HOTĂRÂRE nr. 459 din 29 iulie 1994privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 19 august 1994    În temeiul prevederilor art. 115 din Constituţie şi al celorlalte prevederi legale,Guvernul României hotărăşte :  +  Articolul 1Ministerul Cercetării şi Tehnologiei este organul administraţiei publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltării şi politica Guvernului în domeniul cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice.  +  Articolul 2În realizarea obiectului sau de activitate, Ministerul Cercetării şi Tehnologiei are următoarele atribuţii: (1) coordonează întreaga strategie a politicii Guvernului în domeniul activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică; (2) elaborează cadrul normativ privind activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, precum şi reglementările privind statutul personalului din unităţile de cercetare-dezvoltare tehnologică; (3) coordonează elaborarea, în cooperare cu Academia Română, ministerele şi alte autorităţi ale administraţiei publice, a programelor guvernamentale de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, intersectoriale şi multidisciplinare, prin care se urmăreşte soluţionarea obiectivelor strategice generale şi prioritare pe plan naţional în domeniul ştiinţei şi tehnologiei; administrează fondurile publice constituite şi destinate acestor programe potrivit legii; (4) realizează evaluarea îndeplinirii Programului naţional de cercetare - dezvoltare şi a programelor guvernamentale, intersectoriale şi multidisciplinare de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică; (5) în cooperare cu Academia Română, Ministerul Învăţământului, alte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice, coordonează procesul de reforma a structurii întregului domeniu al activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în corelare cu strategia restructurării tuturor ramurilor naţionale; (6) elaborează politici şi proceduri de sprijinire şi activizare a proceselor de inovare şi transfer tehnologic între unităţile de cercetare şi beneficiarii rezultatelor cercetării; (7) coordonează implementarea sistemului informatic pentru ştiinţa şi tehnologie la nivel naţional, precum şi realizarea funcţionarii băncii de date pentru ştiinţa şi tehnologie; (8) cooperează cu organisme şi organizaţii naţionale şi internaţionale în probleme privind activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, precum şi pentru dezvoltarea relaţiilor ştiinţifice pe plan internaţional; (9) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.  +  Articolul 3În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Cercetării şi Tehnologiei colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile publice locale şi cu alte organisme interesate.  +  Articolul 4 (1) În structura organizatorică a Ministerului Cercetării şi Tehnologiei pot funcţiona direcţii generale, direcţii, servicii, oficii şi birouri. (2) Structura organizatorică a Ministerului Cercetării şi Tehnologiei este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acestuia, prin ordin al ministrului cercetării şi tehnologiei se pot organiza numai servicii sau birouri, precum şi colective temporare prevăzute în art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată. (3) Numărul maxim de posturi este de 122, exclusiv demnitarii. (4) Ministrul cercetării şi tehnologiei conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, alte autorităţi publice şi organizaţii din ţara, cu organisme similare din alte tari, precum şi cu persoane juridice şi fizice. (5) Pe lângă ministrul cercetării şi tehnologiei funcţionează un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileşte prin ordin al ministrului cercetării şi tehnologiei. (6) Atribuţiile şi sarcinile secretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului cercetării şi tehnologiei. (7) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare a ministerului şi se aproba prin ordin al ministrului cercetării şi tehnologiei.  +  Articolul 5 (1) Unităţile din subordinea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorică a unităţilor din subordinea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei se aproba prin ordin al ministrului cercetării şi tehnologiei. (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de funcţii pentru instituţiile publice subordonate, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului cercetării şi tehnologiei.  +  Articolul 6 (1) În coordonarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, va funcţiona Colegiul consultativ pentru cercetare-dezvoltare, alcătuit din cercetători, oameni de ştiinţa, specialişti din toate domeniile activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică. (2) Componenta şi regulamentul de funcţionare a Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare se aproba prin ordin al ministrului cercetării şi tehnologiei. (3) Ministerul Cercetării şi Tehnologiei asigura secretariatul Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 7În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul cercetării şi tehnologiei emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 8Ministerul Cercetării şi Tehnologiei are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit normelor legale în vigoare.  +  Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 10 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga hotărârile Guvernului nr. 809/1992, nr. 494/1993, nr. 174/1994, nr. 66/1991 şi nr. 226/1993. (2) Încadrarea în numărul de posturi aprobate se va încheia în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM - MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează :----------------Ministru cercetării şi tehnologiei,Doru Dumitru PaladeMinistru de stat,ministru muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1   Numărul maxim de posturi : 122   (exclusiv demnitarii)    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI TEHNOLOGIEI                           ┌───────────┐                           │ MINISTRU │                           └─────┬─────┘                                 │ ┌───────────────────────┐                                 ├────────────┤ CONTROLUL MINISTRULUI │                                 │ └───────────────────────┘          ┌─────────────┐ │ ┌──────────────────────┐          │ CONSILIERI ├────────┼─────────────┤ CONTROL │          └─────────────┘ │ │ FINANCIAR PROPRIU │                                 │ └──────────────────────┘                                 │ ┌────────────────┐                                 ├───────────────┤ CONTENCIOS │                                 │ └────────────────┘                                 │              ┌──────────────────┴──┬─────────────┬───────────┬─────────┐        ┌─────┴───────────┐ │ │ │ │        │ SECRETAR DE STAT│ │ │ │ │        └───────┬─────────┘ │ │ │ │       ┌────────┴───────┐ │ │ │ │    ┌──┴───┐ ┌───┴───┐ ┌───┴────┐ ┌────┴───┐ │ │    │ A │ │ B │ │ C │ │ D │ │ │    └──┬───┘ └───┬───┘ └────┬───┘ └────┬───┘ │ │    ┌──┴───┐ ┌───┴───┐ ┌───┼───┐ ┌───┴──┐ ┌──┴┐ ┌──┴┐  ┌─┴┐ ┌─┴┐ ┌─┴┐ ┌─┴┐ ┌─┴┐┌─┴┐┌─┴┐ ┌─┴┐ ┌─┴┐ │ E │ │ F │  │a1│ │a2│ │b1│ │b2│ │c1││c2││c3│ │d1│ │d2│ │ │ │ │  └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘└──┘└──┘ └──┘ └──┘ └───┘ └───┘    LEGENDĂ    --------    A - DIRECŢIA GENERALĂ PROGRAME GUVERNAMENTALE DE CERCETARE    a1 - SERVICIUL PROGRAME DE CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI         AVANSATĂ    a2 - DIRECŢIA PROGRAME DE CERCETARE TEHNOLOGICĂ ŞI         DEZVOLTARE INTERSECTORIALA    B - DIRECŢIA GENERALĂ RESURSE, UNITĂŢI ŞI INSTITUŢII DE        CERCETARE-DEZVOLTARE    b1 - DIRECŢIA CONTRACTARE ŞI DERULARE CONTRACTE PENTRU         CERCETARE    b2 - DIRECŢIA EXECUŢIE FINANCIARĂ A FONDURILOR PUBLICE         PENTRU CERCETARE    C - DIRECŢIA GENERALĂ TRANSFER TEHNOLOGIC ŞI INOVARE    c1 - DIRECŢIA POLITICII DE INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC    c2 - DIRECŢIA DE BIOTEHNOLOGII APLICATE    c3 - SERVICIUL DE IMPLEMENTARE A REZULTATELOR ACTIVITĂŢII DE         CERCETARE-DEZVOLTARE, CREAREA DE NOI INDUSTRII    D - DIRECŢIA GENERALĂ, POLITICA ŞTIINŢEI, MANAGEMENT ŞI REFORMA    d1 - DIRECŢIA POLITICA ŞTIINŢEI ŞI REFORMA    d2 - DIRECŢIA MANAGEMENT ŞI LEGISLAŢIE    E - DIRECŢIA ACORDURI ŞI PROGRAME INTERNAŢIONALE    F - SERVICIUL ECONOMIC ŞI ADMINISTRATIV  +  Anexa 2 UNITATIcare funcţionează în subordinea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei------------------------------------------------------------------------------Nr. Denumirea unităţii Sursa de finanţarecrt.------------------------------------------------------------------------------  1. Institutul de Fizica Atomică Bucureşti ^1) Venituri extrabugetare  2. Institutul Naţional pentru Fizica Pământului     Bucureşti Venituri extrabugetare  3. Institutul de Cercetare a Materiei Condensate     Timişoara Venituri extrabugetare  4. Institutul de Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca Venituri extrabugetare  5. Institutul de Ştiinţe Chimice şi Tehnologice     Timişoara Venituri extrabugetare  6. Institutul de Biologie a Dezvoltării Bucureşti Venituri extrabugetare  7. Institutul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca Venituri extrabugetare  8. Institutul de Cercetări Biologice Iaşi Venituri extrabugetare  9. Institutul de Microtehnologie Bucureşti Venituri extrabugetare 10. Institutul Geologic al României, Bucureşti Venituri extrabugetare 11. Centrul Roman de Geologie şi Geoecologie Marina     Bucureşti Venituri extrabugetare 12. Centrul de Cercetări pentru Tehnologii Ecologice     Bucureşti Venituri extrabugetare 13. Centrul de Aparatura Analitica, Control şi     Semnalizare Cluj-Napoca Venituri extrabugetare 14. Agenţia Spatiala Română Bucureşti Venituri extrabugetare 15. Institutul Naţional de Inventica Iaşi Venituri extrabugetare 16. Centrul Regional de Inovare, Implementare şi     Aplicare a Inventiilor Tîrgu Mureş Venituri extrabugetare 17. Centrul Regional de Inovare, Implementare şi     Aplicare a Inventiilor Iaşi Venituri extrabugetare 18. Centrul Regional de Inovare, Implementare şi     Aplicare a Inventiile Craiova Venituri extrabugetare 19. Institutul Naţional de Informare şi Documentare     Bucureşti ^2) Venituri extrabugetare 20. Editura Tehnica Bucureşti Venituri extrabugetare-------------^1) Aparatul administrativ, în numar maxim de 26 posturi, este subventionat de la bugetul de stat.^2) Pentru biblioteca, un număr maxim de 20 posturi este subventionat de la bugetul de stat.-----------------