ORDIN nr. 423 din 15 martie 2004pentru modificarea şi completarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 38/2003
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 19 martie 2004  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,având în vedere prevederile art. 24 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 bis din 27 februarie 2003, se modifică şi se completează astfel:1. La punctul 2, litera c) va avea următorul cuprins:"c) Auditul de regularitate - reprezintă examinarea acţiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectării ansamblului principiilor, regulilor procedurale şi metodologice, conform normelor legale."2. La punctul 3, litera c) va avea următorul cuprins:"c) Compartimentele de audit public intern - în Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern se utilizează noţiunea de lt; lt;compartiment gt; gt; în sens generic. Structura funcţională de bază în domeniul auditului public intern se va stabili după parcurgerea următoarelor etape:- identificarea tuturor activităţilor desfăşurate atât în cadrul entităţii publice, cât şi în structurile subordonate în care aceasta exercită în mod direct misiuni de audit intern;- identificarea riscurilor asociate activităţilor;- identificarea formelor de control intern ataşate fiecărei activităţi;- stabilirea riscurilor reziduale ca urmare a exercitării formelor de control;- stabilirea fondului de timp necesar efectuării misiunilor de audit intern care să acopere activităţile la care se menţine un risc rezidual mare/mediu.După determinarea volumului activităţii de audit şi a numărului de posturi necesare se va stabili, prin conexare cu cadrul legal care reglementează organizarea instituţiilor publice, tipul concret al structurii de organizare."3. Punctul 3.1.3 va avea următorul cuprins:"3.1.3. Sarcina urmăririi îndeplinirii condiţiilor de instituţie publică mică se face de către conducătorul instituţiei în cauză, care are obligaţia să înştiinţeze compartimentul de audit public intern din cadrul DGFP teritoriale despre statutul său."4. Punctul 3.1.4 va avea următorul cuprins:"3.1.4. Instituţiile publice mici ale căror cheltuieli bugetare au depăşit pragul anual de 100.000 euro, o perioadă de 3 ani consecutivi, au obligaţia de a-şi constitui compartiment de audit public intern până la sfârşitul primului trimestru al anului următor. Entităţile publice care au organizat compartimente de audit public intern proprii şi devin instituţii publice mici trebuie să înştiinţeze compartimentele de audit public intern din cadrul DGFP teritoriale despre noul statut, în termen de 30 de zile de la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 2 lit. j) din Legea nr. 672/2002."5. La punctul 4, litera g) va avea următorul cuprins:"g) în cazul identificării unor iregularităţi semnificative sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate.În situaţia în care în timpul misiunilor de audit public intern se constată abateri de la regulile procedurale şi metodologice, respectiv de la prevederile legale, aplicabile structurii/activităţii/ operaţiunii auditate, auditorii interni trebuie să înştiinţeze conducătorul entităţii publice şi structura de inspecţie sau o altă structură de control intern stabilită de conducătorul entităţii publice, în termen de 3 zile.Cazurile de identificare a iregularităţilor şi fraudelor sunt prezentate în capitolul referitor la raportările periodice şi anuale.În cazul identificării unor iregularităţi majore, auditorul intern poate continua misiunea sau poate să o suspende cu acordul conducătorului entităţii care a aprobat-o, dacă din rezultatele preliminare ale verificării se estimează că prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele stabilite (limitarea accesului, informaţii insuficiente etc.)."6. La punctul 5.2.2.1 litera a), prima liniuţă va avea următorul cuprins:"- candidaţii pentru funcţia de şef al compartimentului de audit public intern depun la compartimentul de audit public intern de la organul ierarhic imediat superior următoarele documente: curriculum vitae; minimum două scrisori de recomandare de la persoane calificate, prin care să li se ateste calităţile profesionale, manageriale şi morale; o lucrare de concepţie privind organizarea şi exercitarea auditului public intern într-o entitate publică din domeniul căreia îi aparţine entitatea unde concurează; o declaraţie privind respectarea prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni;"7. La punctul 5.3.1 paragraful 2, a cincea liniuţă va avea următorul cuprins:"- capacitatea de a comunică oral şi în scris, de a putea expune clar şi convingător obiectivele, constatările şi recomandările fiecărei misiuni de audit public intern."8. La punctul 5.3.1, paragraful 4 va avea următorul cuprins:"Indiferent de natura lor, misiunile de audit public intern vor fi încredinţate acelor persoane care au pregătirea şi experienţa corespunzătoare nivelului de complexitate al sarcinii."9. La punctul 5.3.3, paragraful 2 va avea următorul cuprins:"Şeful compartimentului de audit public intern, respectiv conducerea entităţii publice, va asigura condiţiile necesare perfecţionării profesionale, perioada destinată în acest scop fiind de minimum 15 zile pe an."10. Punctul 5.4.1 va avea următorul cuprins:"Şeful compartimentului de audit public intern trebuie să elaboreze un program de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii sub toate aspectele activităţii de audit public intern. Programul trebuie să asigure ca normele, instrucţiunile şi codul etic să fie respectate de auditorii interni."11. La punctul 6.2.1, paragraful 2 va avea următorul cuprins:"Auditul public intern trebuie să evalueze riscurile aferente operaţiilor şi sistemelor informatice ale entităţii publice, privind:- fiabilitatea şi integritatea informaţiilor financiare şi operaţionale;- eficacitatea şi eficienţa operaţiilor;- protejarea patrimoniului;- respectarea legilor, reglementărilor şi procedurilor."12. La punctul 8.6.5, litera e) va avea următorul cuprins:"e) stabilirea punctajului total al criteriului utilizat (T). Se atribuie un factor de greutate şi un nivel de risc fiecărui criteriu. Produsul acestor doi factori dă punctajul pentru criteriul respectiv, iar suma punctajelor pentru o anumită operaţie/activitate auditabilă conduce la determinarea punctajului total al riscului operaţiei/activităţii respective. Punctajul total al riscului se obţine utilizându-se formula:                   n             T = Σ P(i) x N(i),                 i=1unde:P(i) = ponderea riscului pentru fiecare criteriu;N(i) = nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu utilizat."13. La punctul 8.6.5 litera g), tabelul "Puncte tari şi puncte slabe" va avea următorul cuprins:┌────────────┬────────────┬──────────┬─────────────────────────────┬───────────┐│ "Domeniu │ Obiective │ Riscuri │ Opinie │Comentariu │├────────────┼────────────┼──────────┼──────┬────────────┬─────────┼───────────┤│ │ │ │ T/S │ Consecinţe │Gradul de│ ││ │ │ │ │ │încredere│ │├────────────┼────────────┼──────────┼──────┼────────────┼─────────┼───────────┤├────────────┼────────────┼──────────┼──────┼────────────┼─────────┼───────────┤└────────────┴────────────┴──────────┴──────┴────────────┴─────────┴───────────┘unde:T = tare;S = slab."14. La punctul 8.8.1, ultimul paragraf va avea următorul cuprins:"Entitatea auditată poate solicita amânarea misiunii de audit, în cazuri justificate (interese speciale, lipsa de timp, alte circumstanţe). Amânarea trebuie discutată cu şeful compartimentului de audit public intern şi notificată la conducătorul entităţii publice."15. La punctul 9.2.1.1, litera d) va avea următorul cuprins:"d) Confirmarea: solicitarea informaţiei din două sau mai multe surse independente (a treia parte) în scopul validării acesteia;"16. Punctul 10.5 va avea următorul titlu:"10.5. Definitivarea Raportului de audit public intern"17. La punctul 17 PROCEDURA P-05 ANALIZA RISCURILOR, tabelul "Puncte tari şi puncte slabe" din cadrul Modelului C-01 va avea următorul cuprins:┌────────────┬────────────┬──────────┬─────────────────────────────┬───────────┐│ "Domeniu │ Obiective │ Riscuri │ Opinie │Comentariu │├────────────┼────────────┼──────────┼──────┬────────────┬─────────┼───────────┤│ │ │ │ T/S │ Consecinţe │Gradul de│ ││ │ │ │ │ │încredere│ │├────────────┼────────────┼──────────┼──────┼────────────┼─────────┼───────────┤├────────────┼────────────┼──────────┼──────┼────────────┼─────────┼───────────┤└────────────┴────────────┴──────────┴──────┴────────────┴─────────┴───────────┘unde:T = tare;S = slab."18. La punctul 20 PROCEDURA P-08 COLECTAREA INFORMAŢIILOR DIN CHESTIONARUL - LISTA DE VERIFICARE se elimină activitatea de audit de la nr. crt. 25.19. La punctul 23 PROCEDURA P-11 ŞEDINŢA DE ÎNCHIDERE, expresia "Raportul de audit" se înlocuieşte cu expresia "Proiectul Raportului de audit".20. La punctul 29 PROCEDURA P-17 DIFUZAREA RAPORTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN, subpunctul "Proceduri" va avea următorul cuprins:
      "Proceduri:
  Auditorii 1. Transmit Raportul de audit public intern, rezultatele concilierii şi punctul de vedere al entităţii/structurii auditate la conducătorul entităţii care a aprobat misiu- nea de audit public intern. 2. Pentru instituţia publică mică Raportul de audit public intern se transmite conducătorului acesteia spre avizare
  Conducătorul Compartimentului de audit public intern 3. Semnează şi transmite Raportul de audit public intern conducătorului entităţii/structurii auditate.
  Conducătorul entităţii/struc- turii auditate 4. Analizează şi avizează Raportul de audit public intern.
  Auditorii 5. Transmit entităţii/structurii auditate recomandările aprobate.
  Conducătorul entităţii/struc- turii auditate 6. Transmite la UCAAPI sau la organul ierarhic superior o informare despre recomandările care nu au fost avizate, însoţită de documentaţia de susţinere."
   +  Articolul IIPrezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 15 martie 2004.Nr. 423------------