DECRET nr. 245 din 4 iulie 1986privind înfiinţarea unor unităţi în sistemul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 44 din 5 iulie 1986  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Pe data de 1 iulie 1986 se infiinteaza intreprinderea-antrepriza canal Dunăre Bucureşti, cu sediul în comuna 30 Decembrie, Sectorul agricol Ilfov, municipiul Bucureşti, în subordinea Centralei -antrepriza generală de constructii hidrotehnice Constanta, de sub indrumarea şi controlul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, avînd ca obiect de activitate executarea obiectivului de investitii "Canal Dunăre-Bucureşti".  +  Articolul 2Intreprinderea-antrepriza canal Dunăre-Bucureşti funcţionează pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, este unitate cu personalitate juridica, se organizeaza potrivit normelor legale cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat şi prevederilor Decretului nr. 92/1984 privind îmbunătăţirea organizarii unităţilor de constructii-montaj, în vederea preluării executiei lucrărilor în antrepriza.  +  Articolul 3Intreprinderea-antrepriza canal Dunăre-Bucureşti se încadrează în gradul special de organizare, grupa a II-a de ramuri, şi are structura organizatorica prevăzută în anexa nr. 1*). Unitatile din componenta intreprinderii, precum şi subunitatile acestora, se încadrează în gradele de organizare prevăzute în anexa nr. 2*)  +  Articolul 4Pe data de 1 iulie 1986 se infiinteaza Administratia canalului Dunăre-Bucureşti, cu sediul în comuna 30 Decembrie, Sectorul agricol Ilfov, municipiul Bucureşti, în subordinea Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor - Departamentul transporturilor navale, avînd ca obiect de activitate asigurarea condiţiilor de realizare a obiectivului de investitii "Canal Dunăre-Bucureşti", finantarea, supravegherea, urmarirea şi decontarea lucrărilor executate, precum şi procurarea utilajelor şi echipamentelor, în calitate de beneficiar al investitiei.  +  Articolul 5Administratia canalului Dunăre-Bucureşti raspunde de realizarea obiectivului de investitii la parametrii şi cu indicatorii tehnico-economici aprobati şi are urmatoarele atribuţii principale: a) contracteaza execuţia lucrărilor de constructii-montaj, precum şi a utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor necesare canalului, asigura finantarea acestora; b) contracteaza documentatiile de studii, cercetare, proiectare, ia măsuri pentru avizarea şi aprobarea acestora, potrivit legii, asigura finantarea şi decontarea lor; c) efectueaza controlul calităţii şi receptia pe parcurs a lucrărilor executate, urmareste şi verifica ca decontarea lucrărilor să se faca în stricta concordanta cu stadiile fizice efective realizate şi în cadrul proiectelor aprobate; d) asigura, la termenele şi în condiţiile prevăzute de grafice şi contracte, predarea amplasamentelor libere de orice sarcina, precum şi a utilajelor şi instalaţiilor ce cad în sarcina sa; e) întocmeşte documentaţia privind ocuparea terenurilor şi scoaterea lor din circuitul agricol şi silvic, precum şi pentru dezafectarea fondurilor fixe afectate de lucrarile canalului; f) participa la probele tehnologice ale instalaţiilor şi echipamentelor ce urmeaza să fie inglobate în construcţie, precum şi ale mijloacelor fixe ce urmeaza să între în dotarea unităţii; g) elaboreaza norme pentru exploatarea şi întreţinerea canalului Dunăre-Bucureşti; urmareste comportarea construcţiilor şi instalaţiilor din dotare; h) asigura recrutarea, pregătirea şi perfectionarea personalului necesar exploatarii şi intretinerii canalului; i) întocmeşte cartea construcţiei, precum şi regulamentele şi instrucţiunile tehnice de serviciu pentru personalul de exploatare şi întreţinere.  +  Articolul 6Administratia canalului Dunăre-Bucureşti se încadrează în gradul I de organizare, grupa a IV-a de ramuri, şi are structura organizatorica potrivit anexei nr. 3*). Pînă la deschiderea navigatiei pe canal, numărul personalului de administratie este de 30.  +  Articolul 7Cheltuielile privind functionarea Administraţiei canalului Dunăre-Bucureşti, inclusiv cele pentru pregătirea personalului, pînă la punerea în functiune a canalului, se suporta din devizul general al obiectivului de investitii "Canal Dunăre-Bucureşti".  +  Articolul 8Pe data de 1 iulie 1986 se infiinteaza Grupul de transport auto, unitate fără personalitate juridica, cu sediul în comuna 30 Decembrie, Sectorul agricol Ilfov, municipiul Bucureşti, în subordinea Centralei de transporturi auto, de sub indrumarea şi controlul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, avînd ca obiect de activitate efectuarea transporturilor cu mijloace auto la obiectivul de investitii "Canal Dunăre-Bucureşti".  +  Articolul 9Grupul de transport auto are, în principal, urmatoarele atribuţii: a) executa, pe baza contractelor economice, transporturile stabilite de antreprenorul general al obiectivului de investitii "Canal Dunăre-Bucureşti"; b) organizeaza şi conduce activitatea formatiilor de transport participante la lucrarile de baza, organizare de santier şi conexe, la termenele stabilite; c) ia măsuri operative de programarea formatiilor de transport în functie de necesitatile de lucru, în corelare cu capacitatile utilajelor de constructii. d) raspunde de modul cum personalul muncitor din formatiile de transport auto respecta ordinea şi disciplina la locul de muncă; e) asigura întreţinerea şi repararea autovehiculelor, precum şi aprovizionarea acestora cu combustibil, lubrifianti, anvelope şi piese de schimb; f) raspunde, potrivit legii, de incadrarea în consumurile specifice de combustibili, lubrifianti şi resurse materiale; g) analizeaza, împreună cu unitatile de constructii, modul cum au fost indeplinite sarcinile fizice şi ia măsuri operative pentru realizarea acestora.  +  Articolul 10Grupul de transport auto funcţionează pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economice, are structura organizatorica prevăzută în anexa nr. 4*) şi un aparat de lucru compus din 15 posturi de execuţie tehnico-operativa şi 8 posturi de administratie.Personalul incadrat în aparatul de lucru al Grupului de transport auto va fi retribuit, potrivit legii, cu retributia corespunzătoare întreprinderilor de transport auto incadrate în grupa a IV-a de ramuri, gradul I de organizare.  +  Articolul 11Intreprinderea-antrepriza canal Dunăre-Bucureşti şi Administratia canalului Dunăre-Bucureşti se doteaza cu cate un autoturism de teren pentru transport persoane în interesul serviciului şi cate un microbuz TV, iar Institutul de proiectari transporturi auto, navale şi aeriene, cu un microbuz TV, completandu-se în mod corespunzător anexele la Decretul nr. 277/1979 şi la Decretul nr. 377/1979, pentru Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor.  +  Articolul 12Prevederile Decretului nr. 367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea rationala a personalului din unitatile socialiste, a caror aplicare a fost prelungita prin Decretul nr. 420/1985, nu se aplică la unitatile care participa la execuţia şi proiectarea obiectivului de investitii "Canal Dunăre-Bucureşti", pînă la 31 decembrie 1989.  +  Articolul 13Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor, ţinînd seama de volumul lucrărilor de investitii cu profil hidrotehnic prevăzute pentru perioada 1987-1992, va prezenta, pînă la 31 martie 1987, propuneri de organizare a unităţilor de constructii-montaj cu acest profil, iar pînă la data de 30 iunie 1990, propuneri de reorganizare a Administraţiei canalului Dunăre-Bucureşti, ţinînd seama de sarcinile ce-i revin acestei unităţi pe timpul exploatarii.  +  Articolul 14Anexa nr. 1 "Lista centralelor-antrepriza generală, trusturile-antrepriza generală şi întreprinderilor -antrepriza de constructii-montaj, care se infiinteaza" la Decretul nr. 92/1984 privind îmbunătăţirea organizarii unităţilor de constructii-montaj, în vederea preluării executiei lucrărilor în antrepriza, se completeaza potrivit anexei nr. 5.  +  Articolul 15Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul decret.----------- Notă *) Anexa se comunică instituţiilor interesateNICOLAE CEAUSESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România  +  Anexa 5 COMPLETAREAanexei nr. 1 la Decretul nr. 92/1984
    Nr. crt.Denumirea unitatiiSediul*) Localitatea JudetulSubordonareaObiectivul de activitate Grupa de ramuraGrad de organizare
    Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor
     
    5.Intreprinderea- antrepriza canal Dunare-Bucuresticomuna 30 Decembrie, sectorul agricol Ilfov, municipiul BucurestiCentrala-antrepriza generala de constructii hidrotehnice Constanta "Canal Dunare Bucuresti"Executarea obiectivului de investitii IISpecial
  Notă *) Pînă la construirea spatiilor necesare, intreprinderea va functiona în comuna Bragadiru, Sectorul agricol Ilfov, municipiul Bucureşti. ----------