LEGE nr. 18 din 24 februarie 2004pentru înfiinţarea comunei Holbav prin reorganizarea comunei Vulcan, judeţul Braşov
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 2 martie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează comuna Holbav, judeţul Braşov, având în componenţă satul Holbav, prin reorganizarea comunei Vulcan din acelaşi judeţ. (2) Reşedinţa comunei Holbav se stabileşte în satul Holbav.  +  Articolul 2 (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Vulcan are în componenţă satele Vulcan şi Colonia 1 Mai. (2) Reşedinţa comunei Vulcan rămâne în satul Vulcan.  +  Articolul 3 (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor administraţiei publice locale în comuna Holbav, judeţul Braşov, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegaţi numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de un secretar numit de prefect, în condiţiile legii, care vor reprezenta autorităţile locale. (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Holbav.  +  Articolul 4 (1) Consiliul Judeţean Braşov şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Braşov şi cu Consiliul Local al Comunei Vulcan, repartizează veniturile şi cheltuielile actualului buget al comunei Vulcan între comunele prevăzute la art. 1 şi 2. (2) Veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii şi ale prevederilor alin. (1), revin de drept comunei Holbav se administrează şi se gestionează prin autorităţile administraţiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate, în anul 2004, pe ansamblul judeţului Braşov. (3) Bugetul comunei Holbav pe anul 2004 se elaborează de către delegaţii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Braşov. (4) Operaţiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Vulcan şi delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar al comunei Holbav.  +  Articolul 5Până la noile alegeri locale, autorităţile administraţiei publice locale din comuna Vulcan, judeţul Braşov, funcţionează în componenţa avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 6Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DAN MIRCEA POPESCUBucureşti, 24 februarie 2004.Nr. 18.-------------