HOTĂRÎRE Nr. 444 din 29 iulie 1994cu privire la indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei, începând cu luna iulie 1994
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 204 din 8 august 1994  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Ca urmare a creşterii preţurilor de consum, se indexează cu 6% următoarele venituri ale populaţiei: a) pensiile de asigurări sociale de stat, militare I.O.V.R. şi cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, republicată; b) pensiile agricultorilor; c) indemnizaţiile de îngrijire acordate pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate; d) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislaţiei de pensii; e) suma lunară acordată mamelor eroilor martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, republicată; f) indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991, cu modificările ulterioare; g) ajutoarele băneşti trimestriale care se acordă potrivit Decretului-lege nr. 70/1990; h) ajutoarele pentru sotiile militarilor în termen; i) ajutoarele ocazionale care se acordă potrivit H.C.M. nr. 454/1957; j) alocaţiile de întreţinere pentru minorii dati în plasament familial sau încredinţaţi, potrivit legii, unor familii ori persoane; k) ajutoarele băneşti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1990; l) indemnizaţiile lunare acordate pe baza Decretului-lege nr. 118/1990, republicat; m) indemnizaţia lunară acordată în baza Legii nr. 51/1993.  +  Articolul 2Pensiile suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat şi pensiile suplimentare pentru pensionării militari se indexează cu 10%.  +  Articolul 3Alocaţia de stat pentru copii în cuantumul reglementat prin Legea nr. 61/1993 devine 6.400 lei lunar pentru fiecare copil.  +  Articolul 4Ajutorul care se acordă, potrivit legii, în cazul decesului salariatului sau al pensionarului de asigurări sociale de stat, militar şi I.O.V.R. se stabileşte la 53.000 lei, iar în cazul decesului unui membru din aceste familii, ori a unei persoane dependente social, la 43.800 lei.  +  Articolul 5 (1) Alocaţiile de hrana pentru consumurile colective din unităţile sociale de stat se indexează tinindu-se seama de creşterea prognozata a preţurilor la produsele alimentare pe trimestrul III/1994 şi sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) Drepturile acordate donatorilor onorifici de singe potrivit Hotărârii Guvernului nr. 999/1990, republicată, indexate cu coeficientul de creştere prognozata a preţurilor la produsele alimentare se stabilesc la 6.150 lei pentru bonurile valorice pentru produsele alimentare acordate la fiecare donare de singe şi la 25.450 lei pentru recompensele valorice acordate la fiecare a cincea donare.  +  Articolul 6Premiile, primele şi alte drepturi de aceasta natura, prevăzute în Normele privind reglementarea unor probleme financiare din activitatea sportiva, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 280/1994, se indexează cu 6%.  +  Articolul 7Cuantumul burselor, ajutoarele sociale, precum şi alte drepturi pentru elevi şi studenţi, rezultate în urma indexării potrivit prezentei hotărâri, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 8Drepturile cuvenite persoanelor care la data indexării sau în continuare se afla în incapacitate temporară de muncă, în concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului în vârsta de până la un an sau în alte situaţii în care drepturile se stabilesc, conform legii, în funcţie de salariul de baza, se vor determina în continuare în raport cu noul cuantum al salariului de baza indexat şi al compensatiei acordate pe baza Hotărârii Guvernului nr. 177/1993, dacă aceasta compensaţie nu a fost inclusă în salariul de baza.  +  Articolul 9 (1) Sumele rezultate în urma indexării se includ începând cu luna iulie 1994 în drepturile în care se referă, obţinându-se astfel noile cuantumuri ale acestora. (2) Sumele reprezentind rezultatele indexării se suporta din aceleaşi fonduri ca şi drepturile la care se aplică. (3) Sumele reprezentind rezultatele indexării nu se includ în calculul veniturilor în funcţie de care se acordă sau se stabilesc chiriile pentru locuinţe din fondul de stat, contribuţiile datorate de sustinatorii legali ai persoanelor internate în instituţii de asistenţa socială, ajutoarele băneşti trimestriale şi ocazionale, reducerile care se acordă salariaţilor şi pensionarilor pentru procurarea de proteze şi produse ortopedice. (4) Plafoanele reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 360/1991, în raport cu care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe, sunt prevăzute în anexa nr. 3. (5) Costul mesei calde şi indemnizaţia de hrana care se acordă, potrivit reglementărilor în vigoare, salariaţilor din unele regii autonome şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, care se suporta din cheltuielile de producţie, pot fi majorate în limita a 6,5%. Cu coeficientul de 6,5% poate fi majorat şi costul mesei calde şi al indemnizaţiei de hrana care se acordă, potrivit legii, salariaţilor din unele unităţi bugetare.  +  Articolul 10Se recomanda societăţilor comerciale cu capital majoritar de privat, precum şi organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti, sistemelor de asigurări sociale - altele decît cel de stat - să aplice măsurile de protecţie socială prevăzute de prezenta hotărâre.  +  Articolul 11Prezenta hotărâre se aplică începând cu luna iulie 1994.  +  Articolul 12Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1 ALOCAŢIA ZILNICA DE HRANApentru consumul colectiv în unităţile sociale de stat
    Învăţământ- lei/zi -
     
    Copii în grădiniţe cu program prelungit1.150
    Copii în grădiniţe cu program săptămânal, în case de copii preşcolari şi grădiniţe speciale1.360
    Elevi şi tineri din casele de copii, din unităţile de ocrotire şi învăţământ special pentru deficienţi recuperabili şi parţial recuperabili, din centrele de calificare sau recalificare a deficienţilor şi invalizilor1.460
    Elevi din şcolile speciale de reeducare1.350
    Elevi din învăţământul primar şi gimnazial, din şcoli complementare şi de meserii, din şcoli profesionale, din licee şi şcoli postliceale1.460
    Studenţi1.690
    Elevi bolnavi TBC cu forme stabilizate, din şcoli speciale1.910
    Participanţi la concursuri profesionale şi cultural-artistice ale elevilor şi studenţilor la fazele judeţene şi finale şi la olimpiadele internaţionale1.680
    Copii în tabere, colonii şi excursii1.460
    Copii în tabere internaţionale1.680
    Sănătate  
    Bolnavi adulţi internaţi în unităţi sanitare1.750
    Bolnavi internaţi în staţionare de zi910
    Copii nou-născuţi prematur, în maternităţi, secţii sau compartimente*)270
    Copii 0 - 3 ani, internaţi în unităţi sanitare840
    Copii 3 - 16 ani internaţi în unităţi sanitare1.520
    Copii în creşe cu program zilnic870
    Copii în creşe cu program săptămânal1.350
    Copii în leagăne de copii1.350
    Bolnavi arşi, internaţi în unităţi sanitare2.290
    Bolnavi în leprozerii2.940
    Însoţitori ai bolnavilor internaţi în unităţi sanitare1.680
    Alocaţie pentru o raţie de 0,500 l lapte la bucătăriile de lapte160
    Donatori de sânge3.060
    Bolnavi străini internaţi la Institutul Naţional de Gerontologie şi  
    Geriatrie5.730
    Asistenţă socială  
    Cămine de bătrâni şi pensionari1.420
    Cămine-spital pentru adulţi1.650
    Cămine pentru copii minori cu deficienţe şi centre de primire minori1.520
    Cantine de ajutor social1.350
    ___________ *) În cazul alimentaţiei naturale, de alimentaţia nou-născutului poate beneficia mama copilului.  
         
    Activitatea sportivă  
    I. Activitatea sportivă de performanţă- lei/zi -
    AcţiuneaPlafoane maxime:
    La cantine (exclusiv regia)La restaurante (inclusiv regia)
    a) Competiţii sportive interne:    
    - etapa pe localitatepână la 5.620-
    - etapa judeţeanăpână la 7.700până la 12.940
    - etapa de zonă (interjudeţeană) şi divizia Bpână la 8.870până la 14.910
    - etapa finală, cupe, competiţii cu etape direct finale, divizia A, superligapână la 9.970până la 17.490
    b) Cantonamente, semicantonamente şi tabere:    
    - organizate de oficiile judeţene pentru tineret şi sport, cluburi şi asociaţii sportive cu sportivii din secţiile acestorapână la 10.050până la 18.150
    - organizate de Departamentul Sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul învăţământului, federaţii, alte instituţii centrale, cu sportivii din loturile olimpice şi naţionalepână la 11.070până la 19.540
    c) Competiţii şi acţiuni sportive internaţionale:    
    - organizate de cluburi şi asociaţii sportivepână la 12.090până la 22.170
    - organizate de Departamentul Sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul învăţământului, federaţii, oficiile judeţene pentru tineret şi sport, alte instituţii centralepână la 13.200până la 23.480
    II. Acţiuni sportive, altele decât cele de performanţă:Plafoane maxime - lei/zi -
     
    - competiţii sportive interne2.420
    - cantonamente; semicantonamente şi tabere2.560
    - competiţii sportive internaţionale3.160
  III. Drepturile stabilite la pct. 19 lit. i), k), l) şi m), precum şi cele pentru alimentaţia de efort prevăzute în Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportiva, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 280/1994, pot fi indexate de către Ministerul Tineretului şi Sportului cu 6,5% corespunzător creşterii prognozate a preţurilor la produsele alimentare pentru trimestrul III/1994, faţă de cea realizată în trimestrul II/1994. Transporturi
     1. Nave maritime de transport mărfuri şi călători, nave maritime de cercetare, tancuri petroliere de transport fluvial, platforme de foraj şi extracţie maritimă, nave de pescuit maritim, nave fluviale cu propulsie de transport mărfuri şi călători, tancuri propulsate de bunkeraj, dragi fluviale şi maritime, şalande, macarale autopropulsate şi nepropulsate, şlepuri, ceamuri, remorchere portuare şi pilotine- lei/zi -
    2.630
    2. Restul navelor şi corpurilor plutitoare nespecificate la pct. 1, nave de orice categorie pe timpul cât sunt în conservare, pe timpul iernatului, pe timpul construcţiei şi reconstrucţiei, în ţară2.400
    3. Scafandri2.86
  NOTĂ: Nivelul alocaţiilor de hrana cuprinse în prezenta anexa poate fi depăşit la solicitarea beneficiarilor şi cu suportarea de către aceştia.
   +  Anexa 2 BURSE, AJUTOARE SOCIALE ŞI ALTE DREPTURI PENTRU ELEVI ŞI STUDENŢI
      - lei/lună -
      I. Burse  
    1.Bursă pentru elevi17.500
    2.Bursă de merit pentru elevi5.300
    3.Bursă de merit pentru studenţi61.000
    4.Bursă socială de studiu pentru studenţi42.600
    5.Bursă socială de excepţie pentru studenţi38.300
    6.Burse pentru tineri români din Republica Moldova şi Ucraina primiţi la studii în România şi pentru cetăţenii străini bursieri, ai statului român:  
      - pentru elevi47.300
      - pentru studenţi61.000
      - pentru doctoranzi şi postuniversitari65.900
  II. Ajutoarele sociale şi alte drepturi acordate studenţilor potrivit Hotărârii Guvernului nr. 285/1993, precum şi cele cuvenite elevilor drept sprijin financiar pentru procurarea de rechizite conform Hotărârii Guvernului nr. 284/1993, în cuantumurile stabilite pentru trimestrul II/1994 prin Hotărârea Guvernului nr. 178/1994, se indexează cu 6% iar nivelurile absolute vor fi stabilite de către Ministerul Învăţământului.
   +  Anexa 3 PLAFOANELEîn raport cu care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe
    - lei -
    Plafoanele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 360/1991Plafoanele indexate de la 1 iulie 1994
    până la 12.000până la 144.000
    12.001 - 20.000144.001 - 209.000
    peste 20.000peste 209.000
  ------------