LEGE nr. 13 din 24 februarie 2004pentru înfiinţarea comunei Unguriu prin reorganizarea comunei Măgura, judeţul Buzău
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 5 martie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează comuna Unguriu, judeţul Buzău, având în componenţă satele Unguriu şi Ojasca, prin reorganizarea comunei Măgura din acelaşi judeţ. (2) Reşedinţa comunei Unguriu se stabileşte în satul Unguriu.  +  Articolul 2 (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Măgura are în componenţă satele Măgura şi Ciuta. (2) Reşedinţa comunei Măgura rămâne în satul Măgura.  +  Articolul 3 (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor administraţiei publice locale în comuna Unguriu, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegaţi numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de un secretar numit de prefect, în condiţiile legii, care vor reprezenta autoritatea locală. (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Unguriu.  +  Articolul 4 (1) Consiliul Judeţean Buzău şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Buzău şi Consiliul Local al Comunei Măgura, repartizează veniturile şi cheltuielile actualului buget al comunei Măgura între comunele prevăzute la art. 1 şi 2. (2) Veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii şi ale prevederilor alin. (1), revin de drept comunei Unguriu se administrează şi se gestionează prin autorităţile administraţiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, în limita prevederilor aprobate în anul 2004 pe ansamblul judeţului Buzău. (3) Bugetul comunei Unguriu pe anul 2004 se elaborează de către delegaţii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Buzău. (4) Operaţiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Măgura şi delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar al comunei Unguriu.  +  Articolul 5Până la noile alegeri locale, autorităţile administraţiei publice locale din comuna Unguriu funcţionează în componenţa avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 6Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DAN MIRCEA POPESCUBucureşti, 24 februarie 2004.Nr. 13._______________