HOTĂRÂRE nr. 454 din 29 iulie 1994privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 22 august 1994  În temeiul prevederilor art. 115 din Constituţia României şi al celorlalte reglementări legale,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Ministerul Comerţului este organul administraţiei publice centrale de specialitate care elaborează politica comercială şi aplica strategia dezvoltării şi politica Guvernului în domeniul relaţiilor economice externe şi al comerţului interior.  +  Articolul 2În realizarea obiectului sau de activitate, Ministerul Comerţului are următoarele atribuţii: (1) studiază tendintele pieţelor - interna şi externa - în vederea informării şi orientarii activităţilor de producţie şi de servicii pentru satisfacerea optiunilor populaţiei, în condiţii de competitivitate şi profitabilitate; (2) iniţiază măsuri pentru stimularea exportului de produse şi servicii, pentru asigurarea echilibrului valutar şi formarea de disponibilităţi valutare din activitatea de comerţ exterior şi alte prestaţii internaţionale; (3) ia măsuri pentru continuarea reformei economice în domeniul comerţului, în conformitate cu programul Guvernului; (4) iniţiază, promovează sau, după caz, avizează norme, alte reglementări şi mecanisme ale economiei de piaţa, vizind desfăşurarea activităţii agenţilor economici din sectorul public şi privat, în domeniul comerţului exterior şi interior; (5) asigura şi urmăreşte, în condiţiile legii, păstrarea climatului de concurenta loiala şi participa la protejarea intereselor consumatorilor de produse şi servicii şi ale agenţilor economici, pe piaţa externa şi interna; (6) realizează banca de date pentru activităţile de comerţ în conformitate cu prevederile legale; publică situaţii generale statistice şi economice necesare orientarii politicii comerţului, asigurînd activitatea de informare-comunicare; (7) urmăreşte aplicarea legislaţiei, a normelor şi a altor reglementări specifice de către toţi agenţii economici care desfăşoară activităţi de comerţ, indiferent de forma de proprietate, în condiţiile licenţei de comerţ; (8) iniţiază şi elaborează reguli de orientare şi de ordonare a pieţei, precum şi pentru raporturile dintre Ministerul Comerţului, Camerele de comerţ şi agenţii economici cu activitate de comerţ; (9) negociază direct sau participa la negocierea şi încheierea de tratate, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale cu caracter economic sau pentru stabilirea cadrului juridic necesar desfăşurării relaţiilor comerciale externe ale României, potrivit legii; (10) promovează interesele economice şi comerciale ale României în relaţiile cu alte state, precum şi cu organizaţiile economice cu vocaţie universala, cu caracter regional şi cu grupări economice; (11) numeşte personalul de specialitate din cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare care asigura reprezentarea economică şi comercială externa şi îndruma activitatea acestuia; (12) eliberează, potrivit legii, licentele de export şi import, pornind de la interesele economiei naţionale şi în conformitate cu angajamentele internaţionale asumate în România; (13) participa la elaborarea şi aplicarea politicii vamale a României, în concordanta cu reglementările în vigoare; (14) participa la examinarea şi avizarea propunerilor de operaţiuni pentru livrări în exterior de maşini, utilaje şi echipamente şi angajarea executării de obiective în străinătate, în condiţii de credit şi/sau garanţii guvernamentale; sprijină, în cadrul competentelor legale ce-i revin, realizarea acestor tranzacţii; (15) iniţiază negocieri şi participa la încheierea de acorduri cu ţările debitoare şi/sau cu firme intermediare specializate, pentru recuperarea creanţelor externe ale statului rezultate din operaţiuni comerciale; (16) gestionează, în condiţiile legii, fondurile bugetare destinate promovării comerţului exterior, precum şi fondurile din asistenţa economică externa destinate promovării cooperării şi schimburilor comerciale internaţionale; (17) elaborează programul anual şi coordonează activitatea de participare a României la tirgurile şi expoziţiile internaţionale cu pavilion naţional; (18) organizează acţiuni pentru urmărirea evoluţiei raportului dintre cerere şi oferta; (19) urmăreşte şi analizează evoluţia preţurilor bunurilor de consum; (20) elaborează analize periodice privind conjunctura pieţei interne; (21) reglementează şi organizează licentierea agenţilor economici care desfăşoară activitate de comerţ şi servicii comerciale; (22) elaborează şi, după caz, avizează norme privind comercializarea bunurilor de consum şi a serviciilor comerciale, în vederea orientarii şi ordonarii pieţei interne; (23) realizează clasificarea unităţilor comerciale şi de alimentaţie publică; (24) organizează acţiuni proprii pentru perfecţionarea profesională a personalului care funcţionează în domeniul comerţului exterior şi interior; (25) sprijină agenţii economici români în concretizarea operaţiunilor de comerţ exterior şi cooperare economică; (26) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.  +  Articolul 3 (1) În structura organizatorică a Ministerului Comerţului pot funcţiona direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri. (2) Structura organizatorică a Ministerului Comerţului este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului comerţului se pot organiza numai servicii sau birouri, precum şi colective temporare prevăzute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată. (3) Numărul maxim de posturi este de 340, exclusiv demnitarii. (4) Ministerul Comerţului are reprezentanţi proprii în străinătate pentru activitatea de comerţ exterior, în număr de cel mult 265 posturi, în afară numărului de posturi prevăzut la alin. (3) din prezentul articol.Ministerul Comerţului poate propune Guvernului organizarea în exterior, în situaţii deosebite, de oficii sau birouri comerciale poprii în centre comerciale de interes pentru România. (5) Atribuţiile şi sarcinile secretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului comerţului. (6) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului şi se aproba prin ordin al ministrului comerţului.  +  Articolul 4Conducerea Ministerului Comerţului este asigurata de ministru. Pe lângă ministru funcţionează un colegiu al ministerului ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileşte prin ordin al ministrului.  +  Articolul 5În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Comerţului colaborează cu celelalte ministere şi organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile publice locale şi cu alte organisme interesate.  +  Articolul 6Ministrul conduce întreaga activitate a Ministerului Comerţului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, alte autorităţi publice şi organizaţii din ţara, cu organisme similare din alte tari, precum şi cu persoane juridice şi fizice.  +  Articolul 7 (1) În subordinea Ministerului Comerţului funcţionează unităţile prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorică a unităţilor din subordinea Ministerului Comerţului se aproba prin ordin al ministrului comerţului.  +  Articolul 8Ministerul Comerţului are în dotare un număr de autoturisme stabilit potrivit normelor legale în vigoare.  +  Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte din prezenta hotărâre.  +  Articolul 10 (1) Pe data intrării în vigoarea a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 815 din 28 decembrie 1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului, cu modificările ulterioare. (2) Încadrarea în numărul de posturi aprobate se va încheia în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul comerţului,Cristian IonescuMinistru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1 Numărul maxim de posturi : 340(exclusiv demnitarii)MINISTERUL COMERŢULUI ┌──────────────┐ │ MINISTRU │ └──────┬───────┘ ┌─────────────────────┐ │ ┌───────────────────┐ │ CONSILIERI ├─────────┼─────────┤ CONTROL FINANCIAR │ └─────────────────────┘ │ │ PROPRIU │ │ └───────────────────┘ ┌─────────────────────┐ │ ┌───────────────────┐ │ CONTROLUL ├─────────┼─────────┤DIRECŢIA JURIDICĂ, │ │ MINISTRULUI │ │ │ CONTENCIOS │ └─────────────────────┘ │ └───────────────────┘ ┌──────────────────────────────────┬─────┴─────────────────────┬────────────┬────────┐ │ ┌────────┴───────┐ │ │ │ │ │SECRETAR DE STAT│ │ │ │ │ └────────┬───────┘ │ │ │ │ ┌─────────────┬─┴───┬─┬─────┬─────┐ │ │ │┌────────┴────────┐┌────────┴────────┐ │ │ │ │ │┌────────┴────────┐ │ ││DIRECŢIA GENERALĂ││DIRECŢIA GENERALĂ│ │ │ │ │ ││DIRECŢIA GENERALĂ│ │ ││PENTRU STRATEGIE ││ DE INTEGRARE │ │ │ │ │ ││ PENTRU COMERŢ │ │ ││ ŞI POLITICĂ ││ ŞI RELAŢII │ │ │ │ │ ││ INTERIOR │ │ ││ COMERCIALĂ ││ MULTILATERALE │ │ │ │ │ │└───────┬─────────┘ │ │└┬────────────────┘└┬────────────────┘ │ │ │ │ │ ├───────┐ │ │ │ ┌─────────────┐ │ ┌─────────────┐┌────┴────┐│ │┌────┴────┐│┌───────┴──────┐│┌────┴─────┐ │ │ │ Direcţia de │ │ │ Direcţia de ││Direcţia ││ ││Direcţia │││ Direcţia │││ Direcţia │ │ ├─┤strategie şi │ │ │ integrare ││valutară ││ ││ relaţii │││ pentru │││management│ │ │ │ sinteză │ ├─┤ economică │└─────────┘│ ││economice│││ strategia │││şi relaţii│ │ │ └─────────────┘ │ │europeană şi │ ┌────────┴┐││cu Africa│││restructurării│││mass-media│ │ │ ┌─────────────┐ │ │ regională │ │Direcţia │││ şi ││└──────────────┘│└──────────┘ │ │ │ Direcţia de │ │ └─────────────┘ │ relaţii │││Orientul ││ ┌────────────┴┐┌────────────┴──┐ ├─┤ promovare, │ │ ┌─────────────┐ │economice│││Mijlociu ││ │ Direcţia ││ Direcţia │ │ │ cooperare │ │ │ Direcţia de │ │cu Europa││└─────────┘│ │ pentru ││ resurse │ │ └─────────────┘ └─┤ relaţii │ └─────────┘│ ┌────────┴┐ │supravegherea││ financiare, │ │ ┌─────────────┐ │multilaterale│ ┌────────┴┐ │Direcţia │ │ ofertei, ││administrativă-│ │ │ Direcţia de │ └─────────────┘ │Direcţia │ │ relaţii │ │preţurilor şi││ protocol │ ├─┤ licenţe şi │ │ relaţii │ │economice│ │ concurenţei │└───────────────┘ │ │ politică │ │economice│ │ cu Asia │ └─────────────┘ │ │ vamală │ │ cu │ │ şi │ │ └─────────────┘ │ America │ │ Oceania │ │ ┌─────────────┐ └─────────┘ └─────────┘ │ │ Direcţia de │ └─┤supraveghere │ │a concurenţei│ └─────────────┘  +  Anexa 2 UNITĂŢILEcare funcţionează în subordinea Ministerului Comerţului
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţare
    1.Institutul Naţional de Cercetări Comerciale "Virgil Madgearu" (are în componenţă două unităţi de cercetare pentru comerţ exterior şi interior,precum şi Redacţia "Jurnalul Afacerilor")Venituri extrabugetare
    2.Centrul de Formare şi Management pentru ComerţVenituri extrabugetare
  -------------