HOTĂRÂRE nr. 264 din 26 februarie 2004privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale "Apele Române"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 18 martie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 404/2003,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale "Apele Române" prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului,Ilie SârbuMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 26 februarie 2004.Nr. 264.  +  Anexa REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONAREa Administraţiei Naţionale "Apele Române"  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Administraţia Naţională "Apele Române", cu statut de regie autonomă de interes public naţional, are personalitate juridică, se află sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară şi îşi desfăşoară activitatea pe baza reglementărilor legale în vigoare şi a prezentului regulament.  +  Articolul 2Sediul Administraţiei Naţionale "Apele Române" este în municipiul Bucureşti, str. Edgar Quinet nr. 6, sectorul 1.  +  Capitolul II Scopul  +  Articolul 3 (1) Administraţia Naţională "Apele Române" aplică strategia şi politica naţională în domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a resurselor de apă, scop în care acţionează pentru cunoaşterea resurselor de apă, conservarea, folosirea raţională şi protecţia resurselor de apă împotriva epuizării şi degradării, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile, prevenirea efectivelor distructive ale apelor, reconstrucţia ecologică a cursurilor de apă, asigurarea supravegherii hidrologice şi hidrogeologice, implementarea prevederilor legislaţiei armonizate cu directivele Uniunii Europene în domeniul gospodăririi durabile a resurselor de apă şi conservarea ecosistemelor acvatice şi a zonelor umede. (2) Pentru realizarea scopului prevăzut la alin. 1, Administraţia Naţională "Apele Române" coordonează şi răspunde de modul de folosire a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane pe ansamblul teritoriului ţării şi de exploatarea lucrărilor de gospodărire a apelor şi colaborează cu toţi deţinătorii altor lucrări construite pe ape sau în legătură cu apele.  +  Capitolul III Obiect de activitate şi atribuţii  +  Articolul 4Administraţia Naţională "Apele Române" administrează apele din domeniul public al statului şi infrastructura Sistemului naţional de gospodărire a apelor, formată din lacuri de acumulare, diguri de apărare împotriva inundaţiilor, canale, derivaţii, prize de apă şi alte lucrări specifice, precum şi infrastructura sistemelor naţionale de veghe hidrologică, hidrogeologică şi de monitorizare a calităţii resurselor de apă aflate în patrimoniul său, în scopul cunoaşterii şi al gestionării unitare pe ansamblul ţării a resurselor de apă de suprafaţă şi subterană.  +  Articolul 5Administraţia Naţională "Apele Române" are următorul obiect de activitate:1. gospodărirea unitară, durabilă a resurselor de apă de suprafaţă şi subterană şi protecţia acestora împotriva epuizării şi degradării, precum şi repartiţia raţională şi echilibrată a acestor resurse;2. administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea Sistemului naţional de gospodărire a apelor aflat în administrarea sa;3. administrarea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor şi bălţilor în starea lor naturală sau amenajată, a falezei şi plajei mării, a zonelor umede şi a celor protejate aflate în patrimoniu;4. administrarea, exploatarea şi întreţinerea infrastructurii Sistemului naţional de veghe hidrologică şi hidrogeologică;5. administrarea, exploatarea şi întreţinerea Sistemului naţional de supraveghere a calităţii resurselor de apă;6. realizarea sistemului informatic şi de telecomunicaţii în unităţile sistemului de gospodărire a apelor; elaborarea de produse software în domeniul gospodăririi apelor, hidrologiei şi hidrogeologiei;7. valorificarea complexă a apelor ca resursă economică, cu potenţialele şi uzufructul acestora, realizarea serviciilor specifice şi comune de gospodărire a apelor şi executarea acestora pe bază de contracte economice încheiate cu beneficiarii;8. asigurarea funcţiilor de unic prestator al serviciilor specifice de gospodărire a apelor;9. valorificarea potenţialului hidromecanic, hidroenergetic din administrarea proprie şi a nămolului din lacurile naturale şi asigurarea potenţialului turistic şi de agrement al Dunării, râurilor, lacurilor, al mării teritoriale, al plajelor apelor de suprafaţă şi al plajei Mării Negre.  +  Articolul 6 (1) Atribuţiile Administraţiei Naţionale "Apele Române" sunt următoarele:1. elaborarea balanţei apei, pe bazine hidrografice şi la nivelul ţării, elaborarea şi urmărirea aplicării planurilor de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare, pe bazine hidrografice, precum şi coordonarea elaborării de către utilizatorii de apă a programelor de restricţii în alimentarea cu apă în caz de secetă;2. colaborarea permanentă cu comisiile de dezastre, cu unităţile de ordine publică, cu autorităţile administraţiei publice locale, pentru sănătate şi altele, pentru înlăturarea cauzelor şi efectelor poluărilor accidentale;3. elaborarea şi ţinerea la zi a cadastrului apelor şi a drepturilor de folosire a apelor;4. inventarierea şi ţinerea la zi a patrimoniului de interes public şi privat al statului aflat în administrare;5. aplicarea mecanismului economic specific domeniului gospodăririi cantitative şi calitative a apelor;6. conservarea, protecţia şi restaurarea resurselor de apă de suprafaţă şi subterană şi a ecosistemelor acvatice pentru atingerea stării bune a apelor;7. coordonarea exploatării lacurilor de acumulare, pe bazine hidrografice, indiferent de deţinătorul acestora; dispunerea în perioadele de ape mari, în caz de poluări accidentale, precum şi în caz de introducere a restricţiilor în alimentarea cu apă, a măsurilor operative obligatorii în legătură cu exploatarea acestora, elaborarea regulamentelor de exploatare bazinală;8. organizarea şi desfăşurarea activităţii de urmărire a comportării în timp a construcţiilor hidrotehnice din administrare;9. stabilirea programului de măsuri şi coordonarea implementării acestuia pentru fiecare unitate hidrografică în vederea atingerii unei stări bune a apelor;10. realizarea registrului zonelor protejate în conformitate cu prevederile legislaţiei armonizate cu directivele Uniunii Europene;11. monitorizarea stării şi evoluţiei cantitative şi calitative a apelor;12. efectuarea de analize fizico-chimice, biologice şi bacteriologice pentru apă şi sedimente;13. elaborarea diagnozelor şi prognozelor hidrologice şi avertizarea în caz de producere a fenomenelor hidrologice periculoase; reprezentarea României la Organizaţia Meteorologică Mondială, pe linie de hidrologie;14. avizarea lucrărilor ce se execută pe ape sau au legătură cu apele, eliberarea autorizaţiilor de gospodărire a apelor;15. controlul utilizatorilor de apă şi al lucrărilor construite pe ape şi în legătură cu apele, din punct de vedere al funcţionării şi al încadrării în prevederile avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor, precum şi al respectării legislaţiei în domeniul apelor prin personal special împuternicit;16. apărarea împotriva inundaţiilor prin lucrările de gospodărire a apelor aflate în administrarea sa şi constituirea stocului de materiale şi mijloace specifice de apărare împotriva inundaţiilor aferente acestora;17. asigurarea secretariatelor tehnice permanente în domeniul apărării împotriva inundaţiilor; participarea la coordonarea acţiunilor de apărare împotriva inundaţiilor şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi la pregătirea populaţiei pentru apărarea împotriva inundaţiilor prin exerciţii periodice de simulare;18. avertizarea şi intervenţia în caz de producere a fenomenelor hidrologice periculoase şi de accidente la construcţiile din administrare;19. elaborarea planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice din administrare, a celor pe bazine hidrografice, precum şi acordarea asistenţei tehnice la elaborarea de către utilizatorii de apă şi comisiile locale a planurilor proprii de apărare;20. participarea în caz de producere a poluărilor accidentale la activităţile operative de avertizare a utilizatorilor de apă şi a autorităţilor administraţiei publice din aval, de eliminare a cauzelor şi de diminuare a efectelor de monitorizarea propagării undei poluante;21. elaborarea şi urmărirea aplicării planurilor bazinale de prevenire şi de înlăturare a efectelor poluărilor accidentale, coordonarea elaborării de către utilizatorii de apă a planurilor proprii de prevenire şi de combatere a poluărilor accidentale, precum şi asigurarea unei protecţii sporite şi îmbunătăţirea mediului acvatic prin măsuri specifice de reducere progresivă a poluării;22. intervenţia în scopul reducerii treptate a poluării apelor subterane şi a prevenirii poluării ulterioare a acestora;23. evaluarea daunelor produse şi a valorii serviciilor executate de Administraţia Naţională "Apele Române", pentru monitorizarea şi combaterea poluării accidentale şi recuperarea acestora de la poluator;24. participarea la conservarea, protejarea şi restaurarea ecosistemelor acvatice, la protecţia faunei şi florei acvatice şi a ecosistemelor terestre în interdependenţa cu cele acvatice;25. constituirea şi ţinerea la zi a Fondului naţional de date hidrologice, hidrogeologice şi de gospodărire a apelor, prin validarea de fond şi stocarea datelor şi a informaţiilor specifice colectate de unităţile proprii, de alte unităţi specializate autorizate şi de utilizatorii de apă;26. realizarea de anuare, sinteze, studii şi cercetări de hidrologie, hidrogeologie, gospodărire a apelor şi de mediu, instrucţiuni şi monografii, studii de impact, scheme de amenajare, bilanţuri de mediu;27. elaborarea schemelor directoare de amenajare şi management al apelor pe bazine hidrografice sau grupuri de bazine hidrografice;28. urmărirea promovării şi executării de lucrări noi în domeniul gospodăririi apelor din alocaţii bugetare;29. asigurarea proiectării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, a lucrărilor de gospodărire a apelor din administrare, precum şi a altor lucrări;30. asigurarea realizării de lucrări de amenajare a cursurilor de apă şi a altor lucrări de investiţii, acordarea asistenţei tehnice de specialitate;31. efectuarea analizei de impact a activităţii umane asupra situaţiei apelor de suprafaţă şi a apelor subterane;32. îndeplinirea procedurii de instituire a regimului de supraveghere specială la folosinţe în condiţiile legii şi urmărirea realizării acestuia;33. efectuarea de audituri, inspecţii, expertize, consultanţă, recepţia calităţii serviciilor şi lucrărilor de construcţii-montaj şi a lucrărilor de punere în siguranţă a construcţiilor hidrotehnice;34. participarea la activităţile internaţionale de schimb de date şi informaţii, la reuniuni tehnico-ştiinţifice, studii şi proiecte în domeniul gospodăririi apelor, hidrologiei şi hidrogeologiei;35. asigurarea aplicării prevederilor convenţiilor şi a altor acorduri internaţionale din domeniul apelor la care România este parte şi a implementării prevederilor legislaţiei armonizate cu directivele Uniunii Europene din domeniul gospodăririi resurselor de apă;36. iniţierea de acţiuni de cooperare tehnico-ştiinţifică în domeniul gospodăririi apelor, hidrologiei şi hidrogeologiei cu agenţi economici şi autorităţi publice din ţară şi din străinătate;37. propunerea de tarife pentru serviciile specifice de gospodărire a apelor şi de actualizare a acestora conform legislaţiei în vigoare;38. efectuarea altor servicii comune de gospodărire a apelor, de hidrologie, hidrogeologie, analize de laborator, asistenţă tehnică, reparaţii la construcţii hidrotehnice şi altele asemenea;39. gestionarea brevetelor şi a documentelor privind protecţia proprietăţii intelectuale pentru care Administraţia Naţională "Apele Române" este titulară;40. asigurarea pregătirii şi perfecţionării personalului;41. promovarea imaginii în context economic şi social, activităţi de informare directă şi de sensibilizare a publicului şi mass-media în problemele apei;42. editarea, tipărirea şi comercializarea de publicaţii tehnice în domeniul apelor;43. urmărirea corelării lucrărilor şi activităţilor desfăşurate pe ape sau în legătură cu acestea cu prevederile schemelor de amenajare şi gospodărire a bazinelor hidrografice;44. asigurarea secretariatelor tehnice ale comitetelor de bazin şi participării publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor şi furnizarea de informaţii corespunzătoare cu privire la măsurile planificate şi prezentarea de rapoarte privind evoluţia punerii în aplicare a acestora;45. gestionarea Fondului apelor potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;46. valorificarea materialelor locale provenite din lucrările de întreţinere a cursurilor de apă şi a lacurilor de acumulare, a barajelor şi digurilor. (2) Administraţia Naţională "Apele Române" îndeplineşte orice alte activităţi ori servicii necesare realizării obiectului de activitate.  +  Capitolul IV Patrimoniul  +  Articolul 7Administraţia Naţională "Apele Române" are un patrimoniu compus din domeniul public al statului, în valoare de 27.834 miliarde lei şi din patrimoniul propriu în valoare de 4.598 miliarde lei, calculate pe baza balanţei de verificare întocmite la data de 30 septembrie 2003.  +  Articolul 8Administraţia Naţională "Apele Române", în exercitarea dreptului său de administrator, posedă, foloseşte şi dispune în mod autonom de bunurile pe care le are în patrimoniu şi de uzufructul acestora, după caz, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.  +  Capitolul V Structura organizatorică şi funcţională  +  Articolul 9 (1) Administraţia Naţională "Apele Române" are în structura sa direcţii de ape, organizate pe bazine şi grupuri de bazine hidrografice, şi în subordine unităţi fără personalitate juridică prevăzute la lit. B din anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002. (2) Direcţiile de ape din structura organizatorică a Administraţiei Naţionale "Apele Române" au statut de sucursale de administrare a bazinelor hidrografice, iar sistemele de gospodărire a apelor sunt sedii secundare cu statut de puncte de lucru.  +  Articolul 10Unităţile prevăzute la art. 9 au aceleaşi competenţe economico-financiare ca şi Administraţia Naţională "Apele Române", efectuând operaţiuni contabile până la nivelul balanţei de verificare, în condiţiile legislaţiei în vigoare, iar în ceea ce priveşte competenţele juridice, sunt împuternicite să încheie contracte şi să reprezinte instituţia în litigiile cu agenţi economici sau cu persoane fizice.  +  Articolul 11Structura organizatorică a Administraţiei Naţionale "Apele Române" se aprobă de consiliul de administraţie.  +  Articolul 12Atribuţiile, competenţele şi sarcinile unităţilor prevăzute la art. 9 se stabilesc de către consiliul de administraţie prin regulamentul de organizare şi funcţionare al acestora în conformitate cu cerinţele legislaţiei armonizate cu directivele Uniunii Europene în domeniul gospodăririi resurselor de apă.  +  Articolul 13 (1) Comitetul director al Administraţiei Naţionale "Apele Române" este condus de directorul general şi este compus din directorii executivi din sediul central şi ai direcţiilor de ape, al Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor şi al Exploatării Complexe Stânca-Costeşti. (2) Comitetul director al Administraţiei Naţionale "Apele Române" funcţionează în baza unui regulament aprobat de consiliul de administraţie şi se întruneşte la convocarea directorului general.  +  Capitolul VI Organele de conducere  +  Articolul 14 (1) Conducerea Administraţiei Naţionale "Apele Române" se asigură prin:- consiliul de administraţie;- directorul general. (2) Consiliul de administraţie se numeşte prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului şi este compus din 7 membri, din care unul este directorul general care îndeplineşte şi funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie. Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, precum şi specialişti în domeniul de activitate al Administraţiei Naţionale "Apele Române", numiţi dintre salariaţii acesteia sau din alte unităţi. (3) Membrii consiliului de administraţie sunt plătiţi cu o indemnizaţie care reprezintă 20% din salariul directorului general. (4) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare şi hotărăşte în toate problemele privind activitatea Administraţiei Naţionale "Apele Române", cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe. (5) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar pentru prejudiciile provocate Administraţiei Naţionale "Apele Române", ca urmare a încălcării prevederilor legale sau ca urmare a unei administrări necorespunzătoare a acesteia. În astfel de situaţii ei vor fi revocaţi de către ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului.  +  Articolul 15 (1) Membrii consiliului de administraţie se numesc pe o perioadă de 4 ani, 2 dintre ei putând fi înlocuiţi la fiecare 2 ani. (2) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului numeşte un nou membru pentru completarea locului vacant, el urmând a funcţiona până la expirarea mandatului predecesorului său. (3) Preşedintele consiliului de administraţie propune ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului revocarea şi înlocuirea unui membru necorespunzător sau dacă acesta solicită înlocuirea din motive personale.  +  Articolul 16 (1) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau la cererea a cel puţin 3 dintre membrii săi. (2) Directorul general, în calitate de preşedinte al consiliului de administraţie, conduce lucrările şedinţelor. În lipsa acestuia, lucrările sunt conduse de un alt membru, delegat cu atribuţii de reprezentare de către directorul general. (3) Preşedintele numeşte un secretar din afara membrilor consiliului de administraţie. (4) Convocările pentru întrunirile consiliului de administraţie se vor face cu cel puţin 5 zile înainte de data programată a şedinţei şi vor cuprinde locul şi ora la care se va ţine şedinţa, precum şi ordinea de zi. (5) Pentru validitatea hotărârilor este necesară prezenţa majorităţii numărului membrilor consiliului de administraţie, iar hotărârile se iau cu majoritatea membrilor prezenţi, prin vot deschis. (6) Dezbaterile consiliului de administraţie se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de către preşedintele consiliului de administraţie. (7) Procesul-verbal va cuprinde hotărârile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate şi va trebui semnat de către toţi membrii consiliului de administraţie participanţi la şedinţă şi de secretar. (8) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către preşedinte.  +  Articolul 17 (1) Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi de funcţionare propriu, o parte din atribuţiile sale directorului general al Administraţiei Naţionale "Apele Române". (2) La întrunirile consiliului de administraţie la care sunt convocaţi, împuterniciţii directorului general vor prezenta rapoarte scrise despre operaţiunile pe care le-au executat. (3) Pentru analizarea şi soluţionarea unor probleme complexe, consiliul de administraţie poate apela, pentru consultanţă, la experţi, specialişti din diferite sectoare, activitatea acestora urmând a fi plătită conform prevederilor legale.  +  Articolul 18Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii: a) aprobă structura organizatorică a Administraţiei Naţionale "Apele Române"; b) aprobă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi situaţia financiară; c) supune anual Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, în termen de 60 de zile de la data încheierii exerciţiului financiar, raportul consiliului de administraţie cu privire la activitatea Administraţiei Naţionale "Apele Române", situaţia financiară pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs; d) analizează activitatea economică a direcţiilor de ape şi a celorlalte unităţi şi încadrarea acestora în prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli şi stabileşte măsurile corespunzătoare; e) hotărăşte, în condiţiile legii, asocierea cu alte regii şi societăţi comerciale pentru realizarea de activităţi de interes comun; f) aprobă solicitări de credite pentru desfăşurarea activităţii; g) aprobă lista de utilaj-dotare a Administraţiei Naţionale "Apele Române"; h) aprobă scoaterea din uz şi casarea mijloacelor fixe din patrimoniul propriu al Administraţiei Naţionale "Apele Române", conform legii; i) aprobă orice alte măsuri pentru activitatea Administraţiei Naţionale "Apele Române", cu excepţia celor date potrivit legii în competenţa altor organe.  +  Articolul 19 (1) Directorul general reprezintă Administraţia Naţională "Apele Române" în raporturile acesteia cu persoanele juridice şi persoanele fizice, pentru aceasta fiind învestit de către consiliul de administraţie cu puteri decizionale, şi este şi ordonator secundar de credite. (2) La numirea în funcţie a directorului general, acestuia îi vor fi stabilite şi drepturile salariale lunare de care va beneficia. (3) Atribuţiile directorului general sunt stabilite prin contractul de performanţă în conformitate cu prevederile legale.  +  Capitolul VII Finanţarea activităţii proprii. Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 20Cheltuielile curente şi de capital ale Administraţiei Naţionale "Apele Române" se vor asigura din venituri proprii rezultate din aplicarea mecanismului economic specific în domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a apelor, conform legislaţiei.  +  Articolul 21 (1) De la bugetul de stat, bugetele locale şi din surse proprii ale persoanelor fizice şi juridice se vor asigura cheltuielile pentru:- acţiunile operative de interes public de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice, precum şi cele pentru constituirea stocului de materiale şi mijloace de apărare;- întreţinerea şi repararea lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, refacerea şi repunerea în funcţiune a lucrărilor de gospodărire a apelor afectate de calamităţi naturale sau alte evenimente deosebite. (2) Realizarea sarcinilor rezultate din aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale din domeniul apelor, precum şi pentru implementarea directivelor Uniunii Europene şi a programelor de preaderare din domeniul gospodăririi apelor se asigură din surse proprii, Fondul apelor şi în completare de la bugetul de stat în limita sumelor alocate cu această destinaţie în bugetul autorităţii publice centrale care răspunde de gospodărirea apelor. (3) Finanţarea investiţiilor privind lucrările, construcţiile sau instalaţiile de gospodărire a apelor, declarate de utilitate publică potrivit legii, se asigură de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz.  +  Articolul 22 (1) Administraţia Naţională "Apele Române" întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţia financiară. (2) Administraţia Naţională "Apele Române" va conduce evidenţa contabilă pe unităţile din subordine şi va întocmi anual situaţia financiară pentru aceste activităţi, având în vedere normele metodologice în vigoare. (3) Situaţia financiară se aprobă potrivit legii. (4) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Naţionale "Apele Române" se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 23 (1) Administraţia Naţională "Apele Române", în baza prevederilor legii bugetului anual, îşi poate prevedea în bugetul propriu cheltuieli sociale, culturale şi sportive pentru personalul angajat cu contract individual de muncă. (2) Administraţia Naţională "Apele Române" poate sponsoriza activităţi şi acţiuni, potrivit legii, în baza contractelor încheiate cu beneficiarii. În aceleaşi condiţii se poate efectua actul de mecenat.  +  Articolul 24Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.  +  Articolul 25Controlul intern al activităţii economico-financiare se realizează de către organele de specialitate ale Administraţiei Naţionale "Apele Române".  +  Capitolul VIII Personalul  +  Articolul 26 (1) Echipa managerială este formată din directorii direcţiilor din aparatul propriu al Administraţiei Naţionale "Apele Române" şi din directorii, directorii economici şi directorii tehnici ai unităţilor subordonate. (2) Membrii echipei manageriale sunt numiţi, suspendaţi sau eliberaţi din funcţie de directorul general al Administraţiei Naţionale "Apele Române", cu avizul consiliului de administraţie. (3) Personalul de execuţie al Administraţiei Naţionale "Apele Române" şi al unităţilor subordonate este angajat sau concediat potrivit Codului muncii şi contractului colectiv de muncă. (4) Salarizarea se face în conformitate cu prevederile legale şi prevederile contractului colectiv de muncă. (5) Drepturile şi obligaţiile personalului Administraţiei Naţionale "Apele Române" sunt stabilite prin contractul colectiv de muncă şi prin contractele individuale de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul IX Dispoziţii finale  +  Articolul 27Relaţiile cu regiile autonome, cu societăţi comerciale din ţară şi din străinătate, cu persoane fizice, precum şi cu statul se desfăşoară în conformitate cu reglementările legale în vigoare şi pe bază contractuală în condiţiile legii.  +  Articolul 28Prezentul regulament de organizare şi funcţionare se completează cu reglementările legale în vigoare.------------