NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2004de implementare a prevederilor Codului internaţional pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare - Codul ISPS, acceptat de România prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2003 pentru acceptarea de către România a amendamentelor la anexa Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, 1974, amendată, şi a Codului internaţional pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare, adoptate la Conferinţa Organizaţiei Maritime Internaţionale, la Londra, în perioada 9-13 decembrie 2002, aprobată prin Legea nr. 484/2003
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 9 martie 2004    1. Prevederi generaleCodul internaţional pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare, denumit în continuare Codul ISPS, a fost adoptat prin Rezoluţia nr. 2 a Conferinţei Diplomatice a Guvernelor Contractante a Organizaţiei Maritime Internaţionale (I.M.O.), care a avut loc la Londra în perioada 9-13 decembrie 2002.Prezentele norme metodologice sunt elaborate în conformitate cu art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2003 pentru acceptarea de către România a amendamentelor la anexa Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, 1974, amendată, şi a Codului internaţional pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare, adoptate la Conferinţa Diplomatică asupra Securităţii Maritime la Londra, în perioada 9-13 decembrie 2002, aprobată prin Legea nr. 484/2003.Prezentele norme metodologice stabilesc cadrul în care agenţii economici care au în proprietate sau operează nave ori facilităţi portuare trebuie să organizeze şi să certifice sistemele proprii de management al securităţii.2. Domeniul de aplicare2.1. Prevederile prezentelor norme metodologice se aplică:1. următoarelor tipuri de nave angajate în voiaje internaţionale:1. nave de pasageri, inclusiv nave de mare viteză pentru pasageri;2. nave de mărfuri, inclusiv nave de mărfuri de mare viteză de 500 tone tonaj brut şi mai mult;şi3. unităţi mobile de foraj marin;şi2. facilităţilor portuare ce deservesc astfel de nave angajate în voiaje internaţionale.2.2. Suplimentar faţă de prevederile alin. 2.1, prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului se poate decide extinderea aplicării prevederilor Codului ISPS asupra altor tipuri de nave, maritime sau de navigaţie interioară, care nu se încadrează în prevederile alin. 2.1.2.3. De asemenea, prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului se poate decide extinderea aplicării prevederilor Codului ISPS şi asupra acelor facilităţi portuare aflate în interiorul teritoriului porturilor şi/sau căilor navigabile care sunt solicitate, ocazional, să deservească nave care sosesc din sau pleacă într-un voiaj internaţional ori la care operează navele menţionate la alin. 2.2.  +  Capitolul I Sistemul de securitate la bordul navelor care arborează pavilionul românPrezentul capitol stabileşte reglementările privind organizarea managementului securităţii la bordul navelor sub pavilion român, precum şi procedura de certificare a sistemelor de management al securităţii, organizate de companiile de navigaţie la bordul navelor româneşti.1. Definiţii1.1. În sensul prezentelor norme metodologice, următorii termeni se definesc astfel:1. Convenţie înseamnă Convenţia internaţională pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, SOLAS - 1974, cu amendamentele în vigoare;2. regulă înseamnă o regulă a Convenţiei;3. capitol înseamnă un capitol al Convenţiei;4. planul de securitate al navelor înseamnă un plan elaborat pentru a se asigura aplicarea măsurilor la bordul navei, destinate să protejeze persoanele de la bord, marfa, unităţile de transport al mărfii, magaziile navei sau nava de riscurile unui incident de securitate;5. planul de securitate al facilităţii portuare înseamnă un plan elaborat pentru a se asigura aplicarea măsurilor destinate să protejeze facilitatea portuară şi navele, persoanele, mărfurile, unităţile de transport al mărfii şi magaziile navei în interiorul facilităţii portuare de riscurile unui incident de securitate;6. companie înseamnă orice agent economic, persoană juridică română, sau filiale în România ale unor persoane juridice străine, proprietari de nave ori care operează nave care arborează pavilionul român, care se încadrează în categoria celor pentru care se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2003 pentru acceptarea de către România a amendamentelor la anexa Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, 1974, amendată, şi a Codului internaţional pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare, adoptate la Conferinţa Organizaţiei Maritime Internaţionale, la Londra, în perioada 9-13 decembrie 2002;7. persoana desemnată cu securitatea navei înseamnă persoana de la bord, subordonată comandantului, desemnată de companie ca responsabilă cu securitatea navelor, inclusiv cu implementarea şi menţinerea planului de securitate al navelor şi cu păstrarea legăturii cu persoana desemnată cu securitatea companiei şi cu persoana desemnată cu securitatea facilităţii portuare;8. persoana desemnată cu securitatea companiei înseamnă persoana nominalizată de companie pentru a se asigura că evaluarea securităţii navelor este realizată, că este elaborat un plan de securitate al navelor, transmis spre aprobare şi apoi implementat şi menţinut, şi pentru realizarea şi menţinerea legăturii cu persoana desemnată cu securitatea facilităţii portuare şi persoana desemnată cu securitatea navelor;9. persoana desemnată cu securitatea facilităţii portuare înseamnă persoana desemnată de către agentul economic care operează facilitatea portuară, responsabilă cu elaborarea, implementarea, revizuirea şi menţinerea planului de securitate al facilităţii portuare şi pentru realizarea legăturii cu persoanele desemnate cu securitatea navelor, şi cu persoanele desemnate cu securitatea companiei;10. grad de securitate 1 înseamnă gradul pentru care trebuie menţinute tot timpul măsuri de securitate minime de protecţie corespunzătoare;11. grad de securitate 2 înseamnă gradul pentru care trebuie menţinute pe o perioadă de timp măsuri de securitate suplimentare de protecţie corespunzătoare ca rezultat al riscului ridicat al unui incident de securitate;12. grad de securitate 3 înseamnă gradul pentru care trebuie menţinute măsuri de securitate suplimentare specifice de apărare pe o perioadă scurtă de timp, când un incident de securitate este probabil sau iminent, deşi poate nu este posibil de identificat ţinta specifică;13. navă, atunci când este folosit în prezentele norme metodologice, include unităţi mobile de foraj marin şi navele de mare viteză, aşa cum sunt definite în regula XI-2/1 din Convenţie;14. auditul sistemului managementului securităţii înseamnă o examinare sistematică şi independentă, pentru a determina dacă activităţile efectuate în cadrul sistemului de management al securităţii şi rezultatele legate de acestea sunt în concordanţă cu procedurile planificate şi dacă aceste proceduri sunt puse efectiv în practică şi permit realizarea obiectivelor;15. observaţie înseamnă o specificare de fapt, făcută în timpul auditului managementului securităţii şi confirmată de dovada obiectivă;16. dovada obiectivă înseamnă informaţiile, înregistrările sau expunerile asupra unui fapt, cantitative ori calitative, referitoare la securitate sau la existenţa şi punerea în aplicare a unui element al sistemului de management al securităţii, care se bazează pe observaţie, măsurare ori încercare şi care pot fi verificate;17. nonconformitate înseamnă o situaţie observată, unde dovada obiectivă indică neîndeplinirea unei cerinţe specificate;18. nonconformitate majoră înseamnă o abatere identificabilă, care constituie o ameninţare serioasă la adresa securităţii personalului sau a navei ori un pericol serios la adresa mediului înconjurător şi care necesită o acţiune corectivă imediată. Suplimentar, lipsa implementării eficiente şi sistematice a unei cerinţe a Codului ISPS este, de asemenea, considerată ca o nonconformitate majoră;19. sistem de management al securităţii navelor înseamnă sistemul de management organizat de companie la bordul navei, bazat pe planul de securitate al navelor;20. Minister înseamnă Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;21. Autoritatea Navală Română înseamnă organul tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin care acesta îşi exercită funcţia de autoritate de stat în domeniul siguranţei navigaţiei;22. Termenii care nu sunt definiţi altfel în aceste norme metodologice au acelaşi înţeles ca şi cel atribuit lor în Convenţie.2. Securitatea navelor2.1. Toţi agenţii economici, persoane juridice române, sau filiale în România ale unor persoane juridice străine, proprietari de nave ori care operează nave care arborează pavilionul român, care se încadrează în categoria celor pentru care se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2003 sunt obligaţi să respecte prevederile Codului ISPS, să solicite şi să obţină de la Autoritatea Navală Română certificatele impuse prin prevederile Codului ISPS.2.2. Fiecare companie este obligată să nominalizeze o persoană desemnată cu securitatea companiei. Atribuţiile şi responsabilităţile persoanei desemnate cu securitatea companiei trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:1. să informeze cu privire la gradul de ameninţare posibil cu care ar putea să se confrunte nava, folosind evaluările corespunzătoare referitoare la securitate şi alte informaţii relevante;2. să se asigure că evaluările referitoare la securitatea navelor sunt efectuate;3. să asigure dezvoltarea, transmiterea spre aprobare, implementarea şi menţinerea planului de securitate al navelor;4. să se asigure că planul de securitate al navelor este modificat, după cum este potrivit, pentru a corecta deficienţele şi a satisface cerinţele de securitate ale fiecărei nave;5. să pregătească auditurile interne şi să revadă activităţile referitoare la securitate;6. să pregătească verificarea iniţială a navei şi cele care urmează a fi efectuate de către Administraţie sau de organizaţia de securitate recunoscută;7. să se asigure că deficienţele şi nonconformităţile identificate în timpul auditurilor interne, revizuirilor periodice, inspecţiilor de securitate şi verificărilor de conformitate sunt făcute cunoscute şi corectate în mod prompt;8. să intensifice atenţia şi vigilenţa faţă de securitate;9. să asigure o pregătire corespunzătoare pentru personalul responsabil cu securitatea navelor;10. să asigure o comunicare şi o cooperare efectivă între persoana desemnată cu securitatea navelor şi persoana desemnată cu securitatea facilităţii portuare relevante;11. să asigure armonizarea între cerinţele de siguranţă şi cele de securitate;12. să se asigure că, atunci când planurile de siguranţă ale flotei sau ale navelor-surori (cu aceleaşi caracteristici) sunt utilizate, planul pentru fiecare navă reflectă cu acurateţe informaţiile specifice fiecărei nave; şi13. să se asigure că orice măsuri alternative sau echivalente aprobate pentru o anumită navă sau grup de nave sunt implementate şi menţinute.2.3. Orice companie este obligată să efectueze evaluarea securităţii pe baza prevederilor Codului ISPS, a prezentelor norme metodologice, a situaţiei specifice de la bordul fiecărei nave, a evaluării iniţiale efectuate de specialiştii companiei sau prin intermediul unei organizaţii specializate, agreată de direcţia de specialitate din Minister. Evaluarea va fi supusă aprobării Autorităţii Navale Române.Pe baza evaluării aprobate şi a altor informaţii relevante, compania trebuie să întocmească planul de securitate al fiecărei nave, pe baza căruia să organizeze la bordul navelor sisteme de management al securităţii. Planul de securitate al navelor va cuprinde cel puţin:1. măsurile destinate să împiedice introducerea la bordul navelor a armelor, substanţelor şi dispozitivelor periculoase, cu intenţia de a fi folosite împotriva oamenilor, navelor sau porturilor, al căror transport nu este autorizat;2. identificarea zonelor restricţionate şi a măsurilor pentru prevenirea accesului neautorizat în acestea;3. măsuri pentru prevenirea accesului neautorizat la navă;4. procedurile de răspuns la ameninţările privind securitatea sau atentatele la securitate, inclusiv prevederile pentru menţinerea operaţiunilor vitale ale navei ori ale interfeţei navă/port;5. procedurile de răspuns la orice instrucţiuni de securitate pe care guvernele contractante le pot da pentru gradul de securitate 3;6. procedurile pentru evacuare în caz de ameninţări privind securitatea sau atentatele la securitate;7. îndatoririle personalului de la bord însărcinat cu responsabilităţi privind securitatea şi ale altor membri ai personalului de la bord în privinţa aspectelor de securitate;8. procedurile pentru auditarea activităţilor de securitate;9. procedurile pentru instruire, exerciţii şi antrenamente asociate cu planul;10. proceduri pentru interfaţa cu activităţile legate de securitatea facilităţii portuare;11. procedurile pentru revizuirea periodică a planului şi pentru actualizarea acestuia;12. procedurile pentru raportarea incidentelor de securitate;13. identificarea persoanei desemnate cu securitatea navelor;14. identificarea persoanei desemnate cu securitatea companiei, inclusiv a serviciului de contact pentru detalii 24 de ore din 24 de ore;15. procedurile pentru asigurarea inspecţiei, testării, calibrării şi întreţinerii oricăror echipamente de securitate prevăzute la bord;16. frecvenţa testării sau calibrării oricăror echipamente de securitate prevăzute la bord;17. identificarea locurilor unde sunt prevăzute puncte de activare a sistemului de alarmă privind securitatea navelor)*; şi18. procedurile, instrucţiunile şi ghidul referitoare la folosirea sistemului de alarmă privind securitatea navelor, inclusiv testarea, activarea, dezactivarea şi anularea pentru limitarea alarmelor false*).____________ Notă *) Autoritatea Navală Română poate permite, pentru a evita compromiterea în orice fel a obiectivului referitor la prevederea la bord a alarmei de securitate a navelor, ca această informaţie să fie păstrată în altă parte la bord, într-un document cunoscut de comandant, de persoana desemnată cu securitatea navelor şi a altor membri superiori de la bord, aşa cum poate decide compania.2.4. O organizaţie specializată poate fi agreată de direcţia de specialitate din Minister pentru a efectua evaluarea securităţii navelor, dacă demonstrează documentat că este capabilă şi are:1. experienţă în aspectele relevante de securitate;2. cunoştinţe corespunzătoare despre navă, inclusiv cunoaşterea structurii şi construcţiei navei;3. capacitatea de a evalua riscurile probabile de securitate, care ar putea apărea în timpul operării navei, inclusiv interfaţa navă/port, şi de a minimiza astfel de riscuri;4. cunoaşterea cerinţelor cap. XI-2 din Convenţie şi ale Codului ISPS, a legislaţiei relevante şi a cerinţelor de securitate naţionale şi internaţionale;5. cunoaşterea ameninţărilor curente şi a modalităţilor de ameninţare a securităţii;6. cunoştinţele în recunoaşterea şi detectarea armelor, substanţelor şi dispozitivelor periculoase;7. cunoştinţele referitoare la tehnicile utilizate pentru sustragerea de la măsurile de securitate; şi8. cunoştinţele despre echipamentele şi sistemele de securitate şi supraveghere, precum şi despre limitările operaţionale ale acestora.2.5. Compania nominalizează la bordul fiecărei nave o persoană desemnată cu securitatea. Atribuţiile şi responsabilităţile persoanei desemnate cu securitatea navelor trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:1. efectuarea inspecţiilor regulate privind securitatea navelor, pentru a se asigura că sunt menţinute măsurile de securitate corespunzătoare;2. menţinerea şi supravegherea implementării planului de securitate al navelor, inclusiv orice amendamente aduse planului;3. coordonarea aspectelor de securitate privind manipularea mărfii şi a proviziilor cu restul personalului aflat la bord şi cu persoana desemnată cu securitatea facilităţii portuare relevante;4. propunerea de modificări la planul de securitate al navelor;5. să raporteze persoanei desemnate cu securitatea companiei orice deficienţe şi nonconformităţi identificate în timpul auditurilor interne, revizuirilor periodice, inspecţiilor de securitate şi verificărilor de conformitate şi să implementeze acţiunile corective;6. să sporească atenţia şi vigilenţa la bord cu privire la securitate;7. să se asigure că personalul de la bordul navei a primit o pregătire corespunzătoare;8. să raporteze toate incidentele de securitate;9. să coordoneze implementarea planului de securitate al navei împreună cu persoana desemnată cu securitatea companiei şi cu persoana desemnată cu securitatea facilităţilor portuare importante; şi10. să se asigure că echipamentele de securitate, dacă acestea există, sunt operate, testate, calibrate şi întreţinute în mod corespunzător.2.6. Planul de securitate al navei întocmit de companie este supus avizării Autorităţii Navale Române. Cu prilejul avizării acestui plan, compania va stabili împreună cu Autoritatea Navală Română dacă auditul extern va fi efectuat de o organizaţie recunoscută care a încheiat cu Ministerul un contract de mandat special sau dacă auditul extern va fi efectuat de auditorii specializaţi ai Autorităţii Navale Române. Pe baza planului de securitate avizat şi a sistemului de management al securităţii organizat la bordul navei, compania colectează dovezile obiective pentru demonstrarea funcţionării corecte a sistemului.3. Procedura de certificare a navelor3.1. În conformitate cu prevederile art. 1^6 lit. a), c), d), i), j) şi k) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 412/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de autoritate în domeniul siguranţei navigaţiei, Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire toate sarcinile ce revin din aplicarea prevederilor art. 1, 2, 4 şi 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2003 cu privire la implementarea prevederilor Codului ISPS de către companiile de navigaţie româneşti şi navele aflate în proprietate sau operate de acestea în baza unor contracte corespunzătoare, precum şi controlul şi verificarea navelor, indiferent de pavilion, care intră sau ies în şi din porturile şi/sau căile navigabile româneşti.3.2. Autoritatea Navală Română evaluează şi certifică sistemele de management al securităţii, organizate de companii la bordul navelor care arborează pavilionul român, în conformitate cu prevederile Codului ISPS, folosind în acest scop personalul propriu sau organizaţii recunoscute care sunt autorizate de Minister şi care au încheiat, în acest sens, cu acesta un contract, potrivit prevederilor art. 3 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 476/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Codului internaţional de management al siguranţei - Codul I.S.M., amendat, a Normelor metodologice privind procedura de eliberare a certificatelor de management al siguranţei în conformitate cu cerinţele Codului I.S.M. amendat şi a Normelor metodologice pentru mandatarea auditorilor.3.3. Gradul de securitate al navelor3.3.1. Autoritatea Navală Română, în conformitate cu prevederile regulilor XI-2/3 şi XI-2/7 din Convenţie, stabileşte gradele de securitate şi aduce la cunoştinţă companiilor hotărârile luate. Gradele de securitate mai ridicate indică o probabilitate mai mare de apariţie a unui incident de securitate. Asupra hotărârilor luate Autoritatea Navală Română va informa în scris Ministerul. Factorii ce trebuie analizaţi în stabilirea gradului corespunzător de securitate includ:1. gradul în care informaţia privind ameninţarea este credibilă;2. gradul în care informaţia privind ameninţarea este coroborată cu celelalte elemente;3. gradul în care informaţia privind ameninţarea este specifică sau iminentă; şi4. consecinţele potenţiale ale unui astfel de incident de securitate.3.3.2. Atunci când este stabilit gradul de securitate 3, Autoritatea Navală Română va emite, după cum este necesar, instrucţiuni corespunzătoare şi va furniza informaţii referitoare la securitatea navelor care pot fi afectate.3.3.3. Unei nave i se cere să opereze conform gradelor de securitate stabilite de Autoritatea Navală Română, aşa cum se indică mai jos.3.3.4. La gradul de securitate 1 vor fi îndeplinite următoarele activităţi, prin măsuri corespunzătoare, pe toate navele, luându-se în considerare ghidul dat în partea B a Codului ISPS, pentru a identifica şi a lua măsuri preventive împotriva incidentelor de securitate:1. asigurarea executării tuturor sarcinilor de securitate la navă;2. controlul accesului la navă;3. controlarea ambarcării persoanelor şi a efectelor personale ale acestora;4. monitorizarea zonelor restricţionate pentru a se asigura că numai persoanele autorizate au acces;5. monitorizarea zonelor pe punte şi a zonelor ce înconjoară nava;6. supervizarea manevrării mărfii şi a proviziilor navei; şi7. asigurarea că sistemul de comunicare privind securitatea este disponibil.3.3.5. La gradul de securitate 2, măsurile suplimentare de protecţie, specificate în planul de securitate al navei vor fi implementate pentru fiecare activitate detaliată la alin. 3.3.4, luându-se în considerare ghidul dat în partea B a Codului ISPS.3.3.6. La gradul de securitate 3, măsurile suplimentare de protecţie specifice, specificate în planul de securitate al navei vor fi implementate în fiecare activitate detaliată la alin. 3.3.4, luându-se în considerare ghidul dat în partea B a Codului ISPS.3.3.7. Oricând gradele de securitate 2 şi 3 sunt stabilite de către Autoritatea Navală Română, nava va lua la cunoştinţă primirea instrucţiunilor asupra schimbării gradului de securitate.3.4. Înaintea intrării într-un port sau în timp ce se află într-un port de pe teritoriul României, care a stabilit gradul de securitate 2 sau 3, nava va lua la cunoştinţă primirea acestei instrucţiuni şi va confirma persoanei desemnate cu securitatea facilităţii portuare iniţierea implementării măsurilor şi procedurilor corespunzătoare, aşa cum este detaliat în planul de securitate al navei şi, în cazul gradului de securitate 3, în instrucţiunile emise de Autoritatea Navală Română care a stabilit gradul de securitate 3. Nava va raporta orice dificultate apărută în procesul de implementare. În astfel de cazuri, persoana desemnată cu securitatea facilităţii portuare şi persoana desemnată cu securitatea navei vor ţine legătura şi vor coordona acţiunile corespunzătoare.3.5. Dacă o navă este solicitată de către Autoritatea Navală Română să stabilească un grad de securitate mai mare sau este deja la un grad de securitate mai mare, altul decât cel stabilit pentru portul în care intenţionează să între sau în care se află deja, nava va informa fără întârziere autoritatea competentă a statului pe teritoriul căruia este localizată facilitatea portuară şi persoana desemnată cu securitatea facilităţii portuare.3.5.1. În astfel de cazuri, persoana desemnată cu securitatea navei va ţine legătura cu persoana desemnată cu securitatea facilităţii portuare şi va coordona acţiunile corespunzătoare, dacă este necesar.3.5.2. În cazul în care Autoritatea Navală Română solicită navelor îndreptăţite să arboreze pavilionul românesc să stabilească gradul de securitate 2 sau 3 într-un port al altui guvern contractant, va informa fără întârziere autorităţile acelui guvern contractant.3.6. Ministerul poate, la solicitarea Autorităţii Navale Române, să delege către o organizaţie de securitate recunoscută, autorizată în acest sens de Minister, unele dintre responsabilităţile privind activitatea de evaluare şi certificare a sistemelor de management al securităţii navelor sub pavilion român, cu excepţia următoarelor aspecte, care rămân în sarcina Autorităţii Navale Române:1. stabilirea gradului de securitate aplicabil;2. eliberarea certificatului internaţional de securitate al navelor;3. exercitarea controlului şi măsurile corespunzătoare în conformitate cu regula XI-2/9; şi4. stabilirea cerinţelor pentru declaraţia de securitate.3.7. Autoritatea Navală Română, în sensul extinderii pe care aceasta o consideră corespunzătoare, va verifica eficienţa planurilor de securitate a navelor sau eficienţa amendamentelor la astfel de planuri pe care le-au aprobat ori eficienţa planurilor care au fost aprobate în numele lor.3.8. Procedura privind certificarea navelor conform Codului ISPS3.8.1. Compania pune în funcţiune sistemul propriu de management al securităţii conform prevederilor Codului ISPS, iar în momentul în care acesta urmează să fie certificat, va prezenta Autorităţii Navale Române următoarea documentaţie:- cerere-tip (conform modelului prevăzut în anexa nr. 5);- actele doveditoare asupra legalităţii funcţionării companiei;- lista navelor, caracteristicile acestora, o copie de pe planul general al navei şi copii de pe certificatele statutare şi de clasă;- documentaţia tehnică aferentă sistemului de management al securităţii pentru fiecare dintre navele pe care le are în proprietate sau operare;- rapoartele de audit intern;- dovezile obiective că sistemul de management al securităţii navelor funcţionează corespunzător de cel puţin 3 luni.3.9. Inspectarea şi certificarea navelor3.9.1. Inspecţii3.9.1.1. Fiecare navă la care se aplică prezenta parte din Codul ISPS trebuie să fie subiectul inspecţiilor specificate mai jos:1. o inspecţie iniţială constând într-un audit iniţial, înainte de darea în folosinţă a navei sau înainte ca certificatul cerut în baza secţiunii 19.2 din Codul ISPS să fie acordat pentru prima dată, care va include o verificare completă a sistemului său de securitate şi orice echipamente de securitate asociate în conformitate cu prevederile relevante ale cap. XI-2 din Convenţie, cu prezentele norme metodologice şi cu planul aprobat de securitate al navelor. Această verificare va asigura că sistemul de securitate al navelor şi orice echipament de securitate asociat îndeplinesc în totalitate cerinţele aplicabile ale cap. XI-2 din Convenţie şi partea A a Codului ISPS şi că sunt în stare satisfăcătoare şi potrivit pentru scopul pe care îl are nava;2. o inspecţie de reînnoire constând într-un audit de reactualizare la intervalele specificate de către Autoritatea Navală Română, dar care să nu depăşească 5 ani, mai puţin acolo unde se aplică prevederile Codului ISPS. Această inspecţie va asigura că sistemul de securitate a navelor şi echipamentul de securitate asociat îndeplinesc în totalitate cerinţele aplicabile ale cap. XI-2 din Convenţie şi partea A a Codului ISPS şi că sunt în stare satisfăcătoare şi potrivit pentru scopul pe care îl are nava;3. cel puţin o inspecţie intermediară constând într-un audit intermediar la intervalele stabilite de Autoritatea Navală Română. Dacă este efectuată o singură verificare intermediară, aceasta va avea loc între a doua şi a treia dată aniversară a certificatului, după cum este definit în regula I/2(n). Verificarea intermediară va include verificarea sistemului de securitate al navelor şi al oricărui echipament de securitate asociat, pentru a asigura că acestea sunt în stare satisfăcătoare pentru scopul pe care îl are nava. O astfel de verificare intermediară va fi înscrisă pe certificat;4. inspecţii suplimentare constând în audituri suplimentare, după cum este determinat de Autoritatea Navală Română.3.9.1.2. Pentru a fi în conformitate cu cerinţele Codului ISPS, companiile trebuie să elaboreze, să implementeze şi să menţină un sistem de management al securităţii, în vederea asigurării că este aplicată politica companiei privind securitatea navei, a persoanelor aflate la bord, a pasagerilor şi mărfurilor transportate. Politica companiei trebuie să includă obiectivele definite de Codul ISPS.3.9.1.3. Autoritatea Navală Română va verifica conformitatea cu cerinţele Codului ISPS, prin determinarea:1. conformităţii sistemului de management al securităţii navelor realizat de companie;2. felului în care sistemul de management al securităţii navelor asigură îndeplinirea obiectivelor definite în paragraful 1.2 din Codul ISPS.3.9.1.4. Determinarea conformităţii elementelor sistemului de management al securităţii, pus la punct de companie, cu cerinţele specificate de Codul ISPS, se va face de către Autoritatea Navală Română pe baza rapoartelor de audit extern, întocmite de auditori autorizaţi.3.9.1.5. Criteriile principale care vor sta la baza interpretărilor necesare pentru evaluarea conformităţii cu cerinţele Codului ISPS, a unui sistem de management al securităţii vor fi determinate de eficienţa acestuia în realizarea obiectivelor specificate în Codul ISPS, şi anume:1. să stabilească un cadru internaţional care să permită cooperarea între factorii implicaţi pentru a detecta ameninţările la securitate şi a lua măsuri preventive contra incidentelor de securitate ce afectează navele sau facilităţile portuare folosite în comerţul internaţional.2. să stabilească rolurile şi responsabilităţile fiecărui factor implicat pentru asigurarea securităţii maritime;3. să asigure colectarea şi schimbul la timp şi eficient de informaţii legate de securitate;4. să ofere o metodologie pentru evaluările de securitate, astfel încât să aibă stabilite planuri şi proceduri pentru a reacţiona la grade de securitate în schimbare; şi5. să asigure că sunt stabilite măsuri de securitate maritimă, adecvate şi proporţionate.Pentru atingerea acestor obiective sunt stabilite următoarele cerinţe funcţionale:1. strângerea şi evaluarea informaţiei cu privire la ameninţările securităţii şi schimbul de astfel de informaţii cu factorii implicaţi:2. solicitarea menţinerii protocoalelor de comunicare pentru nave şi facilităţi portuare;3. prevenirea accesului neautorizat la nave şi în zonele lor restricţionate;4. prevenirea introducerii de arme neautorizate, echipamente incendiare sau explozibile la nave;5. furnizarea de mijloace pentru pornirea alarmei ca reacţie la ameninţările privind securitatea sau incidentele de securitate; şi6. solicitarea de instruire şi exerciţii pentru a asigura familiarizarea cu planurile şi procedurile de securitate.Aceste criterii vor fi judecate în strânsă corelare cu standardele specifice siguranţei navelor şi protecţiei mediului. Acestea sunt:1. conformitatea cu regulile şi reglementările obligatorii:● Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974 (SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979;● Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul adiţional din 1978, încheiat la Londra la 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78), la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993;● Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW/95), la care România a aderat prin Legea nr. 107/1992;● Convenţia internaţională asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966 (LL66), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1971 şi Protocolul din anul 1988 (LOAD LINE);2. codurile, liniile directoare şi standardele aplicabile, recomandate de Organizaţia Maritimă Internaţională (I.M.O.), de Administraţie, de societăţi de clasificare şi de alte organizaţii din industria maritimă, care au fost luate în considerare.3.9.1.6. Toate dovezile obiective, care au potenţialul de a facilita verificarea conformităţii cu Codul ISPS, trebuie să fie accesibile investigaţiei. Compania va prezenta auditorilor documente relevante pentru măsurile luate de aceasta în vederea asigurării menţinerii conformităţii cu regulile şi reglementările obligatorii. În acest sens, dosarele trebuie să fie puse la dispoziţie pentru a putea fi examinate.3.9.1.7. Raportul de audit extern prezentat Autorităţii Navale Române va cuprinde:● evaluarea felului în care compania a luat în considerare recomandările menţionate în Partea B din Codul ISPS la stabilirea sistemului de management al securităţii;● prevederile elaborate pentru asigurarea că aceste recomandări sunt puse în practică la ţărm şi la bordul navei.3.9.1.8. Auditorii trebuie să încurajeze companiile să adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a codurilor, liniilor directoare şi standardelor recomandate de către Organizaţia Maritimă Internaţională (I.M.O.), Administraţie, societăţile de clasificare şi alte organizaţii din sectorul maritim, atunci când aceste recomandări sunt potrivite pentru companie şi pentru navele sale, chiar dacă nu sunt obligatorii în virtutea Codului ISPS.3.9.2. Eliberarea şi valabilitatea certificatului internaţional de securitate al navei3.9.2.1. Un certificat internaţional de securitate al navelor trebuie să fie emis după inspecţia iniţială sau cea de reînnoire a certificatului, în conformitate cu prevederile alin. 3.9.1.3.9.2.2. Un astfel de certificat va fi emis sau avizat de către Autoritatea Navală Română.3.9.2.3. Autorităţile unui alt guvern contractant pot, la cererea Autorităţii Navale Române, să determine ca nava să fie inspectată şi, dacă apreciază că sunt îndeplinite prevederile Codului ISPS, acestea vor emite sau vor autoriza emiterea unui certificat internaţional de securitate al navelor pentru navă şi, acolo unde este cazul, să avizeze sau să autorizeze avizarea certificatului unei nave în conformitate cu prevederile Codul ISPS. În această situaţie:1. o copie a certificatului şi o copie a raportului inspecţiei vor fi transmise cât de curând posibil Autorităţii Navale Române;2. un certificat astfel emis va conţine o declaraţie din care să reiasă că acel certificat a fost eliberat la cererea Autorităţii Navale Române, va avea aceeaşi putere şi va primi aceeaşi recunoaştere ca şi certificatul emis de Autoritatea Navală Română.3.9.2.4. Certificatul internaţional de securitate al navelor va fi întocmit în limbile română şi engleză.3.9.3. Durata şi valabilitatea certificatului3.9.3.1. Un certificat internaţional de securitate al navelor va fi emis pentru o perioadă specificată de către Autoritatea Navală Română, care nu trebuie să depăşească 5 ani.3.9.3.2. Atunci când inspecţia pentru reînnoirea certificatului a fost efectuată într-o perioadă de 3 luni înainte de data de expirare a certificatului existent, noul certificat va fi valabil începând cu data încheierii inspecţiei pentru reînnoirea certificatului până la o dată care să nu depăşească 5 ani de la data expirării certificatului existent.1. Atunci când inspecţia pentru reînnoirea certificatului a fost încheiată după data expirării certificatului existent, noul certificat va fi valabil de la data încheierii inspecţiei de reînnoire a certificatului până la o dată care să nu depăşească 5 ani de la data expirării certificatului existent.2. Atunci când inspecţia de reînnoire a certificatului este încheiată cu mai mult de 3 luni înainte de data de expirare a certificatului existent, noul certificat va fi valabil de la data încheierii inspecţiei de reînnoire a certificatului până la o dată care să nu depăşească 5 ani de la data încheierii inspecţiei de reînnoire.3.9.3.3. Dacă un certificat este emis pentru o perioadă mai mică de 5 ani, Autoritatea Navală Română poate extinde valabilitatea certificatului după data de expirare la perioada maximă de 5 ani, cu condiţia ca inspecţiile la care se face referire la alin. 3.9.1, aplicabile atunci când un certificat este emis pentru o perioadă de 5 ani, sunt efectuate corespunzător.3.9.3.4. Dacă o inspecţie de reînnoire a certificatului a fost încheiată şi un nou certificat nu poate fi emis sau plasat la bordul navei înainte de data expirării certificatului existent, Autoritatea Navală Română sau organizaţia de securitate recunoscută care acţionează în numele Guvernului României poate aviza certificatul existent şi un astfel de certificat va fi acceptat ca fiind valabil pentru o perioadă ulterioară care nu va depăşi 5 luni de la data expirării.3.9.3.5. Dacă o navă, în momentul expirării certificatului, nu se află în portul în care urmează să fie inspectată, Autoritatea Navală Română poate extinde perioada de valabilitate a certificatului, dar această prelungire va fi acordată numai cu scopul de a-i permite navei să îşi încheie voiajul către portul în care va fi inspectată şi, apoi, numai în cazurile în care este potrivit şi rezonabil să procedeze astfel. Nici un certificat nu va fi prelungit pentru o perioadă mai mare de 3 luni, iar nava căreia îi este acordată o prelungire, la sosirea în portul în care urmează să fie inspectată, nu va fi îndreptăţită, în virtutea unei astfel de prelungiri, să părăsească acel port fără a deţine un nou certificat. Atunci când inspectarea de reînnoire a certificatului a fost încheiată, noul certificat va fi valabil până la o dată care să nu depăşească 5 ani de la data expirării certificatului existent înaintea acordării prelungirii.3.9.3.6. Un certificat emis unei nave angajate în voiaje scurte, care nu a fost extins conform prevederilor anterioare din prezentul capitol, poate fi extins de către Autoritatea Navală Română pentru o perioadă de graţie de până la o lună de la data expirării înscrisă pe certificat. Atunci când inspecţia de reînnoire a certificatului este încheiată, noul certificat va fi valabil până la o dată care să nu depăşească 5 ani de la data expirării certificatului existent înainte ca prelungirea să fie acordată.3.9.3.7. Dacă o inspecţie intermediară este încheiată înainte de perioada specificată la alin. 3.9.1.1, atunci:1. data expirării indicată pe certificat va fi amendată prin avizarea la o dată care nu trebuie să depăşească 3 ani de la data la care a fost încheiată inspecţia intermediară;2. data expirării poate rămâne neschimbată dacă una sau mai multe inspecţii suplimentare au fost efectuate astfel încât intervalele maxime între inspecţiile prescrise în pct. 3.9.1.1 nu sunt depăşite.3.9.3.8. Un certificat emis conform alin. 3.9.2 va înceta să fie valabil în oricare dintre următoarele cazuri:1. dacă inspecţiile relevante nu sunt încheiate în cadrul perioadelor precizate la alin. 3.9.1.1;2. dacă certificatul nu este avizat în conformitate cu alin. 3.9.1.1.3 şi 3.9.3.8.1, dacă este cazul;3. când o companie îşi asumă responsabilitatea operării unei nave care nu a mai fost operată anterior de acea companie; şi4. datorită transferului navei sub pavilionul altui stat.3.9.3.9. În cazul:1. transferului unei nave sub pavilionul altui guvern contractant, Autoritatea Navală Română va transmite, cât de curând posibil, acelui guvern contractant copii sau toate informaţiile referitoare la certificatul internaţional de securitate al navelor, deţinut de navă înainte de transfer, şi copii ale rapoartelor disponibile ale inspecţiilor; sau2. unei companii care îşi asumă responsabilitatea operării unei nave care nu a mai fost operată de acea companie, compania anterioară va transmite, cât de curând posibil, companiei actuale copii ale oricăror informaţii referitoare la certificatul internaţional de securitate al navelor sau pentru a facilita inspecţiile descrise la alin. 3.9.4.2.3.9.3.10. Certificatul internaţional de securitate al navelor poate fi retras doar de Guvernul care l-a eliberat. Autoritatea Navală Română poate să retragă certificatul internaţional de securitate al navelor dacă nu se cere verificarea intermediară sau dacă există dovada unei nonconformităţi majore faţă de Codul ISPS ori dacă se constată în mod repetat reţinerea navei de către organele controlului statului portului, pe motivul înregistrării de nonconformităţi faţă de prevederile Codului ISPS.3.9.4. Certificarea interimară3.9.4.1. Certificatele specificate la alin. 3.9.2 vor fi emise numai atunci când Autoritatea Navală Română care emite certificatele este complet încredinţată că nava îndeplineşte cerinţele alin. 3.9.1.3.9.4.2. Totuşi, după 1 iulie 2004, înainte ca certificatul la care se face referire la alin. 3.9.2 să fie emis, Autoritatea Navală Română poate emite un certificat internaţional interimar de securitate al navelor, într-o formă care corespunde modelului dat în prezentele norme metodologice, în cazul:1. unei nave fără certificat, la predare sau înainte de intrarea ori reintrarea în serviciu;2. transferului unei nave de sub pavilionul statului unui guvern contractant sub pavilionul român;3. transferului unei nave de sub pavilion român sub pavilionul statului al cărui guvern nu este guvern contractant; sau4. când o companie îşi asumă responsabilitatea operării unei nave care nu a mai fost operată anterior de acea companie.3.9.4.3. Un certificat internaţional interimar de securitate al navelor va fi emis numai atunci când Autoritatea Navală Română sau organizaţia recunoscută de securitate, în numele Guvernului, a verificat că:1. evaluarea securităţii navei, cerută prin Codul ISPS, a fost încheiată;2. o copie a planului de securitate al navei care îndeplineşte cerinţele cap. XI-2 şi ale părţii A din Codul ISPS este prevăzută la bord, că a fost transmisă pentru analiză şi aprobare, şi implementată la bord;3. nava este prevăzută cu un sistem de alarmă de securitate care îndeplineşte cerinţele regulii XI-2/6, dacă este necesar;4. persoana desemnată cu securitatea companiei:1. s-a asigurat:1. de analizarea planului de securitate al navei în vederea conformităţii cu partea A din Codul ISPS;2. că planul a fost transmis spre avizare; şi3. că planul este implementat pe navă, şi2. a stabilit aranjamentele necesare, inclusiv aranjamente pentru antrenamente, exerciţii şi audituri interne, prin care persoana desemnată cu securitatea companiei, apreciază că nava va îndeplini cu succes inspecţia solicitată în conformitate cu alin. 3.9.1.1.1, în termen de 6 luni;5. au fost făcute aranjamentele pentru efectuarea inspecţiilor necesare conform alin. 3.9.1.1.1;6. comandantul, persoana desemnată cu securitatea navei şi personalul navei cu atribuţii specifice referitoare la securitate îşi cunosc atribuţiile şi responsabilităţile, după cum sunt specificate în Codul ISPS, precum şi în prevederile relevante ale planului de securitate al navei aflat la bord şi că astfel de informaţii au fost prevăzute în limba de lucru a personalului navei sau în limbile înţelese de acesta; şi7. persoana desemnată cu securitatea navei îndeplineşte cerinţele din prezentele norme metodologice.3.9.4.4. Un certificat internaţional interimar de securitate al navei va fi valabil 6 luni sau înainte ca certificatul cerut prin alin. 3.9.2 să fie emis, oricare dintre acestea ar fi primul, şi nu poate fi extins.3.9.4.5. Autoritatea Navală Română nu va permite emiterea unui certificat internaţional interimar de securitate al navei ulterior, în mod consecutiv unei nave dacă, după părerea Autorităţii Navale Române sau a organizaţiei recunoscute de securitate, unul dintre scopurile navei sau ale companiei care solicită un astfel de certificat este acela de a evita conformitatea completă cu cap. XI-2 din Convenţie şi partea A din Codul ISPS după expirarea perioadei certificatului interimar iniţial, după cum este specificat la alin. 3.9.4.4.3.9.4.6. În conformitate cu prevederile regulii XI-2/9, Autoritatea Navală Română poate, înaintea acceptării unui certificat internaţional interimar de securitate al navelor ca fiind valabil, să se asigure că cerinţele alin. 3.9.4.2.4.3.9.4.2.6 au fost îndeplinite.3.10. Procesul de certificare3.10.1. Procesul de certificare corespunzător pentru emiterea unui certificat internaţional de securitate al navelor pentru o navă va implica în mod normal următoarele etape:1. inspecţia şi certificarea iniţială;2. inspecţia şi confirmarea periodică sau intermediară;3. inspecţia şi certificarea de reînnoire.Autoritatea Navală Română, pe baza rezultatelor obţinute la inspecţiile menţionate mai sus, eliberează sau confirmă certificatele. Forma certificatelor este prezentată în anexele nr. 1 şi 2.3.11. Autoritatea Navală Română stabileşte, conform prevederilor legale în vigoare, tarife pentru efectuarea activităţilor de avizare, evaluare, audit şi certificare.3.12. Pregătirea, antrenamentele şi exerciţiile pentru securitatea navelor3.12.1. Persoana desemnată cu securitatea navelor şi comandantul trebuie să aibă cunoştinţele şi pregătirea corespunzătoare, ţinând cont de ghidul dat în partea B a Codului ISPS. În acest sens persoana desemnată cu securitatea navelor trebuie să facă dovada că a absolvit cel puţin un curs de specialitate în conformitate cu Cursul model IMO 3.18 "Ship Security Officer". În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice toţi ofiţerii de punte care sunt ambarcaţi la bordul navelor care arborează pavilionul român trebuie să facă dovada absolvirii acestui curs.3.12.2. Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturile Navale "CERONAV Constanţa este obligat să organizeze cursuri de pregătire, urmând modelul IMO 3.19 "Ship Security Officer" şi IMO 3.20 "Company Security Officer", şi să informeze corespunzător companiile de navigaţie.3.12.3. Personalul de la bordul navei, care are atribuţii şi responsabilităţi specifice în legătură cu securitatea, trebuie să înţeleagă responsabilităţile pe care le are pentru securitatea navelor, după cum este descris în planul de securitate al navelor, şi trebuie să deţină suficiente cunoştinţe şi abilităţi pentru realizarea atribuţiilor pe care le au, ţinând cont de ghidul dat în partea B a Codului ISPS.3.12.4. Pentru a se asigura implementarea efectivă a planului de securitate al navelor, trebuie realizate antrenamente la intervale corespunzătoare, ţinând cont de tipul navei, schimbările de personal de pe navă, facilităţile portuare care vor fi inspectate şi alte circumstanţe relevante, ţinându-se cont de ghidul dat în partea B a Codului ISPS.3.12.5. Persoana desemnată cu securitatea companiei va asigura coordonarea şi implementarea eficientă a planurilor de securitate ale navei prin participarea la exerciţii la intervale corespunzătoare, ţinând cont de ghidul dat în partea B a Codului ISPS.  +  Capitolul II Sistemul de securitate al facilităţilor portuare1. DefiniţiiÎn prezenta secţiune a normelor metodologice, suplimentar faţă de termenii definiţi în cap. I, se definesc termenii astfel:1. agentul navei - agent economic autorizat, împuternicit de armator să presteze servicii de agenturare pentru navele sale;2. autorităţi portuare - Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. pentru porturile maritime Constanţa, Mangalia, Midia şi Sulina, inclusiv zonele libere din aceste porturi, şi Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" Galaţi S.A., pentru porturile Galaţi, Brăila şi Tulcea;3. autorităţi de căi navigabile - Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" Constanţa - S.A. pentru Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi pentru canalul Sulina;4. autorităţi publice - instituţiile publice care desfăşoară activităţile de verificare şi control la sosirea, pe timpul staţionării şi la plecarea navelor, precum şi agenţii economici care asigură funcţionalitatea porturilor maritime româneşti şi serviciile publice portuare.Instituţiile publice şi agenţii economici care funcţionează în subordinea şi, respectiv, sub autoritatea organelor administraţiei publice centrale de specialitate interesate sunt: a) Autoritatea Naţională a Vămilor din subordinea Autorităţii Naţionale de Control; b) Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor; c) direcţiile de sănătate publică judeţene din subordinea Ministerului Sănătăţii; d) inspectoratele de poliţie sanitară veterinară de frontieră şi inspectoratele fitosanitare de frontieră din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului; e) agenţiile de protecţie a mediului judeţene din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului;5. facilităţi portuare înseamnă locurile stabilite de autorităţile portuare şi/sau de căi navigabile, în care se desfăşoară interfaţa navă/port;6. marfă - orice bunuri, mărfuri şi articole de orice tip, indiferent cum vor fi transportate pe o navă, altele decât poşta, proviziile navei, piesele de schimb pentru navă, echipamentul navei, efectele echipajului şi bagajele însoţitoare ale pasagerilor;7. membru al echipajului - orice persoană angajată efectiv pentru a îndeplini sarcini la bord, pe perioada unui voiaj, în funcţionarea sau serviciul pe o navă, şi care este inclus în lista cuprinzând echipajul;8. bagaje însoţitoare ale pasagerilor - bunurile aflate în proprietatea pasagerului, transportate pe aceeaşi navă cu pasagerul, care pot fi sau nu în posesia lui, cu condiţia ca acestea să nu fie transportate pe baza unui contract de transport sau a unui alt acord similar;9. efectele echipajului - îmbrăcăminte, articole de utilizare zilnică şi orice alte bunuri, care pot include bani, aparţinând echipajului şi aflate la bordul navei;10. proviziile navei - bunurile de utilizare pe navă, inclusiv bunurile de consum, bunurile transportate pentru vânzare către pasageri şi membrii echipajului, combustibilii şi lubrifianţii, excluzând echipamentul navei şi piesele de schimb ale acesteia;11. libera practică la sosire - confirmarea îndeplinirii de către navă a tuturor formalităţilor, după obţinerea liberei practici sanitare, care dau dreptul navei să procedeze la începerea operaţiunilor în portul românesc şi care se materializează prin permisul de acostare eliberat de către autoritatea portuară şi/sau tranzitarea unei căi navigabile sau prin permisul de tranzitare emis de autoritatea de căi navigabile;12. libera practică la plecare - confirmarea îndeplinirii de către navă a tuturor formalităţilor care dau dreptul navei să procedeze la părăsirea portului românesc şi/sau căii navigabile şi care se materializează prin permisul de plecare din port sau de părăsire a căii navigabile, eliberat de căpitănia de port;13. permis de acostare - document eliberat de autoritatea portuară şi/sau de căi navigabile, prin care se alocă dana şi se permite operarea navei;14. permis de tranzitare - document eliberat de autoritatea de căi navigabile, prin care se permite unei nave să tranziteze acea cale navigabilă;15. buletin de pilotaj - documentul prin care Autoritatea Navală Română şi autoritatea portuară şi/sau de căi navigabile îşi dau acceptul ca o navă să poată proceda la intrarea în port şi/sau pe o cale navigabilă din România. Acest document este valabil numai dacă este semnat atât de Autoritatea Navală Română, cât şi de autoritatea portuară şi/sau de căi navigabile.2. Securitatea facilităţilor portuareÎn conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi serviciile în porturi, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 528/2002, republicată, şi cu alte prevederi legale în domeniu, activitatea în porturile şi pe căile navigabile din România se desfăşoară cu respectarea reglementărilor înscrise în convenţiile internaţionale aplicabile.Prin adoptarea la Organizaţia Maritimă Internaţională a Codului ISPS şi acceptarea acestuia de către România prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2003 pentru acceptarea de către România a amendamentelor la anexa Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, 1974, amendată, şi a Codului internaţional pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare, adoptate la Conferinţa Organizaţiei Maritime Internaţionale, la Londra, în perioada 9-13 decembrie 2002, activitatea în porturile şi pe căile navigabile se adaptează prevederilor acestui instrument internaţional şi, în acest sens, se stabilesc următoarele:2.1. Toţi agenţii economici care operează una sau mai multe facilităţi portuare şi/sau de căi navigabile care se înscriu în categoria celor la care face referire Codul ISPS sunt obligaţi să-şi organizeze, să implementeze şi să menţină în funcţiune sistemul propriu de management al securităţii facilităţii portuare, cu respectarea prevederilor înscrise în Codul internaţional pentru securitatea navei şi a facilităţii portuare, precum şi a prevederilor prezentelor norme metodologice, să solicite şi să obţină de la autoritatea portuară şi/sau de căi navigabile care are responsabilitate, conform art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2003, Declaraţia de conformitate a facilităţii portuare.2.2. Autoritatea portuară şi/sau de căi navigabile, pe baza recomandărilor înscrise în partea B a Codului ISPS şi a situaţiei specifice, întocmeşte lista facilităţilor din porturi, din radele acestora sau de pe căile navigabile, pentru care se impune realizarea unui sistem de management al securităţii, stabileşte condiţiile generale şi gradele de securitate pentru securitatea facilităţilor portuare şi aduce la cunoştinţă agenţilor economici implicaţi hotărârile luate spre conformare. Aceste informaţii se înscriu în regulamentul de organizare şi funcţionare a portului sau căii navigabile, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.2.3.1. Toţi agenţii economici care operează facilităţi portuare şi/sau de căi navigabile care se înscriu în categoria celor la care face referire Codul ISPS nominalizează, pentru fiecare facilitate portuară, o persoană desemnată însărcinată cu securitatea facilităţii portuare.2.3.2. Pentru fiecare facilitate portuară va fi nominalizată o persoană desemnată cu securitatea facilităţii portuare. O persoană poate fi desemnată cu securitatea facilităţii portuare simultan pentru una sau mai multe facilităţi portuare.2.3.3. În plus faţă de cele specificate oriunde în Codul ISPS, atribuţiile şi responsabilităţile persoanei desemnate cu securitatea facilităţii portuare vor cuprinde cel puţin următoarele:1. să realizeze o inspecţie iniţială cuprinzătoare a securităţii facilităţii portuare, luând în considerare evaluarea relevantă a securităţii facilităţii portuare;2. să asigure dezvoltarea şi menţinerea planului de securitate al facilităţii portuare;3. să implementeze şi să aplice planul de securitate al facilităţii portuare;4. să întreprindă inspecţii regulate ale securităţii facilităţii portuare pentru a asigura continuitatea măsurilor de securitate corespunzătoare;5. să recomande şi să încorporeze, după cum este cazul, modificări în planul de securitate al facilităţii portuare, cu scopul de a corecta deficienţele şi de a actualiza planul pentru a avea în vedere schimbările importante ale facilităţii portuare;6. să sporească atenţia şi vigilenţa personalului facilităţii portuare cu privire la securitate;7. să se asigure că personalului responsabil cu securitatea facilităţii portuare i-a fost asigurată o pregătire corespunzătoare;8. să raporteze autorităţilor importante şi să păstreze procesele-verbale ale evenimentelor care au ameninţat securitatea facilităţii portuare;9. să coordoneze implementarea planului de securitate al facilităţii portuare împreună cu compania corespunzătoare şi cu persoana (persoanele) însărcinată (însărcinate) cu securitatea navei;10. să coordoneze împreună cu serviciile de securitate, după caz;11. să se asigure că sunt îndeplinite standardele pentru personalul responsabil cu securitatea facilităţii portuare;12. să se asigure că echipamentele de securitate, dacă există, sunt operate corespunzător, testate, calibrate şi întreţinute; şi13. să asiste persoana desemnată cu securitatea navelor pentru confirmarea identităţii acelora care încearcă să urce la bord, la cerere.2.3.4. Persoanei desemnate cu securitatea facilităţii portuare i se va acorda sprijinul necesar pentru a-şi îndeplini atribuţiile şi responsabilităţile impuse prin cap. XI-2 din Convenţie şi prin Codul ISPS.2.4. Evaluarea securităţii facilităţii portuareEvaluarea securităţii facilităţii portuare cuprinde:2.4.1. o evaluare iniţială efectuată înainte ca Declaraţia de conformitate a facilităţii portuare să fie acordată pentru prima dată. Această evaluare se efectuează de fiecare agent economic care operează o facilitate portuară, folosind în acest sens organizaţii specializate care să aibă capacitatea necesară desfăşurării unei astfel de activităţi şi care să fie agreată de direcţia de specialitate din Minister. Autoritatea portuară şi/sau de căi navigabile verifică şi aprobă evaluarea făcută pentru fiecare facilitate portuară;2.4.2. atunci când agreează o organizaţie specializată, direcţia de specialitate din Minister trebuie să analizeze competenţa unei astfel de organizaţii, iar aceasta trebuie să fie capabilă să demonstreze:1. experienţă în aspectele relevante de securitate;2. cunoştinţe corespunzătoare despre nave şi operaţiunile portuare, inclusiv cunoaşterea structurii şi construcţiei portului;3. capacitatea de a evalua riscurile probabile de securitate care ar putea să apară în timpul operării navei şi facilităţii portuare, inclusiv interfaţa navă/port, şi de a reduce la minimum astfel de riscuri;4. abilitatea de a menţine măsurile corespunzătoare pentru a evita dezvăluirea sau accesul neautorizat la materialele referitoare la securitate;5. cunoaşterea cerinţelor cap. XI-2 din Convenţie şi din Codul ISPS, a legislaţiei relevante şi a cerinţelor de securitate naţionale şi internaţionale;6. cunoaşterea ameninţărilor curente şi a modalităţilor de ameninţare a securităţii;7. cunoştinţe în recunoaşterea şi detectarea armelor, substanţelor şi dispozitivelor periculoase;8. cunoştinţe în recunoaşterea, pe o bază nediscriminatorie, a trăsăturilor şi comportamentului persoanelor care par a ameninţa securitatea;9. cunoştinţe referitoare la tehnicile utilizate pentru sustragerea de la măsurile de securitate; şi10. cunoştinţe despre echipamentele şi sistemele de securitate şi supraveghere şi limitările operaţionale ale acestora.2.4.3. Evaluarea iniţială a securităţii facilităţilor portuare trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:1. identificarea şi evaluarea activelor şi infrastructurii relevante, important de protejat;2. identificarea posibilelor ameninţări privind activele şi infrastructura şi probabilitatea incidenţei acestora, pentru a stabili prioritatea măsurilor de securitate;3. identificarea, selectarea şi stabilirea priorităţii contra măsurilor şi schimbărilor procedurale şi nivelul eficienţei acestora în reducerea vulnerabilităţii; şi4. identificarea punctelor slabe, inclusiv factorul uman în infrastructură, politici şi proceduri.2.4.4. O evaluare de reactualizare se efectuează la încheierea ciclului de 5 ani, în intervalul de plus/minus 3 luni faţă de data aniversară, şi constă într-o evaluare al cărei volum este echivalent evaluării iniţiale. Această evaluare se efectuează de fiecare agent economic care operează o facilitate portuară, folosind în acest sens organizaţii specializate care să aibă capacitatea necesară desfăşurării unei astfel de activităţi şi care să fie agreată de autoritatea portuară şi/sau de căi navigabile. Autoritatea portuară şi/sau de căi navigabile verifică şi aprobă evaluarea de reactualizare făcută pentru fiecare facilitate portuară.2.4.5. O evaluare anuală se efectuează de fiecare agent economic care operează o facilitate portuară, folosind în acest sens organizaţii specializate care să aibă capacitatea necesară desfăşurării unei astfel de activităţi şi care să fie agreată de autoritatea portuară şi/sau de căi navigabile. Autoritatea portuară şi/sau de căi navigabile verifică şi aprobă evaluarea făcută pentru fiecare facilitate portuară.2.4.6. Autoritatea portuară şi/sau de căi navigabile poate permite ca o evaluare a securităţii facilităţii portuare să acopere mai mult decât o singură facilitate portuară dacă operatorul, amplasarea, operarea, echipamentul şi structura acelor facilităţi portuare sunt similare.2.5. Sistemul de management al securităţii pentru fiecare facilitate portuară şi/sau de căi navigabile care se înscrie în categoria celor la care face referire Codul ISPS trebuie să funcţioneze în baza unei documentaţii tehnice, denumită în continuare Planul de securitate al facilităţii portuare, care se întocmeşte de fiecare agent economic, pe baza situaţiei specifice, a listei facilităţilor pentru care se impune realizarea unui sistem de management al securităţii, a condiţiilor generale şi gradelor de securitate pentru securitatea facilităţilor portuare, stabilite de autoritatea portuară şi/sau de căi navigabile, şi a evaluărilor de securitate efectuate şi aprobate.2.5.1. Planul de securitate al facilităţii portuare trebuie să fie elaborat şi menţinut, pe baza evaluării securităţii facilităţilor portuare, pentru fiecare facilitate portuară, precum şi corespunzător pentru interfaţa navă/port. Planul va conţine prevederi pentru cele 3 grade de securitate, după cum sunt definite în prezentele norme metodologice.2.5.2. Planul de securitate al facilităţilor portuare va fi avizat de autoritatea portuară şi/sau de căi navigabile pe teritoriul căreia este situată facilitatea portuară.2.5.3. Un astfel de plan va fi elaborat ţinându-se cont de ghidul dat în partea B a Codului ISPS şi va fi redactat în limbile română şi engleză. Planul se va referi cel puţin la următoarele aspecte:1. măsurile concepute pentru a împiedica accesul în interiorul facilităţilor portuare sau la bordul navelor al armelor şi al oricăror alte dispozitive şi substanţe periculoase destinate pentru a fi folosite împotriva oamenilor, navelor sau porturilor, al căror transport nu este autorizat;2. măsurile concepute să prevină accesul neautorizat la facilităţile portuare, la navele acostate la facilităţi şi în zonele restricţionate ale facilităţilor;3. procedurile de răspuns la ameninţările privind securitatea sau atentatele la securitate, inclusiv prevederile pentru menţinerea operaţiunilor vitale ale facilităţii portuare sau ale interfeţei navă/port;4. procedurile de răspuns la orice instrucţiuni privind securitatea pe care autoritatea portuară şi/sau de căi navigabile, pe al cărei teritoriu se află facilitatea portuară, le poate da pentru gradul de securitate 3;5. procedurile de evacuare în caz de ameninţări privind securitatea sau atentatele la securitate;6. atribuţiunile personalului facilităţii portuare însărcinat cu responsabilităţi privind securitatea şi cele ale altui personal al facilităţii cu privire la aspecte de securitate;7. procedurile pentru conexiunea cu activităţile de securitate a navei;8. procedurile pentru revederea şi reactualizarea periodică a planului;9. procedurile pentru raportarea incidentelor de securitate;10. stabilirea persoanei desemnate, însărcinată cu securitatea facilităţilor portuare, inclusiv detaliile privind contactul 24 de ore din 24 de ore;11. măsurile pentru asigurarea securităţii informaţiilor cuprinse în plan;12. măsurile concepute să asigure o securitate efectivă a mărfii şi a echipamentelor de manipulare a mărfii la facilitatea portuară;13. procedurile pentru auditarea planului de securitate al facilităţii portuare;14. procedurile de răspuns în cazul în care sistemul de alarmă pentru securitatea navelor de la facilitatea portuară a fost activat; şi15. procedurile pentru facilitarea accesului la uscat al personalului navei sau pentru schimbările de personal, precum şi accesul inspectorilor la navă, inclusiv pentru reprezentanţii organizaţiilor de muncă şi asistenţă socială pentru navigatori.2.5.4. Planul de securitate al facilităţii portuare poate fi păstrat în format electronic. În acest caz, acest plan trebuie protejat prin proceduri care au ca scop prevenirea ştergerii, distrugerii sau modificării neautorizate.2.5.5. Planul de securitate al facilităţii portuare va fi protejat împotriva accesului sau dezvăluirii neautorizate.2.5.6. Autoritatea portuară şi/sau de căi navigabile evaluează şi certifică sistemele de securitate organizate de agenţii economici care operează facilităţi portuare în porturile şi pe căile navigabile din România, în conformitate cu prevederile Codului ISPS, folosind în acest scop personalul propriu sau organizaţii recunoscute care sunt autorizate de Minister şi care au încheiat, în acest sens, cu acesta un contract de mandat special, potrivit prevederilor art. 3 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 476/2003.2.6. Gradul de securitate2.6.1. Orice facilitate portuară trebuie să funcţioneze în baza gradelor de securitate stabilite de către autoritatea portuară şi/sau de căi navigabile care are în responsabilitate, conform art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2003, facilitatea respectivă. Măsurile şi procedurile de securitate trebuie să fie aplicate facilităţii portuare într-o asemenea manieră încât să cauzeze perturbări sau întârzieri minime pasagerilor, navei, personalului navei şi inspectorilor, mărfurilor şi serviciilor.2.6.2. Atunci când stabilesc gradele de securitate, autorităţile portuare şi/sau de căi navigabile au în vedere că gradele de securitate mai ridicate indică o probabilitate mai mare de apariţie a unui incident de securitate. Factorii ce trebuie analizaţi în stabilirea gradului corespunzător de securitate includ:1. gradul în care informaţia privind ameninţarea este credibilă;2. gradul în care informaţia privind ameninţarea este coroborată;3. gradul în care informaţia privind ameninţarea este specifică sau iminentă; şi4. consecinţele potenţiale ale unui astfel de incident de securitate.2.6.3. La gradul de securitate 1, următoarele activităţi trebuie efectuate prin intermediul unor măsuri corespunzătoare în toate facilităţile portuare, ţinându-se cont de ghidul dat în partea B a Codului ISPS, pentru a identifica şi a lua măsurile preventive împotriva incidentelor de securitate:1. asigurarea îndeplinirii tuturor atribuţiilor de securitate ale tuturor facilităţilor portuare;2. controlul accesului la facilităţile portuare;3. monitorizarea facilităţilor portuare, inclusiv a zonei (zonelor) de acostare;4. monitorizarea zonelor restricţionate, pentru a se asigura că numai persoanele autorizate au acces;5. supravegherea manipulării mărfurilor;6. supravegherea manipulării proviziilor navei; şi7. asigurarea că sistemul de comunicare pentru siguranţă este disponibil oricând.2.6.4. La gradul de securitate 2, măsurile preventive adiţionale, specificate în planul de securitate al facilităţilor portuare, trebuie implementate pentru fiecare activitate detaliată în alin. 2.6.3, ţinându-se cont de ghidul dat în partea B a Codului ISPS.2.6.5. La gradul de securitate 3, măsurile preventive specifice suplimentare, specificate în planul de securitate al facilităţilor portuare, trebuie implementate pentru fiecare activitate descrisă în alin. 2.6.3, ţinându-se cont de ghidul dat în partea B a Codului ISPS. În plus, la gradul de securitate 3, facilităţilor portuare li se cere să răspundă şi să implementeze orice instrucţiuni de securitate date de autoritatea portuară şi/sau de căi navigabile care are în responsabilitate, conform art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2003, facilitatea respectivă.2.6.6. Atunci când o persoană desemnată cu securitatea facilităţilor portuare este informată că o navă întâmpină dificultăţi în îndeplinirea cerinţelor din cap. XI-2 din Convenţie, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2003, a prezentelor norme metodologice sau în implementarea măsurilor şi procedurilor corespunzătoare, după cum sunt descrise în planul de securitate al navelor, şi în cazul gradului 3 de securitate, când trebuie să urmeze orice instrucţiuni de securitate date de către autoritatea portuară şi/sau de căi navigabile pe al cărei teritoriu se află facilitatea portuară, această persoană desemnată cu securitatea facilităţii portuare şi cea desemnată cu securitatea navelor trebuie să fie în legătură şi să coordoneze acţiunile.2.6.7. Atunci când o persoană desemnată cu securitatea facilităţii portuare este informată că o navă are un grad de securitate care este mai mare decât cel al facilităţii portuare, persoana desemnată, însărcinată cu securitatea facilităţii portuare, va raporta acest fapt autorităţii portuare şi va asigura legătura cu persoana desemnată cu securitatea navelor, cu care îşi va coordona acţiunile corespunzătoare, dacă este necesar.2.6.8. Orice modificare operativă a gradelor de securitate pentru facilităţile portuare, care survine din considerente legate fie de nava care este operată, fie de marfa manipulată, fie datorită unor informaţii primite, are caracter temporar şi se stabileşte de către autoritatea portuară şi/sau de căi navigabile şi se anunţă în scris Ministerului.2.7. Începând cu data de 1 iulie 2004, autorităţile portuare şi/sau de căi navigabile alocă danele în care navele urmează să opereze şi eliberează permisul de acostare la dane, respectiv permisul de tranzitare, pe baza acceptului de intrare în port, eliberat de căpitănia de port numai în raza acelor facilităţi portuare care au Declaraţia de conformitate a facilităţii portuare.2.8.1. Toţi agenţii economici care operează în prezent facilităţi portuare şi/sau de căi navigabile care se înscriu în categoria celor la care face referire Codul ISPS supun spre avizarea autorităţii portuare şi/sau de căi navigabile Planul de securitate al facilităţii portuare până cel mai târziu 1 aprilie 2004, iar pentru operatorii care îşi încep activitatea după data de 1 iulie 2004, cu 3 luni înainte de certificarea facilităţii portuare. O dată cu avizarea documentaţiei se stabileşte şi auditorul extern. Autoritatea portuară şi/sau de căi navigabile poate decide ca auditul extern să fie efectuat de către personalul propriu, cu condiţia ca acesta să aibă pregătirea corespunzătoare, sau poate accepta ca auditul extern să fie efectuat de către auditorii unei organizaţii recunoscute care să aibă încheiat cu Ministerul un contract de mandat special corespunzător.2.8.2. După avizarea documentaţiei, agentul economic care operează facilităţi portuare solicită eliberarea Declaraţiei de conformitate a facilităţii portuare formulând în acest sens o cerere către autoritatea portuară şi/sau de căi navigabile, la care anexează următoarea documentaţie:- actele doveditoare asupra legalităţii funcţionării companiei;- lista facilităţilor, caracteristicile acestora, o copie de pe planul general al facilităţilor;- documentaţia tehnică aferentă sistemului de management al securităţii pentru fiecare dintre facilităţile portuare pe care le are în proprietate sau operare;- rapoartele de audit intern;- dovezile obiective că sistemul de management al securităţii funcţionează corespunzător de cel puţin 3 luni.2.8.3. Personalul care realizează audituri interne ale activităţilor privind securitatea specificate în plan sau care evaluează implementarea acestuia va fi independent de activităţile care vor fi auditate, mai puţin atunci când acest lucru este impracticabil datorită mărimii şi naturii facilităţii portuare.2.8.4. După primirea cererii, autoritatea portuară şi/sau de căi navigabile analizează documentaţia anexată şi, dacă aceasta este corespunzătoare cerinţelor alin. 2.8.2, comunică agentului economic acordul privind efectuarea auditului extern. În cazul în care autoritatea portuară şi/sau de căi navigabile a stabilit ca auditul extern să fie efectuat cu personal propriu, procedează la efectuarea auditului extern. Determinarea conformităţii elementelor sistemului de management al securităţii, implementat de agentul economic care operează o facilitate portuară, cu cerinţele specificate de Codul ISPS se va face de către autorităţile portuare şi/sau de căi navigabile, pe baza rapoartelor de audit extern întocmite de auditori autorizaţi.2.8.5. Criteriile principale care vor sta la baza interpretărilor necesare pentru evaluarea conformităţii cu cerinţele Codului ISPS a unui sistem de management al securităţii vor fi determinate de eficienţa acestuia în realizarea obiectivelor specificate în Codul ISPS, şi anume:1. să stabilească un cadru internaţional care să implice cooperarea dintre factorii implicaţi pentru a detecta ameninţările la securitate şi a lua măsuri preventive contra incidentelor de securitate ce afectează navele sau facilităţile portuare folosite în comerţul internaţional;2. să stabilească rolurile şi responsabilităţile fiecărui factor implicat pentru asigurarea securităţii maritime;3. să asigure la timp şi eficient colectarea şi schimbul de informaţii legate de securitate;4. să ofere o metodologie pentru evaluările de securitate astfel încât să aibă stabilite planuri şi proceduri pentru a reacţiona la grade de securitate în schimbare; şi5. să asigure încrederea că sunt stabilite măsuri de securitate maritimă, adecvate şi proporţionate.Pentru atingerea acestor criterii sunt stabilite următoarele cerinţe funcţionale:1. strângerea şi evaluarea informaţiei cu privire la ameninţările securităţii şi schimbul de astfel de informaţii cu factorii implicaţi;2. solicitarea menţinerii protocoalelor de comunicare pentru nave şi facilităţi portuare;3. prevenirea accesului neautorizat la facilităţile portuare şi în zonele lor restricţionate;4. prevenirea introducerii de arme neautorizate, echipamente incendiare sau explozibile în facilităţile portuare şi la nave;5. furnizarea de mijloace pentru pornirea alarmei ca reacţie la ameninţările privind securitatea sau incidentele de securitate; şi6. solicitarea de instruire şi exerciţii pentru a asigura familiarizarea cu planurile şi procedurile de securitate.2.8.6. Auditul sistemelor de management al securităţii facilităţilor portuareAuditul sistemelor de management al securităţii facilităţilor portuare se face prin audituri externe care se execută de auditori ce aparţin unei organizaţii recunoscute sau de auditori externi independenţi care au încheiat cu Ministerul un contract de mandat special ori de auditorii specializaţi ai autorităţii portuare şi/sau de căi navigabile şi cuprinde:1. auditul iniţial al sistemului de management al securităţii facilităţii portuare în vederea eliberării Declaraţiei de conformitate a facilităţii portuare, care va include o verificare completă a sistemului său de securitate şi a oricăror echipamente de securitate asociate în conformitate cu prevederile relevante ale Codului ISPS, prezentele norme metodologice şi cu planul aprobat de securitate al facilităţii portuare. Acest audit are scopul de a constata dacă sistemul de securitate al facilităţii portuare şi orice echipament de securitate asociat îndeplineşte în totalitate cerinţele aplicabile ale Codului ISPS, este în stare satisfăcătoare şi potrivit pentru scopul pe care îl are facilitatea portuară;2. auditul în vederea reconfirmării, care se efectuează după terminarea unui ciclu de 5 ani cu scopul eliberării unei noi Declaraţii de conformitate a unei facilităţi portuare. Acest audit se efectuează în acelaşi volum ca auditul iniţial;3. auditul anual al sistemului de management al securităţii facilităţii portuare, care va include verificarea sistemului de securitate al facilităţii portuare şi a oricărui echipament de securitate asociat, pentru a asigura că acestea sunt în stare satisfăcătoare pentru scopul pe care îl are facilitatea portuară.Auditul anual pentru confirmarea anuală a Declaraţiei de conformitate a unei facilităţi portuare trebuie să cuprindă o evaluare care să aibă în vedere cel puţin:● evidenţierea funcţionării corespunzătoare a sistemului de management al securităţii facilităţii portuare la parametrii înregistraţi cu ocazia certificării iniţiale a facilităţii;● evaluarea modului în care au fost soluţionate neconformităţile constatate cu prilejul auditului anterior;● identificarea rezultatelor înregistrate ca urmare a modificărilor aduse pe parcursul funcţionării sistemului cu scopul îmbunătăţirii acestuia;4. auditul suplimentar, care este o verificare suplimentară ce poate fi stabilită de autoritatea portuară şi/sau de căi navigabile ca urmare a situaţiilor concrete constatate de către acestea în funcţionarea porturilor sau căilor navigabile. Auditul suplimentar se efectuează, de asemenea, ori de câte ori este declarat gradul 3 de securitate pentru o anumită facilitate portuară sau atunci când sunt informaţii că au fost operate modificări substanţiale în planul de securitate al facilităţii portuare faţă de planul aprobat iniţial, fără ca acestea să fie aduse la cunoştinţă autorităţii portuare şi/sau de căi navigabile.2.9. Autoritatea portuară şi/sau de căi navigabile stabileşte un chestionar sub forma unei liste de verificări standard ce trebuie completată de auditori. Această listă de verificări va fi aprobată de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului.2.10. La terminarea oricărui tip de audit al sistemului de management al securităţii facilităţii portuare, trebuie întocmit un raport constând într-un rezumat privind modul de efectuare a auditului, o descriere a fiecărei neconformităţi găsite în timpul auditului şi o descriere a măsurilor utilizate pentru remedierea acestora. Raportul trebuie protejat împotriva accesului neautorizat sau dezvăluirii neautorizate. Raportul trebuie să conţină, de asemenea, anexat chestionarul completat cu toate constatările făcute şi trebuie să conţină în final recomandarea clară privind faptul că se poate sau nu elibera Declaraţia de conformitate a unei facilităţi portuare sau poate fi efectuată ori nu confirmarea anuală a acesteia.2.11. Certificarea facilităţilor portuare2.11.1. Pe baza planului de securitate şi a rezultatelor obţinute la auditul extern şi consemnate în raportul de audit, autoritatea portuară şi/sau de căi navigabile eliberează Declaraţia de conformitate a facilităţii portuare, ale cărei formă şi conţinut sunt prezentate în anexa nr. 3.2.11.2. Acest certificat se eliberează pentru o perioadă de 5 ani, sub rezerva confirmării anuale a valabilităţii prin efectuarea de audituri externe de evaluare şi obţinerii de rezultate satisfăcătoare.2.11.3. Verificarea anuală a Declaraţiei de conformitate a unei facilităţi portuare se face în intervalul de timp de plus/minus 3 luni de la data aniversară, la cererea scrisă pe care agentul economic care operează respectiva facilitate o formulează către autoritatea portuară şi/sau de căi navigabile care are în responsabilitate, conform art. 7 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2003, facilitatea portuară respectivă.2.12. Pierderea valabilităţii Declaraţiei de conformitate a unei facilităţi portuareDeclaraţia de conformitate a unei facilităţi portuare este valabilă pentru perioada de timp pentru care a fost eliberată. Valabilitatea acesteia se pierde în următoarele situaţii:1. la expirarea datei de valabilitate;2. nu sunt efectuate confirmările anuale în perioada de timp de plus/minus 3 luni în jurul datei aniversare;3. pe durata de valabilitate se constată neconformităţi majore faţă de planul de securitate avizat;4. pe durata de valabilitate se produc modificări substanţiale în sistemul de management al securităţii, care necesită un nou audit;5. la schimbarea agentului economic care operează facilitatea portuară.2.13. Declaraţia de securitate a unei facilităţi portuare poate fi suspendată de către autoritatea portuară şi/sau de căi navigabile pentru perioade limitate de timp, dacă se constată că nu au fost soluţionate pozitiv şi la termenul stabilit neconformităţile constatate de auditori şi înregistrate în rapoartele de audit. Anularea suspendării declaraţiei de conformitate a unei facilităţi portuare se va face de către autoritatea portuară şi/sau de căi navigabile în urma unei cereri depuse de către agentul economic ce deţine sau operează facilitatea respectivă, pe baza unui audit extern.2.14. Autorităţile portuare şi/sau de căi navigabile stabilesc conform prevederilor legale tarife pentru efectuarea activităţilor de evaluare, audit, avizare şi certificare.3. Pregătire, antrenamente şi exerciţii pentru securitatea facilităţii portuare3.1. Persoana desemnată cu securitatea facilităţii portuare şi personalul corespunzător însărcinat cu securitatea facilităţii portuare vor avea cunoştinţe şi vor fi pregătite, ţinându-se cont de ghidul dat în partea B a Codului ISPS, şi vor urma şi absolvi cursurile speciale model IMO 3.21 "Port Facility Security Officer" organizate la Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturile Navale CERONAV Constanţa.3.2. Personalul facilităţii portuare care are atribuţiuni specifice privind securitatea trebuie să înţeleagă atribuţiunile şi responsabilităţile pe care le are pentru securitatea facilităţii portuare, după cum este descris în planul de securitate al facilităţii portuare, şi trebuie să aibă suficiente cunoştinţe şi abilităţi pentru îndeplinirea atribuţiunilor ce le revin, ţinând cont de ghidul dat în partea B a Codului ISPS.3.3. Pentru a asigura implementarea efectivă a planului de securitate al facilităţii portuare, antrenamentele vor fi prevăzute şi efectuate la intervale adecvate, ţinând cont de tipurile de operaţii ale facilităţii portuare, schimbările de personal la facilitatea portuară, tipurile de nave pe care le serveşte facilitatea portuară şi de alte circumstanţe relevante, ţinând cont de ghidul dat în partea B a Codului ISPS.3.4. Persoana desemnată cu securitatea facilităţii portuare va asigura coordonarea efectivă şi implementarea planului de securitate al facilităţii portuare, prin participarea la exerciţii la intervale adecvate, ţinând cont de ghidul dat în partea B a Codului ISPS.  +  Capitolul III Relaţia navă-facilitate portuară1. Orice navă ce urmează să între şi/sau să opereze în porturile sau pe căile navigabile româneşti are obligaţia să anunţe Autoritatea Navală Română şi autorităţile portuare şi/sau de căi navigabile asupra datei când urmează să sosească, folosind în acest scop staţia de radiocomunicaţii navale "Constanţa Radio" aparţinând Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale "RADIONAV" - S.A. Constanţa, denumită în continuare "Constanţa Radio".2. Mesajul pe care nava îl transmite trebuie să conţină şi informaţii cu privire la valabilitatea Certificatului internaţional de securitate al navelor, la gradul de securitate la care funcţionează nava şi va avea conţinutul conform cu prevederile art. 4.41 din partea B a Codului ISPS.3. Conţinutul mesajului va fi comunicat de "Constanţa Radio" la Autoritatea Navală Română şi la autoritatea portuară şi/sau de căi navigabile interesată.4. Agentul oricărei nave ce urmează să între în porturile sau pe căile navigabile din România are obligaţia să aducă la cunoştinţă companiei care operează acea navă prevederile legale din România cu privire la aplicarea Codului internaţional pentru securitatea navei şi facilităţii portuare şi să stabilească cu operatorul portuar condiţiile de securitate aplicabile conform gradelor de securitate la care funcţionează nava şi facilitatea portuară.A. Atunci când gradul de securitate al navei este identic cu cel al facilităţii portuare, nu există nici o restricţie pentru acceptarea navei să opereze la acea facilitate portuară.B. Atunci când gradul de securitate la care funcţionează facilitatea portuară este mai mare decât cel la care funcţionează nava, agentul navei transmite prin "Constanţa Radio" un mesaj corespunzător navei. Aceasta va trebui să-şi modifice gradul de securitate pentru a fi compatibil cu cel al facilităţii portuare. Nava este obligată să confirme prin mesaj radio această trecere. La primirea acestui mesaj "Constanţa Radio" va informa operativ Autoritatea Navală Română şi autoritatea portuară şi/sau de căi navigabile interesată. Autoritatea Navală Română, la verificarea navei pentru obţinerea liberei practici la sosire, va constata trecerea navei la gradul de securitate stabilit şi va confirma buletinul de pilotaj. În cazul în care nava comunică faptul că nu poate trece la gradul de securitate stabilit sau Autoritatea Navală Română constată că nava nu îndeplineşte condiţiile din planul de securitate propriu al navei pentru gradul stabilit, Autoritatea Navală Română va confirma libera practică la sosire şi va semna buletinul de pilotaj numai dacă între navă şi facilitatea portuară respectivă se încheie o declaraţie de securitate, prevăzută în anexa nr. 4. În caz contrar, Autoritatea Navală Română va interzice intrarea navei în port şi/sau pe căile navigabile interioare.C. Atunci când gradul de securitate la care funcţionează nava este mai mare decât cel la care funcţionează facilitatea portuară, autoritatea portuară şi/sau de căi navigabile solicită agentului economic care operează facilitatea portuară să treacă la gradul de securitate la care este nava şi verifică această trecere. În cazul în care operatorul nu poate să se conformeze, administraţia portuară şi/sau de căi navigabile nu va semna buletinul de pilotaj, nu va elibera permis de acostare pentru navă la facilitatea portuară respectivă şi va informa operativ Autoritatea Navală Română şi nava, prin agentul acesteia, care vor transmite un mesaj corespunzător prin "Constanţa Radio". Nava va putea fi admisă în port şi/sau pe calea navigabilă respectivă dacă se stabileşte că nava va intra la o altă facilitate portuară şi/sau de căi navigabile care funcţionează la gradul de securitate al navei. În caz contrar, navei nu i se va semna un buletin de pilotaj şi nu va primi de la Autoritatea Navală Română libera practică la sosire.D. Atunci când, după constatarea compatibilităţii gradelor de securitate, facilitatea portuară este obligată să-şi crească gradul de securitate, autoritatea portuară şi/sau de căi navigabile informează operativ Autoritatea Navală Română şi nava, prin agentul acesteia, care va transmite navei un mesaj corespunzător prin "Constanţa Radio". Autoritatea Navală Română, la verificarea navei pentru obţinerea liberei practici la sosire, va constata trecerea navei la gradul de securitate stabilit. În cazul în care nava comunică faptul că nu poate trece la gradul de securitate stabilit sau Autoritatea Navală Română constată că nava nu îndeplineşte condiţiile din planul propriu de securitate pentru gradul stabilit, atunci Autoritatea Navală Română va confirma libera practică la sosire numai dacă între navă şi facilitatea portuară respectivă se încheie o declaraţie de securitate. În caz contrar Autoritatea Navală Română va interzice intrarea navei în port sau pe căile navigabile interioare şi nu va semna buletinul de pilotaj.E. Atunci când, după constatarea compatibilităţii gradelor de securitate, nava este obligată să-şi crească gradul de securitate, aceasta va informa operativ prin "Constanţa Radio" autoritatea portuară şi/sau de căi navigabile, care va solicita agentului economic care operează facilitatea portuară să treacă la gradul de securitate la care este nava. În cazul în care operatorul nu poate să se conformeze, administraţia portuară şi/sau de căi navigabile nu va aproba buletinul de pilotaj, nu va elibera permis de acostare pentru navă la facilitatea portuară respectivă şi va informa operativ Autoritatea Navală Română şi nava, prin agentul acesteia, care va transmite un mesaj corespunzător navei prin "Constanţa Radio". Nava va putea fi admisă în port şi/sau pe calea navigabilă respectivă dacă se stabileşte că nava va intra la o altă facilitate portuară şi/sau de căi navigabile care funcţionează la gradul de securitate al navei. În caz contrar, navei nu i se va elibera un buletin de pilotaj şi nu va primi de la Autoritatea Navală Română libera practică la sosire.F. Atunci când "Constanţa Radio" recepţionează un apel radio cu privire la un incident de securitate suferit de o navă aflată pe mare sau pe o cale navigabilă interioară, "Constanţa Radio" va transmite un mesaj corespunzător de alertare către Autoritatea Navală Română, autoritatea portuară şi/sau de căi navigabile şi va informa imediat Ministerul.G. Atunci când o navă se află la una dintre facilităţile portuare sau pe o cale navigabilă interioară şi suferă un incident de securitate, administraţia portuară şi/sau de căi navigabile care are responsabilitate conform prevederilor art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2003 are obligaţia să ia măsuri corespunzătoare împreună cu operatorul facilităţii respective.H. Atunci când la o facilitate portuară sau pe o cale navigabilă se produce un incident de securitate, administraţia portuară şi/sau de căi navigabile în raza căreia s-a produs acel incident va alerta imediat Autoritatea Navală Română, toate navele şi facilităţile portuare aflate în port sau pe calea navigabilă respectivă şi va aduce la cunoştinţă Ministerului evenimentul întâmplat.5. Declaraţia de securitate5.1. Autorităţile portuare şi/sau de căi navigabile împreună cu Autoritatea Navală Română vor evalua riscul pe care îl prezintă o interfaţă navă/port sau activitatea navă-navă pentru persoane, proprietate sau mediu, atunci când este cerută o declaraţie de securitate.5.2. O navă poate solicita încheierea declaraţiei de securitate atunci când:1. nava operează la un grad de securitate mai mare decât facilitatea portuară sau altă navă cu care aceasta este în interfaţă;2. există un acord asupra unei declaraţii de securitate între Guvernul României şi alte guverne contractante, care acoperă anumite voiajuri internaţionale sau nave specifice în acele voiaje;3. a existat o ameninţare la securitate sau un incident de securitate care a implicat nava sau facilitatea portuară, după caz;4. nava se află într-un port sau într-o facilitate portuară care nu trebuie să implementeze un plan de securitate al facilităţii portuare aprobat; sau5. nava derulează activităţi navă-navă cu o altă navă care nu trebuie să deţină şi să implementeze un plan de securitate al navei aprobat.5.3. Cererile pentru încheierea unei declaraţii de securitate, conform acestei secţiuni, vor fi făcute cunoscute de către nava sau facilitatea portuară respectivă.5.4. Declaraţia de securitate va fi completată de către:1. comandant sau de persoana desemnată cu securitatea navei, în numele navei (navelor); şi, dacă este cazul:2. persoana desemnată cu securitatea facilităţii portuare, în numele facilităţii portuare.5.5. Declaraţia de securitate va conţine cerinţele de securitate care ar putea fi împărţite între o facilitate portuară şi o navă (sau între nave) şi va stabili responsabilitatea fiecăreia dintre acestea.5.6. Declaraţia de securitate va fi încheiată în cel puţin trei exemplare, dintre care o copie va rămâne la administraţia portuară şi/sau de căi navigabile, o copie la Autoritatea Navală Română şi una la navă.5.7. Autorităţile portuare şi/sau de căi navigabile vor specifică, ţinând cont de prevederile regulii XI-2/9.2.3 din Convenţie, perioada minimă pentru care declaraţiile de securitate vor fi păstrate de către facilităţile portuare aflate în cadrul teritoriilor lor.  +  Capitolul IV Controlul securităţii navelor şi facilităţilor portuare1. Controlul securităţii navelor1.1. Începând cu data de 1 iulie 2004, orice navă, indiferent de pavilionul sub care navighează, care urmează să între în porturile şi sau pe căile navigabile din România, este supusă controlului Autorităţii Navale Române cu privire la modul de respectare a prevederilor Codului ISPS.1.2. Autoritatea Navală Română, atunci când verifică navele la intrarea în porturile şi pe căile navigabile din România, în vederea aprobării buletinului de pilotaj şi acordării liberei practici la sosire, constată dacă nava are un certificat internaţional de securitate al navei valabil şi dacă nava funcţionează la gradul de securitate stabilit de administraţia care a eliberat certificatul.1.3. Navele care nu posedă un certificat internaţional de securitate al navei valid sau care nu corespund verificărilor efectuate de Autoritatea Navală Română nu vor obţine buletinul de pilotaj şi libera practică la sosire şi nu li se va permite să între în porturile şi/sau pe căile navigabile din România.1.4. În cazul în care există dubii referitoare la valabilitatea certificatului sau în cazul în care există informaţii sau dubii cu privire la deficienţe în funcţionarea sistemului de management al securităţii navei, inspectorii Autorităţii Navale Române pot extinde controlul asupra modului de funcţionare a sistemului de management al securităţii navei, pentru a se convinge că acesta funcţionează în conformitate cu planul de securitate al navelor.1.5. În cazul în care, cu prilejul verificărilor efectuate în conformitate cu prevederile pct. 1.4, inspectorii Autorităţii Navale Române constată neconformităţi, cum ar fi defectarea unor echipamente ce pot fi remediate doar în port, vor aproba buletinul de pilotaj, vor acorda libera practică la sosire şi vor impune termene pentru remedierea deficienţelor.1.6. În cazul în care administraţia portuară şi/sau de căi navigabile în raza căreia urmează să între nava a solicitat un grad de securitate mai mare decât cel la care funcţionează nava, Autoritatea Navală Română va verifica faptul că nava funcţionează la gradul de securitate comunicat de administraţia portuară şi/sau de căi navigabile, va aproba buletinul de pilotaj şi va acorda libera practică la sosire în caz de conformare. În cazul în care între navă şi facilitatea portuară către care se îndreaptă nava există o înţelegere oficială pentru semnarea unei declaraţii de securitate, navei i se va aproba un buletin de pilotaj şi i se va acorda libera practică la sosire condiţionat de semnarea acestei declaraţii de securitate.2. Controlul securităţii facilităţilor portuare2.1. Începând cu data de 1 iulie 2004, orice facilitate portuară este supusă controlului autorităţii portuare şi/sau de căi navigabile cu privire la modul în care sunt respectate prevederile Codului ISPS.2.2. Inspectorii autorităţii portuare şi/sau de căi navigabile în raza căreia se află facilitatea portuară vor verifica existenţa şi valabilitatea Declaraţiei de conformitate a unei facilităţi portuare, precum şi faptul că acea facilitate portuară funcţionează la gradul de securitate stabilit.2.3. În cazul în care administraţia portuară şi/sau de căi navigabile are informaţii cu privire la deficienţe în funcţionarea sistemului de management al securităţii facilităţii portuare, în cazul în care se schimbă agentul economic care operează facilitatea portuară sau atunci când se produc modificări în planul de securitate al facilităţii portuare, administraţia portuară şi/sau de căi navigabile este îndreptăţită să ceară să se efectueze o inspecţie suplimentară corespunzătoare.2.4. Dacă administraţia portuară şi/sau de căi navigabile constată neconformităţi majore în funcţionarea sistemului de management al securităţii facilităţii portuare, procedează la suspendarea Declaraţiei de conformitate a unei facilităţi portuare, până la remedierea acestora, sau chiar la anularea Declaraţiei de conformitate a unei facilităţi portuare, în cazul în care remedierea nu se poate efectua. În acest caz autoritatea portuară şi/sau de căi navigabile nu va mai aproba buletin de pilotaj şi nu va mai elibera permis de acostare la facilitatea portuară care are Declaraţia de conformitate a unei facilităţi portuare suspendată sau anulată, până la revenirea la situaţia normală. Anularea suspendării se va face numai pe baza unui audit extern.2.5. Autorităţile portuare şi/sau de căi navigabile, prin inspectorii lor specializaţi, controlează şi monitorizează activităţile la interfaţa navă/port şi iau în mod operativ măsurile ce se impun.  +  Capitolul V Organizaţii recunoscute1. Ministerul, la cererea Autorităţii Navale Române şi/sau a autorităţilor portuare şi/sau de căi navigabile, poate delega către o organizaţie recunoscută de securitate unele dintre responsabilităţile sale referitoare la securitate, conform cap. XI-2 din Convenţie şi părţii A din Codul ISPS, cu excepţia următoarelor aspecte:1. stabilirea gradului de securitate aplicabil;2. aprobarea unei evaluări a securităţii facilităţii portuare şi modificările ce urmează unei evaluări aprobate;3. determinarea facilităţilor portuare pentru care trebuie să se desemneze o persoană desemnată cu securitatea facilităţii portuare;4. aprobarea unui plan de securitate al facilităţii portuare şi a amendamentelor care urmează unui plan aprobat;5. exercitarea controlului şi măsurile corespunzătoare în conformitate cu regula XI-2/9 din Convenţie; şi6. stabilirea cerinţelor pentru Declaraţia de securitate, care rămân în stricta responsabilitate a Autorităţii Navale Române şi a autorităţilor portuare şi/sau de căi navigabile.2. Organizaţia recunoscută de securitate (OSR) autorizată efectuează anumite activităţi de securitate, în numele Autorităţii Navale Române şi al autorităţilor portuare şi/sau de căi navigabile, care includ:1. aprobarea planurilor de securitate ale navelor sau a modificărilor la acestea;2. auditul conformităţii navelor cu cerinţele cap. XI-2 din Convenţie şi ale părţii A din Codul ISPS; şi3. efectuarea inspecţiilor de securitate ale facilităţilor portuare.3. Atunci când autorizează o OSR, Ministerul are în vedere prevederile din anexa nr. 3 "Norme metodologice privind mandatarea auditorilor" la Hotărârea Guvernului nr. 476/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Codului internaţional de management al siguranţei - Codul ISM, amendat, ale Normelor metodologice privind procedura de eliberare a certificatelor de management al siguranţei în conformitate cu cerinţele Codului ISM, amendat, şi ale Normelor metodologice pentru mandatarea auditorilor.4. Suplimentar, OSR ar trebui să fie capabilă să demonstreze:1. experienţă în aspectele relevante de securitate;2. cunoştinţe corespunzătoare despre navă şi operaţiunile portuare, inclusiv cunoaşterea structurii şi construcţiei navei, dacă aceasta asigură servicii referitoare la nave, şi cunoaşterea structurii şi construcţiei portului, dacă asigură servicii referitoare la facilităţile portuare;3. capacitatea sa de a evalua riscurile probabile de securitate care ar putea apărea în timpul operării navei şi facilităţii portuare, inclusiv interfaţa navă/port, şi de a minimaliza astfel de riscuri;4. abilitatea sa de a menţine şi de a îmbunătăţi experienţa personalului;5. abilitatea sa de a monitoriza corectitudinea permanentă a personalului său;6. abilitatea sa de a menţine măsurile corespunzătoare pentru a evita dezvăluirea sau accesul neautorizat la materialele referitoare la securitate;7. cunoaşterea cerinţelor cap. XI-2 din Convenţie şi ale părţii A din Codul ISPS, a legislaţiei relevante şi a cerinţelor de securitate naţionale şi internaţionale;8. cunoaşterea ameninţărilor curente şi a modalităţilor de ameninţare a securităţii;9. cunoştinţele în recunoaşterea şi detectarea armelor, substanţelor şi dispozitivelor periculoase;10. cunoştinţele în recunoaşterea, pe o bază nediscriminatorie, a trăsăturilor şi comportamentului persoanelor care par a ameninţa securitatea;11. cunoştinţele referitoare la tehnicile utilizate pentru sustragerea de la măsurile de securitate; şi12. cunoştinţele despre echipamentele şi sistemele de securitate şi supraveghere şi limitările operaţionale ale acestora.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale1. Autoritatea Navală Română şi autorităţile portuare şi/sau de căi navigabile au obligaţia să comunice până la data de 1 iunie 2004 Ministerului următoarele informaţii:● gradele de securitate stabilite;● documentele eliberate;● lista planurilor de securitate aprobate.2. Autoritatea portuară şi/sau de căi navigabile, după avizarea planurilor de securitate ale facilităţii portuare, transmit o copie la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului, care gestionează aceste informaţii.3. Ministerul va comunică, până la data de 1 iulie 2004 şi apoi o dată la 5 ani, la Organizaţia Maritimă Internaţională următoarele informaţii:● autorităţile desemnate care acţionează în numele său în România;● lista planurilor de securitate ale facilităţilor portuare aprobate;● gradele de securitate stabilite;● lista organizaţiilor recunoscute;● organismele şi punctele de contact unde se pot transmite mesajele de securitate şi de unde se pot obţine informaţiile necesare legate de securitatea navelor şi facilităţilor portuare în România.4. Reprezentanţii Ministerului controlează periodic şi/sau prin sondaj modul în care Autoritatea Navală Română şi autorităţile portuare şi/sau de căi navigabile duc la îndeplinire prevederile Codului ISPS şi ale legislaţiei naţionale în vigoare în domeniu.5. Personalul Autorităţii Navale Române şi al autorităţilor portuare şi/sau de căi navigabile, care îşi desfăşoară activitatea şi are atribuţii în domeniul securităţii navelor şi facilităţilor portuare, va purta uniforme cu însemne distinctive.6. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1 ╔════════════════════════════════════ ROMÂNIA ════════════════════════════════╗║ STEMA ║║ INTERNATIONAL SHIP SECURITY CERTIFICATE ║║ CERTIFICAT INTERNAŢIONAL DE SECURITATE A NAVEI ║║ Issued under the provisions of the ║║ Eliberat în conformitate cu prevederilor ║║ ║║ INTERNATIONAL CODE FOR THE SECURITY OF SHIPS AND OF PORT FACILITIES ║║ (ISPS CODE) ║║CODULUI INTERNAŢIONAL PENTRU SECURITATEA NAVELOR ŞI FACILITĂŢILOR PORTUARE ║║ ║║ Issued by .............................on behalf of Romanian Government ║║ Eliberat de............................în numele Guvernului României ║║ ║║Ships name (Numele navei): .............................................. ║║Distictve Numberor letters (Număr sau indicativ) ........................ ║║Port of registry (Portul de înmatriculare): ............................. ║║Type of ship (Tipul navei):.............................................. ║║Brutt tonage (Tonajul brut):.............................................. ║║IMO number (Numărul IMO): ............................................... ║║Company name and adress (Numele şi adresa companiei): ................... ║║......................................................................... ║║THIS IS TO CERTIFY ║║PREZENTUL CERTIFICĂ: ║║1 That the security and any associated security equipment of the ship ║║ have been ║║ că sistemul de securitate a navei şi orice echipament asociat de ║║ securitate a fost ║║ verified în accordance with section 10.1 and part A of the ISPS Code, ║║ verificat în conformitate cu secţiunea 19.1 din partea A din Codul ISPS; ║║2 That the verification showed that the security system and any associated ║║ security ║║ că verificarea a arătat că sistemul de securitate a navei şi orice ║║ echipament asociat de ║║ equipment of the ship is în all respects satisfactory and that the ship ║║ complies with the ║║ securitate a navei este din toate punctele de vedere satisfăcător şi că ║║ nava îndeplineşte ║║ requirements of chapter XI-2 of the Convention and Part A of the ISPS Code;║║ cerinţele aplicabile din capitolul Xl-2 al Convenţiei şi din partea A din ║║ Codul ISPS; ║║3 That the ship is provided an acceptable security plan. ║║ că nava este prevăzută cu un Plan de Securitate a Navei aprobat. ║║Date of the initia/renewal verification on this Certificate is based ║║Data verificării iniţiale/de reînnoire pe care este bazat acest ║║Certificat.................. ║║This Certificate is valid until ......................subject to ║║verifications în accordance ║║Acest Certificat este valabil până la................. supus verificărilor în║║With section 19.1.1 of part A of the ISPS Code. ║║conformitate cu secţiunea 19. l. l din partea A din Codul ISPS. ║║Issued at Date of issue ║║Emis la.......................... Data emiterii................. ║║ (place of issue of the Certificate locul emiterii Certificatului) ║║ (signature of the duly athorised official issuing the Certificate ........ ║║ semnătura persoanei oficiale corespunzător autorizate care a emis ║║ Certificatul) ║║ (Seal or stamp of issuing Sigiliul sau ştampila autorităţii emitente, ║║ după caz) ║╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ENDORSEMENT FOR INTERMEDIATE VERIFICATIONCONFIRMARE PENTRU VERIFICAREA INTERMEDIARĂTHIS IS TO CERTIFY that at intermediate verification required bysection 19.1.1 of part A of ISPS Code thePREZENTUL ATESTĂ că, la verificarea intermediara cerută prin secţiunea19.l.l din partea A din Codul ISPS.ship was found comply with the relevant provisions of chapter Xl-2 of theConvention and part A of the Codes-a apreciat că nava îndeplineşte prevederile relevante ale capitoluluiXI-2 din Convenţie şi ale părţii A din Cod..Intermediate verification SignedVerificarea intermediară Semnat..................(Signature of authorised official semnătura persoaneiautorizate oficial)PlaceLocul......................DateData.......................(Seal or stamp of issuing Sigiliul sau ştampilaautorităţii emitente, după caz)ENDORSEMENT FOR ADDITIONAL VERIFICATIONCONFIRMARE PENTRU VERIFICĂRI SUPLIMENTARE*Additional verification SignedVerificarea suplimentară Semnat.......................(Signature of authorised official semnăturapersoanei autorizate oficial)PlaceLocul.......................DateData.......................(Seal or stamp of issuing Sigiliul sau ştampilaautorităţii emitente, după caz)Additional verification SignedVerificarea suplimentară Semnat........................(Signatura of authorised official semnătura persoaneiautorizate oficial)PlaceLocul.........................DateData..........................(Seal or stamp of issuing Sigiliul sau ştampilaautorităţii emitente, după caz)Additional verification SignedVerificarea suplimentară Semnat..........................(Signature of authorised official semnatura persoaneiautorizate oficial)PlaceLocul........................DateData.....................(Seal or stamp of issuing Sigiliul sau ştampilaautorităţii emitente, după caz)------* This part of the certificate shell be adopted by the ANR to indicatewhether it has established additional verifications as provided for în section19.1.1.4.Această parte a certificatului va fi adaptată de către ANR pentru a indicadacă aceasta a stabilit verificări suplimentare după cum este prevăzut însecţiunea 19.1.1.4.ADDITIONAL VERIFICATION IN ACCORDANCE WITH SECTION A/19.3.7.2 OF THEISPS CODEVERIFICAREA SUPLIMENTARĂ ÎN CONFORMITATE CU SECŢIUNEA A/19.3.7.2 ACODULUI ISPSThis is to certify that at intermediate verification required by section193.7.2 of part A of ISPS Code the shipPrezentul atestă că, la verificarea intermediară cerută prin secţiunea19.3.7.2 din partea A din Codul ISPS, s-awas found comply with the relevant provisions of chapter XI-2 of theConvention and part A of the ISPSapreciat că nava îndeplineşte prevederile relevante ale capitoluluiXI-2 din Convenţie şl aie părţii A din Cod..Code.ISPS.SignedSemnat......................(Signature of authorised official semnătura persoaneiautorizate oficial)PlaceLocul........................DateData.........................(Seal or stamp of issuing Sigiliul sau ştampilaautorităţii emitente, după caz)ENDORSEMENT TO TO EXTEND THE CERTIFICATE IF VALID FOR LESS THAN 5YEARS WHERECONFIRMARE PENTRU EXTINDEREA CERTIFICATULUI DACĂ ACESTA ESTE VALABILPENTRU SECTION A/19.3.3. OF THE ISPS CODE APPL1ESMAI PUŢIN DE CINCI ANI ACOLO UNDE SE APLICĂ SECŢIUNEA A/19.3.3 ACODULUI ISPSThe ship complies with the relevant provisions of part A of the ISPS Codeand the Certificate shall, în accordance Navaeste în conformitate cu prevederile relevante ale părţii A din Codul ISPS,iar Certificatul va fi acceptat, înwith section 19.3.3. of part A of the ISPS Code, be accepted as valid untilconformitate cu secţiunea 19.3.3 a părţii A din Codul lSPS, ca valabil pânăla..............SignedSemnat.........................(Signature of authorised official semnăturapersoanei autoritate oficial)PlaceLocul............................DateData.............................(Seal or stamp of issuing Sigiliul sau ştampilaautorităţii emitente, după caz)ENDORSEMENT WHERE THE RENEWAL VERIFICATION HAS BEEN COMPLETED AND SECTIONCONFIRMARE PENTRU EFECTUAREA VERIFICĂRII DE ÎNNOIRE ŞI APLICARE A SECŢIUNIIA/19.3.4 OF THE ISPS CODE APPLIESA/19.3.4 A CODULUI ISPSThe ship complies with the relevant provisions of part A of the ISPS Codeand the Certificate shall, înNava este în conformitate cu prevederile relevante ale părţii A din CodulISPS, iar Certificatul va fi acceptat,accordance with section 19.3.4. of part A of the ISPS Code, be aceepted asvalid untilîn conformitate cu secţiunea 19.3.4 a părţii A din Codul ISPS, ca valabilpână la .........................SignedSemnat..........................(Signature of authorised official semnătura persoaneiautorizate oficial)PlaceLocuL...........................DateData............................(Seal or stamp oflssulng Sigiliul sau ştampilaautorităţii emitente după caz)ENDORSEMENT TO EXTEND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE UNTIL THE PORT OFCONFIRMARE PENTRU EXTINDEREA VALABILITĂŢII CERTIFICATULUI ÎNAINTE DESOSIREAVERIFICATION WHERE SECTION A/19.3.5 OF THE ISPS CODE APPLIES OR FOR APERIODÎN PORTUL DE VERIFICARE ÎN CARE SE APLICĂ SECŢIUNEA A/19.3.5 A CODULUIISPS SAU GRACEWHERE SECTION A/19.3.6 OF THE ISPS CODE APPLIESPENTRU O PERIOADĂ DE GRAŢIE ÎN CARE SE APLICĂ SECŢIUNEA A/19.3.6 A CODULUIISPSThis certificate shall, în accordance with section 19.3.5 / 19.3.6*) ofpart A of the ISPS Code be accepted as validAcest Certificat va fi acceptat, în conformitate cu secţiunea 19.3.5 /19.3.6*) a părţii A din Codul ISPS, ca valabiluntilpână la....................SignedSemnat........................(Signature of authorised official semnătura persoaneiautorizata oficial)PlaceLocul...........................DateData............................(Seal or stamp of issuing Sigiliul sau ştampilaautorităţii emitente, după caz)ENDORSEMENT FOR ADVANCEMENT OF EXPIRY DATE WHERE, SECTION A/19.3.7.1 OFTHE ISPSCONFIRMARE PENTRU AVANSAREA DATEI DE EXPIRARE ACOLO UNDE SE APLICĂSECŢIUNEA CODE APPLIESA/19.3.7.1 A CODULUI ISPSÎn accordance with sectîon 19.3.7.1 of part A of the ISPS Codethe new expiry**) date isÎn conformitate cu secţiunea 19.3.7.1 a părţii A din Codul ISPS,noua dată de expirare**) este..........SignedSemnat....................(Signature of authorised official semnătura persoaneiautorizate oficiul)PlaceLocul......................DateData.......................(Seal of stamp of issuing Sigiliul sau ştampilaautorităţii emitente, după caz)---------- Notă *) Delete as appropriate Se va şterge, după caz Notă *) Delete as appropriate Se va şterge, după caz Notă **) În case of completion of this part of the Certificate, the expiry dateshown on the front of the Certificate shall also be amended accordingly.În cazul completării acestei părţi din certificat, data de expirareînscrisă pe faţa certificatului va fi, de asemenea, amendată corespunzător Notă **) În case of completion of this part of the Certificate, the expiry dateshown on the front of the Certificate shall also be amended accordingly.În cazul completării acestei părţi din certificat, data de expirareînscrisă pe faţa certificatului va fi, de asemenea, amendată corespunzător  +  Anexa 2 ╔════════════════════════════════════ ROMÂNIA ════════════════════════════════╗║ STEMA ║║ ║║ INTERIM INTERNATIONAL SHIP SECURITY CERTIFICATE ║║ CERTIFICAT INTERIMAR INTERNAŢIONAL DE SECURITATE AL NAVEI ║║ Issued under the provisions of the ║║ Emis conform prevederilor ║║ INTERNAŢIONAL CODE FOR THE SECURITY OF SHIPS AND OF PORT FACILITIES ║║ CODULUI INTERNAŢIONAL PENTRU SECURITATEA NAVELOR Şl FACILITĂŢILOR PORTUARE ║║Issued by ............................................. on behalf of ║║Romanian Government ║║Sub autoritatea Guvernului României de către ........................... ║║ ║║Ships name (Numele navei): ............................................ ║║Distictve Number or letters (Număr sau indicativ) :.................... ║║Port of registry (Portul de înmatriculare): ........................... ║║Type of ship (Tipul navei): ............................................ ║║Brutt tonage (Tonajul brut): ............................................. ║║IMO number (Numărul I MO): ................................... ║║Company name and adress (Numele şi adresa companiei): ..................... ║║ ║║Is this asubsequent consecutite Interim Certificate? Yes/No ║║Acest certificat interimar este unul ulterior, consecutiv? DA/NU*) ║║If Yes, date of issue of initial Interim Certificate ║║Dacă DA, data emiterii certificatului interimar iniţial ........... ║║ ║║This is to certify that the requirements of section A/19.4.2 of ║║ISPS Code have been complied with ║║Prezentul certifică că cerinţele secţiunii A/19.4.2 a Codului ISPS au fost ║║îndeplinite cu ║║ ║║This certificateis issued pursuant to section A-19.4 of the ISFS Code ║║Acest Certificat este emis în baza secţiunii A/19.4 din Codul ISPS.. ║║ ║║This Certificate is valid until ║║Acest Certificat este valabil până la ........................... ║║ ║║Issued at Date of issue ║║Emis la........................ Data emiterii................... ║║ (place of issue of the Certificate locul emiterii Certificatului) ║║ ║║ (signature of the duly athorised official issuing the Certificate ........ ║║ semnătura persoanei oficiale corespunzător autorizate care a emis ║║ Certificatul) ║║ ║║ (Seal or stamp of issuing Sigiliul sau ştampila autorităţii emitente, ║║ după caz) ║║ ║║----------- ║║ *) Delete as appropriate Se va şterge, după caz ║╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝  +  Anexa 3 ╔════════════════════════════════════ ROMÂNIA ════════════════════════════════╗║ STEMA ║║ ║║ STATEMENT OF COMPLIANCE OF A PORT FACILITY ║║ DECLARAŢIE DE CONFORMITATE A UNEI FACILITĂŢI PORTUARE ║║ ║║ Number/Numărul ........ ║║ Issued under the provisions of the Part B of the ║║ Emis conform prevederilor Părţii B a ║║INTERNATIONAL CODE FOR THE SECURITY OF SHIPS AND PORT FACILITIES (ISPS CODE) ║║ CODULUI INTERNAŢIONAL PENTRU SECURITATEA NAVELOR ŞI FACILITĂŢILOR ║║ PORTUARE (CODUL ISPS) ║║Issud by .............................on behalf of the Government of România ║║Eliberat de ...................................în numele Guvernului României ║║ ║║Name of the port facility Numele facilităţii portuare.................... ║║Address of the port facility Adresa facilităţii portuare................... ║║ ║║THIS IS TO CERTIFY that the compliance of this port facility with the ║║provisions of chapter XI-2 and ║║PRIN ACEASTA SE CERTIFICĂ respectarea de către facilitatea portuară a ║║prevederilor capitolului XI-2 şi ║║part A of the International Code for the Security of Ships and of Port ║║facilities (ISPS Code) has been ║║a Părţii A din Codul internaţional pentru securitatea navelor şi facilită- ║║ţilor portuare (Codul ISPS) a fost ║║verified and this port facility operates în accordance with the approved port║║facility security plan. This ║║verificată şi că această facilitate portuară operează în conformitate cu ║║Planul de securitate al facilităţii portuare aprobat. ║║This plan has been approved for the following ║types of ship or activities or other relevant information> (delete as ║║appropriate) ║║Acest plan a fost aprobat pentru următoarele (specificati tipurile de ║║operaţiuni, tipurile de navă sau de activităţi şi alte informaţii relevante) ║║(ştergeţi, în funcţie de caz): ║║Passenger ship Navă de pasageri........................................... ║║Passenger high-speed craft Navă de pasageri de mare viteză.................. ║║Cargo high-speed craft Navă de mărfuri generale de mare viteză ........... ║║Bulk carrier Navă de mărfuri generale.................................... ║║Oil tanker Petrolier ..................................................... ║║Chemical tanker Navă cisternă pentru produse chimic ........................ ║║Gas carrier Navă cisternă pentru transportat gaze lichefiate................ ║║Mobile offshore drilling unit Unităţi mobile de foraj marin ................ ║║Cargo ships other than those referred to above Alte tipuri de nave...........║║ ║║This Statement of Compliance is valid until ....................subject to ║║verifications (as indicated overleaf) ║║Declaraţia de conformitate este valabilă până la................... supusă ║║verificărilor (aşa cum se indica în pagina următoare) ║║Issued at Eliberată la .............Date of issue Data eliberării ......... ║║(place of issue locul eliberării declaraţiei) ║║ .................................. ║║ (Signature of the duly authorized official issuing the document║║ Semnătura persoanei corespunzător autorizate ce eliberează acest document)║║ (Seal or stamp of the issuing authority, as appropriate Sigiliu sau ║║ ştampila autorităţii emitente, în funcţie de caz) ║║ ║║ ║╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ENDORSMENT FOR VERIFICATIONCONFIRMAREA VERIFICĂRILORThe Government of România has established that the validity of thisStatement ofGuvernul României a stabilit că valabilitatea acestei Declaraţii deconformitate este supusăCompliance is subject to mandatory annual and unscheduled verificationsinspecţiilor obligatorii anuale şi neprogramateTHIS IS TO CERTIFY that, during a verification carried out în accordancewithPRIN ACEASTA SE CERTIFICĂ că, în timpul verificării desfăşurate înconformitate cuparagraph B/18.62.4 of the ISPS Code, the port facility was found to complywith theparagraful B/16.62.4 ai Codului ISPS, s-a constatat că facilitatea portuarărespectă prevederilerelevant provisions of chapter XI-2 of the Convention and Part A of theISPS Coderelevante ale capitolului XI-2 ale Convenţiei şi Partea A din Codul ISPS.lst VERIFICATIONPrima inspecţieSigmnatureSemnătura:...................................Signature of authorized official Semnătura oficialităţiiautorizatePlaceLocul: ...........................................DateData: ...........................................2nd VERIFICATIONA doua inspecţieSigmnatureSemnătura:.......................................Signature of authorized official Semnătura oficialităţiiautorizatePlaceLocul: .........................................DateData: ..........................................3rd VERIFICATIONA treia inspecţieSigmnatureSemnătura:.......................................Signature of authorized official Semnătura oficialităţiiautorizatePlaceLocul: .......................................DateData: ........................................4th VERIFICATIONA patra inspecţieSigmnatureSemnătura:.....................................Signature of authorized official Semnătura oficialităţiiautorizatePlaceLocul: ..............................................DateData: ....................................  +  Anexa 4                            DECLARATION OF SECURITY*)                           DECLARAŢIA DE SECURITATE                                              ┌───────────────────────────────┐                  Name of ship / Numele navei │ │                                              ├───────────────────────────────┤    Port of registry / Portul de înregistrare │ │                                              ├───────────────────────────────┤                     IMO Number / Numărul IMO │ │                                              ├───────────────────────────────┤               Name of port facility / Numele │ │                         facilităţii portuare └───────────────────────────────┘    This Declaration of Security is valid until    Această Declaraţie de Securitate este valabilă de la .............. până    ........................for the following activities....................    la........... pentru următoarele activităţi.............................    ........................................................................    ........................................................................                                (list the activities with relevant detailes)                                (lista activităţilor cu detalii relevante)    under the following security levels    la următoarele grade de securitate    Security level(s) for the ship / Gradele ┌───────────────────────────────┐                   de securitate pentru navă │ │                                              ├───────────────────────────────┤    Security level(s) for the poprt facility /│ │    Gradele de securitate pentru facilitatea │ │                                    portuară └───────────────────────────────┘    The port facility and ship agree to the following security measures and    Facilitatea portuară şi nava cad de comun acord în privinţa următoarelor    grade de    responsabilities to ensure compliance with the requirements of part Aof    the securitate    şi responsabilităţi pentru a asigura conformitatea cu cerinţele Părţii A    International    Code for the Security of Ships and of Port Facilities.    din Codul International pentru Securitatea Navelor şi a Facilităţilor    Portuare.____________    *) This form of Declaration of Security is for a ship and a port facility.If the Declaration of Security is to cover two ships, this model should beapproprietely.    Această formă a Declaraţiei de Securitate este pentru utilizarea între onavă şi o instalaţie portuară. Dacă Declaraţia de Securitate trebuie să acoperedouă nave, acest model trebuie modificat în mod corespunzător.                                   ┌──────────────────────────────────────────┐                                   │The affixing of the initials of the SSO or│                                   │Adăugarea iniţialelor OSN şi OSFP în │                                   │PFSO under these columns indicates that │                                   │aceste coloane indică că activitatea se va│                                   │the activity will be done, în accordance │                                   │face în conformitate cu planul relevant │                                   │with the relevant approved plan ,by │                                   │aprobat, de către │┌──────────────────────────────────┼─────────────────────┬────────────────────┤│ Activity / Activitatea │ Port facility/ │ Ship / Nava ││ │Facilitatea portuară │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤│Ensuring the performance of │ │ ││Asigurarea executării tuturor │ │ ││all security duties │ │ ││sarcinilor legate de securitate │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤│Monitoring restricted areas to │ │ ││Monitorizarea zonelor restricţio- │ │ ││nate │ │ ││ensure that only authorised │ │ ││pentru a se asigura că numai │ │ ││personnel have access │ │ ││personalul autorizat are acces │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤│Controlling access to the port │ │ ││Controlarea accesului în facili- │ │ ││tatea │ │ ││facility │ │ ││portuară │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤│Controlling access to the ship │ │ ││Controlul accesului la navă │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤│Monitoring the port facility │ │ ││Monitorizarea facilităţii por- │ │ ││tuare, │ │ ││including berting areas and areas │ │ ││inclusiv a zonelor de acostare şi │ │ ││surrounding the ship │ │ ││zonelor din jurul navei │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤│Monitoring the ship, including │ │ ││Monitorizarea navei, inclusiv a │ │ ││berting areas and areas │ │ ││zonelor de acostare şi a zonelor │ │ ││din │ │ ││surrounding the ship │ │ ││jurul navei │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤│Handling the cargo │ │ ││Manipularea mărfii │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤│Delivery of ship's stores │ │ ││Livrarea proviziilor la navă │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤│Handlind unaccompanied baggage │ │ ││Manipularea bagajului neînsoţit │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤│Controlling the embarkation of │ │ ││Controlul îmbarcării persoanelor │ │ ││şi │ │ ││persons and their effects │ │ ││a bagajelor lor personale │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤│Ensuring that security │ │ ││Asigurarea că, comunicaţiile │ │ ││communication is ready available │ │ ││privind securitatea sunt disponi- │ │ ││bile │ │ ││between the ship and the port │ │ ││între navă şi facilitatea portuară│ │ ││facility │ │ │└──────────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┘ The signatories to this agreement certify that security measures and arrangements Semnatarii acestui acord certifică, că măsurile de securitate şi măsurile atât pentru for both the port facility part A of the Code that weill be implemented în facilitatea portuară cât şi pentru navă în timpul activităţilor specifice îndeplinesc accordance with the provisions already stipulated în their approverd plan or the prevederile capitolului XI-2 şi Partea A din Codul ISPS care vor fi implementate specific arrangements agreed to and set out în the attaced annex. în conformitate cu prevederile deja stipulate în planul aprobat sau măsurile specifice agreate sau stabilite în anexa ataşată. Dated at on the Data............................................... la..............┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Signed for and on behalf of / Semnată pentru şi în numele │├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤│The port facility / Facilităţii portuare│ The ship / Navei │└────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘ (Signalure of port security officer (Signatur of master or ship security                                          officerSemnătura Persoanei desemnate însărcinată Semnătura Comandantului sau persoaneisecuritatea însărcinată cu desemnată cufacilităţii portuare) Securitatea Navelor)┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Name and title of person who signed / Numele şi funcţia persoanei semnatare│├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤│Name/Nume: │Name / Nume: │├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│Title / Funcţie: │Title / Funcţie: │└────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Contact detailes / Detalii privind contactarea ││ (to be completed as appropriate / trebuie completate corespunzător) ││(indicate the telephon number or radio channels or frequencies to be used ││ indică numerele de telefon sau canalele radio sau frecventele ce trebuie ││ folosite) │├─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤│ For the port facility / Pentru │ For ship / Pentru navă ││ facilitatea portuară │ │└─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘ Port faciiity / Facilitatea portuară Master / Comandant Port facility security officer Ship security officer Persoană desemnată însărcinată Persoană desemnată însărcinată facilităţii portuare cu securitatea navelor                                                     Company / Compania                                                 Company security officer                                          Persoană desemnată însărcinată cu                                                  Securitatea Companiei  +  Anexa 5 Model de cerereCompania ........Nr......din ............CERERE DE CERTIFICARECătre Autoritatea Navală RomânăReferitor la Codul internaţional privind securitatea navelor şi facilităţiiportuare -Codul ISPS.Vă rugăm să eliberaţi [să confirmaţi*), să reînnoiţi*)] certificatul inter-naţional de securitate a navelor în conformitate cu cerinţelor Codului ISPS,pentru navele de mai jos.Denumirea şi sediul companiei..............................................Tipuri de nave aflate în management (ştergeţi, după cum este cazul)Navă de pasageri ..........Proprietarul....................................Navă de mare viteză pentru pasageri..............Proprietarul..............Navă de mare viteză pentru marfă....Proprietarul...........................Navă de mărfuri în vrac.........Proprietarul...............................Petrolier............Proprietarul..........................................Nava cisternă pentru transport gaze lichefiate........Proprietarul.........Unitatea mobilă de foraj maritim........Proprietarul.......................Alte nave de marfa..................Proprietarul...........................Anexăm la prezenta cerere următoarea documentaţie:- setul de acte care dovedesc legalitatea funcţionării companiei;- copii de pe certificatele de clasificare şi statutare ale navelor aflateîn management;- manualul managementului securităţii;- raportul de audit intern;- dovezile obiective că sistemul de management al securităţii funcţioneazăcorespunzător de cel puţin trei luni.Menţionăm că auditul intern, efectuat de..................................Director general.............. Persoana desemnată.........................__________ Notă *) Pentru confirmarea sau pentru reînnoirea certificatelor, la cererea prezentată Autorităţii Navale Române se vor ataşa numai modificările la documentaţia iniţială (dacă este cazul).--------