LEGE nr. 23 din 3 martie 2004pentru modificarea şi completarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 3 martie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Pot fi membri ai Guvernului persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară, se bucură de exerciţiul drepturilor electorale, nu au suferit condamnări penale şi nu se găsesc în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute în cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare."2. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"(2) Din Guvern pot face parte şi miniştri de stat, precum şi miniştri-delegaţi cu însărcinări speciale pe lângă primul-ministru, prevăzuţi în lista Guvernului prezentată Parlamentului pentru acordarea votului de încredere."3. Litera c) a articolului 15 va avea următorul cuprins:"c) personalul din cadrul Cancelariei Primului-Ministru;"4. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Aparatul de lucru al Guvernului este alcătuit din Cancelaria Primului-Ministru, Secretariatul General al Guvernului, departamente şi alte asemenea structuri organizatorice cu atribuţii specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului."5. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Cancelaria Primului-Ministru are personalitate juridică şi este coordonată direct de primul-ministru. (2) Cancelaria Primului-Ministru este condusă de şeful cancelariei, care are rang de ministru şi calitatea de ordonator principal de credite. (3) Organizarea şi funcţionarea Cancelariei Primului-Ministru se aprobă prin decizie a primului-ministru. (4) Conducerea compartimentelor din cadrul Cancelariei Primului-Ministru se asigură, după caz, de personal cu funcţii de conducere sau de demnitari. (5) Personalului Cancelariei Primului-Ministru nu i se aplică prevederile legii privind statutul funcţionarilor publici."6. Alineatul (4) al articolului 22 va avea următorul cuprins:"(4) Guvernul aprobă proiectul bugetului propriu, care se include în bugetul de stat. Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului sau, după caz, secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru şi a altor cazuri prevăzute de lege."7. La articolul 37 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Primul-ministru poate solicita Parlamentului ca unii dintre miniştri să aibă şi calitatea de ministru de stat pentru coordonarea activităţii unor ministere. Ministerele care se află în coordonarea fiecărui ministru de stat se stabilesc de primul-ministru."8. După alineatul (3) al articolului 53 se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Miniştrii de stat coordonează, sub conducerea nemijlocită a primului-ministru, realizarea programului de guvernare acceptat de Parlament într-un domeniu de activitate, scop în care conlucrează cu miniştrii care răspund de îndeplinirea acestui program în cadrul ministerelor pe care le conduc."  +  Articolul IIÎn cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma "aparatul de lucru al primului-ministru" se înlocuieşte cu sintagma "Cancelaria Primului-Ministru".  +  Articolul IIILegea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 3 martie 2004.Nr. 23.--------------