DECRET nr. 146 din 27 mai 1987privind dobinzile ce se încasează şi se platesc de către bănci şi alte unităţi socialiste
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 23 din 28 mai 1987  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Incepind cu data de 1 iunie 1987 dobinzile ce se încasează şi se platesc de către bănci şi alte unităţi socialiste sînt cele prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2La creditele acordate de bănci pentru formarea şi menţinerea pe o perioadă mai indelungata a unor stocuri de produse agroalimentare, prevăzute în anexa 2, se aplică o dobinda de 1% pe an.La creditele curente acordate de bănci pentru stocurile de carbune, cocs, minereuri neferoase existente la producători, precum şi la creditele curente, acordate bazelor de aprovizionare tehnico-materiale pentru stocurile preluate de la întreprinderi în vederea redistribuirii, se aplică o dobinda de 2% pe an.  +  Articolul 3Dobinzile platite băncilor la creditele curente şi la cele pentru refacerea capacităţii de plată şi achitarea la timp a marfurilor livrate, lucrărilor executate şi serviciilor prestate, receptionate şi acceptate de beneficiari, se suporta din cheltuielile de productie sau de circulatie, după caz.Dobinzile platite băncilor la creditele curente pentru investitii se suporta din aceleasi fonduri din care se ramburseaza ratele scadente ale creditelor.Dobinzile penalizatoare platite băncilor pentru creditele nerambursate la scadenta se suporta din fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea productiei, a beneficiilor şi la impartirea beneficiilor, precum şi din beneficiul total al intreprinderii, potrivit legii.La unitatile noi în construcţie, dobinzile se încasează de bănci după punerea în functiune a acestora.  +  Articolul 4Pentru creditele nerambursate la scadenta aferente pierderilor înregistrate de unele unităţi economice în anul 1986, băncile vor aplica o dobinda de 0,5% pe an, pînă la recuperarea acestor pierderi.  +  Articolul 5Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor, pe baza documentatiilor prezentate în termen de 30 zile de către titularii de plan, vor introduce influentele rezultate din aplicarea prezentului decret în indicatorii prevăzuţi, pentru anul 1987, în planul naţional unic de dezvoltare economico-sociala, în planul financiar centralizat, precum şi în volumul şi structura bugetului de stat, în condiţii de mentinere a echilibrului financiar.  +  Articolul 6Pe data intrarii în vigoare a prezentului decret se abroga Decretul Consiliului de Stat nr. 381/1984 privind dobinzile bancare în relatiile cu unitatile socialiste, alte persoane juridice şi persoanele fizice, cu excepţia art. 5 şi a prevederilor cap. III pct. 3 din anexa nr. 1 la acest decret, precum şi orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul decret.NICOLAE CEAUSESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România  +  Anexa 1 TABELcuprinzind nivelul dobinzilor pe categorii de credite,disponibilitati în conturi şi depuneri laCasa de Economii şi Consemnatiuni
    A.Dobinzile ce se incaseaza de banci si alte unitati socialiste la creditele curente- in procente pe an -
      pentru refacerea capacitatii de plata si pentru plata furnizorilornerambursate la scadenta
    I. La creditele acordate pentru activitate de productie si de circulatie a marfurilor      
    1. Unitatilor industriale, de transporturi, prestari de servicii, comert exterior, aprovizionare si desfacere, cercetare stiintifica si proiectare, precum si unitatilor de acelasi profil ale cooperatiei mestesugaresti435
    - Pentru stocurile de zahar, ulei, faina, produse lactate, carne si produse din carne, seminte, cereale si plante tehnice, concentrate cultivate, sroturi si fainuri proteice, produse agricole insilozate in stare proaspata pentru aprovizionarea de iarna1--3**)
    - Pentru stocurile de carbune, cocs, minereu de fier si minereuri neferoase existente la producatori2--4
    - Pentru stocurile preluate de baze in vederea redistribuirii2--5
           
    2. Unitati comerciale de stat si cooperatiste, de turism, contractari si achizitii, valorificare a produselor agricole, unitatilor de productie si prestari de servicii ale cooperatiei de productie, achizitii si desfacere a marfurilor si ale consiliilor populare, precum si la creditele pentru marfuri vindute si servicii prestate cu plata in rate de unitatile autorizate2,523
           
    3. Unitatilor de constructii-montaj, foraj, geologie223
    4. Unitatilor agricole de stat, de aprovizionare tehnico-materiala a agriculturii, silvice, statiunilor pentru mecanizarea agriculturii, institutelor si statiunilor experimentale, asociatiilor economice dintre unitatile de stat si cooperatiste2***)23****)
           
    5. Cooperativele agricole de productie *****), asociatiile economice intercooperatiste si ale altor organizatii obstesti1,5***)1,53****)
           
    6. Unitatilor economice socialiste, la creditele acordate pentru:      
           
    - stocuri de material lemnos, din cazaturi si doborituri de vint sau din taieri pentru igiena padurii2--******)
    - cheltuieli de reparatii capitale3--******)
           
    7. Cantinelor-restaurant si cantinelor pentru oamenii muncii0,5--1
           
    8. Bancilor specializate, in completarea resurselor de creditare:      
    - Bancii pentru Agricultura si Industrie Alimentara1,25----
    - celorlalte banci specializate1,5----
  ------------- Notă *) La creditele acordate sau ce se acordă în baza aprobari speciale se aplică dobinda aferenta creditelor privind activitatea de baza, cu excepţia cazurilor cînd prin legi sau decrete se prevede un nivel diferit de dobinda Notă **) Se aplica numai în cazul în care nu se asigura conservarea în bune condiţii, nu se valorifica la termen din cauza calităţii necorespunzatoare a produselor sau creditul nu se ramburseaza imediat după valorificarea acestora. Notă ***) Inclusiv la creditele acordate unităţilor de preluare a produselor agricole, pentru avansurile acordate unităţilor producătoare socialiste şi altor producători. Notă ****) Inclusiv la avansurile de contractari de produse agricole, nerecuperate prin livrari de produse. Notă *****) La creditele aminate la plata pe baza unor dispozitii legale anterioare se vor aplica, pînă la rambursare, dobinzile prevăzute de actele normative respective. Notă ******) La creditele nerambursate la scadenta se va percepe dobinda aferenta sectorului economic din care face parte unitatea socialista.
           
      La creditele
    curentenerambursate la scadenta
      12
    II.La creditele acordate unitatilor economice de stat si cooperatiste pentru activitatea de investitii    
    1.Pentru completarea fondurilor de investitii*):    
    a)la obiectivele de investitii care se executa in cadrul termenului planificat de punere in functiune2,53,5
    b)la obiectivele de investitii nominalizate si cu termen de punere in functiune in plan national unic la care se depaseste termenul planificat de punere in functiune a capacitatii integrale, la valoarea creditului acordat, pe perioada de intirziere La aceleasi obiective de investitii care se pun in functiune integral inainte de termenul planificat, la valoarea creditului curent acordat pe perioada devansarii se aplica o dobinda de 2% pe an/3,53,5
    2.Pentru neconstituirea la nivelul planului a resurselor proprii destinate finantarii investitiilor3,5--
           
    III.La creditele acordate de banci si de alte unitati socialiste    
           
    1.Membrilor cooperatori si producatorilor cu gospodarie individuala la creditele pe termen mijlociu si lung pentru activitatea de investitii35
           
    2.La creditele pentru cumparari de marfuri si prestari de servicii cu plata in rate    
        56
    3.La imprumuturile acordate de cooperativele de credit membrilor cooperatori    
        5--
      In cazul nerambursarii la termenele stabilite a imprumuturilor acordate, se va plati o dobinda majorata cu doua unitati procentuale fata de dobinda curenta    
           
    4.La imprumuturile acordate membrilor caselor de ajutor reciproc organizate pe linga sindicate    
        5--
    5.La imprumuturile acordate membrilor caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor4--
    B.Dobinzile ce se platesc de banci si alte unitati socialiste la disponibilitatile banesti din conturi- in procente pe an -
    1.La disponibilitatile banesti din conturile: curente, colectoare si speciale ale:    
      - unitatilor economice de stat**) si cooperatiste   1,5
      - organizatiilor de partid, sindicale si obstesti**), ale cooperativelor de credit, ale A.S. Loto-Pronosport, ale unor persoane fizice cu exceptia celor deschise acestora la C.E.C., precum si la disponibilitatile pentru pensia suplimentara   1,8
      - La disponibilitati banesti provenite din fondurile proprii, depuse de unitatile economice in cont de depozit separat care se mentin minim un an, dobinda va fi de 3%. In cazul nerespectarii termenului minim de un an dobinda va fi de 1,5%.    
    2.La depunerile la vedere ale cetatenilor romani in conturi personale in valuta (dobinda in lei)    
          2,5
    3.La depunerile populatiei pe instrumente de economisire:    
    a)pe librete de economii cu dobinda la vedere si pe librete de economii scolare   2,5
  -------------- Notă *) La creditele aminate la plata pe baza unor dispozitii legale anterioare se vor aplica, pînă la rambursare, dobinzile prevăzute de actele normative respective. Notă **) Nu se platesc dobinzi la disponibilitatile din: conturile colectoare deschise la C.E.C. şi la cele privind fondul de solidaritate internationala şi fondul pentru înlăturarea efectelor calamitatilor; conturile speciale ale întreprinderilor de comert exterior care se deconteaza tertilor; conturile privind operaţii de transfer ale oficiilor P.T.T. La conturile privind fondurile proprii de dezvoltare economico-sociala se calculeaza dobinzi numai pentru disponibilitatile care depasesc cheltuielile de investitii prevăzute în planul anual şi bugetul de venituri şi cheltuieli.
    - in procente pe an -
    b)pe librete de economii cu dobinda si cistiguri (din care 1,5% se plateste fiecarui depunator si 0,5%, sub forma de cistiguri in numerar), pe librete de economii cu cistiguri (intreaga dobinda se acorda sub forma de cistiguri), pe librete pentru turism (intreaga dobinda se acorda sub forma de cistiguri)*)2
    c)pe librete de economii cu depuneri pe termen de cel putin un an (in cazul nerespectarii termenului de minimum un an dobinda va fi de 1,5%), la depunerile in conturile fundatiilor constituite in temeiul dispozitiilor legale de catre persoane fizice3,5
    d)pe obligatiuni C.E.C. (dobinda se acorda in intregime sub forma de cistiguri in care se include si valoarea obligatiunii iesite cistigatoare), la sumele depuse in conturi curente personale si pe carnete de cecuri cu suma limitata1,8
    e)la depunerile pe foile si timbrele de economii si la cecurile de economii scolare nu se acorda dobinzi fiecarui depunator, ci recompense colectivelor de elevi ale scolilor in cadrul diferitelor manifestari ale pionierilor si elevilor la nivel orasenesc, judetean sau pe tara. Suma necesara acordarii recompenselor se va prevedea anual in bugetul de venituri si cheltuieli al C.E.C.  
    4.La fondurile sociale ale membrilor cooperativelor de credit si ale membrilor caselor de ajutor reciproc organizate pe linga sindicatepina la 3
    5.La fondurile sociale ale membrilor caselor de ajutor reciproc ale pensionarilorpina la 2,5
    6.La disponibilitatile C.E.C. in conturi la banci3
         
      NOTA:  
      Fractiunile pina la 5 bani din calculul dobinzilor facut populatiei de catre unitatile C.E.C. se reintregesc la 5 bani.
  ----------- Notă *) Regimul de dobinda al libretelor de economii cu dobinda şi cistiguri se aplică şi la libretele cu dobinda şi cistiguri în autoturisme existente asupra populatiei. La libretele cu cistiguri în materiale de constructii şi pentru construirea de locuinte, aflate asupra populatiei, se acordă dobinda de 2% sub forma de cistiguri. La libretele pentru cumpararea de locuinte, aflate asupra populatiei, dobinda de 2% se acordă fiecarui depunator. Depunerea minima care a dat drept de participare la trageri la sorti la libretele pentru turism, cu dobinda şi cistiguri în autoturisme, cu cistiguri în materiale de constructii şi pentru construirea de locuinte iesite cîştigătoare intră în rezultatele activităţii C.E.C.
   +  Anexa 2                                 LISTA             produselor care se crediteaza cu dobinda de 1% pe an
    -Zahar-la intreprinderile de industrializare a sfeclei de zahar
    -Ulei-la intreprinderile de industrializare a semintelor oleaginoase
    -Faina-la intreprinderile de morarit si panificatie
    -Produse lactate-la intreprinderile de industrializare a laptelui
    -Carne si produse din carne-la intreprinderile de industrializare a carnii
    -Seminte-la intreprinderile specializate
    -Cereale si plante-la intreprinderile de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole
    -Concentrate cultivate, sroturi si fainuri proteice-la intreprinderile pentru nutreturi concentrate si la unitatile agricole de stat si cooperatiste
    -Produse agricole insilozate in stare proaspata pentru aprovizionarea de iarna tehnice-la intreprinderile de productie si valorificare.
  ----------