sau agentul autorizat care efectueaza înscrierea nu va face nici o abreviere suplimentara a numelor sau a denumirilor care sunt mai mari decat dimensiunea campului atribuit.  +  Articolul 60În momentul inscrierii avizului de garantie initial statutul părţilor şi statutul avizului de garantie vor fi urmatoarele: a) statutul creditorului, astfel cum este prezentat în document, va fi activ, cu excepţia cazurilor în care documentul indica o cesiune, când creditorul cu statut activ va fi cesionarul; b) debitorul indicat în document va avea statut activ; c) statutul avizului de garantie va fi activ până la data expirarii acestuia sau până la altă dată, potrivit celor prevăzute în prezentul regulament.  +  Articolul 61 (1) Avizul modificator subscris doar de o parte din creditorii cu statut activ, respectiv doar de o parte din debitorii cu statut activ (în cazul unei modificari prin care se adauga alte bunuri afectate garantiei), va fi opozabil doar creditorilor, respectiv debitorilor care au subscris. (2) Un aviz de garantie care modifica numai descrierea bunului în garantie sau adresa uneia sau unora dintre părţi nu afectează statutul activ sau inactiv al oricărui debitor sau creditor.  +  Articolul 62Un aviz de garantie modificator care schimba numele/denumirea debitorului nu are efect asupra statutului activ sau inactiv al oricărui debitor sau creditor, urmand ca avizul de garantie initial şi toate documentele care includ elemente de identificare a acestuia să fie indexate incrucisat în sistemul de administrare a informatiei, în asa fel încât orice cautare după vechiul nume/vechea denumire a debitorului ori după noul nume/noua denumire a debitorului sa conduca la avizul de garantie initial şi la documentele legate de acesta. Acest aviz modificator afectează numai drepturile creditorilor garantati care îl subscriu.  +  Articolul 63 (1) Un aviz modificator care schimba numele/denumirea creditorului nu va avea efect asupra statutului nici unui debitor. Avizul modificator mentionat mai sus va avea efect asupra statutului oricărui creditor care a subscris avizul modificator, caz în care fostul nume/fosta denumire a creditorului va fi sters/stearsa din sistemul de administrare a informatiei şi va fi inlocuit/inlocuita cu noul nume/noua denumire. (2) Un aviz modificator care adauga un nou nume/o noua denumire de debitor nu va avea efect asupra statutului nici uneia dintre părţile din avizul de garantie initial sau din avizul modificator. Noul debitor va fi adaugat însă pe avizul de garantie ca un alt debitor cu statut activ. Aceasta adaugare va fi opozabila numai creditorilor care au subscris avizul modificator. (3) Un aviz modificator care adauga un nou nume/o noua denumire de creditor nu va avea efect asupra statutului nici uneia dintre părţi. Noul creditor va fi adaugat însă pe avizul de garantie ca un alt creditor cu statut activ. (4) Un aviz modificator care radiază un debitor nu va avea efect asupra statutului nici uneia dintre părţile din avizul de garantie. (5) Un aviz modificator care radiază un creditor nu va avea efect asupra statutului nici unei părţi din avizul de garantie, cu excepţia creditorului radiat care a subscris avizul modificator mentionat mai sus, caz în care statutul creditorului radiat va fi considerat inactiv, cu condiţia ca acesta sa nu fie inscris ca ultimul creditor cu statut activ. Statutul ultimului creditor activ nu va putea fi inactivat.  +  Articolul 64Un aviz de cesiune a unei creante garantate cu bunurile inscrise în avizul de garantie va fi opozabil tuturor părţilor menţionate în avizul de cesiune.  +  Articolul 65Avizul de cesiune nu va avea nici un efect asupra statutului activ al avizului de garantie.  +  Articolul 66În momentul inscrierii unui aviz de cesiune creditorul cedent va dobandi statut inactiv, iar cesionarul va dobandi statut activ de creditor.  +  Articolul 67 (1) Înscrierea în timp util a unui aviz de prelungire, de către oricare dintre creditorii aflati în evidenta arhivei, pentru o perioadă de 5 ani sau pentru alt termen prevăzut în avizul de prelungire, va fi opozabila numai acelor creditori. (2) Înscrierea unui aviz de prelungire nu va avea efect asupra statutului nici unui creditor sau debitor.  +  Articolul 68 (1) Înscrierea unui aviz de stingere sau de nulitate va afecta numai statutul creditorului care a subscris respectivului aviz, care va deveni inactiv. (2) Înscrierea avizului de stingere sau de nulitate nu va avea nici un efect asupra statutului debitorului.  +  Articolul 69 (1) La data la care un aviz de garantie expira statutul părţilor şi statutul avizului de garantie vor rămâne active, dacă cel puţin unul dintre creditorii cu statut activ a inscris în timp util un aviz de prelungire. (2) În caz contrar, atât avizul de garantie, cat şi părţile din avizul de garantie vor dobandi statut inactiv.  +  Articolul 70Înscrierea unui aviz de reducere a bunului afectat garantiei nu va avea nici un efect asupra statutului avizului de garantie şi al creditorului din avizul de garantie.  +  Capitolul 12 Reglementari tehnice  +  Articolul 71 (1) Arhiva va fi organizata ca o baza de date unica, usor accesibila. (2) Dacă arhiva utilizeaza mai multe computere pentru baza de date, acestea vor fi conectate intr-o retea, astfel încât arhiva sa opereze ca un sistem unic. (3) Pentru stabilirea coordonatelor temporale ale înregistrărilor arhiva va avea ca referinţa una dintre sursele universal acceptate şi usor accesibile prin Internet, cum ar fi Greenwich Mean Time. (4) Arhiva trebuie să utilizeze baze de date interconectate, de un tip care să permită oricui sa caute sau sa inscrie electronic şi sa faca sa devina imediat efective inscrierile efectuate pentru intregul sistem. În acest caz directorul arhivei trebuie să poată administra o retea de larga intindere.  +  Articolul 72Baza de date trebuie să reflecte corect informatia care a fost introdusa şi trebuie ţinuta la zi.  +  Articolul 73Inregistrarile din baza de date a arhivei trebuie să poată fi regasite având drept criteriu toate campurile din formularul de inscriere. Arhiva trebuie să puna la dispoziţie posibilitati de cautare cu ajutorul unor expresii logice.  +  Articolul 74Programul de software al bazei de date trebuie să atribuie o coordonata temporala fiecarei inscrieri, care să includa cel puţin ziua, ora şi minutul acesteia.  +  Articolul 75Accesul la arhiva trebuie să se conformeze unui standard, astfel încât frecventa asteptarilor de peste 5 minute pentru conectare sa nu apara în mai mult de 5% din numărul incercarilor de conectare. Frecventa lipsei de acces la server nu trebuie să depăşească 5% din totalul orelor de operare. Corpul operatorilor va întocmi statistici trimestriale vizand gradul de conformare a activităţii arhivei cu standardul respectiv, pe care le va afisa pe pagina de web a arhivei şi le va raporta Autorităţii de Supraveghere.  +  Articolul 76 (1) Arhiva trebuie să puna la dispoziţie publicului metode pentru obtinerea de copii de pe datele din sistemul de administrare a informatiei al arhivei. O lista cuprinzand elementele datelor din sistemul de administrare a informatiei şi descrierea înregistrărilor vor fi disponibile pentru oricine, la cerere. (2) Arhiva trebuie să permită obtinerea de extrase din sistemul de administrare a informatiei în formatul pe care îl indica Autoritatea de Supraveghere.  +  Articolul 77Autoritatea de Supraveghere trebuie să furnizeze arhivei urmatoarele informaţii care să poată fi cautate în baza de date: a) toate informaţiile privitoare la operatori, înregistrate la Autoritatea de Supraveghere, mai ales cele referitoare la asigurarea pentru raspundere; b) amenzile şi avertismentele aplicate de Autoritatea de Supraveghere.  +  Articolul 78Toate sistemele de calcul ale arhivei şi toate echipamentele de rezerva ale bazei de date trebuie să se afle intr-o sala speciala, care va beneficia de o protecţie sporita. Pentru toate datele din baza de date trebuie să se creeze instantaneu o copie de rezerva cel puţin într-un al doilea dispozitiv de stocare. Copii de pe bază de date trebuie să fie transmise Autorităţii de Supraveghere cel puţin o dată pe zi.  +  Articolul 79Sistemul computerizat intern on-line şi cel extern, cel de acces prin Internet, precum şi sistemul de acces direct trebuie să aibă mai multe niveluri de parole de acces pentru asigurarea securitatii. Accesul intern şi cel extern trebuie să fie adaptate pentru a corespunde cerințelor functionale. Pentru a preveni introducerea de date neautorizate se vor folosi dispozitive de protecţie (firewalls) de o calitate comparabila cu cea a sistemelor de vanzari prin Internet.  +  Articolul 80Toate programele de software ale sistemului de administrare a informatiei trebuie să se gaseasca într-un mediu de exploatare care să nu fie accesibil proiectantilor de asemenea tipuri de programe. Comitetul operatorilor va controla accesul la aceste medii, iar proiectantii de programe vor avea acces numai pentru citire. Atunci când sunt necesare modificari în sistem trebuie să fie luate urmatoarele măsuri: a) proiectantul transfera programul în exploatare într-un mediu de dezvoltare separat; b) este efectuata modificarea care se va testa experimental în mediul de dezvoltare, care reprezinta o imagine functionala a mediului de exploatare; c) o dată ce modificarea este definitivata şi se aproba aplicarea ei în mediul de exploatare, proiectantul completeaza un CCL (Change Control Log); d) CCL este aprobat şi initiat de directorul de proiectare; e) directorul de proiectare transfera CCL directorului de exploatare; f) directorul de exploatare verifica CCL şi apoi le inainteaza administratorului de sistem; g) administratorul de sistem verifica CCL şi copiaza modificările aprobate în mediul de exploatare; h) CCL sunt inapoiate directorului de proiectare pentru a fi înregistrate în evidente.  +  Articolul 81Fisierele din baza de date a arhivei trebuie să se gaseasca pe dispozitive de stocare în cadrul unui sistem computerizat cu sisteme de siguranţă pe mai multe niveluri. Accesul trebuie restrictionat la exploatare şi la procesarea pe loturi. Accesul proiectantilor de programe la fisierele aflate în exploatare este permis numai cu aprobarea directorului de proiectare. Copia de siguranţă pe un al doilea dispozitiv de stocare de date va trebui să se efectueze imediat după fiecare introducere de date.  +  Articolul 82În aplicarea reglementarii sistemului de transfer electronic de date (TED) al documentelor termenii vor avea sensul de mai jos, cu excepţia cazurilor în care se prevede altfel: a) TED înseamnă transferul electronic de date al avizelor de garantie, al solicitarilor de regasire a avizelor de garantie, precum şi al rezultatelor cautarilor, conform metodei TED (Electronic Data Interchange); b) document TED reprezinta un document transmis de solicitant operatorului sau agentului autorizat care efectueaza înscrierea, prin tehnici TED autorizate conform acestei reglementari.  +  Articolul 83 (1) Sistemul TED al arhivei va trebui sa devina operational în decurs de un an de la începerea funcţionarii arhivei. Solicitantul poate utiliza transferul electronic de date cu autorizarea scrisa a operatorului, care îi va furniza toate informaţiile necesare, inclusiv cele referitoare la standardele utilizate de către arhiva. (2) Operatorul va autoriza un solicitant sa utilizeze TED în urmatoarele condiţii: a) solicitantul detine un cont la dispoziţia operatorului pentru plata facturilor; b) operatorul care face inscrierile stabileste, după o verificare corespunzătoare a transmisiilor conform specificatiilor sale, dacă solicitantul este capabil sa transmita documentele TED într-un mod care să îi permita operatorului sa receptioneze, sa indexeze şi sa regaseasca documentele TED. (3) Operatorul care face inscrierile va putea suspenda sau revoca unilateral autorizarea atunci când stabileste ca transmisiile solicitantului sunt incompatibile cu sistemul TED de inscriere al arhivei.  +  Articolul 84Standardul ANSI X 12-154, asa cum a fost adoptat de Institutul de Standarde Naţionale Americane, va fi folosit ca format pentru transmisia electronică a avizelor de garantie. Autoritatea de Supraveghere va comunică, la cererea solicitantului TED autorizat, ce versiuni ANSI X 12-154 sunt acceptabile şi folosite de arhiva în acel moment.  +  Articolul 85 (1) Arhiva va publică un ghid detaliat privind utilizarea ANSI X 12-154 în sistemul de înregistrare al arhivei şi va furniza copii celor interesati. (2) Ghidul va identifica versiunile ANSI X 12-154 care sunt folosite în mod curent de arhiva, precum şi tipurile de formulare de aviz de garantie sau al rezultatelor cautarilor, care pot fi transmise în mod obisnuit prin TED. (3) Ghidul va contine şi modul de transmitere a tuturor informaţiilor cuprinse în avizul de garantie, precum şi orice alta informatie necesară pentru indeplinirea de către arhiva a atribuţiilor sale stabilite la titlul VI din Legea nr. 99/1999 şi de prezentul regulament, cum ar fi: identificarea avizelor de garantie, a debitorilor şi a creditorilor, informaţiile necesare pentru incasarea tarifelor şi descrierea bunului în garantie. (4) Modificările ghidului vor fi aduse la cunoştinţa fiecarui solicitant TED autorizat cu cel puţin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a acestora.  +  Articolul 86 (1) O inscriere transmisa arhivei, care nu poate fi citita de echipamentul arhivei sau care nu contine informaţiile cerute în ghidul de utilizare, într-un format acceptabil, va fi refuzata. Arhiva va comunică, cel puţin o dată pe zi, instiintari electronice solicitantului relevant cu privire la identificarea documentelor TED refuzate şi la codurile de eroare corespunzătoare sau la explicatia refuzului, atunci când acest lucru este posibil. (2) Totusi inregistrarile care nu pot fi citite pentru ca sunt neinteligibile ori se afla în pachete de date structurate necorespunzator sau care au fost primite de la persoane neautorizate pentru TED de către un operator sau de către arhiva nu vor primi o asemenea instiintare. (3) Transmisiile care pot fi citite de echipamentul arhivei, primite de la transmitatori autorizati, vor primi confirmarea electronică de acceptare sau de respingere.  +  Articolul 87 (1) În momentul acceptarii unui document TED pentru inscriere arhiva va crea în mod automat un raport conţinând toate informaţiile referitoare la respectivul document, inclusiv toate informaţiile transmise de solicitant în vederea includerii în document, în modul indicat de ghidul de utilizare.Informaţiile continute în raport vor fi înregistrate şi stocate prompt într-un mediu din arhiva. (2) Arhiva va comunică, cel puţin o dată pe zi, instiintari electronice către solicitanţi, care vor confirma acceptarea documentelor TED şi crearea acestei evidente.  +  Articolul 88Corpul operatorilor va transmite zilnic Autorităţii de Supraveghere o copie de siguranţă de pe bază de date şi va pastra totodata o copie-oglinda într-un server separat.  +  Articolul 89Autoritatea de Supraveghere va putea emite decizii de modificare a specificatiilor tehnice stabilite prin prezentul regulament, cu respectarea dispoziţiilor titlului VI din Legea nr. 99/1999.  +  Capitolul 13 Contraventii şi sancţiuni  +  Articolul 90 (1) Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă între 500.000 lei şi 1.000.000 lei fapta Corpului operatorilor, a operatorilor, respectiv a agentilor autorizati, de a nu furniza, în termen de 30 de zile de la data primirii solicitarii, informaţiile cerute de Autoritatea de Supraveghere sau rapoartele prevăzute de prezentul regulament. (2) Operatorul este răspunzător şi pentru orice prejudiciu cauzat ca urmare a savarsirii contraventiei prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 91 (1) Constituie contraventii, dacă nu sunt savarsite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni, urmatoarele fapte: a) falsificarea datelor din arhiva; b) înscrierea avizelor de către o parte neinteresata; c) falsificarea informaţiilor extrase din arhiva, în vederea influentarii oricarei decizii cu privire la un drept de garantie; d) distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neintrebuintare a programelor de computer sau a echipamentelor arhivei. (2) Faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă cuprinsa între 500.000 lei şi 1.000.000 lei.  +  Articolul 92 (1) Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 90 şi 91 şi aplicarea sanctiunilor se efectueaza de către organele de specialitate ale Autorităţii de Supraveghere. (2) Prevederile art. 90 şi 91 se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul 14 Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 93 (1) Ministerul Justiţiei, în calitate de Autoritate de Supraveghere şi potrivit atribuţiilor cuprinse la art. 103 din titlul VI din Legea nr. 99/1999, în prezentul regulament şi în celelalte dispozitii ale legii menţionate, va putea acorda autorizaţii provizorii de operator până la organizarea primei licitatii publice. (2) Autorizatiile provizorii vor inceta la data organizarii primei licitatii publice. (3) Operatorii initiali vor putea participa la prima licitaţie publică.  +  Articolul 94 (1) În termen de 120 de zile de la crearea arhivei registrele de gajuri aflate la judecatorii vor fi transferate în locurile şi în condiţiile ce se vor stabili de Autoritatea de Supraveghere, în vederea utilizarii lor de către arhiva. Arhiva va asigura accesul public complet şi liber la aceste informaţii. (2) În condiţiile art. 102 alin. (3) din titlul VI din Legea nr. 99/1999, creditorii care şi-au constituit garantii reale, potrivit legii în vigoare la data constituirii, vor inscrie un aviz de garantie reala la arhiva, împreună cu o copie legalizata de pe contractul de gaj şi un certificat de înregistrare, care să conţină data şi ora privind prioritatea inscrierii în acel registru. Aceasta data va fi mentionata în avizul de garantie, potrivit instructiunilor din formulare. Operatorii sunt obligati sa pastreze copii de pe documentele de mai sus până la stingerea dreptului de garantie.  +  Articolul 95 (1) ART. 7 alin. (1) şi anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea şi functionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 14 martie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica în sensul suplimentarii numarului maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Justiţiei cu 10 posturi. (2) Prevederile alin. (1) se aplică în limita bugetului aprobat Ministerului Justiţiei, potrivit legii.  +  Articolul 96Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1--------la regulament-------------FORMULARUL Nr. 1 DE AVIZ DE GARANTIE
    A. Numele şi numărul de telefon ale celui care solicită înscrierea (opţional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    B. A se comunica confirmarea către:
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele, prenumele şi adresa)
    [Se completează numai de către biroul de înscriere]:
    Data înscrierii, ora, minutul şi secunda . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Date de identificare a operatorului care efectuează înscrierea . . . . . . .
    Date de identificare a agentului autorizat . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Respectaţi cu stricteţe instrucţiunile:
    1. Numele/Denumirea complet(ă) al/a debitorului (a se înscrie numele unui singur debitor [1a) sau 1b)], nu abreviaţi şi nu combinaţi numele)
    1 a) Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    sau
    1 b) Numele de familie al persoanei fizice . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . .
    Prenumele tatălui . . . . . . . . . . . . . . .
    Prenumele mamei . . . . . . . . . . . . . . . .
    1 c) Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Judeţul/Sectorul . . . . . . . . . . . . . . .
    Codul poştal . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Ţara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    1 d) Codul numeric personal . . . . . . . . . .
    Informaţii suplimentare privind debitorul persoană juridică:
    1 e) Tipul persoanei juridice . . . . . . . . .
    1 f) Locul constituirii persoanei juridice . . . . . . . . . . . . . . . . .
    1 g) Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ ] . . . . . . . . nu există
    1 h) Codul fiscal . . . . . . . . . . . . . . .
    2. Numele/Denumirea complet(ă) al/a altui debitor, dacă există (înscrieţi numai numele unui debitor [2 a) sau 2 b)], nu abreviaţi şi nu combinaţi numele)
    2 a) Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . . . . . . .
    sau
    2 b) Numele de familie al persoanei fizice . . . . . . . . . .
    Prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . .
    Prenumele tatălui . . . . . . . . . . . . . . .
    Prenumele mamei . . . . . . . . . . . . . . . .
    2 c) Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Judeţul/Sectorul . . . . . . . . . . . . . . .
    Codul poştal . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Ţara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2 d) Codul numeric personal . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Informaţii suplimentare privind debitorul persoană juridică:
    2 e) Tipul persoanei juridice . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2 f) Locul constituirii persoanei juridice . . . . . . . . . .
    2 g) Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ ] . . . . . . . . nu există
    2 h) Codul fiscal . . . . . . . . . . . . . . .
    3. Numele/Denumirea creditorului [ ] sau
    Numele/Denumirea cesionarului [ ] (înscrieţi numele unei singure părţi garantate [3 a) sau 3 b)])
    3 a) Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . . . . . . .
    sau
    3 b) Numele de familie al persoanei fizice . . . . . . . . . .
    Prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . .
    Prenumele tatălui . . . . . . . . . . . . . . .
    Prenumele mamei . . . . . . . . . . . . . . . .
    3 c) Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Localitatea. . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Judeţul/Sectorul. . . . . . . . . . . . . . . .
    Codul poştal . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Ţara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    3 d) Codul numeric personal . . . . . . . . . .
    4. Acest aviz de garanţie priveşte următorul bun în garanţie (pentru autovehicule se vor menţiona şi modelul, anul de fabricaţie, numărul şasiului şi seria motorului):
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    5. Titulaturi alternative (dacă sunt necesare):
    Locatar/Locator (finanţator): [ ]
    Consignatar/Consignant: [ ]
    Vânzător/Cumpărător: [ ]
    Obligaţii agricole: [ ]
    Altele [ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    6. Avizul de garanţie priveşte bunuri mobile în garanţie accesorii bunurilor imobile, care cad sub incidenţa titlului VI din Legea nr. 99/1999 (dacă este cazul): [ ] ataşaţi formularul adiţional
    7. Solicit raport de verificare a debitorului (debitorilor) [opţional] [onorariu suplimentar]:
    Toţi debitorii [ ] , debitorul 1 [ ] , debitorul 2 [ ]
    8. Informaţii suplimentare cu privire la solicitant (opţional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   +  Anexa 2--------la regulament-------------FORMULARUL Nr. 1 DE AVIZ DE GARANȚIE ADIȚIONAL
    Respectaţi cu stricteţe instrucţiunile:
    9. Numele/Denumirea complet(ă) al/a primului debitor [1 a) sau 1 b)] înscris/ă în avizul de garanţie iniţial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    9 a) Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . . . . . . .
    sau
    9 b) Numele de familie al persoanei fizice . . . . . . . . . . .
    Prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . .
    Prenumele tatălui . . . . . . . . . . . . . . .
    Prenumele mamei . . . . . . . . . . . . . . . .
    9 c) Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Judeţul/Sectorul . . . . . . . . . . . . . . .
    Codul poştal . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Ţara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    9 d) Codul numeric personal . . . . . . . . . . . . . . .
    10. Alte informaţii pe care solicitantul doreşte să le înscrie (opţional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    [Se completează numai de biroul de înscriere]
    Data, ora, minutul, secunda înscrierii . . . .
    Elemente de identificare a operatorului . . . . . . . . .
    Elemente de identificare a agentului autorizat . . . . . .
    11. Numele/Denumirea complet(ă) al/a unui codebitor [altul decât cel de la pct. 2 a) sau 2 b)] (Înscrieţi un singur nume [11 a) sau 11 b)], nu prescurtaţi şi nu combinaţi numele.)
    11 a) Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . . . .
    sau
    11 b) Numele de familie al persoanei fizice . . . . . . .
    Prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . .
    Prenumele tatălui . . . . . . . . . . . . . . .
    Prenumele mamei . . . . . . . . . . . . . . . .
    11 c) Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Judeţul/Sectorul . . . . . . . . . . . . . . .
    Codul poştal . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Ţara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    11 d) Codul numeric personal . . . . . . . . . . . . . . .
    Informaţii suplimentare privind debitorul persoană juridică:
    11 e) Tipul persoanei juridice . . . . . . . . . . . . . .
    11 f) Locul constituirii persoanei juridice . . . . . . . .
    11 g) Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ ] nu există
    11 h) Codul fiscal . . . . . . . . . . . . . .
    12. Numele/Denumirea altui creditor: [ ] sau
    Numele/Denumirea altui cedent: [ ]
    (Înscrieţi numai numele unuia dintre creditorii garantaţi [12 a) sau 12 b)])
    12 a) Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . . . .
    sau
    12 b) Numele de familie al persoanei fizice . . . . . . .
    Prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . .
    Prenumele tatălui . . . . . . . . . . . . . . .
    Prenumele mamei . . . . . . . . . . . . . . . .
    12 c) Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Localitatea. . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Judeţul/Sectorul . . . . . . . . . . . . . . .
    Codul poştal . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Ţara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    12 d) Codul numeric personal . . . . . . . . . . . . . . . . .
    13. Prezentul aviz de garanţie priveşte:
    • bunuri accesorii ale bunurilor imobile, care cad sub incidenţa
    titlului VI din Legea nr. 99/1999: [ ]
    • pădure care urmează a fi defrişată: [ ] sau
    • minerale care urmează a fi extrase: [ ]
    14. Descrierea bunurilor imobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    15. Numele/Denumirea proprietarului bunurilor imobile descrise mai sus, aflat în evidenţa registrului de publicitate imobiliară [dacă debitorul nu este proprietarul bunurilor imobile]:
    15 a) Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . . . .
    sau
    15 b) Numele de familie al persoanei fizice . . . . . . . .
    Prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . .
    Prenumele tatălui . . . . . . . . . . . . . . .
    Prenumele mamei . . . . . . . . . . . . . . . .
    15 c) Numele/Denumirea coproprietarului bunurilor imobile [ ] [dacă este cazul]
    15 c) (i) Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . . .
    sau
    15 c) (ii) Numele de familie al persoanei fizice . . . . . .
    Prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . .
    Prenumele tatălui . . . . . . . . . . . . . . .
    Prenumele mamei . . . . . . . . . . . . . . . .
    16. Descriere suplimentară a bunului în garanţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    17. Bifaţi numai dacă este aplicabil
    Numai înscrierea unei intenţii: [ ] expiră în două luni de la înscriere; în legătură cu o operaţiune de finanţare publică: [ ]
   +  Anexa 3--------la regulament-------------FORMULARUL Nr. 2 DE AVIZ DE GARANȚIE MODIFICATOR
     
    Respectaţi cu stricteţe instrucţiunile:
    A. Numele şi numărul de telefon ale solicitantului [opţional] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    B. A se trimite confirmarea către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    [spaţiu rezervat pentru completare de către biroul de înscriere]:
    Data, ora, minutul şi secunda înscrierii . . . . . . . . . .
    Elemente de identificare a operatorului . . . . . . . . . . .
    Elemente de identificare a agentului autorizat . . . . . . .
    1 a) Numărul de înregistrare a avizului de garanţie iniţial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    1 b) Acest aviz de garanţie modificator priveşte bunuri în garanţie accesorii unor bunuri imobile, care cad sub incidenţa titlului VI din Legea nr. 99/1999: [ ]
    2. [ ] Stingerea efectelor avizului de garanţie: efectele avizului de garanţie iniţial, identificat mai sus, încetează cu privire la garanţia reală a creditorului care subscrie acest aviz de stingere.
    3. [ ] Nulitatea: avizul de garanţie iniţial, identificat mai sus, este nul cu privire la garanţia reală a creditorului.
    4. [ ] Prelungirea efectelor: efectele avizului de garanţie iniţial, identificat mai sus, referitoare la garanţia reală a creditorului garantat care subscrie acest aviz de prelungire, sunt prelungite pentru încă 5 ani de la data înscrierii avizului de prelungire, dacă părţile nu stipulează altfel.
    Noul termen de expirare . . . . . . . ., dacă este stipulat un termen mai mic de 5 ani.
    5. [ ] Cesiunea creanţei: numele cesionarului se va înscrie la pct. 8 a) sau 8 b) şi adresa la pct. 8 c), iar numele cedentului la pct. 10.
    6. Modificare (totală sau parţială). Această modificare priveşte (bifaţi o singură căsuţă):
    [ ] debitorul; sau
    [ ] creditorul
    De asemenea, bifaţi una dintre următoarele 3 căsuţe şi completaţi pct. 7 şi/sau 8 cu datele corespunzătoare:
    [ ] Schimbarea numelui/denumirii şi/sau a adresei: completaţi pct. 7 a) sau 7 b) cu numele care se schimbă; de asemenea, completaţi pct. 8 a) sau 8 b) cu noul nume (dacă există schimbare de nume) şi/sau cu noua adresă (dacă există schimbare de adresă) la pct. 8 c).
    [ ] Ştergerea numelui: înscrieţi la pct. 7 a) sau 7 b) numele existent în evidenţa arhivei, ce urmează a fi şters.
    [ ] Adăugarea altui nume: completaţi pct. 8 a) sau 8 b), precum şi pct. 8 c); completaţi, de asemenea, pct. 8 d)-8 g) (dacă este necesar).
    7. Informaţii privitoare la înregistrarea curentă:
    7 a) Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . . . . . . .
    sau
    7 b) Numele de familie al persoanei fizice . . . . . . . . . . .
    Prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . .
    Prenumele tatălui . . . . . . . . . . . . . . .
    Prenumele mamei . . . . . . . . . . . . . . . .
    8. Informaţii modificate (noi) sau adăugate:
    8 a) Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . . . . . . .
    sau
    8 b) Numele de familie al persoanei fizice . . . . . . . . . . .
    Prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . .
    Prenumele tatălui . . . . . . . . . . . . . . .
    Prenumele mamei . . . . . . . . . . . . . . . .
    8 c) Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Judeţul/Sectorul . . . . . . . . . . . . . . .
    Codul poştal . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Ţara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    8 d) Codul numeric personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Informaţii suplimentare privind debitorul persoană juridică:
    8 e) Tipul persoanei juridice: . . . . . . . . . . . . . . .
    8 f) Locul constituirii persoanei juridice . . . . . . . . .
    8 g) Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ ] nu există
    8 h) Codul fiscal . . . . . . . . . . . . . . .
    9. Modificări ale bunului în garanţie (bifaţi o singură căsuţă):
    [ ] descrierea bunului în garanţie degrevat; sau
    [ ] descrierea bunului în garanţie adăugat; sau
    [ ] completarea descrierii bunului în garanţie; sau
    [ ] descrierea bunului în garanţie care face obiectul unui contract translativ de proprietate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    10 Numele creditorului din avizul de garanţie care subscrie această modificare (numele cedentului în cazul unei cesiuni).
    Dacă această modificare este subscrisă de un debitor care adaugă bunuri în garanţie sau care adaugă un debitor subscriitor, bifaţi căsuţa următoare [ ] şi înscrieţi numele debitorului care subscrie această modificare.
    10 a) Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . . . . .
    sau
    10 b) Numele de familie al persoanei fizice . . . . . . . .
    Prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . .
    Prenumele tatălui . . . . . . . . . . . . . . .
    Prenumele mamei . . . . . . . . . . . . . . . .
    11. Informaţii opţionale privind solicitantul: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   +  Anexa 4--------la regulament-------------FORMULARUL Nr. 2 DE AVIZ DE GARANȚIE MODIFICATOR ADIȚIONAL (AD.)
    Respectaţi cu stricteţe instrucţiunile:
    12. Numărul de înregistrare a avizului de garanţie iniţial [cel înscris la pct. 1a) din formularul modificator]:
    13. Numele părţii care subscrie această modificare (cea înscrisă la pct. 9. din formularul modificator):
    13 a) Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . . . . . . . . .
    sau
    13 b) Numele de familie al persoanei fizice . . . . . . . . . . . .
    Prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) . . .
    Prenumele tatălui . . . . . . . . . . . . . . .
    Prenumele mamei . . . . . . . . . . . . . . . .
    14. Folosiţi acest spaţiu pentru informaţii suplimentare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  -------------