LEGE nr. 27 din 5 martie 2004privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 11 martie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 77 din 28 august 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, adoptată în temeiul art. 1 pct. III. 11 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 30 august 2003, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2 - (1) Potrivit prezentei ordonanţe, prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată, care are ca scop sau efect restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice."2. La articolul I punctul 1, după alineatul (1) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1, cu următorul cuprins:"(1^1) Dispoziţia de a discrimina persoanele pe oricare dintre temeiurile prevăzute la alin. (1) este considerată discriminare în înţelesul prezentei ordonanţe."3. La articolul I punctul 1, după alineatul (3) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Constituie hărţuire şi se sancţionează contravenţional orice comportament pe criteriu de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, apartenenţă la o categorie defavorizată, vârstă, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv."4. La articolul I punctul 1, alineatul (5) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(5) Constituie victimizare şi se sancţionează contravenţional conform prezentei ordonanţe orice tratament advers, venit ca reacţie la o plângere sau acţiune în justiţie cu privire la încălcarea principiului tratamentului egal şi al nediscriminării."5. La articolul I punctul 6, alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20 - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 5-8, art. 10, art. 15 alin. (1), (3) şi (6), art. 16, art. 17 alin. (1), art. 18 şi 19 se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei, dacă discriminarea vizează o persoană fizică, respectiv cu amendă de la 4.000.000 lei la 40.000.000 lei, dacă discriminarea vizează un grup de persoane sau o comunitate."6. La articolul I punctul 7, alineatul (3) al articolului 20 va avea următorul cuprins:"(3) Dispoziţiile prezentei ordonanţe se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare."7. La articolul I punctul 8, alineatul (4) al articolului 20 se abrogă.8. La articolul I punctul 9, alineatul (6) al articolului 20 va avea următorul cuprins:"(6) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (5) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei."9. La articolul I, după punctul 9 se introduc trei puncte noi, punctele 9^1 -9^3 , cu următorul cuprins:"9^1 . La articolul 21, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:<(4) Dovada discriminării se poate face prin orice mijloc de probă, inclusiv înregistrări audio şi video.>9^2 . Articolul 22 va avea următorul cuprins: (2) Organizaţiile prevăzute la alin. (1) au calitate procesuală activă şi în cazul în care discriminarea aduce atingere unei persoane fizice, la cererea acesteia din urmă.>9^3 . Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:Dispoziţii procedurale şi sancţiuni>"Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,RADU VASILEAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 5 martie 2004.Nr. 27.--------