ORDIN nr. 143 din 25 februarie 2004privind aprobarea organizării şi funcţionării Inspecţiei de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 5 martie 2004  Având în vedere prevederile art. 42 alin. (1) din Legea pomiculturii nr. 348/2003, ale art. 16 din Legea nr. 312/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor de câmp şi ale art. 16 din Legea nr. 469/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor, florilor şi plantelor ornamentale de seră,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului,ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor, autoritate responsabilă pentru coordonarea şi contactele la care se referă prezentul ordin, denumită în continuare ISCTPVLF.  +  Articolul 2Se aprobă structura organizatorică a ISCTPVLF astfel: a) la nivelul ministerului funcţionează cu 5 posturi şi este denumită autoritate de coordonare; b) la nivel teritorial funcţionează, în cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală, cu un număr total de 82 de posturi şi este denumită organism de control; c) reprezentarea şi numărul de posturi la nivel teritorial sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Inspectorii ISCTPVLF au statut de funcţionari publici şi sunt salarizaţi conform prevederilor legale în vigoare privind salarizarea funcţionarilor publici şi beneficiază de cursuri de formare privind controlul de calitate în conformitate cu normele CEE şi ale Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD), care acordă recunoaşterea inspectorilor.  +  Articolul 4Inspectorii vor fi dotaţi cu un computer portabil pentru înregistrarea şi transmiterea datelor şi un minimum de aparatură pentru determinarea organoleptică a calităţii legumelor şi fructelor, iar din anul 2005 vor primi în dotare câte un autoturism tip Dacia pentru fiecare organism de control.  +  Articolul 5Inspectorii se legitimează cu legitimaţia de control şi cu ecuson, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 6Legitimaţiile şi ştampilele se comandă şi se achiziţionează de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului potrivit dispoziţiilor legale privind achiziţiile publice de bunuri şi se distribuie fiecărui inspector.Atribuţiile ISCTPVLF  +  Articolul 7ISCTPVLF verifică documentaţia şi vizează autorizaţiile de plantare şi autorizaţiile de defrişare a plantaţiilor de pomi fructiferi şi arbuşti fructiferi, eliberate de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 8ISCTPVLF controlează prin sondaj aplicarea tehnologiilor de cultură în exploataţiile comerciale producătoare de fructe, legume, pepeni şi ciuperci.  +  Articolul 9 (1) ISCTPVLF prelevă probe prin sondaj din culturile de legume şi pomi fructiferi a căror producţie este destinată comercializării, precum şi din produse, pe filiera de comercializare, pentru verificarea nivelurilor admise de substanţe remanente, nitraţi şi nitriţi, precum şi alţi contaminanţi rezultaţi ca urmare a utilizării pesticidelor şi fertilizanţilor în procesul tehnologic. Prelevarea probelor pentru analizarea substanţelor contaminante şi remanente se face conform legislaţiei în vigoare. (2) Controlul acestor probe se efectuează în laboratoare desemnate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.Baza de date  +  Articolul 10 (1) Autoritatea de coordonare: a) stabileşte baza de date a operatorilor din sectorul de legume-fructe care participă la producerea şi/sau comercializarea legumelor şi fructelor proaspete; b) înregistrează rezultatele analizelor pe care le primeşte de la organismele de control teritoriale şi stabileşte sancţiunile prevăzute de lege în cazul în care sunt depăşite limitele maxime admise de substanţe reziduale şi contaminanţi. (2) În sensul prezentului ordin prin operator se înţelege orice persoană fizică sau juridică care produce, deţine şi/sau comercializează, pe piaţa internă ori la export, fructe sau legume proaspete, care întrunesc condiţiile de calitate prevăzute de standardele de comercializare. (3) În baza de date se înregistrează: a) operatorii care trebuie să respecte conformitatea cu standardele de comercializare; b) persoanele fizice sau juridice a căror activitate în sectorul legume-fructe este limitată fie la transportul, fie la vânzarea cu amănuntul de cantităţi mici de fructe şi legume. (4) Baza de date conţine, pentru fiecare operator, numărul de înregistrare, numele, adresa, informaţiile necesare privind localizarea în filiera de comercializare, care indică importanţa operatorului şi alte informaţii pe baza constatărilor făcute în timpul controalelor efectuate la respectivul operator, precum şi orice alte informaţii considerate necesare pentru control. (5) Operatorii sunt obligaţi să furnizeze informaţiile considerate necesare pentru constituirea şi actualizarea bazei de date, inclusiv pentru produsele din import.  +  Articolul 11Baza de date se actualizează periodic de către organismele de control, pe baza informaţiilor obţinute în timpul controalelor pe care le efectuează în toate stadiile de comercializare pe filiera de produs.Controlul de conformitate pe piaţa internă  +  Articolul 12 (1) Organismul de control execută prin sondaj controale de conformitate a legumelor şi fructelor cu standardele de comercializare pentru produsele deţinute de operatori în toate stadiile de comercializare. (2) Operatorii care selectează fructe şi legume, în special în regiunea unde se produc, vor fi supuşi unor verificări repetate, decât alte categorii de operatori. Controalele se pot efectua şi în timpul transportului. (3) În cazul în care în timpul controalelor se descoperă nereguli semnificative, organismele de control vor mări frecvenţa controalelor în privinţa operatorilor respectivi, iar dacă neregulile se repetă, pot aplica sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare.Controlul de conformitate pentru produsele proaspete destinate exportului  +  Articolul 13 (1) Înainte ca produsele destinate exportului să părăsească teritoriul ţării, organismul de control va asigura prin controlul de conformitate că produsele corespund prevederilor standardelor de comercializare. (2) Exportatorii sunt obligaţi să comunice inspectorilor informaţiile pe care aceştia le consideră necesare pentru organizarea şi executarea controalelor. (3) Organismul de control eliberează certificatul de conformitate, care este prevăzut în anexa nr. 3, pentru fiecare lot destinat exportului şi pe care îl consideră conform cu standardele de comercializare ca urmare a operaţiunilor de control menţionate în alin. (1). (4) Dacă exportul este format din mai multe loturi, conformitatea acestor loturi poate fi certificată printr-un singur certificat în care se specifică distinct fiecare lot ce compune exportul. (5) Declaraţia vamală de export va fi acceptată de către autoritatea vamală dacă loturile sunt însoţite de certificatul de conformitate prevăzut în anexa nr. 3 sau dacă organismul de control a informat autoritatea vamală, prin mijloace specifice, că loturile au făcut obiectul inspecţiei şi pentru care s-a eliberat certificatul de conformitate.Controlul de conformitate pentru produsele din import  +  Articolul 14 (1) Înaintea punerii în circulaţie, produsele provenind din import vor fi supuse controlului de conformitate cu standardele de comercializare. (2) Se exceptează de la controlul de conformitate produsele provenite din ţări membre ale Uniunii Europene. (3) Importatorii sunt obligaţi să comunice organismului de control informaţiile pe care acesta din urmă le consideră necesare pentru executarea controalelor înaintea importurilor. (4) Autoritatea vamală autorizează punerea în liberă circulaţie a fructelor şi legumelor dacă: a) mărfurile sunt însoţite de certificatul de conformitate; b) autoritatea competentă de control a informat autoritatea vamală.  +  Articolul 15 (1) Organismul de control verifică în punctele de vamă documentele care însoţesc produsele provenite din import, iar dacă constată că produsele nu corespund cu înscrisurile din documente, inspectorul poate efectua prin sondaj un control şi va întocmi un proces-verbal de constatare a neconformităţii, în prezenţa importatorului sau a reprezentantului legal al acestuia. (2) Inspectorii care controlează produsele în stadiul importului efectuează pentru fiecare lot importat un control şi emit, în caz de conformitate a produselor, certificatul prevăzut în anexa nr. 3. Dacă importul este compus din mai multe loturi, conformitatea acestora poate fi certificată global printr-un singur certificat, enumerându-se distinct diferitele loturi ce compun importul.Controlul produselor destinate prelucrării industriale  +  Articolul 16 (1) Produsele destinate prelucrării industriale sunt fructele şi legumele care trebuie să îndeplinească condiţiile minime de calitate, prevăzute de legislaţia în vigoare şi care sunt trimise spre a fi prelucrate industrial în produse a căror poziţie în nomenclatorul combinat este diferită de cea a produsului proaspăt iniţial. (2) Inspectorii eliberează certificatul de destinaţie industrială, prevăzut în anexa nr. 4, pentru produsele fructe şi legume, care îndeplinesc condiţii minime de calitate pentru a fi introduse în procesul de producţie intern, cât şi pentru produsele exportate sau importate pentru a fi industrializate şi care nu fac obiectul prevederilor standardelor de comercializare. (3) În stadiul importului, după eliberarea certificatului de destinaţie industrială, conform alin. (2), organismul de control competent transmite fără întârziere autorităţii de coordonare o copie a certificatului, precum şi orice informaţie necesară unui eventual control al operaţiunilor de transformare. (4) Agentul economic care prelucrează legume şi fructe înapoiază certificatul, după efectuarea prelucrării, organismului de control competent, care se asigură că produsele au făcut efectiv obiectul transformării industriale. (5) Ambalajele produselor destinate prelucrării industriale trebuie să fie etichetate vizibil de către ambalator, cu specificaţia "destinaţie industrială". În cazul mărfurilor expediate angro, încărcate direct în mijloacele de transport, menţiunea "destinaţie industrială" trebuie să figureze pe o fişă ce însoţeşte marfa până la fabrica de prelucrare sau pe un formular plasat vizibil în interiorul mijlocului de transport.Metode de control  +  Articolul 17 (1) Controlul de conformitate prevăzut în prezentul ordin, cu excepţia controalelor făcute în stadiul vânzării cu amănuntul la consumatorul final, se efectuează conform metodelor prevăzute în anexa nr. 5. (2) Organismul de control stabileşte modalităţile specifice pe care le consideră necesare pentru controlul de conformitate cu standardele de comercializare în stadiul vânzării cu amănuntul către consumator.  +  Articolul 18 (1) În cazul în care controlul stabileşte conformitatea cu standardele de comercializare, organismul de control eliberează certificatul de conformitate prevăzut în anexa nr. 3. Acest certificat se eliberează numai în stadiile de import şi export. (2) În caz de neconformitate, organismul de control emite un proces-verbal de constatare a neconformităţii la adresa operatorului sau a reprezentantului său. (3) Legumele şi fructele care au făcut obiectul procesului-verbal de constatare a neconformităţii nu pot fi deplasate fără autorizaţia organismului de control care a emis constatarea de neconformitate. (4) Operatorii pot decide să reasigure conformitatea pentru toate sau pentru o parte din mărfuri. Mărfurile pentru care conformitatea a fost reasigurată nu pot fi comercializate decât în urma eliberării de către organismul de control competent a unui nou certificat de conformitate prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 19Pentru produsele care se supun prevederilor standardelor de comercializare, facturile şi documentele însoţitoare eliberate de operatori trebuie să indice categoria de calitate, locul de origine a produselor şi, dacă este cazul, destinaţia industrială a produsului.  +  Articolul 20Metodele de control sunt prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 21Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 22Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,Ilie SârbuBucureşti, 25 februarie 2004.Nr. 143.  +  Anexa 1                          REPARTIZAREA TERITORIALĂ         a organismelor de control din cadrul Inspecţiei de stat pentru     controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor───────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Judeţul Total posturi Observaţii crt.─────────────────────────────────────────────────────────────────                               82─────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Alba 1─────────────────────────────────────────────────────────────────  2. Arad 3─────────────────────────────────────────────────────────────────  3. Argeş 2─────────────────────────────────────────────────────────────────  4. Bacău 2─────────────────────────────────────────────────────────────────  5. Bihor 3─────────────────────────────────────────────────────────────────  6. Bistriţa-Năsăud 2─────────────────────────────────────────────────────────────────  7. Botoşani 1─────────────────────────────────────────────────────────────────  8. Braşov 3─────────────────────────────────────────────────────────────────  9. Brăila 2───────────────────────────────────────────────────────────────── 10. Buzău 3───────────────────────────────────────────────────────────────── 11. Caraş-Severin 2───────────────────────────────────────────────────────────────── 12. Călăraşi 2───────────────────────────────────────────────────────────────── 13. Cluj 2───────────────────────────────────────────────────────────────── 14. Constanţa 3───────────────────────────────────────────────────────────────── 15. Covasna 1───────────────────────────────────────────────────────────────── 16. Dâmboviţa 2───────────────────────────────────────────────────────────────── 17. Dolj 2───────────────────────────────────────────────────────────────── 18. Galaţi 3───────────────────────────────────────────────────────────────── 19. Giurgiu 3───────────────────────────────────────────────────────────────── 20. Gorj 1───────────────────────────────────────────────────────────────── 21. Harghita 1───────────────────────────────────────────────────────────────── 22. Hunedoara 1───────────────────────────────────────────────────────────────── 23. Ialomiţa 2───────────────────────────────────────────────────────────────── 24. Iaşi 2───────────────────────────────────────────────────────────────── 25. Ilfov 2───────────────────────────────────────────────────────────────── 26. Maramureş 2───────────────────────────────────────────────────────────────── 27. Mehedinţi 2───────────────────────────────────────────────────────────────── 28. Mureş 2───────────────────────────────────────────────────────────────── 29. Neamţ 1───────────────────────────────────────────────────────────────── 30. Olt 1───────────────────────────────────────────────────────────────── 31. Prahova 1───────────────────────────────────────────────────────────────── 32. Satu Mare 2───────────────────────────────────────────────────────────────── 33. Sălaj 2───────────────────────────────────────────────────────────────── 34. Sibiu 2───────────────────────────────────────────────────────────────── 35. Suceava 2───────────────────────────────────────────────────────────────── 36. Teleorman 2───────────────────────────────────────────────────────────────── 37. Timiş 2───────────────────────────────────────────────────────────────── 38. Tulcea 1───────────────────────────────────────────────────────────────── 39. Vaslui 2───────────────────────────────────────────────────────────────── 40. Vâlcea 2───────────────────────────────────────────────────────────────── 41. Vrancea 2───────────────────────────────────────────────────────────────── 42. Municipiul Bucureşti 3─────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 2    1. Model de legitimaţie de control             - faţă - - verso -┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ROMÂNIA ││Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Posesorul prezentei legitimaţii, în ││ Apelor şi Mediului temeiul Legii pomiculturii nr. ││ 348/2003, al Legii nr. 312/2003 privind││ LEGITIMAŢIE DE CONTROL producerea şi valorificarea legumelor ││Inspecţia de stat pentru controlul de câmp şi al Legii nr. 469/2003│tehnic în producerea şi privind producerea şi valorificarea ││valorificarea legumelor şi fructelor legumelor, florilor şi plantelor ││ ornamentale de seră, este împuternicit,││ în baza Ordinului ministrului ││Număr de marcă .............┌──────┐ agriculturii, pădurilor, apelor şi ││Funcţia ....................│ │ mediului nr. 143/2004 pentru aprobarea ││Numele .....................│ Foto-│ organizării şi funcţionării Inspecţiei ││Prenumele ..................│grafie│ de stat pentru controlul tehnic în ││Actul de identitate ........│ │ producerea şi valorificarea legumelor ││Seria ...... nr. .......... └──────┘ şi fructelor, să efectueze controale ││Valabilă de la .... până la ...... în sectorul de producere şi comerciali-││ zare a legumelor şi fructelor pe ││ filiera de produs, în zona ........., ││ judeţul ....... . ││ Posesorul este angajat la ISCTPVLF, ││ filiala ....., cu sediul în ...... . ││ ││ Ministru, ││ ││ Semnătura inspectorului ....... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    2. Model de ecuson şi ştampilă                                Ministerul Agriculturii,                                  Pădurilor, Apelor                                     şi Mediului                                      ISCTPVLF                              Inspector ..............                              nr. marcă ..............  +  Anexa 3
                          CERTIFICAT DE CONFORMITATE
                 cu standardele de comercializare pentru fructele
                            şi legumele proaspete
  ┌───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐│ 1. Operator │Certificat de conformitate care se aplică ││ │pentru fructele şi legumele proaspete ││ │Nr. ............... ││ │(Prezentul certificat este destinat ││ │exclusiv organismelor de control.) │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│2. Ambalator identificat pe ambalaj│3. Organism de control ││(Dacă este diferit de operator) ├──────────────────────────────────────────┤│ │4. Locul de efectuare a controlului/ţara ││ │de origine*1) ││ │5. Ţara de destinaţie │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│6. Mijlocul de transport │7. ││ │● Intern ││ │● Import ││ │● Export │├──────────────┬────────────────────┼──────────────────────────┬───────────────┤│8. Ambalaje │9. Tipul produsului │ 10. Categoria de calitate│ 11. Greutatea ││(număr şi tip)│(soiul, dacă │ │ totală în kg, ││ │standardul │ │ rută/netă*2) ││ │o cere) │ │ │├──────────────┴────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────┤│12. Organismul de control menţionat mai sus certifică, pe baza unei verificări││prin sondaj, că marfa indicată mai sus corespunde, în momentul efectuării ││controlului, standardelor de comercializare în vigoare prevăzute la art. 27 ││alin. (1) din Legea nr. 348/2003, art. 9 din Legea nr. 312/2003 şi la art. 11 ││alin. (1) din Legea nr. 469/2003. ││ ││................................... ││Biroul vamal vizat: intrare/ieşire*2) ││Perioada de valabilitate .......... Zile .................... ││ (locul şi data emiterii) ││ ││ Inspector, ││ ........................ ................. ││ (numele şi nr. legitimaţiei) (semnătura) Ştampila ISCTPVLF │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│13. Observaţii │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-----------*1) Dacă produsul este reexportat, se menţionează ţara de origine în căsuţa 9.*2) Bifaţi menţiunea inutilă.
   +  Anexa 4
                    CERTIFICAT DE DESTINAŢIE INDUSTRIALĂ
               pentru fructe şi legume destinate industrializării
  1. Operator Certificat de destinaţie industrială (Fructe şi legume proaspete ce fac obiectul industrializării conform Legii nr. 348/2003 şi Legii nr. 312/2003)
  2. Identificarea mijlocului de transport 3. Organismul de control ce emite certificatul
  4. Destinaţia industrială a produsului/Numele şi adresa fabricii de prelucrare industrială 5. Organul de inspecţie al zonei unde are loc prelucrarea industrială
  6. Numărul ambalajelor sau menţiunea "angro" 7. Felul produsului/ originea produsului 8. Greutatea totală în kg, brută/netă*1)
  9. ........................... ....................... Biroul vamal vizat: intrare/ (locul şi data emiterii) ieşire*1) Controlor, .............. ........................... (semnătura) Ştampila (numele scris cu litere de tipar)
  10. Observaţii
  11. Procesatorul certifică faptul că produsul menţionat mai sus a făcut obiectul prelucrării industriale. Locul şi data: .............. Ştampila (semnătura)
  12. Prezentul certificat trebuie să fie returnat, cu documentul menţionat în căsuţa 11, după prelucrarea mărfurilor menţionate în căsuţele 6, 7 şi 8, organismului de control (inspecţie) menţionat în căsuţa 5.
  -----------*1) Bifaţi menţiunea inutilă.
   +  Anexa 5METODE DE CONTROLPrezentele metode de control sunt fondate pe dispoziţiile ghidului de aplicare a controlului de calitate al fructelor şi legumelor proaspete, adoptate de grupul de lucru care stabileşte produsele perisabile şi îmbunătăţirea calităţii al CEE/ONU.1. Definiţii a) Control de conformitate - controlul efectuat pentru verificarea conformităţii calităţii fructelor şi legumelor proaspete cu standardele de comercializare aprobate prin Legea nr. 312/2003, Legea nr. 348/2003 şi Legea nr. 469/2003. b) Inspector - specialistul angajat al Inspecţiei de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor, care este instruit şi abilitat în permanenţă pentru efectuarea operaţiunilor de control de conformitate. c) Produs destinat comercializării - cantitatea de produs comercializată de acelaşi operator, prezentată în momentul controlului şi definită printr-un document. Aceasta se poate compune din unul sau mai multe tipuri de produse, care pot conţine mai multe loturi de fructe şi legume proaspete. d) Lot - cantitatea de produs care în momentul controlului este prezentată ca având aceleaşi caracteristici privind:- identitatea celui care ambalează şi/sau a expeditorului;- locul de origine;- felul produsului;- calitatea produsului;- calibrul (dacă produsul se clasifică în funcţie de calibrul său);- soiul sau tipul comercial (dacă standardul prevede);- tipul ambalajului şi prezentarea produsului.Dacă în timpul controlului sunt dificil de identificat loturile şi/sau dacă nu este posibilă prezentarea loturilor distincte, toate loturile unei expedieri vor putea fi considerate, în acest caz particular, ca formă a aceluiaşi lot, dacă prezintă caracteristici uniforme în privinţa tipului produsului, expeditorului, ţării de origine, categoriei şi dacă acestea sunt prevăzute în standard, a varietăţii sau tipului comercial. e) Eşantionarea - acţiunea de a efectua o prelevare temporară a unei cantităţi din produs (denumit eşantion) în timpul unui control de conformitate. f) Probă elementară sau eşantion - pachet prelevat dintr-un lot sau, în cazul unui produs angro, o cantitate prelevată dintr-o parte a lotului. g) Probă globală - se compune din mai multe eşantioane elementare reprezentative pentru lot, prelevate în cantitate suficientă pentru a permite evaluarea lotului în funcţie de toate criteriile. h) Probă redusă - o cantitate reprezentativă pentru produs prelevată din proba globală, cu un volum suficient pentru a permite evaluarea în funcţie de un număr de criterii. Dintr-o probă globală se pot preleva mai multe probe reduse.2. Punerea în aplicare a controlului de conformitate a) Specificaţii generaleControlul de conformitate se efectuează prin evaluarea probei globale prelevate la întâmplare din diferite puncte ale lotului ce trebuie controlat. Proba globală se presupune că este reprezentativă pentru lot. b) Prezentarea produselorInspectorul specifică pe care dintre colete doreşte să le examineze. Acestea trebuie să-i fie apoi prezentate de operator sau de reprezentantul său.Astfel, operaţiunea constă în a prezenta proba globală şi a furniza toate informaţiile necesare identificării loturilor.Dacă este necesară o probă redusă, inspectorul o alege din proba globală. c) Identificarea loturilor şi/sau o impresie de ansamblu în privinţa lotuluiIdentificarea loturilor se efectuează în funcţie de marcajul acestora. În cazul mărfurilor compuse din mai multe loturi, inspectorul trebuie să aibă o viziune de ansamblu asupra mărfii prin intermediul documentelor însoţitoare sau al declaraţiilor. Acesta determină atunci pe baza controlului efectuat gradul de conformitate al loturilor prin intermediul indicaţiilor ce figurează în aceste documente.Dacă produsele trebuie să fie încărcate într-o maşină de transport, indicaţiile referitoare la aceasta trebuie să servească la identificarea mărfii. d) Verificarea lotului se face pe baza probelor elementare. Conformitatea şi modul de alegere, inclusiv în cazul materialelor utilizate pentru ambalare, trebuie să fie verificate în funcţie de perspectivele referitoare la conformitatea cu standardele de comercializare. Dacă anumite moduri de alegere sunt autorizate, inspectorul determină dacă este bine că acelea au fost utilizate. Dacă standardul aplicabil unei cantităţi determinate prevede conformitatea prezentării, aceasta trebuie verificată.Verificarea marcajelor cu ajutorul probelor elementareÎn primul rând este bine să se determine dacă marcajul este conform cu standardele de comercializare. În cursul efectuării inspecţiei, inspectorul determină dacă caracteristicile marcajului sunt corecte şi/sau dacă trebuie modificate.Verificarea conformităţii produselorInspectorul determină dimensiunea probei globale care îi permite aprecierea loturilor. Inspectorul alege la întâmplare pachetele ce trebuie verificate sau, în cazul produselor angro, punctele din lot din care se va face prelevarea probelor elementare.Pachetele deteriorate nu vor fi utilizate pentru a constitui proba globală. Acestea se pun deoparte şi vor face obiectul, dacă va fi cazul, al unei examinări separate şi se vor raporta separat.În cazul în care trebuie să se ia o decizie de neconformitate, probele se vor preleva conform tabelului de mai jos:
  Produse selecţionate pentru control
  Numărul coletelor care compun lotul Numărul coletelor ce trebuie prelevate ca probă elementară
  Până la 100 Între 101 şi 300 Între 301 şi 500 Între 501 şi 1.000 Peste 1.000 5 7 9 10 15 (minimum)
  Produse angro
  Masa lotului în kg sau numărul de unităţi incluse în acel lot Masa în kg a probei elementare sau numărul unităţilor ce trebuie prelevate
  Până la 200 Între 201 şi 500 Între 501 şi 1.000 Între 1.001 şi 5.000 Peste 5.000 10 20 30 60 100 (minimum)
  În cazul fructelor şi legumelor voluminoase cu greutatea mai mare de 2 kg pe bucată, prezentate angro, proba elementară trebuie să fie constituită din cel puţin 5 bucăţi.Dacă în urma unei verificări inspectorul nu este în măsură să ia o hotărâre, poate efectua un nou control exprimând global media aritmetică în procente a celor două controale.Pentru stabilirea defectelor interne ale produsului se folosesc probe reduse, în special în cazul în care operaţiunea de inspecţie antrenează distrugerea produsului. Volumul acestor probe se va limita la o cantitate minimă absolut necesară pentru evaluarea lotului. Volumul probei reduse nu poate depăşi 10% din proba globală. e) Controlul produsuluiProdusul ce urmează a fi controlat trebuie să fie scos complet din ambalajul său. Inspectorul poate renunţa la acest lucru dacă este posibil să verifice conţinutul fără a desface produsul. Controlul omogenităţii, caracteristicile minime, categoriile de calitate şi dimensiunea trebuie să se facă cu ajutorul probei globale. Dacă produsul prezintă defecte, inspectorul determină procentajul după numărul sau greutatea produselor neconforme cu standardul. f) Raportare asupra rezultatelor inspecţiilorInspectorul eliberează certificatul de conformitate sau, dacă este cazul, emite un proces-verbal de constatare a neconformităţii.În caz de neconformitate cu standardele, operatorii sau reprezentanţii acestora sunt imediat informaţi asupra cauzelor care au determinat neconformitatea. Dacă este posibil ca produsul să fie recondiţionat pentru a fi în conformitate cu standardul, prin modificarea marcajului, operatorul sau reprezentantul său trebuie informat.Dacă produsul prezintă defecte, procentajul produsului considerat necorespunzător cu standardele trebuie să fie precizat, numai în cazul în care nu este posibil ca produsul să fie conformat standardului prin modificarea marcajului. g) Diminuarea valorii produsului ca urmare a unui control de conformitateDupă efectuarea controlului proba globală este pusă la dispoziţie deţinătorului mărfii sau reprezentantului acestuia.Inspectorul nu este obligat să restituie elementele probei globale care au fost distruse în timpul efectuării inspecţiei.Dacă controlul conformităţii a fost limitat la minimul necesar, nu se poate cere nici o compensaţie organismului de control respectiv în cazul diminuării valorii comerciale a produsului.--------------