TRATAT din 16 ianuarie 1991între România şi Republica Populara Chineza privind asistenţa juridica în materie civila şi penala
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 3 martie 1992    România şi Republica Populara Chineza (denumite în continuare cele doua părţi contractante), în dorinţa de a dezvolta în continuare relatiile de prietenie dintre ele şi de a perfectiona şi adinci colaborarea în domeniul asistentei juridice, au hotarit sa incheie prezentul tratat.În acest scop, cele doua părţi contractante au desemnat ca împuterniciţi:- din partea României, Teodor Melescanu, subsecretar de stat la Ministrul Afacerilor Externe;- din parte Republicii Populare Chineze, Tian Zengpei, adjunct al ministrului afacerilor externe, care, după schimbul deplinelor puteri, gasite în buna şi cuvenita forma, au convenit asupra urmatoarelor:  +  Capitolul 1  +  Articolul 1Definitii1. În sensul prezentului tratat: a) prin cauze civile se înţeleg cauzele de drept civil, drept al familiei, drept comercial şi dreptul muncii; b) prin institutii competente se înţeleg instantele judecătorești, procuraturile şi alte organe competente în materie civila şi penala.2. Dispozitiile prezentului tratat referitoare la cetatenii celor două părţi contractante se aplică, în mod corespunzător, şi persoanelor juridice înfiinţate în conformitate cu legile părţii contractante pe teritoriul careia îşi au sediul, dacă în legislatia interna nu se prevede altfel.  +  Articolul 2Ocrotirea juridica1.Cetatenii uneia dintre părţile contractante se vor bucura de aceeasi ocrotire juridica pe care cealalta parte contractantă o acorda cetatenilor proprii în conformitate cu legislatia sa. În mod corespunzător, ei sînt indreptatiti sa intenteze acţiuni ori să prezinte cereri autorităţilor competente ale celeilalte părţi contractante în aceleasi condiţii ca şi cetatenii acesteia.2. La cerere, instituţiile competente ale unei părţi contractante îndrumă pe cetatenii celeilalte părţi contractante pentru a-şi asigura reprezentarea de care au nevoie în susţinerea cauzelor lor legitime.  +  Articolul 3Acordarea asistentei juridiceCele doua părţi contractante îşi acorda reciproc, la cerere, asistenţa juridica în cauzele civile şi penale, în condiţiile prevăzute în prezentul tratat  +  Articolul 4Scutirea de cautiuneCautiunea privind garantarea cheltuielilor de procedura nu va fi ceruta de tribunalele competente ale uneia dintre părţile contractante cetatenilor celeilalte părţi contractante pe motiv ca sînt straini.  +  Articolul 5Plata prealabila a cheltuielilor de proceduraCetatenii uneia dintre părţile contractante vor plati anticipat cheltuielile de procedura pe teritoriul celeilalte părţi contractante în aceleasi condiţii ca şi cetatenii acesteia.  +  Articolul 6Reducerea şi scutirea de cheltuieli de procedura şi de plată prealabila a cheltuielilor de proceduraCetatenii unei părţi contractante pot solicita pe teritoriul celeilalte părţi contractante reducerea sau scutirea de cheltuieli de procedura, precum şi de plată prealabila a cheltuielilor de procedura, în aceleasi condiţii ca şi cetatenii acesteia.  +  Articolul 7Certificatul privind reducerea sau scutirea de cheltuieli de procedura1. Cînd cetatenii unei părţi contractante depun cererea prevăzută la art. 6 din prezentul tratat, o dată cu aceasta vor prezenta şi certificatul privind veniturile şi starea lor materiala, eliberat potrivit reglementarilor legale ale fiecarei părţi contractante.2. Dacă petitionarul nu are domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul nici uneia dintre părţile contractante, certificatul poate fi eliberat de misiunea diplomatica sau oficiul consular al statului al cărui cetatean este petitionarul.  +  Articolul 8Modul de legătură1. În măsura în care prin prezentul tratat nu se dispune altfel, în problemele privind acordarea asistentei juridice, instituţiile competente ale celor două părţi contractante vor comunică prin intermediul organelor centrale.2. Organele centrale menţionate în paragraful anterior sînt, în ceea ce priveste Republica Populara Chineza, Ministrul Justiţiei şi Procuratura Suprema a Poporului, iar în ceea ce priveste România, Ministerul Justiţiei şi Procuratura Generală.  +  Articolul 91. Comunicarile scrise între organele centrale ale celor două părţi contractante vor fi facute în limba naţionala şi vor fi insotite de traduceri în limba engleza.2. Cererile de asistenţa juridica şi actele anexate se redacteaza în limba părţii contractante solicitante şi vor fi insotite de traduceri certificate în limba părţii solicitate sau în limba engleza.3. Părţile contractante pot folosi, pentru cererile de asistenţa juridica, formulare redactate în limbile chineza, română şi engleza, stabilite de comun acord.4. Instituţiile competente ale unei părţi contractante vor folosi limba statului lor în acordarea de asistenţa juridica celeilalte părţi contractante.  +  Articolul 10Cheltuieli privind asistenţa juridicaCele doua părţi contractante îşi vor acorda gratuit asistenţa juridica.  +  Articolul 11Protectia martorilor şi expertilor1. Martorul sau expertul, indiferent de cetatenia acestuia, care a fost citat prin intermediul tribunalelor sau altor institutii competente ale părţii contractante solicitate, nu poate să fie tras la raspundere penala, arestat ori privat de libertate, sub orice formă, de către partea contractantă solicitanta pentru infractiuni comise înainte de a intra pe teritoriul acesteia sau pentru marturia sau expertiza depusa.2. Martorul sau expertul pierde protectia acordată, potrivit paragrafului 1, dacă nu paraseste teritoriul părţii contractante solicitante în termen de 30 de zile de la data la care i s-a notificat de către tribunal sau alta institutie competenţa ca prezenta sa nu mai este necesară. În acest termen nu se include perioada de timp în care martorul sau expertul nu a putut părăsi teritoriul părţii contractante solicitante pentru motive independente de voinţa sa.3. Persoana citata nu poate fi obligata să depună marturia sau să efectueze expertiza.  +  Articolul 12Restituirea cheltuielilor pentru martori şi experti1. Cheltuielile de calatorie şi de întreţinere, precum şi compensarea veniturilor nerealizate, legate de deplasarea pentru depunerea marturiei sau efectuarea expertizei, vor fi suportate de partea contractantă solicitanta.2. Expertul are dreptul şi la onorariul de expert. Despre aceste drepturi ale martorului sau expertului se va face menţiune în citatie. La cererea martorului sau expertului, partea contractantă solicitanta va plati în avans parţial sau integral, cheltuielile menţionate.  +  Articolul 13Audierea ca martor a persoanei arestateÎn cazul în care este necesar ca o persoană, ce se afla arestata pe teritoriul unei părţi contractante, să fie audiata ca martor de către un tribunal sau o alta institutie competenţa a celeilalte părţi contractante, organele centrale prevăzute la art. 8 din prezentul tratat pot conveni ca aceasta persoana să fie transportata pe teritoriul părţii contractante solicitante, cu condiţia de a fi mentinuta în stare de arest şi de a fi inapoiata în cel mai scurt timp după audiere.  +  Articolul 14Refuzul asistentei juridiceAcordarea asistentei juridice poate fi refuzata dacă partea contractantă solicita considera ca prin executarea cererii s-ar putea aduce atingere suveranităţii, securitatii sau ordinii sale publice.  +  Articolul 15Legea aplicabila asistentei juridice1. În acordarea asistentei juridice institutia competenţa a părţii contractante solicitate aplica legile sale naţionale.2. Institutia competenţa a părţii contractante solicitate poate, la cerere, să aplice normele procesuale ale părţii contractante solicitante, dacă acestea nu contravin legilor sale.  +  Articolul 16Cererea de asistenţa juridica1. Cererea de asistenţa juridica trebuie facuta în forma scrisa. Cererea va avea urmatorul continut: a) denumirea şi adresa institutiei competente solicitante; b) denumirea institutiei competente solicitate, dacă este posibil; c) numele şi prenumele părţilor, sexul, cetatenia, datele de nastere, profesia, domiciliul sau reşedinţa şi calitatea lor procesuala, iar la persoanele juridice, denumirea şi sediul lor; d) numele, prenumele şi adresa reprezentantilor părţilor şi ale celorlalţi participanti la proces, dacă este cazul; e) cauza în care se solicita asistenţa; f) obiectul cererii.2. La cererea de inminare de acte se vor indica adresa destinatarului şi felul actelor ce urmeaza a fi inminate.3. Cererea de asistenţa juridica în cauzele penale va cuprinde incadrarea juridica a faptelor şi descrierea situaţiei de fapt.4. Cererea va fi însoţită şi de alte documente şi date necesare solutionarii acesteia.5. Cererea de asistenţa juridica va purta stampila oficiala a institutiei competente solicitante.  +  Capitolul 2  +  Articolul 17Inminarea de acte şi administrarea de probe în cauzele civileObiectulCele doua părţi contractante vor inmina, la cerere, acte juridice şi extrajudiciare, vor audia părţile, martorii şi expertii, vor efectua expertize, cercetari la faţa locului şi constatari ale unor stari de fapt, precum şi alte activităţi legate de administrarea probelor.  +  Articolul 18Solutionarea cererilor1. Dacă institutia părţii contractante solicitate nu este competenţa sa solutioneze cererea, aceasta o va transmite institutiei competente sa o rezolve şi va informa despre acest fapt partea contractantă solicitanta.2. Dacă institutia competenţa a părţii contractante solicitate nu poate gasi persoana mentionata în cerere, în baza adresei indicate, aceasta va lua măsuri adecvate pentru stabilirea adresei; în caz de necesitate, aceasta poate solicita părţii contractante solicitante date suplimentare.3. Dacă institutia competenţa a părţii contractante solicitate nu poate solutiona cererea, va instiinta partea contractantă solicitanta despre motivele pentru care cererea nu a putut fi solutionata şi îi va restitui cererea şi anexele.  +  Articolul 19Notificarea rezultatelor privind indeplinirea cererii1. Partea contractantă solicitata va notifica părţii contractante solicitante rezultatul privind indeplinirea cererii. Notificarea va fi însoţită de actele probatorii obtinute sau de dovada de inminare a actelor.2. Dovada de inminare a actelor trebuie să cuprindă semnatura destinatarului, stampila institutiei şi semnatura persoanei imputernicite sa inmineze actul, modalitatea, locul şi data inminarii; dacă destinatarul refuza sa primeasca actul, se va face menţiune despre motivul refuzului.  +  Articolul 20Atribuţiile reprezentantelor diplomatice şi consulareOricare parte contractantă poate transmite sau inmina acte juridice şi extrajudiciare şi sa ia marturii cetatenilor săi pe teritoriul celeilalte părţi contractante prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, cu condiţia sa nu aplice nici o măsura de constringere.  +  Capitolul 3  +  Articolul 21Recunoasterea şi executarea hotărîrilor civileObiectul recunoasterii şi executarii1. Părţile contractante vor recunoaste şi executa pe teritoriul lor, în condiţiile stipulate în acest tratat, urmatoarele hotărîri, care au fost pronuntate pe teritoriul celeilalte părţi contractante, după intrarea în vigoare a acestui tratat: a) hotărîrile în cauze civile patrimoniale şi nepatrimoniale, pronuntate de tribunale sau alte institutii competente; b) hotărîrile judecătorești pronuntate în cauzele penale, în ceea ce priveste repararea pagubelor; c) hotărîrile referitoare la cheltuielile de judecată; d) hotărîrile arbitrale.2. În sensul prezentului tratat, termenul hotărîre include şi tranzactiile incheiate în faţa tribunalelor.  +  Articolul 22Refuzul recunoasterii şi executarii hotărîrilor1. Hotărîrile menţionate în art. 21 din prezentul tratat, în afara celor cărora se refuza recunoasterea şi executarea potrivit art. 14, nu vor fi recunoscute sau executate pe teritoriul părţii contractante solicitate în urmatoarele cazuri: a) hotărîrile nu au efect juridic ori nu pot fi puse în executarea potrivit legilor părţii contractante unde s-au pronuntat aceste hotărîri; b) tribunalele şi celelalte institutii competente, care au pronuntat hotărîrile, nu au avut competenţa asupra cazurilor în discutie potrivit legilor părţii contractante solicitate; c) persoana care a pierdut procesul, nu a participat la proces, nefiind legal citata, iar în lipsa capacităţii de exercitiu, pusa în imposibilitate de a fi reprezentata în mod corespunzător conform legilor părţii contractante unde s-a pronuntat hotărîrea: d) dacă între aceleasi părţi, cu privire la acelasi obiect, s-a pronuntat, în prealabil, o hotărîre definitivă, se afla în curs de judecată sau s-a primit, în prealabil, o cerere de către tribunale sau alte institutii competente ale părţii contractante solicitate, ori s-a recunoscut o hotărîre definitivă pronunţată pe teritoriul unui al treilea stat.2. Partea contractantă solicitata va informa partea contractantă solicitanta despre motivele refuzului recunoasterii şi executarii.  +  Articolul 23Procedura de recunoastere şi executare1. Recunoasterea şi executarea hotărîrilor menţionate la art. 21 din prezentul tratat vor fi solutionate în conformitate cu procedurile prevăzute de legislatia părţii contractante solicitate.2. La recunoasterea şi executarea hotărîrilor, tribunalele se vor limita la stabilirea indeplinirii condiţiilor prevăzute de prezentul tratat.  +  Articolul 24Cererea privind recunoasterea şi executarea hotărîrilor1. Cererea de recunoastere şi executare a hotărîrilor va fi adresata de părţile implicate tribunalelor competente, care au dat aceste hotărîri. Aceste tribunale vor trimite cererea tribunalului competent al părţii contractante solicitate, conform procedurii stabilite de art. 8 din prezentul tratat. Aceasta cerere poate fi adresata de părţile implicate şi direct tribunalului competent al părţii contractante solicitate.2. Cererea va fi însoţită de urmatoarele acte: a) copia hotărîrii sau xerocopia certificata a hotărîrii. Dacă în copie sau xerocopie nu se menţionează în mod expres ca hotărîrea este definitivă şi susceptibila de executare, aceasta va fi însoţită de un atestat în acest sens; b) un certificat prin care se confirma ca persoana care a pierdut procesul nu a fost prezenta la proces, dar a fost în mod legal citata, iar în caz de incapacitate de exercitiu, aceasta a avut posibilitatea de a fi reprezentata în mod corespunzător; c) traducerea certificata în limba părţii solicitate sau în limba engleza a cererii şi a actelor menţionate la lit. a) şi b), în doua exemplare.  +  Articolul 25Efectele recunoasterii şi executariiHotărîrile definitive, o dată recunoscute sau admise a fi executate, vor avea aceleasi efecte ca şi cele date de tribunalele sau alte institutii competente ale părţii contractante solicitate.  +  Articolul 26Cheltuielile privind recunoasterea şi executareaCheltuielile privind recunoasterea şi executarea vor fi stabilite şi încasate de la persoana solicitata de către tribunalele părţii contractante solicitate, conform legilor sale.  +  Articolul 27Recunoasterea şi executarea hotărîrilor arbitrareCele doua părţi contractante, în conformitate cu prevederile Convenţiei asupra recunoasterii şi executarii hotărîrilor arbitrale straine, incheiate la New York la 10 iunie 1958, vor recunoaste şi executa hotărîrile arbitrare date pe teritoriul celeilalte părţi.  +  Capitolul 4  +  Articolul 28Asistenţa juridica în cauzele penaleObiectulPărţile contractante vor efectua reciproc, la cerere, inminarea de acte judiciare şi extrajudiciare, luarea de declaratii invinuitilor şi inculpatilor audierea martorilor şi expertilor, efectuarea de expertize, perchezitii, cercetari la faţa locului, precum şi alte activităţi procesuale legate de administrarea probelor.  +  Articolul 29Executarea cererilor şi informarea asupra rezultatelor indeplinirii acestoraPrevederile art. 18 şi 19 se aplică şi în cauzele penale.  +  Articolul 30Comunicari privind hotărîrile penaleFiecare parte contractantă va comunică celeilalte părţi contractante date privind hotărîrile penale definitive de condamnare şi va transmite, la cerere, copii ale acestor hotărîri pronuntate de tribunalele sale împotriva cetatenilor celeilalte părţi contractante.  +  Articolul 31Transferul sumelor de bani şi al bunurilor dobindite în mod ilicit1. Fiecare parte contractantă va transfera, la cerere, celeilalte părţi contractante, sumele de bani şi bunurile dobindite în mod ilicit de un infractor pe teritoriul celeilalte părţi contractante, descoperite pe teritoriul sau. Aceasta nu va afecta drepturile legitime ale părţii contractante solicitate sau ale tertilor asupra banilor şi bunurilor menţionate mai sus.2. În cazul în care sumele şi bunurile dobindite în mod ilicit se dovedesc a fi indispensabile judecarii unei alte acţiuni penale aflate în curs de solutionare pe teritoriul sau, partea contractantă solicitata poate amina un astfel de transfer.  +  Articolul 32Refuzul asistentei juridice în cauzele penale1. În afara motivelor prevăzute în art. 14 din prezentul tratat, partea contractantă solicitata poate refuza indeplinirea cererii de asistenţa juridica în cauze penale, dacă, potrivit legislaţiei sale, faptele invocate în cerere nu constituie infractiune.2. Partea contractantă solicitata va comunică părţii contractante solicitante motivele refuzului asistentei juridice.  +  Capitolul 5  +  Articolul 33Schimbul de informaţii în domeniul legislaţieiPărţile contractante se vor informa, la cerere asupra legislaţiei în vigoare ori care a fost în vigoare în statele lor, precum şi asupra aplicarii acesteia în practica judiciara.  +  Articolul 34Scutirea de legalizareDocumentele intocmite sau certificate de tribunale ori alte institutii competente ale uneia dintre părţile contractante, pentru a fi folosite în faţa tribunalelor şi altor institutii competente ale celeilalte părţi contractante, nu vor fi supuse cerinței legalizarii, dacă acestea sînt prevăzute cu sigiliul oficial.  +  Articolul 35Transmiterea actelor de stare civilaÎn aplicarea prevederilor prezentului tratat, instituţiile competente ale unei părţi contractante transmit gratuit, la cererea celeilalte părţi contractante, copii ale certificatelor de stare civila, conform procedurii prevăzute în art. 8, dacă acesta nu contravine legislaţiei naţionale.  +  Articolul 36Transmiterea bunurilor şi transferul sumelor de baniÎn aplicarea prevederilor prezentului tratat, referitoare la recunoasterea şi executarea hotărîrilor, se vor respecta reglementarile legale ale părţii contractante care executa hotărîrea privind transmiterea bunurilor şi transferul sumelor de bani.  +  Capitolul 6  +  Articolul 37Dispozitii finaleSolutionarea diferendelorOrice diferend rezultat din aplicarea prezentului tratat se va solutiona pe cale diplomatica.  +  Articolul 38Ratificarea şi intrarea în vigoare a tratatuluiTratatul se supune ratificarii şi va intra în vigoare în cea de-a 30-a zi de la data efectuării schimbului instrumentelor de ratificare. Instrumentele de ratificare vor fi schimbate la Bucureşti.  +  Articolul 39Valabilitatea tratatului1. Prezentul tratat se incheie pe o perioadă nedeterminata.2. Tratatul îşi va inceta valabilitatea după trecerea unui an de la data notificarii, în scris, a denuntarii de către oricare dintre părţile contractante. Drept pentru care, plenipotentiarii celor două părţi contractante au semnat prezentul tratat la Beijing la 16 ianuarie 1991, în limbile română şi chineza, ambele texte avînd aceeasi valabilitate.------------