HOTĂRÂRE nr. 414 din 23 martie 2004privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a sistemului de priorităţi şi alocare a resurselor pentru apărare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 29 martie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de funcţionare a sistemului de priorităţi şi alocare a resurselor pentru apărare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------Şeful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale,Petru PanăMinistrul apărării naţionale,Ioan Mircea Paşcup. Ministru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statMinistru de stat, ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuMinistrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Miron Tudor Mitreap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 23 martie 2004.Nr. 414.  +  Anexa REGULAMENTde funcţionare a sistemului de priorităţi şi alocare a resurselorpentru apărare  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Sistemul de priorităţi şi alocare a resurselor pentru apărare, definit conform legii şi denumit în continuare sistem, funcţionează în baza prezentului regulament. (2) Sistemul este gestionat de Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, denumit în continuare Oficiu, şi se aplică în caz de mobilizare sau război. (3) Lista produselor şi serviciilor din planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare, denumit în continuare plan de mobilizare, care pot beneficia de sprijinul sistemului, se aprobă din timp de pace prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Oficiu.  +  Articolul 2 (1) Priorităţile pentru realizarea sarcinilor cuprinse în planul de mobilizare se stabilesc, la mobilizare sau război, de către Oficiu, pe baza listei aprobate de Guvern din timp de pace, precum şi a solicitărilor forţelor sistemului naţional de apărare, după punerea în aplicare a planului de mobilizare. (2) Pentru îndeplinirea sarcinilor prioritare forţele sistemului naţional de apărare emit comenzi de stat, care sunt executate în regim de urgenţă, denumite în continuare comenzi prioritare. (3) Resursele materiale necesare realizării comenzilor prioritare se asigură în acelaşi regim de prioritate de către furnizori din producţia curentă şi din stocurile proprii sau se alocă de către Oficiu din stocurile publice constituite sub formă de rezerve de mobilizare sau rezerve de stat.În acest scop agenţii economici integratori de produse finite vor încheia cu furnizorii contracte cu acelaşi regim de prioritate.  +  Articolul 3 (1) Oficiul monitorizează direct sau prin ministerele de resort resursele strategice în vederea alocării acestora pentru realizarea contractelor prioritare. (2) Prin resurse strategice se înţelege stocurile constituite ca rezerve de stat sau ca rezerve de mobilizare şi producţia agenţilor economici care realizează resurse energetice, materii prime, materiale şi alte produse care au importanţă majoră în susţinerea efortului de apărare. (3) Resursele strategice din producţia agenţilor economici care se supun monitorizării se aprobă prin ordin al şefului Oficiului, după aprobarea planului de mobilizare.  +  Capitolul II Comenzi prioritare  +  Articolul 4 (1) Comenzile prioritare sunt comenzile de stat emise de forţele sistemului naţional de apărare pentru realizarea în regim de urgenţă a sarcinilor din planul de mobilizare, conform priorităţilor aprobate de Guvern. (2) Din punct de vedere al ierarhizării, comenzile prioritare pot fi cu prioritate simplă sau cu prioritate mărită. (3) Criteriile pentru ierarhizarea nivelului de prioritate se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al şefului Oficiului. (4) Comenzile cu prioritate mărită au întâietate faţă de comenzile cu prioritate simplă.  +  Articolul 5Comenzile prioritare se atribuie direct furnizorilor care au sarcini stabilite în planul de mobilizare.  +  Articolul 6 (1) Comenzile prioritare emise de beneficiari se iau în evidenţă de Oficiu, care certifică autenticitatea acestora, stabileşte nivelul de prioritate, le atribuie ca simbol literele PS pentru prioritatea simplă şi literele PM pentru prioritatea mărită, un număr de înregistrare şi elemente de securizare. (2) Un exemplar al comenzii prioritare se păstrează la Oficiu şi un exemplar se transmite ministerului de resort. (3) Agenţii economici care au comenzi prioritare pot să emită subcomenzi prioritare propriilor furnizori, cu aceleaşi elemente principale de identificare, pentru componentele de care au nevoie la executarea comenzilor. (4) Un exemplar al subcomenzilor prioritare se transmite la Oficiu.  +  Articolul 7 (1) Elementele de identificare ale unei comenzi prioritare sunt: emitentul, ierarhia de prioritate, numărul de înregistrare, termenul de livrare solicitat, semnătura emitentului şi certificarea comenzii de către Oficiu, în care se specifică baza legală a priorităţii. În comanda prioritară se înscriu detalii privind produsele sau serviciile solicitate şi condiţiile de livrare a acestora. (2) Agentul economic care emite subcomenzi prioritare preia din comanda prioritară ierarhia de prioritate şi numărul de înregistrare, la care se adaugă termenul de livrare solicitat, numărul subcomenzii, detalii privind produsele sau serviciile solicitate şi condiţii de livrare. Pentru certificare va înscrie pe subcomandă baza legală a priorităţii.  +  Articolul 8 (1) Ierarhia de prioritate a unei comenzi poate fi modificată numai cu avizul Oficiului. (2) O comandă de stat poate fi transformată în comandă prioritară de la data la care atribuirea priorităţii este acceptată de agentul economic furnizor. (3) Modificarea comenzilor prioritare acceptate poate fi făcută cu acordul părţilor. (4) Nu se folosesc comenzi prioritare pentru livrări în devans.  +  Articolul 9 (1) Agenţii economici care furnizează în mod curent produse sau servicii sunt obligaţi să accepte, în limita capacităţilor de care dispun, comenzile prioritare pentru astfel de produse. (2) Nu pot fi respinse comenzile prioritare pe motiv de existenţă a unei comenzi obişnuite sau cu prioritate inferioară. (3) Comenzile de stat sau cu prioritate inferioară se replanifică dacă acestea interferează cu comenzile cu prioritate superioară. (4) Pentru acelaşi tip de produs furnizorul nu poate aplica preţuri diferite în raport cu ierarhizarea comenzilor.  +  Articolul 10 (1) Furnizorii pot să nu accepte comenzi sau subcomenzi prioritare în următoarele situaţii: a) termenul de livrare nu poate fi acceptat nici după negocierea acestuia cu beneficiarul; b) comanda se interferează cu alta de acelaşi nivel de prioritate acceptată anterior şi nu poate fi respectat termenul de livrare nici după negocierea acestuia cu beneficiarul; c) beneficiarul nu poate respecta termenele de plată, strict necesare realizării produselor sau serviciilor solicitate de furnizor; d) produsul sau serviciul solicitat nu a fost livrat sau prestat în ultimii 2 ani. Pentru tehnica militară termenul este de 5 ani; e) cantitatea comandată este mai mică decât seria minimă livrabilă şi după negocierea acesteia cu beneficiarul. (2) Termenul de acceptare sau de respingere a unei comenzi sau subcomenzi prioritare este de maximum 10 zile de la data primirii, pentru o comandă cu prioritate simplă, respectiv 5 zile, pentru o comandă cu prioritate mărită. Termenul de încheiere a contractelor între părţi este de până la 5 zile de la data acceptării comenzii. (3) Contractele încheiate au acelaşi nivel de prioritate atribuit comenzii.  +  Capitolul III Contracte prioritare  +  Articolul 11 (1) Pentru comenzile sau subcomenzile prioritare acceptate fără obiecţii de furnizori, se încheie contracte între părţi, în termenul prevăzut la art. 10 alin. (2). (2) Comenzile sau subcomenzile prioritare acceptate cu obiecţii de furnizor se negociază şi pe baza lor se încheie contracte între părţi. (3) Contractele încheiate în aceste condiţii devin contracte prioritare.  +  Articolul 12 (1) Rezilierea unui contract prioritar din iniţiativa beneficiarului se face cu suportarea cheltuielilor efectuate de furnizor până la primirea comunicării scrise în acest sens. (2) Orice modificare a clauzelor unui contract prioritar din iniţiativa beneficiarului se face numai cu acordul furnizorului şi suportarea cheltuielilor suplimentare aferente. (3) Toate modificările se comunică şi se acceptă în scris. Acestea se cuprind în acte adiţionale la contractul prioritar iniţial.  +  Articolul 13 (1) Pentru îndeplinirea contractelor prioritare, furnizorii pot beneficia de alocarea resurselor deficitare cu prioritate. În acest scop vor solicita asistenţă specială Oficiului. (2) Asistenţa specială acordată de Oficiu se materializează în: punerea la dispoziţie solicitantului a resurselor existente în rezerva de mobilizare sau rezerva de stat; precizarea unor furnizori producători ai resurselor solicitate; sprijin pentru realizarea unor importuri în regim de urgenţă; asistenţă tehnică, economică, juridică şi alte activităţi în sprijinul finalizării contractului prioritar. (3) Solicitarea pentru asistenţa specială va fi făcută în scris şi va fi fundamentată în detaliu.  +  Articolul 14Asistenţa specială nu poate fi acordată în cazul solicitării unui avantaj privind preţul, modificării termenelor de livrare prevăzute în contractul prioritar, creării unor avantaje concurenţiale sau favorizării solicitantului ori a altui agent economic.  +  Articolul 15 (1) Oficiul identifică produsele sau serviciile cuprinse în lista prevăzută la art. 1 alin. (3), care pot face obiectul contractelor prioritare ce beneficiază de asistenţă specială. (2) Agenţii economici care au stabilite sarcini prin planul de mobilizare pentru realizarea produselor nominalizate în lista prevăzută la alin. (1) transmit din timp de pace Oficiului, la cererea acestuia, necesarul de resurse strategice ce se supun monitorizării.  +  Capitolul IV Alocarea resurselor  +  Articolul 16 (1) Resursele folosite de sistem pentru realizarea contractelor prioritare sunt materiale, energetice, umane şi financiare. (2) Resursele materiale se asigură din rezervele de mobilizare sau rezervele de stat, producţia agenţilor economici şi din import. (3) Resursele energetice se asigură din producţia internă şi din import. (4) Resursele umane se asigură prin mobilizare la locul de muncă a unor specialişti sau prin prestări de servicii, în condiţiile legii. (5) Resursele financiare se asigură de la bugetul de stat, prin ordonatorii principali de credite din cadrul forţelor sistemului naţional de apărare care încheie contracte prioritare.  +  Articolul 17 (1) Resursele materiale constituite în rezervele de mobilizare sau rezervele de stat se alocă prin ordin al şefului Oficiului. (2) Resursele materiale şi energetice din producţia agenţilor economici se alocă pe baza comenzilor/contractelor prioritare. (3) Resursele materiale şi energetice din import se alocă pe baza comenzilor/contractelor prioritare încheiate cu agenţiile specializate în operaţiuni de import.  +  Articolul 18Dispoziţia de alocare a resurselor din rezervele de mobilizare şi rezervele de stat conţine ca elemente de identificare: emitentul, simbolul şi numărul de înregistrare ale comenzii prioritare, denumirea şi cantitatea produselor repartizate, data emiterii, data punerii la dispoziţie şi modalitatea de plată.  +  Articolul 19 (1) Pentru realizarea produselor sau serviciilor cuprinse în contractele prioritare, furnizorii utilizează toate resursele existente în stocurile proprii. (2) Resursele care nu pot fi asigurate din stocurile proprii sunt alocate din rezerva de stat sau rezervele de mobilizare ori sunt solicitate prin subcomenzi prioritare altor furnizori.  +  Articolul 20 (1) Oficiul controlează la agenţii economici implicaţi condiţiile ce au determinat neacceptarea unor comenzi prioritare şi modul de folosire a resurselor alocate sau aprovizionate prin subcomenzi prioritare. (2) Controlul se desfăşoară sub formă de audit, investigaţii, anchete sau alte forme.  +  Articolul 21 (1) Resursele din import se asigură în regim de urgenţă de agenţii economici producători sau de alţi agenţi economici specializaţi în operaţiuni de import-export. (2) Autorităţile administraţiei publice cu atribuţii în domeniul comerţului exterior acordă în aceste cazuri asistenţă de specialitate.  +  Articolul 22Autorităţile administraţiei publice cu atribuţii în domeniul comerţului exterior, la cererea Oficiului, emit decizii de limitare la export a unor produse strict necesare realizării contractelor prioritare. În acest scop contractele încheiate se anulează sau se decalează, eventualele daune fiind suportate de bugetul de stat.  +  Articolul 23 (1) Toate contractele prioritare se finanţează de la bugetul de stat prin beneficiarii comenzilor de stat. (2) Fondurile destinate contractelor prioritare se asigură cu acelaşi regim de prioritate. (3) Importurile realizate prin contracte prioritare pot fi finanţate prin credite guvernamentale acordate cu prioritate.  +  Capitolul V Sancţiuni  +  Articolul 24Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea materială, contravenţională sau penală, după caz.  +  Articolul 25 (1) Nerespectarea termenelor prevăzute la art. 10 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 500.000.000 lei. (2) Personalul Oficiului, împuternicit de şeful acestuia, constată contravenţiile şi aplică amenzile prevăzute la alin. (1). (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 26Prevederile prezentului regulament nu se aplică resurselor de hrană şi celor destinate asigurării sănătăţii.  +  Articolul 27Importul unor produse cu importanţă majoră pentru susţinerea efortului de apărare, realizat direct de componentele sistemului naţional de apărare, poate beneficia de sprijinul sistemului.  +  Articolul 28Furnizorii nu pot solicita, influenţa sau permite altor agenţi economici să desfăşoare acţiuni interzise de prezentul regulament.  +  Articolul 29Furnizorului nu i se pot imputa eventuale daune sau penalităţi, dacă s-a conformat dispoziţiilor prezentului regulament.  +  Articolul 30 (1) Nivelul de clasificare a comenzilor prioritare se atribuie de către Oficiu. (2) Nivelul de clasificare a contractelor prioritare se atribuie de către beneficiari. (3) Documentele privind execuţia comenzilor prioritare se păstrează potrivit legii.  +  Articolul 31Formularistica necesară punerii în aplicare a prezentului regulament se aprobă prin ordin al şefului Oficiului.--------------