HOTĂRÂRE nr. 451 din 29 iulie 1994privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 22 august 1994    În temeiul prevederilor art 115 din Constituţia României şi al celorlalte reglementări legale,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Ministerul Industriilor este organul administraţiei publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltării şi politica Guvernului în domeniile: industriei extractive şi geologice, resurselor de substanţe minerale solide şi fluide, producţiei, transportului şi distribuţiei energiei electrice şi termice, industriilor metalurgice, construcţii de maşini, electrotehnica-electronică, chimica şi petrochimică, lemn şi materiale de construcţii, textile-pielarie, recuperarea şi reciclarea materialelor refolosibile.  +  Articolul 2În realizarea obiectului sau de activitate, Ministerul Industriilor are următoarele atribuţii: (1) fundamentează şi asigura aplicarea politicii Guvernului în domeniul sau de activitate; participa la fundamentarea şi elaborarea strategiei şi a programului de reforme economico-sociale; (2) organizează şi asigura aplicarea legilor şi hotărîrilor Guvernului, cu respectarea limitelor de autoritate şi a principiului autonomiei agenţilor economici, instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice locale; (3) exercita atribuţiile ce-i revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale sub a carei autoritate funcţionează regiile autonome din domeniul sau de activitate; (4) iniţiază sau elaborează, ori, după caz, avizează proiecte de acte normative - legi şi hotărâri ale Guvernului - care reglementează domeniul sau de activitate şi inlesnesc funcţionarea mecanismelor pieţei în industrie; (5) iniţiază, elaborează şi negociază, din împuternicirea Guvernului, acţiuni de cooperare internaţionala şi de colaborare economică externa, convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale, sprijină participarea agenţilor economici la finalizarea acestora, cu respectarea prevederilor legale; (6) reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi alte înţelegeri stabilite în acest scop; dezvolta relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organisme internaţionale din domeniul specific de activitate; (7) elaborează strategii, propune măsuri şi acţionează în scopul materializarii politicii industriale naţionale la nivel de ramuri, sectoare, domenii, societăţi comerciale industriale cu capital majoritar de stat sau privat; (8) acţionează în cadrul strategiei macroeconomice pentru integrarea politicilor industriale de etapa sau conjuncturale; (9) organizează aplicarea politicii investitionale în domeniul industrial, pe termen mediu şi lung, evaluează interdependentele tehnologice ale ramurilor; (10) elaborează politici unitare şi asigura controlul administrării resurselor de substanţe minerale solide şi fluide; (11) gestionează fondurile speciale pentru dezvoltarea sistemului energetic; (12) elaborează şi urmăreşte realizarea programelor naţionale privind calitatea, securitatea şi competitivitatea produselor şi serviciilor industriale; (13) organizează elaborarea şi aplicarea studiilor şi programelor privind recuperarea şi reintroducerea în circuitul economic a materialelor şi componentelor refolosibile; (14) asigura desfăşurarea normală şi controlul activităţilor privind:- recuperarea şi conservarea energiei;- controlul cazanelor, recipienţilor sub presiune şi instalaţiilor de ridicat;- reciclarea materialelor; (15) organizează şi urmăreşte aplicarea în domeniul sau de activitate a programelor vizind asigurarea protecţiei mediului; concepe măsuri normative împreună cu organismele guvernamentale abilitate; (16) acţionează pentru realizarea sistemului informaţional propriu industriei, ca baza de informaţii şi de date pentru elaborarea şi gestionarea de politici şi strategii industriale pe termen scurt, mediu şi lung; iniţiază editarea de publicaţii de specialitate şi de informare specifice; iniţiază participarea la manifestări ştiinţifice şi expozitionale; (17) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite potrivit legii.  +  Articolul 3 (1) În structura organizatorică a Ministerului Industriilor pot funcţiona direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri. (2) Structura organizatorică a Ministerului Industriilor este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului industriilor se pot organiza numai servicii sau birouri, precum şi colective temporare prevăzute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată. (3) Numărul maxim de posturi este de 480, exclusiv demnitarii. (4) Conducerea Ministerului Industriilor este asigurata de ministru. Pe lângă ministru funcţionează un colegiu al ministrului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileşte prin ordin al ministrului industriilor. (5) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Industriilor se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului şi se aproba prin ordin al ministrului industriilor. (6) Atribuţiile şi sarcinile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului industriilor.  +  Articolul 4 (1) Unităţile din structura şi din subordinea Ministerului Industriilor, precum şi numărul maxim de posturi sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorică a unităţilor din structura şi din subordinea Ministerului Industriilor se aproba prin ordin al ministrului industriilor. (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de funcţii pentru unităţile din anexa nr. 2, precum şi atribuţiile acestora, se stabilesc prin ordin al ministrului industriilor. (4) Fac excepţie de la aceste prevederi unităţile prevăzute în anexa nr. 2, pentru care, prin lege, sunt stabilite alte reglementări.  +  Articolul 5În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Industriilor colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile publice locale şi cu alte organisme interesate.  +  Articolul 6 (1) Ministrul conduce întreaga activitate a ministerului şi îi reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţara şi străinătate. (2) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul industriilor emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 7Ministerul Industriilor, instituţiile publice din structura şi din subordinea sa au în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit normelor legale în vigoare, precum şi 5 (cinci) autovehicule de intervenţie în domeniile mine, petrol, gaze şi energie, pentru care se va asigura şi numărul aferent de conducători auto, peste personalul aprobat pe ansamblul ministerului.  +  Articolul 8Anexele nr. 1 şi 2 fac parte din prezenta hotărâre.  +  Articolul 9 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 794/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriilor, cu modificările ulterioare. (2) Încadrarea în numărul de posturi aprobate se va încheia în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoarea a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministrul industriilor,Dumitru PopescuMinistru de stat, ministrul munciişi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1     Numărul maxim de posturi: 480    (exclusiv demnitarii)    MINISTERUL INDUSTRIILOR                           ┌────────────┐                           │ MINISTRU │                           └──────┬─────┘                                  │ ┌────────────────────┐                                  │ ┌─────┤ SERVICIUL CONTROL │                                  │ │ │ FINANCIAR PROPRIU │                                  │ │ └────────────────────┘                                  │ │          ┌─────────────┐ │ │ ┌────────────────────┐          │ CONSILIERI ├─────────┼──────┼─────┤SERVICIUL CONTENCIOS│          └─────────────┘ │ │ └────────────────────┘                                  │ │ ┌───────────────────┐                                  │ │ │ CONTROLUL │                                  │ └─────┤ MINISTRULUI*) │                                  │ └───────────────────┘                                  │                                  │        ┌─────────────────────────┼──────────────┬────────────────┐        │ │ │ │┌───────┴────────┐ ┌────────────┴───┐ ┌────────┴───────┐ ┌──────┴─────────┐│SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR DE STAT│└─────┬──────────┘ └───┬────────────┘ └─────┬──────────┘ └───┬────────────┘      ├a1 │ ├c1 ├─d1      ├a2 ├b1 ├c2 ├─d2      ├a3 ├b2 └c3 ├─d3      ├a4 ├b3 ├─d4      ├a5 ├b4 │      ├a6 ├b5 │      └a7 └b6 │                                                         ┌─────┴────────┐                                                         │Institutul de │                                                         │Management şi │                                                         │Informatica**)│                                                         └──────────────┘    LEGENDA    --------    a1 - Direcţia generală restructurare şi dezvoltare industriala    a2 - Direcţia generală strategia industriei metalurgice    a3 - Direcţia generală strategia industriei construcţiilor de maşini    a4 - Direcţia generală strategia industriei electrotehnice şi electronice    a5 - Direcţia generală strategia industriei chimice şi petrochimice    a6 - Direcţia generală strategia industriei textile şi pielariei    a7 - Direcţia generală strategia industriei lemnului şi materialelor de         construcţii    b1 - Direcţia generală strategia industriei miniere şi geologiei    b2 - Direcţia generală strategia industriei energetice, petrol şi gaze    b3 - Direcţia specială    b4 - Comisia Naţionala pentru Reciclarea Materialelor**)    b5 - Agenţia Română pentru Conservarea Energiei**)    b6 - Inspecţia de stat pentru Controlul Cazanelor, Recipienţilor sub         Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat**)    c1 - Direcţia generală relaţii economice externe    c2 - Direcţia programe cu organisme internaţionale    c3 - Direcţia generală economico-financiară    d1 - Direcţia management, legislaţie    d2 - Direcţia resurse umane    d2 - Direcţia relaţii publice    d4 - Direcţia administrativă-------------------- Notă *) Se organizează ca direcţie. Notă **) Numărul de posturi s-a aprobat distinct prin hotărâri ale Guvernului şi este prevăzut în anexa nr. 2 la hotărâre.  +  Anexa 2 UNITATILEMinisterului IndustriilorA. Unităţile din structura ministerului-----------------------------------------------------------------------------Nr. Denumirea unităţii Număr de Sursa de finanţarecrt. personal----------------------------------------------------------------------------- 1. Institutul de Management şi Informatica 180 Bugetul de stat 2. Agenţia Română pentru Conservarea Energiei 120 Bugetul de stat 3. Inspecţia de stat pentru Controlul Cazane-    lor, Recipienţilor sub Presiune şi Instala-    tiilor de Ridicat 30 Bugetul de stat 4. Comisia Naţionala pentru Reciclarea    Materialelor 25 Bugetul de stat-----------------------------------------------------------------------------    B. Unităţile din subordinea ministerului-----------------------------------------------------------------------------Nr. Denumirea unităţii Sursa de finanţarecrt.-----------------------------------------------------------------------------  1. Centrul de Pregătire pentru Personalul     din Industrie Venituri extrabugetare  2. Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor,     Recipienţilor sub Presiune şi Instalaţiilor de     Ridicat - unităţi din teritoriu Venituri extrabugetare  C. Regii autonome subordonate ministerului  1. Regia Autonomă de Electricitate "Renel"  2. Regia Autonomă a Petrolului "Petrom" Bucureşti  3. Regia Autonomă a Gazelor Naturale "ROMGAZ" Mediaş  4. Regia Autonomă a Lignitului Tîrgu Jiu  5. Regia Autonomă a Huilei Petroşani  6. Regia Autonomă a Plumbului şi Zincului Baia Mare  7. Regia Autonomă a Cuprului Deva  8. Regia Autonomă pentru Metale Rare Bucureşti  9. Regia Autonomă a Sării Bucureşti 10. Regia Autonomă pentru Producţia de Tehnica Militară "Ratmil"     Bucureşti 11. Regia Autonomă "Rompiro" Făgăraş 12. Regia Autonomă a Apelor Minerale din România, Bucureşti 13. Regia Autonomă "Plafar" Bucureşti 14. Regia Autonomă "Zirom" Giurgiu------------------------------------------------------------------------------------------