ORDIN nr. 3.330 din 1 martie 2004privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.638/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind şcolarizarea copiilor lucrătorilor migranti şi asigurarea personalului didactic calificat
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 16 martie 2004    În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 508/2001 privind accesul la învăţământul obligatoriu din România al copiilor lucrătorilor migranti proveniţi din statele membre ale Uniunii Europene, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.420/2002, ale Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.638/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind şcolarizarea copiilor lucrătorilor migranti şi asigurarea personalului didactic calificat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 30 octombrie 2001, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 1 - (1) Lucrătorii migranti care au în întreţinere copii în vârsta de până la 18 ani au dreptul să solicite inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, înscrierea acestora în învăţământul general obligatoriu. (2) Înscrierea copiilor lucrătorilor migranti în învăţământul general obligatoriu se realizează după recunoaşterea de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a studiilor efectuate anterior, fără examene de diferenţe. (3) Copiii lucrătorilor migranti care au cunoştinţe suficiente de limba română pot fi înscrişi direct în învăţământul general obligatoriu, fără a urma cursuri de limba română, după evaluarea conform art. 3 alin. (2). (4) La solicitarea scrisă a părinţilor, copiii lucrătorilor migranti pot fi înscrişi direct în învăţământul general obligatoriu, urmând în paralel cursuri de limba română.Art. 2 - (1) În vederea şcolarizării, copiii lucrătorilor migranti au dreptul să urmeze fără taxa un curs de iniţiere în limba română. (2) Cursul menţionat la alin. (1) este organizat pe durata unui an şcolar în clase/grupe pe categorii de vârsta: 6-12 ani, 12-14/15 ani şi 15-18 ani. (3) Cererile de înscriere la cursul de invatare a limbii române se depun de regula în perioada 1-15 august la sediul inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. (4) În perioada de invatare a limbii române copiii lucrătorilor migranti pot participa, cu acordul directorului şcolii la care urmează să fie integrati, la unele activităţi didactice cu caracter teoretic, practic şi ludic, fără ca prezenta lor să fie înregistrată în documente oficiale.Art. 3 - (1) La sfârşitul cursului de iniţiere/invatare a limbii române elevii sunt supuşi unei evaluări finale. (2) Testul se desfăşoară în perioada 1-15 iunie şi are în vedere verificarea următoarelor competente: a) înţelegerea semnificatiei globale a unui mesaj oral; b) construirea orala a unor enunturi logice pe o tema data; c) citirea unui text şi desprinderea semnificatiei globale; d) scrierea corecta a unor enunturi. (3) Comisia de evaluare este alcătuită din directorul şcolii la care urmează să fie repartizaţi elevii, un profesor de limba română, un invatator şi un psiholog şcolar, numiţi prin decizie a inspectorului şcolar general.Art. 4 - (1) În raport cu rezultatele obţinute la evaluarea finala, vârsta candidatului şi studiile anterioare echivalate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, comisia de evaluare recomanda înscrierea în anul de studiu corespunzător din cadrul învăţământului obligatoriu. (2) În cazul în care după o perioadă se constata o evidenta inadaptare şcolară a elevului ca urmare a neatingerii standardelor sau a necunoasterii limbii române, directorul şcolii poate decide, cu acordul părinţilor, trecerea acestuia într-o clasa inferioară celei frecventate până atunci sau chiar retrimiterea la cursurile de invatare a limbii române. În cazul în care copilul nu promovează datorită cunoştinţelor insuficiente de limba română, cursurile de iniţiere în limba română pot fi urmate în paralel cu celelalte cursuri, pentru o perioadă de timp necesară îmbunătăţirii cunoştinţelor de limba română.Art. 5 - (1) Cursurile de iniţiere în limba română sunt predate de profesori de limba română după un curriculum adaptat, elaborat de Consiliul Naţional pentru Curriculum. (2) Retributia profesorilor care predau cursurile de iniţiere se face, în condiţiile legii, prin cumul sau plata cu ora. (3) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului asigura formarea iniţială şi continua a personalului didactic care preda limba română ca limba oficială a statului român, pe perioada anului pregatitor. (4) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, prin Direcţia educaţie continua, formarea şi perfecţionarea personalului didactic şi de cercetare, asigura în perioada cursurilor de pregătire pentru obţinerea gradelor didactice, desfăşurate de către universităţi, pregătirea specifică a personalului didactic care preda limba română ca limba străină, pe perioada unui an pregatitor.Art. 6 - (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului stabileşte măsurile necesare pentru predarea limbii materne şi a culturii tarii de origine, pe întreaga durata a învăţământului obligatoriu, în colaborare cu autorităţile similare din statele de origine ale lucrătorilor migranti. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului comunică inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, măsurile stabilite în conformitate cu prevederile alin. (1) şi urmăreşte punerea lor în practica.Art. 7 - Finanţarea pe durata învăţământului obligatoriu se asigura potrivit prevederilor legale privind finanţarea învăţământului preuniversitar de stat."  +  Articolul IIActualul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIPrezentul ordin transpune Directiva Consiliului 77/486/CEE din 25 iulie 1977 privind şcolarizarea copiilor lucrătorilor migranti, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 199 din 6 august 1977.  +  Articolul IVDirecţia generală pentru învăţământ preuniversitar, Direcţia generală buget finanţe, Direcţia generală pentru integrare europeană şi relaţii internaţionale, Direcţia educaţie continua, formarea şi perfecţionarea personalului didactic şi de cercetare, inspectoratele şcolare judeţene, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,Alexandru AthanasiuBucureşti, 1 martie 2004.Nr. 3.330--------