NORME METODOLOGICE din 11 martie 2004privind autorizarea, clasificarea, avizarea şi controlul activităţilor de turism în zona costieră
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 18 martie 2004     +  Capitolul I Utilizarea turistică a plajei litoralului Mării Negre  +  Articolul 1Prezentul capitol reglementează modul de utilizare turistică a plajelor litoralului Mării Negre, în scopul conservării corespunzătoare a acestora şi asigurării unei protecţii adecvate pentru turişti.  +  Articolul 2 (1) Administraţia Naţională "Apele Române" administrează plajele litoralului românesc al Mării Negre. Pentru asigurarea potenţialului turistic şi de agrement al plajelor, Administraţia Naţională "Apele Române" încheie contracte cu agenţii economici interesaţi, denumiţi în continuare operatori. (2) Utilizarea plajelor în scop turistic se poate face în condiţiile deţinerii unei autorizaţii turistice. (3) Autorizaţia turistică se emite de către autoritatea centrală pentru turism, la solicitarea agentului economic. (4) Autorizaţia turistică se solicită cu cel puţin 30 de zile înainte de darea în folosinţă a plajei, în baza următoarelor documente; a) cerere de solicitare a autorizaţiei; b) copia certificatului de înregistrare la registrul comerţului; c) fişa privind descrierea plajei, care cuprinde criteriile minime de autorizare turistică a plajelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Articolul 3În termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii operatorului, autoritatea centrală pentru turism procedează la verificarea plajei şi acordă autorizaţia turistică solicitată, în măsura în care sunt îndeplinite criteriile minime prevăzute în anexă.  +  Articolul 4 (1) Autorizaţia turistică se retrage de personalul de specialitate al autorităţii centrale pentru turism, atunci când nu este respectată una dintre următoarele condiţii care influenţează direct protecţia turiştilor: a) menţinerea grupurilor sanitare în perfectă stare de funcţionare şi curăţenie; b) asigurarea cu posturi de prim ajutor; c) asigurarea cu posturi de salvare; d) amplasarea pe plajă a altor construcţii şi dotări decât cele prevăzute în prezentele norme metodologice; e) utilizarea în alt scop decât cel turistic a plajei sau a unei porţiuni din aceasta. (2) Restituirea autorizaţiei turistice se face după ce personalul de specialitate al autorităţii centrale pentru turism constată remedierea deficienţelor. (3) Autorizaţia turistică a plajei se retrage şi în situaţia în care administratorul plajelor reziliază contractul de asigurare a potenţialului turistic şi de agrement al plajei, din motive imputabile operatorului.  +  Articolul 5În situaţia în care plaja trece în exploatarea altui operator, acesta are obligaţia să solicite emiterea altei autorizaţii turistice.  +  Articolul 6Operatorii plajelor au următoarele obligaţii: a) să solicite autorizarea turistică a plajei aflate în exploatare; b) să asigure, potrivit reglementărilor în vigoare, posturi de salvare şi posturi de prim ajutor; c) să întreţină în bună stare de funcţionare plaja şi dotările acesteia, inclusiv cele de agrement, salvare şi prim ajutor; d) să asigure respectarea condiţiilor sanitare şi de protecţie a mediului în zonele de îmbăiere şi pe plajă; e) să sesizeze autorităţile de gospodărirea apelor şi de protecţia mediului şi autorităţile de sănătate publică în cazul prezenţei în apa mării a substanţelor poluante; f) să nu permită îmbăierea atunci când condiţiile atmosferice sunt nefavorabile şi se pot produce accidente sau atunci când autorităţile de sănătate publică stabilesc că apa de îmbăiere nu îndeplineşte condiţiile de calitate şi poate pune în pericol sănătatea turiştilor; g) să asigure marcarea zonelor de îmbăiere şi de interdicţie, potrivit reglementărilor în vigoare; h) să asigure îndepărtarea de pe plajă şi din zona submersă de îmbăiere a obiectelor periculoase; i) să nu realizeze pe plajă construcţii şi dotări cu alte destinaţii decât cele prevăzute la art. 7; j) să permită accesul liber pe plajă şi libera circulaţie a persoanelor în spaţiul plajei; k) să monteze panouri cu instrucţiuni de utilizare a plajei şi a zonei de îmbăiere; l) să nu permită desfăşurarea activităţilor de comerţ ambulant pe plajă; m) să nu permită camparea pe plajă.  +  Articolul 7Construcţiile admise a se amplasa pe plaja cu destinaţie turistică sunt: a) module de grupuri sanitare, numai în cazurile în care acestea nu se pot amplasa în zona limitrofă; b) dotări pentru agrement specific plajei; c) posturi de prim ajutor şi de salvare; d) construcţii şi amenajări cu caracter provizoriu, demontabile, cu destinaţie cultural-sportivă, care au ca scop şi promovarea turismului pe litoral; e) instalaţii de captare a energiei solare în zona bateriilor de duşuri.  +  Articolul 8 (1) În vederea protecţiei turiştilor se interzice accesul persoanelor însoţite de animale pe plajele litoralului Mării Negre utilizate în scop turistic. (2) Sunt exceptaţi de la prevederile alin. (1) câinii din dotarea Ministerului de Interne şi caii folosiţi de agenţi autorizaţi pentru hipism de agrement pe plajă, în zonele special amenajate în acest scop.  +  Capitolul II Desfăşurarea activităţilor de turism în zona costieră  +  Articolul 9 (1) Agenţii economici deţinători de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare, alimentaţie publică, agrement sau transport pot desfăşura activităţi de turism în zona costieră după obţinerea certificatului de clasificare potrivit prevederilor legale. (2) Construcţiile pentru asigurarea serviciilor de plajă vor fi dispuse, de regulă, în afara limitelor plajei. Acolo unde acest lucru nu este posibil, ocuparea plajei cu instalaţii de orice fel, inclusiv cele privind serviciile sezoniere, nu va putea depăşi o pătrime din lăţimea plajei în secţiunea de amplasare, iar acestea vor fi distribuite în mod raţional. (3) Autorizaţiile de construire pentru construcţiile din zona costieră se vor elibera de către autorităţile publice locale, cu avizul de specialitate al autorităţii centrale pentru turism, acordat pe baza unor documentaţii de urbanism aprobate, în conformitate cu dispoziţiile legale.  +  Articolul 10Agenţii economici sau autorităţile publice care au în administrare plaje ori ştranduri, direct ori prin concesionare, au obligaţia să înfiinţeze posturi de salvare şi posturi de prim ajutor medical, în conformitate cu dispoziţiile legale.  +  Capitolul III Controlul activităţilor de turism din zona costieră  +  Articolul 11Controlul respectării prevederilor prezentului ordin de către agenţii economici care desfăşoară activităţi de turism în zona costieră se realizează de reprezentanţii autorităţii centrale de turism, împuterniciţi de conducătorul instituţiei în acest sens.  +  Articolul 12Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit prevederilor art. 77 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 280/2003.  +  Anexa ──────la normele metodologice────────────────────────CRITERII MINIMEprivind utilizarea litoralului Mării Negre în scop turistic
    CRITERII VALORI MINIME ALE CRITERIILOR
    1. Calităţi naturale ale plajei: - calitatea nisipului - zona de îmbăiere să nu prezinte suspensii, vegetaţie acvatică sau alte corpuri plutitoare - calitatea plajei submerse: 2. Suprafaţa minimă de plajă asigurată pentru o persoană*1) 3. Dotarea plajei: a) echipare sanitară b) cabine pentru schimbat vestimentaţia (număr/persoane) c) post de prim ajutor d) post de salvare e) centru de închiriere a dotărilor pentru plajă (umbrele, şezlonguri, saltele pneumatice, prosoape) f) umbrele în suport fix g) instalaţie pentru sonorizare automată h) sistem de semnalizare a condiţiilor de îmbăiere i) recipiente pentru colectarea reziduurilor j) dotări de agrement pentru copii, tobogan acvatic, yole, hidrobiciclete, şcoli de înot, de schi şi de paraşutism nautic etc. 4. Alte criterii: - marcarea zonei de îmbăiere şi a celei de interdicţie a îmbăierii potrivit reglementărilor în vigoare - întreţinerea plajei - colectarea reziduurilor nisipul să nu conţină corpuri străine periculoase curăţarea ori de câte ori este necesar fără corpuri submerse 3,25 mp conform normativelor în vigoare 1/100 x x facultativ facultativ facultativ facultativ cel puţin o bucată la 250 mp facultativ x nivelare şi curăţare zilnică cel puţin o dată pe zi
    ______________x = necesar*1) Exclusiv spaţiul destinat amplasării dotărilor de pe plajă, aleilor de circulaţie şi locurilor de joacă şi agrement._________________