DECRET nr. 359 din 4 noiembrie 1986privind organizarea şi functionarea Comitetului de Stat pentru Preţuri
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 68 din 5 noiembrie 1986    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Comitetul de Stat pentru Preţuri, organ central al administraţiei de stat, poarta întreaga raspundere pentru infaptuirea unitara a politicii partidului şi statului în domeniul preturilor şi tarifelor.  +  Articolul 2Comitetul de Stat pentru Preţuri raspunde de aducerea la indeplinire a directivelor şi hotărîrilor de partid şi reglementarilor legale în domeniul stabilirii preturilor şi tarifelor externe la produsele şi prestarile de servicii cuprinse în planul unic de dezvoltare economico-sociala.  +  Articolul 3Comitetul de Stat pentru Preţuri asigura controlul, indrumarea şi coordonarea unitara la nivelul intregii economii a activităţii ministerelor, celorlalte organe centrale şi locale, centralelor şi întreprinderilor în domeniul stabilirii şi aplicarii preturilor şi tarifelor.  +  Articolul 4Comitetul de Stat pentru Preţuri asigura în activitatea sa aplicarea legilor, decretelor şi hotărîrilor Consiliului de Ministri.  +  Articolul 5Comitetul de Stat pentru Preţuri colaboreaza cu ministerele, celelalte organe centrale şi organele locale, în scopul indeplinirii atribuţiilor ce-i revin.  +  Articolul 6Comitetul de Stat pentru Preţuri indeplineste, în principal, atribuţiile stabilite prin prezentul decret.  +  Secţiunea 1 Atribuţii în domeniul preturilor şi tarifelor interne  +  Articolul 7Comitetul de Stat pentru Preţuri raspunde, potrivit legii, de modul în care se infaptuieste politica de preţuri şi tarife interne în întreaga economie naţionala, în care scop: a) stabileste şi raspunde de elaborarea normelor cu privire la determinarea preturilor şi tarifelor, asigurand perfectionarea continua a sistemului de preţuri; b) raspunde, împreună cu Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finanţelor şi celelalte ministere şi organe centrale de elaborarea normativelor economico-financiare cu privire la costul unitar pe produs, care să reflecte scaderea continua a costurilor de productie în conformitate cu masurile stabilite în cadrul acţiunilor de organizare şi modernizare a productiei şi a muncii; c) stabileste, împreună cu Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finanţelor şi băncile, masurile necesare pentru reducerea continua a costurilor cuprinse în normativele economico-financiare pe produs, pe seama:- scaderii greutatii produselor pe unitatea de efect util;- cresterii coeficientului de utilizare a materiilor prime şi materialelor în condiţiile valorificarii superioare a acestora;- reducerii consumurilor de materiale provenite din import;- sporirea ponderii materiilor prime şi materialelor din recuperari;- economisirii la maximum a consumurilor de combustibili şi energie electrica pe unitatea de produs;- reducerii pe unitatea de produs a amortizarii şi a cheltuielilor cu reparatiile, în concordanta cu indicii aprobati de folosire a masinilor şi utilajelor, potrivit prevederilor de plan;- cresterii gradului de integrare a produselor;- sporirii productivitatii muncii exprimata în ore-om pe produs, dimensionate pe bază de norme de muncă aprobate pe operaţii şi produse; d) acţionează cu ministerele, celelalte organe centrale şi locale pentru ca tarifele noilor produse şi servicii să fie stabilite:- în stricta concordanta cu prevederile legii şi avînd la baza, ca limita maxima, costurile de productie normate, aprobate prin plan, şi normativele economico-financiare cu privire la costul unitar pe produs;- în condiţiile fabricarii rentabile a produselor şi prestarii serviciilor, asigurandu-se cel puţin nivelul rentabilitatii existent în preţul produselor de corelare, pe grupa din care face parte noul produs sau pe intreprindere, după caz;- în limita nivelului rezultat din compararea valorii de intrebuintare a noilor produse şi servicii cu a celor similare existente în tara şi pe plan mondial, astfel ca să se asigure incadrarea preturilor şi tarifelor noilor produse şi servicii în scara de preţuri existenta;- astfel încît să contribuie la cresterea eficientei economice atît la producător, cat şi la beneficiarii produselor respective, a competitivitatii la export şi la ieftinirea investitiei; e) stabileste nivelul preturilor şi tarifelor la produsele şi serviciile ale caror preţuri şi tarife se aproba, potrivit legii, prin decret al Consiliului de Stat, decret prezidential sau, după caz, hotărîre a Consiliului de Ministri; f) stabileste nivelul preturilor şi tarifelor la produsele şi serviciile ale caror preţuri şi tarife se aproba, potrivit legii, de ministere, celelalte organe centrale şi locale; g) stabileste nivelul preturilor produselor noi prevăzute în documentatiile tehnico-economice ale noilor capacitati de productie; h) urmareste şi acţionează, împreună cu celelalte organe centrale şi locale, pentru ca nivelul general al preturilor şi tarifelor sa evolueze strict în limitele aprobate prin plan;I) elaboreaza, împreună cu ministerele şi celelalte organe centrale, propuneri cu privire la modificările ce se impun a se aduce în nivelul şi corelatia preturilor şi tarifelor, ţinînd seama de evolutia costurilor şi a preturilor externe de import ale materiilor prime de baza;J) elaboreaza, în colaborare cu ministerele şi celelalte organe centrale, proiecte de plan cu privire la dinamica preturilor şi prognoze pe termen lung privind evolutia preturilor şi tarifelor la produsele şi serviciile de importanţa deosebită pentru economia naţionala şi pentru nivelul de trai al populatiei; k) analizeaza, împreună cu ministerele, celelalte organe centrale şi locale, influenţa preturilor şi tarifelor asupra dinamicii şi diversificarii productiei, circulaţiei normale a marfurilor, consumului, valorificarii superioare a resurselor şi cresterii eficientei activităţii economice şi nivelului de trai al populatiei, luand sau propunand, potrivit atribuţiilor lor legale, masurile corespunzătoare; l) întocmeşte, împreună cu ministerele şi celelalte organe centrale, precum şi cu organele locale, studii şi propuneri cu privire la perfectionarea sistemului, nivelului şi corelatiilor de preţuri şi tarife din economia naţionala.  +  Secţiunea a 2-a Atribuţii în domeniul preturilor şi tarifelor externe  +  Articolul 8Comitetul de Stat pentru Preţuri raspunde de aducerea la indeplinire a directivelor, hotărîrilor de partid şi legilor tarii cu privire la stabilirea preturilor şi tarifelor externe, în care scop: a) stabileste, împreună cu Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperarii Economice Internationale, pe baza propunerilor ministerelor şi celorlalte organe centrale, nivelul preturilor şi tarifelor externe şi cursurile de revenire pentru marfurile de export şi de import, precum şi pentru lucrarile de constructii-montaj şi prestarile de servicii executate în strainatate, urmarind ca acestea să asigure sporirea eficientei exportului, importului şi a lucrărilor şi prestarilor de servicii executate în strainatate, pe calea obtinerii de preţuri şi tarife externe avantajoase şi comercializarii produselor care ofera o valorificare superioara a materiilor prime şi manoperei.Nivelul preturilor şi tarifelor externe, al cursurilor de revenire, precum şi nivelurile de valorificare la export, se supun spre aprobare, potrivit legii, şi se includ în planurile anuale şi cincinale; b) ia măsuri, împreună cu ministerele economice, Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperarii Economice Internationale, Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor, pentru incadrarea exportului şi importului în preturile externe şi cursurile de revenire planificate.Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperarii Economice Internationale va elibera autorizaţii de export şi de import pe fiecare tranzactie în parte numai pentru produsele la care preturile externe obtinute se încadrează la preţul aprobat. În situaţiile în care nu se realizează preturile externe aprobate, incheierea tranzactiilor comerciale internationale se va face pe baza aprobării date potrivit legii, la propunerea Comitetului de Stat pentru Preţuri, Ministerului Finanţelor, Comitetului de Stat al Planificarii şi Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperarii Economice Internationale, insusita de Consiliul de Ministri; c) stabileste măsuri, împreună cu ministerele şi celelalte organe centrale, pentru sporirea eficientei exportului pe calea reducerii permanente a costurilor de productie corespunzător prevederilor planului şi normativelor economico-financiare, precum şi prin îmbunătăţirea continua a calităţii şi a modului de prezentare a produselor şi a prestarilor de servicii, astfel încît să se asigure obtinerea de preţuri şi tarife externe la nivelul preturilor şi tarifelor mondiale pentru produsele şi serviciile similare; d) asigura corelatii corespunzătoare între preturile externe ale materiilor prime şi preturile de export ale produselor prelucrate, urmarind valorificarea superioara a materiilor prime şi cresterea eficientei exportului; e) urmareste sistematic evolutia preturilor externe şi tendintele conjuncturale ale pieţei internationale şi, împreună cu Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperarii Economice Internationale şi ministerele producătoare pentru export, prezinta propuneri de adaptare a preturilor externe şi a cursurilor de revenire aprobate, în cazurile cînd aceasta este necesar în raport cu schimbările intervenite în preturile externe, în condiţiile asigurarii eficientei operaţiunilor de export şi import; f) avizeaza propunerile ministerelor de participare la licitatii pentru proiecte industriale, agrozootehnice, transporturi, executari de lucrari şi în alte domenii, în ceea ce priveste preţul extern şi cursul de revenire; g) analizeaza şi raporteaza periodic, împreună cu Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finanţelor, Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperarii Economice Internationale şi celelalte organe centrale cu activitate de comert exterior, modul de realizare a preturilor externe şi a cursurilor de revenire la export, import, executari de lucrari şi prestări de servicii în strainatate comparativ cu evolutia preturilor mondiale şi prezinta propunerile de măsuri necesare; h) asigura documentarea curenta cu privire la evolutia preturilor externe, a principalelor tranzactii, a cererilor şi ofertelor de marfuri pe piaţa internationala, pe baza datelor operative furnizate de Institutul de economie mondiala şi a altor surse, potrivit legii; i) face propuneri, împreună cu Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperarii Economice Internationale, Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor, pentru îmbunătăţirea metodologiei de determinare a eficientei exportului şi importului şi de calculare a indicatorilor de eficienta a activităţii de comert exterior.  +  Secţiunea a 3-a Atribuţii în domeniul controlului preturilor şi tarifelor  +  Articolul 9Comitetul de Stat pentru Preţuri asigura controlul la nivelul intregii economii cu privire la aplicarea preturilor şi tarifelor, în care scop: a) controlează şi urmareste la ministere, celelalte organe centrale, la organele locale şi la unitatile economice modul în care se aplică preturile şi tarifele interne şi se încadrează în preturile şi tarifele externe planificate şi informeaza periodic şi ori de cate ori este nevoie Consiliul de Ministri; b) asigura indrumarea compartimentelor de preţuri din unitatile socialiste şi coordonează întreaga activitate de control în domeniul preturilor şi tarifelor exercitata de ministere, celelalte organe centrale, organe locale, precum şi de unitatile economice; c) verifica la ministere, celelalte organe centrale, la organele locale şi la unitatile economice modul cum se asigura incadrarea în normativele economico-financiare a cheltuielilor materiale şi de manopera care stau la baza stabilirii preturilor şi tarifelor, precum şi incadrarea în preturile externe şi cursurile de revenire aprobate prin plan; d) controlează la ministere, celelalte organe centrale, la organele locale şi la unitatile economice activitatea acestora în domeniul preturilor şi tarifelor interne şi externe; e) controlează modul cum se aduc la indeplinire normele legale în domeniul preturilor la produsele destinate consumului intern, pentru export, la cele provenite din import, precum şi la tarifele pentru serviciile prestate; cere ministerelor, celorlalte organe centrale şi organelor locale de stat, organizaţiilor cooperatiste şi altor organizaţii obstesti, precum şi unităţilor din subordinea acestora, sa ia măsuri pentru înlăturarea deficientelor şi abaterilor constatate şi pentru sanctionarea celor vinovati, informand Consiliul de Ministri în situaţiile în care deficientele sau abaterile nu au fost eliminate; f) controlează şi ia măsuri, împreună cu Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor, pentru asigurarea concordantei dintre prevederile standardelor de stat şi nivelul preturilor; g) urmareste plata la buget, potrivit legii, a beneficiului suplimentar realizat prin cresterea nejustificata a rentabilitatii, constatata prin actiunile de control efectuate sau rezultata din postcalculatiile produselor noi; de asemenea, urmareste reducerea corespunzătoare a preturilor şi tarifelor stabilite greşit, precum şi recalcularea pentru anul în curs a realizării sarcinilor de plan economic şi financiar; h) verifica modul de stabilire, de către comitetele executive ale consiliilor populare, a preturilor maximale de mercurial, a tarifelor maximale pentru servicii, precum şi aplicarea acestora de către producătorii care desfac produsele pe piaţa taraneasca, meseriasii sau alti prestatori particulari care presteaza servicii pentru populatie, luand masurile necesare pentru incadrarea în preturile şi tarifele legale.  +  Secţiunea a 4-a Alte atribuţii  +  Articolul 10Comitetul de Stat pentru Preţuri mai indeplineste şi urmatoarele atribuţii: a) prezinta Consiliului de Ministri rapoarte şi informari cu privire la evolutia preturilor şi tarifelor în economie, la tendinta preturilor pe piaţa internationala, propunand masurile ce se impun; b) colaboreaza cu Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finanţelor, Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperarii Economice Internationale, precum şi cu ministerele şi celelalte organe centrale, la elaborarea planului naţional unic de dezvoltare economico-sociala şi a bugetului de stat în problemele privind preturile interne şi preturile externe de export şi import; c) colaboreaza cu Directia Centrala de Statistica, cu ministerele şi celelalte organe centrale la determinarea indicilor de preţuri şi la urmarirea modului de realizare a preturilor externe de export-import prevăzute în plan; d) avizeaza proiectele de acte normative şi cu alt caracter, elaborate de ministere şi alte organe centrale, care intereseaza sfera sa de activitate, în vederea prezentarii lor la aprobare; e) elaboreaza, pe baza şi în vederea executarii legii, norme în domeniul preturilor şi tarifelor, precum şi bareme şi normative de calcul; f) acorda asistenţa tehnica de specialitate organelor şi organizaţiilor socialiste în probleme ce intră în sfera sa de activitate; g) asigura aplicarea politicii partidului şi statului de selectionare, pregatire, perfectionare şi promovare a personalului din aparatul propriu şi din unitatile subordonate, potrivit legii; h) colaboreaza cu organele similare din alte state şi cu organizaţii internationale, la care Republica Socialista România este parte, în probleme privind domeniul sau de activitate; i) coordonează editarea de către ministere şi celelalte organe centrale şi locale a cataloagelor de preţuri şi tarife; j) raspunde de indeplinirea şi a altor atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 11Comitetul de Stat pentru Preţuri are dreptul sa ceara de la organele şi organizaţiile socialiste informaţiile şi datele necesare indeplinirii atribuţiilor sale, fiind obligate sa i le puna la dispoziţie.  +  Capitolul III Organizare şi functionare  +  Articolul 12Comitetul de Stat pentru Preţuri este condus de consiliul de conducere, care hotaraste în problemele generale privind activitatea comitetului; conducerea colectiva a activităţii operative a comitetului şi asigurarea aducerii la indeplinire a hotărîrilor consiliului de conducere se realizează prin biroul executiv al acestuia.Consiliul de conducere al comitetului şi biroul executiv al acestuia, organe cu caracter deliberativ, sînt organizate şi funcţionează potrivit Decretului nr. 76/1973 privind conducerea ministerelor şi a celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat pe baza principiului conducerii colective.  +  Articolul 13Comitetul de Stat pentru Preţuri are în conducerea sa un presedinte şi 2 vicepresedinti.Preşedintele Comitetului de Stat pentru Preţuri este membru al Consiliului de Ministri şi se numeste prin decret prezidential.Vicepresedintii Comitetului de Stat pentru Preţuri se numesc prin decret prezidential, iar atribuţiile acestora se stabilesc de consiliul de conducere al comitetului.  +  Articolul 14Preşedintele informeaza Consiliul de conducere al Comitetului de Stat pentru Preţuri asupra principalelor probleme rezolvate în perioada dintre şedinţe.  +  Articolul 15Preşedintele reprezinta Comitetul de Stat pentru Preţuri în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii din tara, precum şi în relatiile internationale.  +  Articolul 16Comitetul de Stat pentru Preţuri are urmatoarea structura organizatorica: a) Directia preturilor interne; b) Directia preturilor externe şi eficienta comerţului exterior; c) Directia sinteza, plan şi coordonare a preturilor; d) Inspectoratul de stat pentru controlul preturilor; c) Serviciul organizare, personal, invatamant, retribuire, protocol, financiar-contabilitate, documente secrete şi secretariatul-administrativ.Structura organizatorica pe compartimente de muncă şi numărul maxim de personal în aparatul Comitetului de Stat pentru Preţuri sînt prevăzute în anexele nr. 1*) şi 2*).Atribuţiile şi normele de functionare ale compartimentelor din structura Comitetului de Stat pentru Preţuri se stabilesc, potrivit legii, prin regulamentul de organizare şi functionare, care se aproba de consiliul de conducere al comitetului.  +  Articolul 17Inspectoratul de stat pentru controlul preturilor este condus de un director general.În subordinea Inspectoratului de stat pentru controlul preturilor se organizeaza şi funcţionează inspectoratele de stat judetene pentru controlul preturilor şi Inspectoratul de stat pentru controlul preturilor al municipiului Bucureşti.  +  Capitolul IV Dispozitii finale  +  Articolul 18Prevederile Decretului nr. 367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea rationala a personalului din unitatile socialiste, a caror aplicabilitate a fost prelungita prin Decretul nr. 420/1985, nu se aplică pînă la 31 decembrie 1987 posturilor din unitatile de la şi la care se transfera personalul ca urmare a prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 19Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor pe baza propunerilor Comitetului de Stat pentru Preţuri, vor supune spre aprobare modificările ce decurg din aplicarea prezentului decret în bugetul de stat şi în planul naţional unic de dezvoltare economico-sociala pe anul 1986, pentru Comitetul de Stat pentru Preţuri.  +  Articolul 20Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 21Decretul nr. 317/1972 privind organizarea şi functionarea Comitetului de Stat pentru Preţuri, cu modificările ulterioare, se abroga.--------- Notă *) Anexele se comunică instituţiilor interesate.NICOLAE CEAUSESCUPreşedintele Republicii Socialiste România-------------