HOTĂRÎRE Nr. 517 din 5 august 1994privind taxa de înscriere şi de abonament pentru serviciul public de televiziune
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 271 din 26 septembrie 1994    În aplicarea art. 44 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, Guvernul României hotărăşte:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Posesorii receptoarelor de televiziune sunt obligaţi, conform legii, la plata taxelor de înscriere şi de abonament pentru serviciul public efectuat de Societatea Română de Televiziune.  +  Articolul 2 (1) Pentru receptoarele de televiziune aflate în posesia persoanelor fizice se va plati un singur abonament pe familie, indiferent de numărul şi de felul aparatelor de recepţie deţinute de abonat la domiciliu. (2) Prin familie, în sensul alineatului precedent, se înţelege: soţul, sotia, copiii, precum şi orice alte persoane, în cazul în care locuiesc în comun şi gospodăresc împreună.  +  Articolul 3 (1) Persoanele juridice posesoare de receptoare de televiziune datorează taxe de abonament pentru fiecare receptor deţinut, în condiţiile prezentei hotărâri, conform anexei nr. 1. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi unităţilor fără personalitate juridică cu cont în banca, posesoare de receptoare de televiziune.  +  Articolul 4Vînzarea, repararea şi închirierea receptoarelor de televiziune se efectuează numai persoanelor fizice sau juridice care dovedesc calitatea de abonat.  +  Capitolul 2 Dobindirea calităţii de abonat şi încasarea taxei de abonament  +  Articolul 5 (1) Calitatea de abonat se obţine, după achitarea taxei de înscriere, prin completarea unei cereri-tip conform modelului prezentat în anexa nr. 2; cererea-tip se depune la oficiile poştale în raza cărora îşi au domiciliul persoanele fizice sau îşi au sediile unităţile menţionate la pct. 2-6 din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre şi se dovedeşte prin carnetul de abonat, eliberat o dată cu depunerea cererii. (2) Cererea-tip completată de solicitant are caracterul unui act autentic care constituie titlu executoriu şi se executa după aceeaşi procedura ca şi sumele datorate fiscului. (3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, posesorii de receptoare de televiziune care nu figurează ca abonati şi nu plătesc în prezent taxa de abonament vor completa şi vor depune cererea-tip prevăzută la alin. (1).  +  Articolul 6 (1) Taxa de abonament este lunară şi se datorează începând cu prima zi a lunii următoare înscrierii ca abonat. (2) Nivelul taxei de abonament, pe categorii de abonati, este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. (3) Plata taxei de abonament se efectuează lunar, iar dovada acesteia se face prin completarea, de către persoanele autorizate, a carnetului de abonat; plata taxei după expirarea lunii atrage majorarea sumei cu 30% pe luna.  +  Articolul 7 (1) Titularul abonamentului are obligaţia sa anunţe în scris, în termen de 60 de zile, orice schimbare a domiciliului, sediului sau a posesorului, pentru efectuarea modificării respective în evidenta abonatilor. (2) Denunţarea abonamentului se efectuează în scris unităţilor care încasează taxele de abonament, aceasta operind din luna următoare celei în care s-a formulat cererea de denunţare.  +  Articolul 8 (1) Încasarea taxei de abonament se efectuează prin Regia Autonomă "Posta Română" în baza unui contract de mandat încheiat cu Societatea Română de Televiziune. (2) Regia Autonomă "Posta Română", prin unităţile sale, primeşte cererile-tip de la abonati, eliberează carnetele de abonament, încasează taxele de înscriere şi de abonament şi urmăreşte încasarea ritmica şi integrală a acestora.  +  Articolul 9Procedura de executare silită a abonatilor care se sustrag plăţii taxei de abonament se efectuează potrivit prevederilor legale stabilite pentru sumele datorate fiscului.  +  Capitolul 3 Sancţiuni  +  Articolul 10Fapta persoanei care completează cererea-tip cu date nereale sau care face declaraţii neadevărate în legătură cu deţinerea şi folosirea receptoarelor de televiziune constituie, în condiţiile Codului penal, infracţiune şi se pedepseşte conform legii.  +  Articolul 11Constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sunt considerate infracţiuni, următoarele fapte: a) instalarea, folosirea sau deţinerea receptoarelor de televiziune fără abonament eliberat în condiţiile prezentei hotărâri; b) folosirea de către fostul abonat a receptoarelor de televiziune, după denunţarea cererii-tip; c) neanuntarea schimbării domiciliului sau sediului, ori schimbării posesorului în termen de 60 de zile.  +  Articolul 12 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 11 lit. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei, iar cele prevăzute la lit. c), cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei. (2) În cazurile prevăzute la art. 11 lit. a) şi b), contravenientul va fi obligat şi la plata unor despăgubiri civile în favoarea Societăţii Române de Televiziune, la nivelul dublului taxei prevăzute în anexa nr. 1, pe o perioadă retroactivă de 3 ani.  +  Articolul 13 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se efectuează prin proces-verbal, de către persoane anume împuternicite de conducerea Societăţii Române de Televiziune. (2) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plîngere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 14Posesorii de receptoare de televiziune neinscrisi în evidenta abonatilor la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri pot solicita înscrierea, prin completarea cererii-tip, fără a suporta sancţiunile prevăzute la art. 12, dacă depun cereri în termen de 30 de zile.  +  Articolul 15 (1) Societăţile de televiziune prin cablu autorizate în condiţiile Legii audiovizualului nr. 48/1992 sunt obligate sa pună gratuit la dispoziţia unităţilor subordonate Regiei Autonome "Posta Română", în raza cărora îşi desfăşoară activitatea, precum şi imputernicitilor Societăţii Române de Televiziune, listele nominale şi adresele abonatilor proprii. (2) Calitatea de abonat dobândită faţă de o societate de televiziune prin cablu de către orice persoană fizica sau juridică constituie dovada posesiei receptorului în sensul prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre. (3) Persoanele fizice şi juridice prevăzute la alineatul precedent, care nu figurează ca abonati în evidentele aparţinând Regiei Autonome "Posta Română", vor completa, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cererile-tip conform anexei nr. 2, urmînd a achită taxa de înscriere şi de abonament de la data încheierii contractului cu societatea de televiziune prin cablu.  +  Articolul 16Modificarea taxei de abonament se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Societăţii Române de Televiziune.  +  Articolul 17Societatea Română de Televiziune poate da precizări în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 18 (1) Căminele de batrini, creşele, grădiniţele, căminele de copii, misiunile diplomatice străine şi personalul acestora (pe bază de reciprocitate), salariaţii şi pensionării Societăţii Române de Televiziune, pensionării Radioteleviziunii Române, precum şi alte categorii stabilite în baza unor dispoziţii legale sunt scutite de plată taxelor de înscriere şi de abonament TV.  +  Articolul 19Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 20Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 1994. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministrul comunicaţiilor,Andrei ChiricaMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1 TAXA DE ABONAMENTpentru televiziune - lei/luna -------------1. Taxa de abonament stabilită pentru o familie 5602. Taxa de abonament datorată de agenţii economici care vîndaparate de recepţie tv., stabilită pentru fiecare unitatecomercială în parte 5.5003. Taxa de abonament datorată de agenţii economici care reparaşi asambleaza aparate de recepţie tv., stabilită pentrufiecare unitate economică de reparatiei 2.2004. Instituţii publice, şcoli, institute de învăţământ superior,spitale, centre cultural-artistice, unităţi militare - taxape aparat 5605. Agenţii economici şi celelalte persoane juridice cu sediul înRomânia, alţii decît cei de la pct. 2, 3, 4, 6 - taxa pe aparat 7506. Taxa de abonament datorată de agenţii economici pentru unita-tile hoteliere, moteluri, cabane sau pensiuni, unităţi dealimentaţie publică, restaurante, baruri şi altele asemenea,dotate cu aparate de recepţie tv. - taxa pe aparat (pentruunităţile cu activitate sezoniera taxa se percepe numai pentruperioada de funcţionare) 1.2007. Taxa de înscriere a abonatilor va fi egala cu valoarea taxeide abonament pe o luna, în funcţie de statutul acestora, pre-văzut la pct. 1-6.  +  Anexa 2 CERERE-TIPSubsemnatul (agent economic) ............................................., cu domiciliul (sediul) în ................................, fiul lui .......... şi al ................, născut la .................., luna .................... anul ................ ziua ............., (nr. de înregistrare la Registrul comerţului ........................), vazind dispoziţiile Legii nr. 41/1994, declar că posed .............. receptoare tv. de la data de ................... şi ma oblig la plata taxei de abonament stabilită legal, cunoscând ca prezenta cerere are caracterul unui act autentic şi constituie titlu executoriu conform legii. Data ................. Semnatura.........................------------------------