HOTĂRÂRE nr. 405 din 23 martie 2004pentru organizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 26 martie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 255/2001, cu modificările ulterioare, al art. 22 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Secretariatul General al Guvernului funcţionează ca structură în aparatul de lucru al Guvernului, cu personalitate juridică, având rolul de a asigura derularea operaţiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice şi tehnice ale activităţii Guvernului, precum şi reprezentarea Guvernului în faţa instanţelor judecătoreşti. (2) Sediul Secretariatului General al Guvernului este în municipiul Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1.  +  Articolul 2Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte funcţiile prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 255/2001, cu modificările ulterioare, şi constituie elementul de legătură şi de stabilitate a guvernării.  +  Articolul 3 (1) Secretariatul General al Guvernului are următoarele atribuţii principale: a) urmărirea modului de realizare a Programului de guvernare; b) organizarea, săptămânal, a întâlnirilor de lucru cu reprezentanţi, la nivel de secretar de stat, ai ministerelor şi ai celorlalte autorităţi publice, în vederea corelării punctelor de vedere ale acestora în legătură cu proiectele de acte normative ce urmează a fi supuse Guvernului spre adoptare; c) organizarea şi pregătirea şedinţelor Guvernului; d) asigurarea respectării procedurilor pentru supunerea proiectelor de acte normative spre adoptare Guvernului, potrivit reglementărilor în vigoare; e) asigurarea reprezentării Guvernului în faţa instanţelor judecătoreşti, împreună cu ministerele care au obligaţia de a pune în executare hotărârile Guvernului împotriva cărora s-au formulat acţiuni în justiţie; f) asigurarea, în domeniul său de activitate, a relaţiei cu Parlamentul şi cu ministerele; g) urmărirea îndeplinirii de către organele de specialitate ale administraţiei publice centrale a măsurilor şi a sarcinilor rezultate din actele normative; h) elaborarea proiectului bugetului anual pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru; i) elaborarea şi urmărirea realizării planului de investiţii în domeniul său de activitate; j) executarea operaţiunilor financiare privind fondurile prevăzute în bugetul propriu şi destinate realizării acţiunilor iniţiate de structurile din aparatul de lucru al Guvernului şi de alte structuri stabilite prin acte normative; k) organizarea unor evenimente, manifestări şi alte asemenea acţiuni, stabilite şi desfăşurate la nivelul Guvernului, cu excepţia celor organizate de alte structuri; l) gestionarea fondurilor prevăzute în bugetul propriu pentru finanţarea acţiunilor şi proiectelor pentru promovarea imaginii externe a României; m) asigurarea rezolvării, în mod operativ şi potrivit reglementărilor legale, a problemelor privind veteranii de război, precum şi invalizii şi văduvele de război; n) asigurarea întăririi capacităţii administrative a Guvernului prin crearea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii grupurilor de consultanţi pe probleme juridice constituite la nivelul Executivului, precum şi prin efectuarea de analize, studii, sinteze şi altele asemenea pe marginea documentelor pregătite la nivelul instituţiilor guvernamentale; o) întărirea capacităţii manageriale a Guvernului privind fundamentarea, elaborarea, implementarea şi adaptarea politicii generale, precum şi a politicilor sectoriale; p) dezvoltarea unui mecanism integrat de coordonare a procesului de elaborare şi implementare a politicilor publice; q) eficientizarea comunicării şi coordonării în cadrul procesului de formulare şi implementare a politicii generale şi a politicilor sectoriale; r) coordonarea activităţii unităţilor care funcţionează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa; s) asigurarea organizării sistemului pentru protecţia informaţiilor clasificate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru; t) elaborarea sau avizarea, după caz, a proiectelor de acte normative în domeniul său de activitate. (2) Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte orice alte atribuţii specifice prevăzute de alte acte normative sau stabilite prin decizie a primului-ministru.  +  Articolul 4În exercitarea atribuţiilor sale Secretariatul General al Guvernului colaborează cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii şi autorităţi publice, precum şi cu persoanele fizice şi juridice.  +  Articolul 5 (1) Secretariatul General al Guvernului este condus de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, denumit în continuare ministru, ajutat de unul sau de mai mulţi secretari de stat şi subsecretari de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru. (2) Ministrul reprezintă Secretariatul General al Guvernului în relaţiile cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii şi autorităţi publice, precum şi cu persoanele fizice şi juridice. (3) Ministrul are calitatea de ordonator principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru, precum şi pentru structurile şi instituţiile prevăzute în anexa nr. 1. (4) În exercitarea atribuţiilor care îi revin ministrul emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (5) Atribuţiile secretarilor de stat şi subsecretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului.  +  Articolul 6Ministrul, secretarii de stat şi subsecretarii de stat sunt salarizaţi potrivit anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7 (1) Structurile şi instituţiile publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) În subordinea Secretariatului General al Guvernului funcţionează Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, înfiinţat prin Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, potrivit anexei nr. 2. (3) Ministrul asigură coordonarea structurilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexa nr. 3. (4) Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege pentru ministerul de resort faţă de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".  +  Articolul 8 (1) Structura organizatorică a Secretariatului General al Guvernului se aprobă prin decizie a primuluiministru. (2) În structura Secretariatului General al Guvernului funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii, birouri şi compartimente, după caz. (3) Structura organizatorică detaliată, circuitul documentelor, atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din cadrul Secretariatului General al Guvernului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al ministrului. (4) În condiţiile legii şi în limita numărului maxim de posturi, în structura Secretariatului General al Guvernului se organizează şi funcţionează unităţi de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de câte un director de proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe. (5) Structura organizatorică, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale UMP se stabilesc prin ordin al ministrului. (6) Ministrul numeşte personalul UMP şi stabileşte competenţele directorului de proiect.  +  Articolul 9 (1) În structura Secretariatului General al Guvernului funcţionează Oficiul pentru problemele veteranilor de război. (2) Coordonarea Oficiului pentru problemele veteranilor de război se asigură la nivel de secretar de stat sau de subsecretar de stat. (3) În structura Secretariatului General al Guvernului funcţionează Unitatea de Politici Publice, prin care sunt exercitate atribuţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. o)-q) şi prin care se asigură secretariatul tehnic al Consiliului Superior pentru Reforma Administraţiei Publice, Coordonarea Politicilor Publice şi Ajustare Structurală, constituit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.623/2003.  +  Articolul 10 (1) Statul de personal şi structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al ministrului. (2) Statul de funcţii şi numărul maxim de posturi ale Secretariatului General al Guvernului se stabilesc prin decizie a primului-ministru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului. (3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului încadrat în Secretariatul General al Guvernului se stabilesc prin fişa postului, elaborată în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 11 (1) Personalul din cadrul Secretariatului General al Guvernului este salarizat potrivit legii. (2) În funcţie de necesităţi, pot fi utilizate şi funcţii dintre cele prevăzute în anexa nr. V/2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 12Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 13Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 747/2003 pentru organizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 7 iulie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Eugen BejinariuMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 23 martie 2004.Nr. 405.  +  Anexa 1 Structurile şi instituţiile publice finanţateprin bugetul Secretariatului General al Guvernului1. Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului2. Departamentul pentru Relaţii Interetnice, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului3. Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile apărării naţionale, integrării europene şi justiţiei, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului4. Agenţia pentru Strategii Guvernamentale5. Comisia Naţională de Prognoză6. Institutul Naţional de Statistică7. Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor  +  Anexa 2 Organele de specialitate ale administraţiei publice centralecare funcţionează în subordinea Secretariatului General al Guvernului- Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor  +  Anexa 3 Structurile şi instituţiile publice coordonate de ministrulpentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului1. Departamentul pentru Relaţii Interetnice, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului2. Agenţia pentru Strategii Guvernamentale3. Comisia Naţională de Prognoză4. Institutul Naţional de Statistică------